Carl Frederik Grove - fyrinspektør 1852-1883Følgende tekst er indholdet af bagsiden af Fyrvæsenets officielle foto af fyrdirektører og fyrinspektører. Det relaterer sig til foto i billedbasen på Museet for Søfart. Hans funktionstid er behandlet i museets årbog for 1960, der er et slags jubilæumsskrift for det danske fyrvæsen."Født 1822-12-26. Død 1883-01-26 i København. Søn af orlogskaptajn Johannes Christian Grove.

Kronologi

1844 - Cand.polyt, ansat samme år som assistent ved det Kgl. Sejldugsvæveri på Orlogsværftet
1850-1852 - Marineministeriets tekniske konsulent.
1852-04-17 - Bestalling som Fyrvæsenets inspektør og ingeniør
1852-1853 - Studierejse til England, Holland og Frankrig
1853-1854 - Medlem af kommission, der fremsatte "Forslag til en fuldstændig og hensigtsmæssig belysning af det danske monarkis farvande, såvel til vejledning for skibsfarten i almindelighed som til sikkerhed for postruterne"
1858 - Fremsætter Grove forslag til signalstationer for is
1859 - Ny bestalling som fyringeniør
1857 og 1860 - Påny medlem af fornævnte kommission
1872 - Indrettet vejriagttagelser ved 22 fyr i samarbejde med Meteorologisk Institut.
1874 - Medlem af kystsikringskommissionen
1877 - Opretter de første tågesignalstationer
1877-1882 - Medlem af Københavns Borgerrepræsentation

I alt virksom i 31 år som fyringeniør. I denne periode oprettes 32 nye fyr, heraf 7 fyrskibe, samt 11 tågesignalstationer, heraf 5 i fyrskibe."


Jørgen Marcussen

Opdateret d. 7.8.2015