Opdateret 26. november 2011.
 
Interne links på www.jmarcussen.dk:
Genealogisk kronologi for paver og kejsere
Genealogier for goterhøvdinge og konger
Oversigt over hovedparten af folkevandringsgrupperne
Kronologi for personer, begivenheder og begreber 325-1500 kortfattet

INDHOLD

Indledning
Hvad er goterne brugt til i historien
Goternes i historieskrivningen
Navnebegreb for gens
     Goternes navne
Goternes oprindelseslande
Migrationen gennem Østeuropa til Donau og Sortehavet
Forbindelsen til Romerriget til 479
Goterne før delingen
Visigoterne
Ostrogoterne
Longobarderne

INDLEDNING

Goterne havde deres storhedstid i folkevandringstiden; deres betydning for realpolitikken i Europa var forbi inden Karl den Stores tid, og goterfolket eller rettere goterfolkene var assimileret i de områder, som de havde slået sig ned i.

Alligevel har goterne haft en vis symbolsk betydning længe efter, og Danmarks monarker har vedholdende bevaret deres oldgamle titel som "de Venders og Goters konge". Og Danmark er ikke det eneste land, der gennem de mange hundrede år, siden goterne forsvandt fra den politiske historie, har forsøgt at forbinde deres skæbne med henvisning til goterne og deres reelle eller mytiske egenskaber som kraft og udholdenhed.

Jeg har samlet teksten her for at få overblik over goternes virke og optræden i historien i den turbelente tid fra Romerrigets nedgangstid og indtil Vesteuropa med Karl den Store får afgørende betydning i udviklingen af størstedelen af Europa.

Da goterne længe før vikingetiden begav sig af sted fra deres hjemstavn mod nord, var Danmark end ikke begyndt på vikingetiden, og kristendommen var endnu ikke blevet en anerkendt religion i Romerriget og dermed i den vestlige civiliserede verden. Romerriget havde stadig næsten sin maksimale udstrækning, og folkene uden for Romerriget - kaldet barbarerne - boede på østsiden af Rhinen og Donau og nordsiden af Sortehavet.

Barbarerne var stadig organiseret i et klan- eller stammesamfund, og deres love og religionsbestemmelser var så væsenforskellige fra romernes, så de to gruppers samfunds- og kulturliv ikke kunne fungere sammen. Disse forskelle gav i den periode, hvor goerne og andre barbarerfolk skulle assimileres mange sammenstød, men i det lange løb var det den højere udviklede statskonstitution og deraf følgende bedre administration af større rigsområder, der sejrede, og goterne tilpassede sig både styreform, samfunds- og kulturform, herunder samme religion.

Den efterfølgende tekst vil i henhold til indholdsoversigten dele stoffet op i afsnit, der - bortset fra de første - er kronologiske, så vidt det er muligt og naturligt.

Hvad er goterne brugt til i historien

Goterne har i historien været brugt både som en god reference og som en dårlig. Synspunkterne om det fjerne folkeslags rolle har ofte været grundet på få kendsgerninger og på flere myter. Blandt de negative referencer til dem i vor tid har Herwig Wolfram i The History of the Goths peget på Kanarieøerne, hvor grafitti med sloganet "gå hjem goter" er rettet mod spaniere fra fastlandet. [10207 p.1]

Goterne fik aldrig oprettet et blivende rige, hvorfor ingen i dag kan beskyldes for at være af gotisk nationalitet, men højest at være tilhængere af visse gotiske traditioner. Svenskerne er nok det folk, der med størst ret kan påstå, at goterne oprindeligt var en klan fra svensk jord, men beviset derfor er det ikke muligt at fremføre. Den svenske Uppsalaprofessor Olaus Rudbeck, 1630-1702, mente at kunne bevise, at de svenske goter havde befolket det Atlantis, som Plato omtaler. [10207 p.2]

Skillelinjen mellem de "gode goter" og de "onde goter" ligger nok et sted midt gennem Europa, da man indtil Frankrig har opfattet dem som befrierne af Europa = Gallien fra det romerske åg.

Goterne i historieskrivningen

I den senromerske og den tidlige middelalderlige historieskrivning til efter Saxo blev gotisk historie indpasset i krønikeskrivningen, og de gotiske folks indflydelse i folkevandringstiden og Romerrigets nedtur findes omtalt i hovedparten af den samtidige historieskrivning. Nogle eksempler her alfabetisk:

CASSIODORUS - Historia Gothica - i 12 bøger, udkom ca. 500;
GREGORY FRA TOURS - Historia Francorum - i 10 bind, udkom 575 - 595;
ISIDOR FRA SEVILLA = Isidorus Hispalensis - Historia de regibus Gothorum, Wandalorum et Suevorum - udkom ca. 630;
JORDANES - Getica - Origo Gothica forkortet udg. af Cassiodorus, ca. 551;
WOLFGANG LAZIUS, 1514-1565, - De gentium aliquot migrationibus - udkom ca. 1550;
PROCOPIUS - Historien om kejser Justinians krige - bog IV om Belisarius' krige mod og med goter og vandaler - udkom ca. 550;
RECCASWINTH - Lovkodeks - udkom ca. 654;
SALVIANUS fra Marseilles - De gubernatione Dei - i 8 bøger, udkom ca. 450;
TACITUS - De origine et situ Germanorum - om nordgermanske stammer, udkom ca. år 90;
WULFILA - Den gotiske Bibel - udkom ca. 370, rest er i Uppsalabiblioteket Codex Argenteus;

Om Jordanes og forbindelsen mellem ham og Cassiodorus er der en længere udredning i Geoffrey Hodgkins The Barbarian Invasion of the Roman Empire, vol. 1, kilderne, side 577ff [9718]. Kort fortalt har Jordanes forkortet Cassiodorus' tolvbinds værk om goternes historie til et enkelt bind, som er overleveret os. Cassiodorus skrev sit værk til sin arbejdsgiver Theodoric, mens Jordanes med stor sikkerhed kom fra Moesia, hvilket farver hans version.
[9718-I-577]

Om Tacitus' brug af kilder og forlæg kan der læses kortfattet i Niels W. Bruun og Allan A. Lunds redigerede udgave af De origine et situ Germanorum, Wormianum, 1974, bind 1, side 24ff.

Navnebegreb

Wolfram [10207 p.5] bruger i sin indledning til goternes historie flere sider til at belyse det faktuelle indhold i den latinske betegnelse gens, idet vor nutidige opfattelse af et "folk" eller "folkeslag" afviger fra den tidlige middelalders opfattelse.

I de gotiske stammefortællinger er et "gens" synonymt med en samling krigere under en høvding, hvis stammemedlemmereller vedkommendes eget navn giver gruppens identitet, men der er ikke krav om, at alle gruppens medlemmer skal have samme etniske oprindelse som klanlederen eller kongen. Det betyder, at gruppen "gens" bestod eller kunne bestå af medlemmer fra flere stammer med forskelligt sprog, forskellig kultur og forskellig religion. Gruppen havde heller ikke et fast tilhørsforhold til et bestemt geografisk område og var i høj grad mobil.

Det var alene troskabsforholdet til klanlederen, der holdt gruppen sammen. Gruppelederen skulle ideelt kunne føre sin oprindelse i slægten tilbage til ærefulde forfædre med mange sejre i kamp og stor personlig styrke. I nogle tilfælde førtes klanlederens slægt tilbage til guder og halvguder i en tåget fortid. Alle, der meldte sig under fanerne hos en fører, svor troskabsed til denne, og fulgte krigeren de gældende ritualer og forskrifter i klanen, blve vedkommende fuldgyldigt medlem.

Vores kilder fra antikken blev hovedsageligt skrevet af "overvundne" romere, af lærde folk med rødder i den klassiske romerske kulturkreds og kristne traditioner - om end de sidstnævnte ike var af særlig stor ælde., men som alligevel har præget fremstillingerne, der ofte fokuserede mere på de fra romerne afvigende træk end på de samlende.

Konkluderende om "gens" kan det siges, at målet for et stamme-"gens" under dettes perigrinationer var at optage så mange enkeltpersoner og grupper som derved indledte en udvikling af fælles sprog, kultur og skikke, så gruppen blev et folk - et "populus", der med et geografisk stationært territorium slog sig til ro og blev en nation med et fædreland - patria.

GOTERNES NAVNE
"Got" betyder "mand", "kriger" eller bare "menneske", og ordet knyttedes først til stammerne omkring det tredje århundrede, hvor romerne begyndte at forbinde dem med stammefolket scythierne. Ordet"got"s stamme er i sin stærke form guth og i den svage form guton, men efter år 300 bruges kun den stærke form med stavemåden got eller goth.

Samtidig med, at goterne begyndte at hærge ind i Romerriget, betegnedes de ofte som scythier, mens der efter hunnertiden kun blev anvendt ordet goter, og det brugtes da om flere forskellige stammefolk: goter, vandaler, gepider, ruggier, scirier, burgundere m.fl. Alle disse folk kaldes i historieskrivningen i dag for østgermanske folk.

Romerske kilder fra år ca. 16 har om folket fra nord anvendt ordet Gutoner, og Ptolemæus, ca. år 150, regnes for den sidste, der brugte formen gutones, og han omtalte samtidig et andet folk kaldet gutierne fra øen Scandia.

Ordet Suevi anvendtes i klassisk etnografi om mange germanske stammer fra år 100 til ca. 500.
I 500-tallet blev ordet gotisk mere og mere brugt om de samme folk, som tidligere blev kaldt for Suevier.

Der nævnes gotiske og germanske folk på en indskrift fra 262 og det ældste latinske levn er fra 269, hvor kejser Claudius II tillægges navnet gothicus. Årsagen formodes af nogle at være, at han har besøgt goterfolket. Fra cirka samme tid findes også græske omtaler, og goterne var da kendte fra Persien til Spanien.

Visigoter og ostrogoter er tilfældigvis også sent i deres historie de vestlige og østlige goter, men navnene betyder noget andet. Visigoter, Wesi eller goth vesi betyder de ædle goter, mens ostrogoternes navn betyder de strålende goter. Da disse navne blev knyttet til dem omkring år 200, hvor de netop boede relativt til hinanden mod vest og mod øst, så kom navnene til at stemme med verdenshjørnerne.

To andre navne menes også at referere til goterne:
   Tervingi = skovfolket = visigoter og
   Greuthungi = ostrogoter.
Wolfram mener, at Tervinginavnet og greuthinginavnet var knyttet til geografiske begreber for de to folk, og at folkene selv anvendte navnene om hinanden. Denne sprogbrug var derfor ikke længere aktuel, efter hunnerne havde splittet og fordrevet goterne fra Balkanområdet.

Efter år ca. 400 anvendtes de ovennævnte betegnelser derfor ikke længere, mens ordet visigot først blev "opfundet" omkring år 600 af Cassiodorus, der var ansat historiker hos Theodoric. Cassiodorus havde behov for et parallelord til ostrogot, hvor det nu kunne passe at betegne folkene i forhold til deres bosteders længdegrader.

I og efter Alariks tid blev visigoterne også benævnt som Alarik-goter.

Den betydeligste slægtslinje af goter var amale = amalslægtens, hvis selvforståelse grundede sig på en ren skandinavisk herkomst omfattende begge goterstammerne samt gepiderne, hvoraf sidstnævnte udskilte sig omkring år 300, hvorefter goterne omfattede visigoter og ostrogoter.
Theodoric den Store tilhørte Amali-slægten. Afledt af Amali er Ansis, der benyttes om Amalislægtens tidligste led. Et forsøg til en tidlig slægtskronologi er her.

Tilsvarende var den fremmeste slægt blandt visigoterne Balthi-slægten.

Det arkæologiske navn for den tidlige kultur som udbredt fra Oder mod øst til Passargefloden kaldes for Willenberg-Wielbark-kulturen. Kulturen er bl.a. blevet identificeret ved hjælp af gravlægningsskikke, hvor liget placeredes uden våben, og den slags grave er ikke fundet ved eller vest for Oderfloden.

Ordene goter - gutoner - gauti - gudas og andre stavemåder og lignende ord er blevet hæftet på folkeslag i Sydrusland, Rumænien og øvrige Sortehavsområder i tredje og fjerde århundrede, og forskerne har mange og forskellige teorier om de indbyrdes forbindelseslinjer og udviklinger herfra og til goterfolket, som det kendes fra historien efter deres indtog i Romerriget.

Da hunnerne i 378 strømmede fra øst mod vest ændrede hele fordelingen af folkeslagene i Østeuropa sig. De bosiddende folkeslag måtte migrere mod vest og udøvede et stigende pres på Romerrigets grænser, og det resulterede i gotisk indvandring til Romerriget, hvor de forblev til Romerrigets undergang og dannelsen af de gotiske riger i Toulouse og senere i Spanien og delvis i Frankerriget i den galliske del i 600-700-tallet.

Her rækker det at fastslå, at gotiske stammer var til stede i Sydøsteuropa fra omkring år 200. Der var omkring år 480 gotisktalende folk ved Kaukasus, men de har ikke forbindelse til goterne og er formodentlig kommet til området med herulierne og skulle endnu i Procopius' tid, ca. 500 til 565, bo i området.

Fra 375 til 400 findes de fleste tekster, hvori goterne nævnes, i området Dacia på Balkan, nord for Grækenland i det nuværende Bulgarien, og i denne periode blev Dacia næsten synonymt med goternes land.

Jordanes - ca. 550 - omtaler en goterstamme, som han kalder for gothi minores. Det var en ariansk stamme, som Wulfila = Ulfila, 310 - 383, missionerede iblandt. De havde fra ca. 350 haft hjemsted i området omkring Balkanbjergkæden i Bulgarien, og endnu i 800-tallet skrev den frankiske munk Walahfrid Strabo, 808-849, om goter, der i dette område boede side om side med scythiske folk og stadig talte deres gotiske sprog.

Kilden til ovenstående afsnit er hovedsagelig [10207] side 12 til 24.

Goternes oprindelseslande

Hvor de kom fra
Goternes oprindelsesland lå formodentligt et sted i Norden, men nogen eksakt viden herom findes ikke.

I Tacitus De origine et situ Germanorum kap. 43, omtales deres opholdssted omkring år 100 som: "På den anden side af luigierne bor gotonerne ... dernæst kommer rugierne og lemovierne tæt på havet." På et kort kan de tre folkeslag udsættes langs Østersøens sydkyst i Polen fra øst omkring Vistula: gotonerne; nordvest for dem i området Pojezierze Kaszubskie: rugierne; og længst mod vest omkring byen Koszalin: lemovierne.

I Amali-slægtens krønike, der er skrevet af Cassiodorus og overleveret os gennem Jordanes, var oprindelseslandet Skandinavien, og krøniken beretter om familiegenealogien frem til Theodoric som vist i tabellen nedenstående. Noget bevis for skandinavisk oprindelse er ikke fundet, men arkæologiske fund og de samtidige fortællende kilder peger alle på et område omkring Østersøen, og måske har det været nord for og måske har det været syd for, hvor Vistulafloden løber ud.

Cassiodorus skrev dog sin krønike noget senere end begivenhederne fandt sted, mens geografen Ptolemæus allerede i år 150 omtalte gutæerne som et af syv folkeslag på den skandinaviske ø, samt gutonerne, der i 150 var flyttet til området nordvest for Warzawa på østbredden af Vistula på de såkaldte sarmatiske flodbredder. Wolfram mener, at der er tale om to folkeslag og ikke bare navneforveksling.

Krøniken indeholder nogle uoverensstemmelser i forløbet og andre slægter end Amali og Balthi er omtalt, men det kan sammenkobles til, at goterne omkring år 100--150 dannede klaner omkring Østersøens sydkyst og ned i Polen, hvorfra de migrerede videre mod syd og sydøst.

Også Tacitus har omtalt goternes hjemstavn. Han så sagen fra romernes perspektiv og ålacerede goterne nord for vandalerne og lugierne, der delvis er samme folk for ham. Disse folkeslag har alle i perioden fra år 0 til år 150 været en del af den større gruppe kaldet marcomannerne, men fra ca. 150 udviste goterne deres egne begravelsesskikke, der tyder på en anden gudetro, hvor man fx ikke behøvede våben med sig for at fungere i dødsriget, hvorfor våben mangler i de fundne grave.

Migrationen gennem Østeuropa til Donau og Sortehavet

På et tidspunkt omkring 150 migrerede de sydover gennem Centraleuropa, hvor de på Donaus venstre bred omkring år 170 nåede Sortehavets kyster og kunne se over på de romerske soldater, er stod vagt ved rigets grænser på flodens modsatte bred. Herfra gjorde de fra 238 indfald i Romerrigets Donaulande. De var bofaste fra Ukraine over Krim og mod syd til Jugoslavien inklusive Dacia, der nogenlunde svarede til vor tids Rumænien. Her opholdt de sig fra ca. 280 til 380.

Mens de boede her, udviste høvding Athanarik i år 348 de kristne, bl.a. apostlen Vulfila = Ulfila, der oversatte Bibelen til gotisk. Da visigoterne blev kristne blev de arianere.

Denne tekst omhandler deres færden og forhold fra de omkring 375 blev angrebet af hunnerne og flyttede videre over Donau og ind på Romerrigets territorium - til Pannonien. Her fik de status af føderati - en slags allierede kolonister.

Det var før eller under trykket fra de østlige stammer, der invaderede Europa, at goterne, mens de beboede Sortehavskysterne, blev delt op, hvor nogle migrerede mod vest og blev til visigoterne, mens andre endnu nogen tid fortsat opholdt sig i det østlige Europa og - senere - blev kaldt for ostrogoter eller østgoter. Visigoterne er også kaldt for tervinger [SAL].

Amalislægten - en tidlig slægtskronologi.

Listen er for de tidligste fyrster mytisk, men fra Ermanaric bliver de historiske.
ÅR       Navn          
150-175 Gaut = Gapt =Gout var far til:
200     Humli = Hulmul, der grundlagde danskerne og var far til:
        Augis = Avigis
        Amal
300     Hisarna
        Ostrogotha
        Hunuil
        Athala
        Oduulf = Odwulf + Achiulf
brødre
400     Ermanaric og broderen Vultuulf,
       
der er de første nævnt i historiske kilder
        Valaravans
        Vinitharius
        Vandalarius
        Valamir + Vidimir + Thiudimir
, sidstnævnte blev far til
        Theodoric den Store
På samme måde kan der opstilles fiktive slægtslinjer for Balthislægtens forfædre. De tjener alene til at undebygge fyrstens betydningsfulde slægtslinje, måske fra halvguder, eller i det mindste fra heltemodige mytiske personers dåd.
Se her for kongerækken hos ostrogoterne.
[Hodgkin III, 9721 p.453] 
 
Tid Bemærkning
150 Oprindelseslandet
Fra Østersøens sydlige kyster omkring Vistulasfloden og mod øst begyndte goterne migrationerne omkring år 150. De passerede på østsiden af Oder, Elben og Donau gennem de centraleuropæiske lande og fulgte det sidste stykke vej mod Sortehavet Donaufloden, der dannede grænse til Romerriget.
 
238 Fra år 238 og mange gange de følgende år indtil 280 hærgede goterne ind i Romerriget.
Goterne fik smag for de rige romerske områder, men deres plyndringer blev også vanskeligere, når de havde lagt grænselandet bag sig, og forsyninger skulle findes undervejs i afbrændt fjendeland - ikke mindst under deres tilbagetog. Samtidig havde romernes hære lært af goternes taktik og anvendte selv disses, der bestod i opsplitning i mindre og hurtigtbevægende overraskelsesgrupper.

Der blev aftalt en afgift, et stipendia, at erlægge til goterne for at disse undlod at plyndre romerne, og en vis modydelse, hvor gotiske krigere indgik i romerhæren, var også aftalt og ses fx af den gotiske deltagelse i 242 mod perserne under kejser Gordian III (238-244). Det er uvist, om der var tale om en ordinær foedus-tilknytning til romerriget eller en mere løs forbindelse.
[10207 p.44 + 9718 p.24]

Efter 250 blev en ny taktik forsøgt med bygning af fartøjer, fra hvilke goterne kunne komme som en overraskelse, men for det meste gik bådene til under angreben, og styrkerne måtte bevæge sig retur over land.

I 253 var der igen sammenstød mellem romere og goter, og efter romersk sejr ledet af Aemilianus, der var guvernør over Moesia, drog han med kejserdrømme mod Rom med grænsehæren og efterlod grænsen ubeskyttet mod fornyet gotisk indtrængen.
Det gik Aemilianus ilde. Akkurat som det var gået Trebonius Gallus i 251, og efter kort tid mistede han grebet om magten og blev dræbt.

Det territoriale udgangspunkt for plyndringerne var i 250 øst for Krim, men i 257 udgik det fra vest for Krim, og det formodes, at det græske kolonistyre på Krim i mellemtiden var bukket under for det gotiske pres. Det peger i samme retning, at også Nicaea og Trebizond i samme periode blev hjemsøgt af gotiske plyndringer.
Det er ligeledes af betydning, at goterne nu - måske i samarbejde med andre barbarer - er blevet et søfarende folk på Sortehavet.
[10207 p.50f]
 
257 Som skrevet i teksten om folkevandringsfolkene, så var området nord for Donau fra 107 til 257 delvis en romersk provins Dacia Trajana, der var dannet af de to områder Transsylvania og Romania. Denne del af riget blev opgivet efter 271.
 
268 Goterne krydsede Bosporus, og de nåede - og plyndrede - Lemnos og gjorde landgang på Athoshalvøen. Senere nåede de at plyndre Athen.
 
269 Goternes styrker gør landgang på Rhodos og Cypern i samarbejde med herulierne.
 
270 I 270 blev Aurelius udråbt til kejser efter Claudius II Gothicus - og for en kort mellembemærkning af Claudius' broder Quintillus. Samme år besejrede Aurelian vandalerne på Ungarns sletter.
 
271 Året efter gik romerhæren mod Palmyra i Syrien. Under passagen gennem Balkan rensede de ud i røver- og plyndringsbander, der holdt til i Illyrien og længere mod øst i Thracia. Disse smågrupper var hovedsagelig carpier, men goterne var der også.

Carpierne boede også nord for i udkanten af goterområdet, men havde ikke formået at få så givtig en aftale med romerne som goterne, hvorfor deres utilfredshed var stor. De turde dog ikke bryde ud i åbent oprør, men henvendte sig til kejserens guvernør i Moesia med det formål at opnå et stipendia som goternes, hvad de ikke fik. [9718 p.24]

Palmyratogtet
Kejseren og hans hær stødte i 271 nord for Donau mod goterne under kong Cannabas-Cannabaudes, og kongen blev med 5.000 af sine krigere dræbt i slaget, efter hvilket kejser Aurelian tog tilnavnet Gothicus maximus, der jo indirekte betød, at gotermodstanden var voldsom og stærk nok til at være værdig til at en kejser kunne smykke sig med titlen som deres besejrer.

I biografierne over de senere kejseres liv, er beskrevet, hvorledes Aurelian takkes af sine nærmeste - inklusive fiktive personer opfundet til lejligheden: "Rigsfællesskabet takker dig, Aurelian, for at have frigjort os fra goternes magt. Gennem din indsats er vi blevet rige på bytte og ære, og glæden er stor i Rom. Derfor vil vi gerne hædre dig med fire murkroner, fem fæstningskroner, to flådekroner og to bykroner."

Disse kroner var guldsmykker af form som murtinder, skibe etc. passende til sejrens indhold, og som blev tildelt heldige hærførere.
[9862 p.417]

Efter denne kamp blev der relativt roligt langs Donau i omkring hundrede år. Medvirkende hertil var foruden den overbevisende sejr i 271, at romerne nu opgav Trajans Dacia nord for floden, så grænsen blev lettere at kontrollere.

Hovedformålet med togtet - at straffe Palmyra - blev også gennemført. Byen havde vokset sig stærk på grund af sin placering på karavanevejene mellem øst og vest [9848 p.112f], efter de under kong Odenathus havde besejret perserne først i Mesopotamien i 260 og siden ved perserhovedstaden Ctesiphon i 266.

Da kong Odenathus blev myrdet i 267 blev sønnen Vaballathus konge, men den reelle magt lå hos enkedronning Zenobia, Vaballathus' moder. Hun drev sin ekspansionspolitik vidt og angreb sejrrigt både Ægypten og Lilleasien og trængte derved ind på romersk område.
 
272 Det var mod Zenobias rige, at kejser Aurelian i 272 ledte sin straffeekspedition efter øvelserne på Balkan mod goterne. Aurelian marcherede til Palmyra, der blev belejret, og dronning Zenobia bllev taget til fange under sin flugt på kamelryg, og blev sendt på pension i Italien. Romerne fik genoprettet rigets orden og skånede byen, hvad den ikke helt forstod, da den i 273 gjorde oprør og nu blev brudt ned og ødelagt af romerne. Efter dette togt var romerrigets grænse mod øst Eufratfloden.
 
280 I det tredje århundredes sidste del havde goterne skabt et rige uden for Romerrigets grænse. Der var dog ikke idyllisk fred internt i området nord ofr Donau, hvor de måtte deles med andre stammer om ressourcerne.. Blandt de andre gens, der ikke modstod goterne, var især:
     Bastarnierne, der i to bølger i 280 og i 295 migrerede over Donau og blev romernes føderater eller blev assimileret.
     Carpierne for hvem det samme var tilfældet omkring 295, og de blev efter Donaupassagen nedkæmpet af kejser Galerius, der tog titlen Carpicus maximus samt
     Gepiderne, som det gik på samme måde sidst i århundredet.
 
295 Goternes forstærkede position udgjorde en trussel mod romerne, og under kejser Claudius II Gothicus og kejser Aurelian blev goterriget besejret og splittet. Den tabte krig blev en af årsagerne eller hovedårsagen til opsplitningen af goterfolket i to, så Amali-slægten med kongefamilien forflyttede deres centrum til øst for Dniestrfloden, og stammen kan efter dette skift benævnes greutungiske ostrogoter.

Den anden del af goterstammen, nemlig de balthiske tervingske vesigoter dannede langs den nedre Donau = Isterfloden et styre med flere territoriale centre tæt på Romerrigets grænser.

Begge disse delstammer i deres områder blev besejret af hunnerne, og de gotiske klanmedlemmer, der ikke skiftede loyalitet til hunnerne drog eller flygtede over grænsefloden Donau ind på romersk land, hvor de opnåede tilknytning til kejserriget som foederati, der var en optagelse i de stående romerske styrker, men under egne ledere og derfor med mulighed for at opretholde sproglige og kulturelle præferencer. Tilknytningen til Romerne krævede for så vidt kun, at lederen blev anerkendt af Roms myndigheder.

Det var tidligst visigoterne, der opnåede denne status, men senere fulgte ostrogoterne efter. Inden for rigets grænser boede nu vandalerne.
 
Kultur De to gotiske folk - visigoter og ostrogoter - optog ved den tætte tilknytning til romerne impulser vedrørende måder at indrette administration og bureaukrati på, og goterkongerne indpassede delvis romersk styreform i deres ledelsesform, og da visigoterne senere i Spanien skulle oprette centraladministration, blev det efter romersk forbillede.

Goterne blev således "af-barbariserede" og "del-romaniserede", mens romerne mistede eneretten til at være det civiliserede folk, og nu blev et af flere folk, der kunne kaldes kulturelt højerestående - set med romernes egne øjne.

Med overgangen til romersk kultur og kristen religion gik goternes fortidskrøniker over til at blive rent mytisk, og det tilbageblevne var de heroiske handlinger som beskrevet af goten Jordanes i 551 i sit epos Origo Gothica.
 
Goternes administration og love Dele af de gotiske love, der havde fulgt folket fra Norden, forblev i kraft og blev inkluderet i de latinsk udviklede love for visigoterne i Spanien, Toledoriget, og enkeltparagraffer af goterloven overlevede også i vise norditalienske love til langt hen i middelalderen.

Medvirkende til goterlovenes bevarelse som aktive var deres arianske religion, der satte dem ud på en religiøs sidelinje, og da de senere konverterede til katolicismen - især efter 430 - var goterlovene så fast forankret i den romersk-gotiske administration, at de var blevet sædvane for alle folkene i goterområderne og derfor kunne modstå pres fra andre lovkomplekser i områderne.

Religionsfrihed blandt goterne - for så vidt angår arianisme kontra katolicisme - var det slut med efter konciliet i Toledo i 589.

Gotisk sprog
Gotisk sprog forsvandt mellem år 430 og år 600. Gotisk klædedragtstradition gik det på samme måde, og latinen i sin bredeste betydning blev bærer af de normale hverdagsfunktioner.
[10207 p.17]
 
 
Tid Bemærkning
 

Forbindelsen til Romerriget fra cirka 300 til 479

291 Visigoterne optrådte for første gang som en særlig stamme under navnet tervingierne eller vesierne i 291, og de romerske referencer til goterne betød de næste hundrede år udelukkende visigoter, mens resten af goterne, ostrogoterne, ikke optræder i historien.
[10207 p57ff]

Der var kampe mellem goterne og andre migrerende stammer også efter 291, men forholdet til romerne var relativt fredeligt og i kejser Galerius' togt mod Persien i 297 deltog gotiske hærstyrker som en del af den vedtagne forbundsaftale. Denne aftale holdt til 323.
 
318 Kejser Konstantin, der fra 315 havde tillagt sig titlen Gothicus, kæmpede indtil 317 mod østkejseren Valerius, men fra 1/3 317 blev de enige om en deling af Balkanområdet, så Moesia fra Dacia i nord til Morea i syd - det i store træk daværende Makedonien, kom under vestkejseren, mens Thracia - den østligste del af nuværende Grækenland - kom til østkejseren. Derved blev området syd for Donau delt mellem to herskere og kun ved enighed kunne de heldigt forsvare deres nordgrænse ved at danne fælles front mod goterne.
 
323 Skærmydslerne mellem Konstantin og Licinius førte under høvding Rausimond til gotiske forsøg på erobring af romersk område. Goterne brød ind på østromersk område, men det blev Konstantin, der med sine vestromerske hær slog dem under straffeekspeditioner nord for floden. Under kampene faldt Rausimond.

Da Konstantins styrker havde krænket østromersk område, så var Licinius nu opsat på gengældelse, og til det formål var de besejrede visigoter naturlige forbundsfæller, og i 324 sloges goterne under høvding Alica på Licinius' side, og de blev begge besejret. Licinius blev senere på året henrettet efter flugtforsøg, og Konstantin blev i 324 enehersker over Romerriget.
 
328 I år 328 åbnede Konstantin stenbroen over Donau ved Oescus-Gigen og Sucidava-Celeiu, det er ved det nuværende Giurgiu. Omtrent samtidigt åbnedes en flodkrydsende færgerute lidt længere nedenstrøms ved Tutrakan syd for nutidens Bucarest, hvor der var bygget et grænsefort.
[10207 p.61]
 
332 Med den nye bro og færgeruten fik romerske styrker mulighed for at føre lynkrig i Rumænien, og visigoterne blev fordrevet fra flodens nærhed. Det samme skete for et andet folk, taifalerne, der samboede med de østligste visigoter mod Prut og Dneistr og ostrogotlandet. Romerne fik i 332 nedkæmpet taifalerne, der blev deporteret til Phrygia i Lilleasien, og goterne blev drevet på flugt og måtte gemme sig i bjergene, hvor en stor del omkom af kulde og sult. Deres høvding var da Ariaric, og han er den første høvding, vi kender fra to uafhængige kilder.

Ariaric sluttede senere på året fred med Konstantin, og en fornyet kontrakt som foederati blev forhandlet. Som foedus i Romerriget skulle goterne mod betaling stille tropper til rådighed for Konstantin, og de fik handelsrettigheder ind over den romerske grænse fra deres område nord for Donau. En rettighed de benyttede den nye bro og færgeforbindelse til at få handel i gang. Aftalen af 332 er den første, der er nedskrevet og beskrevet af en samtidig kilde.
[10207 p.62]
 
376 Visigoterne under Fitigern (medieval C-03) blev i 376 angrebet af hunnerne og flygtede i to retninger. En mindre del fulgte høvding Athanaric ind i Transylvaniens bjergegne.
Hovedparten, ca. 200.000, trængte over Donau og ind i Romerrigets provins i Balkan. Her opnåede de fra kejser Valens asyl og permanent opholdstilladelse i området Møsien og tilliggende områder i de balkanske provinser. Kejseren havde ikke mulighed for at forhindre det, da han samtidig havde konfrontationer på grænsen mod perserne.

Visigoterne blev hurtigt utilfredse med den behandling, som de romerske embedsmænd gav dev dem bl.a. gennem skatteudplyndring, og visigoterne gjorde oprør under Fritigern og plyndrede romerske områder godt hjulpet af ostrogoterne.
 
378 Den 9. august 378 besejrede visigoterne, stadig ledet af Fritigern, kejser Valens' styrker uden for Adrianopel, nu Edirne i Tyrkiet, på grænsen til Grækenland. Under slaget dræbes kejseren [1480E], og to tredjedele af hans styrker. [9972-I-24]

I årene derefter hærgede visigoterne områder i det vestlige Grækenland og langs Adriaterhavets østkyst.
 
382 Efter Valens blev Theodosius I den Store østkejser fra 378 til 395, fra 394, hvor han afsatte den uduelige vestkejser Eugenius, var han kejser i begge rigsdele.
Theodosius fik pacificeret visigoterne, og der blev sluttet fred i 392. Han blev i 395 efterfulgt af sin ikke så duelige søn, Arcadius.

I hans regeringsperiode fik de skattefrihed, og de fik fortsat lov at bosætte sig i Moesia eller Møsia, der er området nord for Grækenland, samt det vestlige Grækenland inklusive Morea og Candia, nuværende Peleponnes og Kreta. De blev på grund af deres bosted også senere kaldt for møsogoter.

Under vestkejser Valentinian II, 375-392, var den magtfulde leder i vest ikke kejseren, men den frankiskfødte magister militum, Arbogast, og det var ham, der indsatte den efterfølgende kejser, Eugenius, der blev afsat af Theodosius I. Betydningen af disse processer blev følelige for hele Det Romerske Rige, idet det indtil rigets opløsning blev de magtfulde hærchefer, der ikke var fødte romere, der var i besiddelse af magten i Vestriget.
[9972-I-24]
 
388 Theodosius I's østhære besejrer den vestromerske kejser Magnus Maximus. I 394 afsatte han med sine tropper endnu en vestkejser, nemlig Eugenius.
 
395 Fra 395, hvor de valgte Alarik I af Balthaslægten til høvding, bevægede visigoterne sig fra 396 mod syd ind i Grækenland, hvor de en overgang lå fast omkring Epirus og nåede til Peleponnes. De fik lovning på området Illyrien, men fortsatte deres migrering mod vest op langs Adriaterhavet og ind i Italien, som de nåede omkring 401.

I Vesteuropa er romerne trængt, og de flyttede cirka 395 deres galliske hovedstad fra Trier mod syd til Arles. [9972-I-]
 
402 Stilico eller Stilicho besejrede Alarik i slaget ved Pollentia = Polenza i 402 og i slaget ved Verona i 403, og goterne måtte trække sig tilbage for en kortere tid.

Senere samme år blev en anden gruppe under Radagais besejret af Stilico ved Firenze.
 
408 I 408 krævede visigoterne områderne Noricum, Illyria Pannonia og Venetia, og Stilico kunne ikke holde stand imod dem.
På et tidspunkt belejrede visigoterne Ravenna med kejser Honorius, men uden at bryde igennem.

Flavius Stilicho
Flavius Stilicho, halvt tysker og halvt romer fra moderens side, arianer af religion, blev udnævnt til general efter heldige missioner mod perserne, og han blev som belønning også gift med Serena, en adopteret niece af kejser Theodosius I. Han fik en søn, Eicherius, med Serena. Derefter blev han sat ind mod goterne. I 392 hjalp ham kejseren efter mordet på vestkejseren Valentinian II, og kejser Eugenius' vestlige styrker blev besejret i slaget ved Frigidus, en flod ved Aquileia i NE Italien. Visigoterføreren Alaric kæmpede sammen med Stilicho i slaget.

Theodosius havde stor tiltro til Stilicho og gjorde ham til værge for sin søn, Honorius, i 395, året hvor han døde. Honorius blev derefter vestkejser, mens hans broder, Arcadius, blev østkejser. De var begge svage, og Stilicho blev den magtfulde bagmand. Samme år opstod der uoverensstemmelser mellem den nyligt valgte visigoterkonge Alaric, og Stilicho, og da hærene stadig var samlede, så gik de mod hinanden.

Men inden det kom til kamp, kaldte østkejseren sine øststyrker hjem efter råd fra sin hærfører Rufinus. Stilicho havde derved for få styrker til at kunne besejre Alaric, men to år senere i Makedonien slog Stilicho til og besejrede Alaric, der dog selv undslap gennem bjergene. I 402 og 403 mødtes de to krigsherrer igen ved hhv. slagene ved Pollentia og Verona.

Stilicho var ikke accepteret i Rom på grund af sin blandede herkomst, og hans misundelige fjender spredte rygter om, at han havde været indblandet i drabet på Rufinus, der var blevet dræbt af de øststyrker, der var blevet kaldt hjem til Konstantinopel. Af årsager, der ikke ligger helt klar, valgte Stilicho at forholde sig i ro i Ravenna, hvor han blev pågrebet af de kejserlige myndigheder. Han gjorde ikke noget synderligt forsvar og blev henrettet 22/08 408. Hans søn myrdede romerne kort efter.

I kølvandet på henrettelsen og mordet blev koner og børn til de goter og andre barbarer, hvis mænd tjente i hæren myrdet af romerne i noget der mindede om moderne tiders folkedrab. Der omkom omkring 30.000 personer. Det fik omgående Alaric til at marchere mod Rom, hvortil han kom i september 408.
 
410 Fra 401 til 410 havde visigoterne draget hærgende gennem Italien, og efter massakren i 408 blev Alarics mål Rom. Hans styrker belejrede endelig Rom, som den 24. august 410 blev erobret og hærget og plyndret. Det var en skelsættende begivenhed, der rystede Romerne og hele Italien. Rom var da ikke længere rigets hovedstad. Den var forinden flyttet til Ravenna.

Goternes hærfører og høvding var Alarik, der efterfølgende og samme år fortsatte togtet mod syd i Italien, hvor han døde i Cosenza, hvorfra de havde planer om at sætte over til Afrika. Han blev efterfulgt af svogeren Ataulphus eller Ataulf, der ikke i længere tid kunne holde stand mod romerne, og derfor førte sine styrker op igennem Italien og ind i Gallien i 412.
Ataulf havde giftet sig med Honorius' røvede halvsøster, Galla Placida.
 
415 Fra ca. 413 oprettede visigoterne under kong Wallia deres administrationscentrum i Toulouse i Sydfrankrig. Riget kaldtes også for Det Tolosanske Rige efter Tolosa = Toulouse.

Ataulphus mistede gennem nogle uhensigtsmæssige ægteskaber romernes støtte og måtte drage videre mod Spanien, som visigoterne nåede i 415, hvor han døde året efter. Hovedårsagen til romernes afvisning var Ataulfs afslag på at returnere kejser Honorius' søster, Placidia, som han havde erobret og derefter giftet sig med i 413.

Efter ankomsten til Spanien blev Ataulf dræbt i kamp, og fra 416 var høvdingen Wallia, der sluttede fred med Rom og udleverede Placidia, hvorefter han igen med romersk støtte nedkæmpede Romerrigets fjender, hvilket i Spanien var hovedparten af Alanerne og en stor del af Silingvandalerne i 416. Asdingvandalerne forblev i Spanien, men deres magt var svækket.
 
418 I 418 kaldte romerne Visigotherne, der var blevet for stærke, tilbage, eller romerne anmodede gennem Constantius - fra 421 kejser Constantius III - visigoterne om hjælp mod invaderende hære fra nord, og visigoterne fik som belønning landet Aquitanien mellem Loire og Garonne og oprettede hovedstad i Toulouse. Kongeriget kaldes for Tolosan. Høvding Wallia døde c. 418.
 
419 Walia blev fra 419 til 451 efterfulgt af en sønnesøn af Alarik, Theodoric I, som konge, idet denne titel blev taget som tegn på, at han opfattede sig som selvstændig i forhold til Romerriget.
Theodorics germanske form var Didrik af Bern.

De to riger, Romerriget og Visigoternes Tolesanske Rige, kunne dog stå sammen om bekæmpelsen af Attilas hunner, der trængte ind fra øst.
 
451 Theodoric I regerede til 451, hvor han dræbtes i slaget ved de Catalaunianske Sletter, der ligger ved Orleans. Kampene stod mod hunnerhøvdingen Attila, der her blev stoppet i sin fremfærd.

Theodoric efterfulgtes i 451 af sin søn Theodoric II, og han anerkendte Roms overhøjhed.
Theodoric I betragtes generelt som den første visigothøvding, der kan kaldes konge. Alligevel var hans rige ikke helt selvstændigt, og folket blev betragtet og var "registreret" som føderater i Romerriget indtil 475.
 
466 Under kong Euric befæstede visigoterne deres kongerige Toulouse med hovedstad i Toulouse. De beherskede nu dele af Sydfrankrig og Aquitanien samt størstedelen af Spanien.

Under Euric blev den første germanske lovsamling - på latin - Codex Euricianus udgivet i 470.
 
475 I 475 erklærede Theodoric IIs søn, Euric, der havde regeret siden 466, sig for selvstændig konge uden nogen form for vasaltjeneste for romerne.
Han regerede da fra Toulouse over et rige fra Pyrenæerne til Loire og Rhone samt hovedparten af Spanien, erobret 477, hvor kun en lille del i det nordvestligste hjørne var uafhængigt.
 
476 I 476 afsatte Odoacer den sidste romerske kejser i vest, Romulus Augustulus [kejser 1860K]. Han var en tronraner, placeret i stillingen af sin fader og dennes hærfører, der var Odoacer, der senere afsatte ham.
 
507 Euric blev i 507 efterfulgt af sin søn Alaric II, der blev dræbt i slaget mod frankernes Clovis ved Vouillé nær Poitiers i 507.

Visigoterne mistede næsten hele deres areal i Frankrig ved den lejlighed og beholdt kun en smal stribe land langs Middelhavet fra Pyrenæerne til Narbonne, og her indsatte de Alarics efterfølger, barnekongen Amalaric, som hersker. Men de måtte efterhånden forlægge hovedstaden først til Barcelona og senere til Toledo.
 
511 Fra 511 til 526 var visigoterne i forbund med ostrogoterne, og de to stammer havde delvis samme hersker i Theodoric I den Store.
 
551 I 551 eller 554 mistede goterne området omkring Granada til styrker fra Byzantium under kejser Justinian I.
 
568 Under kong Leovigild I, 568-586, genvandt det svækkede visigotiske rige noget af sin styrke, men i processen gjorde sønnen Hermenigild, der var underkonge, oprør, og faderen måtte lade ham henrette i 584. Faderen var arianer, mens sønnen siges at være blevet omvendt til katolicismen efter påvirkning fra sin frankiske hustru, der hed Ingund og var datter af Sigibert I af Reims. Ingunds moder var Brunhilde af visigotisk slægt.
Leovigild blev selv myrdet et års tid efter drabet på sønnen. Svigerdatterne Ingund blev med sin faderløse søn, Athanagild taget til fange af østromerske styrker fra Den Iberiske Halvø, og hun døde senere i Karthago.
 
586 Leovigild oprettede rigets hovedstad i Toledo, og erobrede i sin regeringstid - omkring 575 - det område, som sveverne havde erobret fra de i 409 trængte ned i Spanien.

Efter Leovigilds død blev Reccared I = Rekhared I konge fra 586 til 601. Han blev den første katolske konge, og kirken fik sammen med højadelen stor magt i den kommende tid.
 
633 Visigoterne indførte valgkongedømme.
 
654 Recceswinth, konge 649-672, udgav omkring 654 en fælles lovsamling for romerske og gotiske borgere kaldet Lex Visigothorum.
 
711 Visigoterne forblev i Spanien indtil muslimernes ankomst i 711.
Kong Roderic blev den 18/7 711 dræbt i slaget ved Guadelete eller Jerez de la Frontera mod Umayyads invasionsstyrker under Tarik.
 
718 Efterkommere af gotherne grundlagde i 718 den nordspanske stat Asturias på nordkysten. Den indgik senere i kongeriget Galicia, der omkring 900 blev til kongeriget Leon.
 
 
 
 

O S T R O G O T E R
Ø S T G O T E R

Tid Bemærkning
-500
+350
Ostrogotherne og Visigotherne var oprindeligt et folk, der migrerede fra Sverige over Østersøen til området omkring Vistulas udløb omkring 500 f.Kr.
Fra ca. 150 AD bevægede de sig op ad floden mod syd og østover mod Dniepr mod Donfloden og området mod Sortehavet, ca. Hviderusland, Ukraine og Sydrusland. De rejste, indtil de nåede Sortehavets kyst, hvor de slog sig ned i længere tid.

Ældste gotiske boplads dokumenteret er beliggende på Vistulas højre bred.
[Enc. Cathol.]

På et tidspunkt omkring år 390 deltes stammen i ostrogother og visigother, navnenes betydning ses i indledningen. Ostrogoterne er første gang nævnt i litteraturen i et dokument fra Milano i 392 [Herwig Wolfram].
Ostrogoterne boede omkring år 350 under deres høvding Ermanaric= Ermanrik i det sydøsteuropæiske område.
Ermanaric begik selvmord, da hunnerkongen angreb stammen, og Ermanaric tabte slaget.
 
251 Kejser Decius faldt i slag mod goterne.
[Enc.Catholic]
 
269 Goterne krydsede Danoau til landskabet Thracia, hvor de blev overvundet af kejser Claudius.
 
375 Goterne blev besejret af hunnerne. [Ency. Cathol.]
 
379 Under Hunnernes migrering vestpå blev riget brudt op, og stammen bevægede sig ned på Balkanhalvøen. En del af folket forenede sig med Visigotherne og krydsede med dem Donau omkring 370 og deltog i slaget ved Adrianopel i 379.
De indgik aftale med den romerske kejser Theodosius I om bosættelse i Ungarn og sydligere i egnen Pannonia i 380.
En mindre udbrydergruppe deltog i Radagaisus Italiensfelttog og blev ved Fiesole udslettet af Stilicho. Hovedstyrken kæmpede mod Attila og holdt stand, og senere modstod de også angreb fra forskellige Donaustammer.
En gruppe befolkede en del af Krimhalvøen og bevarede det gotiske sprog til omkring 1500-tallet. [Ency.Cath.]
 
453 Ved hunnerkongen Attilas død i 453 omstyrtede ostrogotherne hunnerriget, men måtte forlade området mellem Donau og Donfloden, og fik i stedet lov at bosætte sig i den romerske provins Pannonia syd for Donau.

I slaget ved Nedao i 454 blev Theodemir sejrherre over Attilas søn, der havde efterfulgt faderen. Ostrogoterne bosatte sig nu også i området Panonia.
 
471 Theodoric den Store af Amalerslægten blev høvding i 471. Kort tid efter flyttede stammen ned gennem Balkan til Saloniki.

Kejseren anså Theodoric, der var født ca. 454 og opdraget i Konstantinopel, en trussel mod Konstantinopel og kejser Zeno, og fra 476 var Odoacer i Italien blevet for stærk, så i håbet om deres gensidige udslettelse fik kejseren overtalt Theodoric til at bevæge sig ned i Italien i 488.
 
488 Inden da blev Theodoric i Rom af kejser Zeno udnævnt til magister militum, dvs. romersk hærfører med opgaven at omstyrte Odoacer, der i 476 som germansk lejesoldat havde styrtet den sidste vestromerske kejser i Rom.
I året 489 drog Theodoric fra Balkan til italiensk område.
 
490 Hovedslaget stod ved Adda i 490, og Odoacer blev slået og forskansede sig i Ravenna. Theodoric indledte en treårig belejring af Ravenna, men kunne ikke indtage byen og sluttede fred med Odoacer, der åbnede byens porte.
Der afholdes en forsoningsfest, men Theodoric var svigefuld eller realpolitiker og myrdede straks derefter Odoacer i 493.
 
493 Theodoric grundlagde sit ostrogoterrige i Italien i 493, hvor det foruden "Støvlen" omfattede Sicilien, Dalmatien på Balkan og øvre Rhaetia. Han var konge fra 493 til sin død i 526 i sin hovedstad Ravenna. Han regerede med Ravenna som hovedstad, og folkets religion var den kristne arianisme.

Kejseren i Konstantianopel var ikke begejstret for tilstanden i Italien, men havde ikke magt til at omstyrte Theodoric. Theodoric indførte love imod Konstantianopel og havde bl.a. forbudt ægteskaber mellem romere og goter, og han fordelte en tredjedel af jorden til sine soldater, mens produktionsvirksomhed og administration forblev hos romerne.

Theodoric giftede sig c. 493 med Audofleda, en søster til Clovis I = Chlodevig I af Franconia.
Theodoric havde med en tidligere elskerinde to døtre. Den ældste hed Theodegotha, * c. 473, og blev gift med Alaric II af visigoternes slægt. Den næstældste hed Ostrogotha = Arevagni og var født c. 475. Hun blev gift med kong Sigismund af Burgund.

Både Theodorics ægteskab og hans døtres var indgået af dynastiske grunde for atstyrke riget mod romerne, og kejseren forsøgte at modgå truslen fra det stærke Italien ved at alliere sig med Clovis i Franken; ikke mindst da Theodoric måtte gå ind som formynder hos visigoterne.
 
496 Chlodevig i Franken besejrede i slaget ved Vouillé i 496 alemannerne og dræbte Theodorics svigersøn, visigotkogen Alarik II. Chlodevig fortsatte erobringerne og underlagde sig hele Aquitanien. Visigoternes nederlag gav ostrogoterne mulighed for at rykke ind i det tidligere visigotområde i Provence.

Theodoric blev formynder for visigoternes prins Amalrik, der var søn af Alarik, og Theodoric herskede derfor de facto i Spanien fra 507.
Hans minister, Cassiodor, skrev goternes historie.
 
526 Med sin hustru, Audofleda, fik Theodoric datteren Amalasvintha eller Amalasuntha, der blev gift med Eutharic, og de fik sønnen Athalaric (Mediev A-12), der efterfulgte sin morfar på tronen i 526 med moderen som regent indtil 534, hvor sønnen døde, hvorefter moderen fortsatte som regerende dronning.
Theodoric blev begravet i Ravenna.
Efter Theodorics død var visigoter og ostrogoter kun sporadisk samlede igen.
 
535 Amalasvintha havde søgt hjælp mod sin familie hos kejser Justinian [1970E] , 527-565, og med dette som påskud angreb Justinians feltherre, Belisarius, Syditaliens ostrogoter fra 535.

Fra 535 var fætteren Theodahad blevet medregent, og han lod kusine Amalasvintha myrde samme år. Theodahad døde selv i 536 og efterfulgtes af Vitiges fra 536 til 540.

Slægtens styrke var da formindsket, og styret blev fra 535 bekæmpet af kejser Justinian Is styrker under Belisarius. Styrkerne kaldte sig i 536 for Amalsuinthas hævnere og erklærede krig, og i 539 eller 540 blev Vitiges taget til fange af Belisarius efter dennes belejring af Ravenna.
Belisarius erobrede snart Sicilien og tog i 536 både Napoli og Rom, hvorefter hans styrker fortsatte mod Milano, som de tog i 540 og endelig mod Ravenna som de tog samme år.
 
542 Vitiges døde i 542. Allerede i 540 havde kejseren afskediget Belisarius som hærchef i Italien og sendt ham mod perserne, der pressede det byzantinske rig fra øst. Det benyttede goterne sig af og generobrede Italien under kong Totila (Mediev. A-17)
De for landet ødelæggende krige varede i omkring 20 år og blev endelig i 553 afsluttet med slaget ved Mons Lactarius.
 
544 I 544 vendte Belisarius tilbage tilItalien som hærchef indtil 551, hvorefter Narses blev leder af styrkerne og fortsatte krigen, og i slaget ved Taginae i Appenninerne i juli 552 blev kong Totila dræbt.
553 Vitiges efterfølger var Totila, og han erobrede igen størstedelen af Italien fra sin base i Verona, men faldt selv i kamp i 552 mod Narses ved Tadinae i Etrurien eller Toscana.
Sidste ostrogotkonger blev Tejaog andre af hans stamme fra juli til oktober 553, og de faldt alle i slaget ved Mons Lactarius = Monte Lattaro ved Vesuv.

Fra 554 indgik det sydlige Italien i Det byzantinske Rige ved loven Den Pragmatiske Sanktion, og ostrogoternes herredømme var endeligt slut i 555. Ostrogoterfolket blev assimileret i det italienske folk eller vandrede mod nord til andre germanske stammer.
 

Her en Genealogi over de vigtigste ostrogotiske ledere.
 
 

VANDALER af SILINGÆTTEN

Tid Bemærkning
100 Vandalerne boede oprindeligt mellem Elben og Vistula med Lombarderne mod nord og Asdingvandalerne mod syd.
Begge vandal- ætter var i Silesien og Boehmen omkring år 100 - 166.
Efter dette tidspunkt forblev Silingvandalerne her, mens broderfolket gik mod syd.
Navnet formodes at være en udvikling af områdenavnet »Silingia«.
 
250 En del af dem migrerede ind i Mainzområdet ca. 250.
Folkeslaget invaderede Gallien i 406-407.
Forenede sig med Asdingvandalerne og gik med disse over Pyrenæerne i 409 og slog sig ned i Spanien.
De sluttede fred med Romerne i 411 og fik land i Andalusien.
Under høvdingen Wallia slog Visigotherne med romersk støtte Silingætten i 416, og klanen udryddedes næsten totalt.
 
 

VANDALER af ASDINGÆTTEN

Tid Bemærkning
100 Vandalerne af Asdingætten

Asdingætten boede fra Elben til Donau og mod øst til omkring Dnieprfloden og syd for Vistula, men blev for folkerige til at kunne rummes i Theissdalen. Begge vandalætter var i Silesien og Boehmen omkring år 100.
Navnet stammer fra slægtsnavnet på deres høvdingklan.
 
166 Første migration mod syd ind i Ungarn omkring 166.
Området Theiss blev for trangt, og de gik under deres høvding Godigisel ind i Mainzområdet fra omkring år 400 og begyndte tilknytningen til broderfolket.
 
401 Krydsede over den øvre Donau og blev en foederati = forbundsfælle med Romerne fra 401 til 406.
Bevægede sig ind i Silesiensammen med Alanerne og kombinerede sig med Silingvandalerne, der forstærkedes med Sueverne og de fire stammer dannede en front mod Rhinen, som de på isen krydsede 31/12 406.
De hærgede i grupper Frankrig mellem 406 og 408.
 
409 Bevægede sig derefter gennem Gallien mod Pyrenæerne, som de krydsede i 409.
og hærgede i Spanien fra 409 til 411.
 
411 I 411 sluttede de fred med Romerne, og de og Sueverne slog sig ned i Gallicien.
 
416 I krigen 416 mod Visigotherne under Wallia blev de forstærket med Alanerne, der herefter indgik de i Vandalerne, men måtte se sig slået af Visigotherne.
Da romerne fandt dem for stærke, fik Sueverne støtte til at bekæmpe dem efter 416, og Vandalerne blev fordrevet ned i Sydspanien efter 416, hvor de besejrede byerne Sevilla og Cartagena.
 
428 Gaiseric blev deres konge i 428, og de drog med ca. 80.000 mand via Gibraltarstrædet til Nordafrika i 429.
 
439 Efter nogle års kampe blev stammen foederatii i Det Romerske Rige, men freden holdt kun til 439,
hvor de indtog Karthago, og romerne måtte endeligt i 442 godkende Gaiseric som hersker over et selvstændigt rige.
 

 
Theodoric den Store var samtidig med en anden Ostrogoth med navn Theodoric Strabo, der dør 481.
Personens navn staves afvigende på tysk: Theodorich; fransk: Thierry; engelsk: Theodoric / Theodoric; latin: Theodoricus.
Der optræder i folkevandringsperioden og i den tidlige middelalder både Theodoric som Ostrogothernes fører og desuden i den Merovingiske slægt Theodoric I til IV fra 533 til 737, Clovis Is afkom.
Desuden hed modpaven Theodoric fra 1100 til 1102.
Pas på navneforveksling.

Kilder

Kilderne til de her kombinerede forhold og begivenheder er en del generelle værker som leksika, som der ikke er kildehenvisninger til, samt specialværker som alle er vist med kildehenvisninger til den komplette kildeliste.

Af generelle tekster er brugt
--: dtv-Atlas Weltgeschichte [9989]
--: Encyclopædia Britannica [EB]
--: Oxford Classical Dictionary [OCD]
--: Salmonsen 2.udg. [SAL]
--, 1992: The New Penguin Atlas of Medieval History, Penguin, [9847]
--, 2005: The Penguin Historical Atlas of the Medieval World, Penguin, [10081]
Barraclough, Geoffrey, ed., 1978 / 1988: The Times Atlas of World History, Times Publ. [6538]
Harrison, Dick, 1999 / 2001: Krigere og helgener - Vesteuropas historie 400-800 e.Kr., Gad, [9732]
Hodgkin, Thomas, 1892 / 2000: The Barbarian Invasion of the Roman Empire, FS:    Vol. i: The Visigothic Invasion [9718]
Mackay, Angus, et al., 1997: Atlas of Medieval Europe, Routledge, [9690]
Mackay, Angus, et al., 2007: Atlas of Medieval Europe, Routledge, 2nd ed., [10049]
Magie, David, (ed.), 2005: Lives of the Later Caesars, David Magie transl., FS, [9862]
Scarre, Chris, 1995: The Penguin Historical Atlas of Ancient Rome, Penguin, [9848]
Wolfram, Herwig, 1979 / 1988: History of the Goths, [10207]


Jørgen Marcussen
 


Opdateret d. 26.11.2011. Retur til historieoversigten.