Jens Munk - Søfarer, 1579-1628

I Handels- og Søfartsmuseets hæfte om renæssancens søfart er der en separat artikel om Jens Munks ekspedition til Hudsonbugten. I artiklens sidste afsnit er der en del faktuelle oplysninger om Jens Munk. Derfor er der her som supplement til min artikel om renæssancens navigation for læserens umiddelbare overblik alene listet nogle kortfattede oplysninger om Jens Munk inklusive nogle tilføjelser om skibe m.m.

Jen Munk, * 3/6 eller 3/7 1579 - † 1628. Han blev født på Barbo ved Arendal i Nedenæs Len. Hans fader, Erik Munk døde for egen hånd i fængslet på Dragsholm og blev i 1594 begravet samme steds under galgen! Denne dødsmåde berøvede sønnen dennes arvelod, der tilfaldt staten.

Jens Munk døde under krigshandlingerne ved Weserflodens munding på ukendt dato i 1628, ‡ 3/7 1628 i Nikolaj Kirke, men hans gravsten eksisterer ikke længere. Den brændte med kirken i 1795.

Han var gift to gange. Første gang med Cathrine Adriansdatter; det holdt til 1623. Efter skilsmissen var der knas med underholdsbidraget, og Holmens admiral måtte i 1626 opfordre Munk til at holde sin aftale med sin tidl. hustru.

Munks andet ægteskab var med Margrethe Tagesdatter, datter af slotsskriver Tage Eriksen på Akershus. Med første hustru fik Munk sønnen Adrian Munk i 1619 og derudover mindst 3 sønner mere.

1585 - flyttede Jens med sin mor til Frederiksstad efter faderens fængsling for brutalitet og dårlig administration.
1588 - Jens rejste til Ålborg og kom i huset hos faders søster, der var gift med borgmesteren.
1591 - tog hyre som skibsdreng til Oporto, derefter i handelslære samme sted.
1592 - sejlede til Bahia, Brasilien, hvor han levede af forefaldende arbejde.
1598 - forlod Jens Brasilien efter involvering i handels- og toldsag.
1599 - 1608 - sejlede i fart på Østersøen-kontinentet og på fangstrejser i Ishavet.
1609 - Ishavsfangstrejse, hvor hans skib skrues ned af isen; hjemtur over Arkhangelsk.
1610 - i kong Christian IVs tjeneste.
1610 - udsendt på ekspedition til Ishavet nord for Sibirien. Nåede Novaja Zemlya, hvor isen stoppede videre rejse. Rejsen foregik med skibene ANGELIBRANDT, SORTE RYTTER og HOLLANDSK PINAS.
Søpas udstedt for rejsen 30. marts. Afrejse 16. april?
På grund af is blev returlasten tørfisk fra Kildin - en lille ø ved Murmansk.
1611 - udnævnt til kaptajn i flåden og deltog i Kalmarkrigen, fra 6/3 chef på TURTELDUEN.
           27/11 Jens Munk entrer ved Elfsborg svenske skibe og stikker dem i brand,
           men må fortrække under beskydning fra fæstningen.
1612 - chef på HERINGNÆS og deltager i blokaden af svensk Kattegatkyst.
1613 - Kalmarkrigen sluttede. Munk sendes med Jacob Ulfeldt til Spanien, afg. 16/4 ank. 6/5 La Coruña.
           Munk var chef på skibet VICTOR, indgået 1598, deplacement 600 t. Desuden deltog SVENSKE HECTOR.
           Gesandterne returnerer over land, Munk fører skibene hjem, ank. i august.
1614 - ledede rejsen til søs for et dansk - russisk gesandtskab på ca. 50 personer til Arkhangelsk.
           Munk fører HERRINGNÆS, 1609-1622, depl. 400 t, ordre udstedt 30/4. Munk returnerer 23/8.
1614 - 1616 - sejlede i flådens tjeneste for at opbringe fremmede kapere og sørøvere langs Norges kyster.
1615 - på togt langs Norge på VICTOR. Under admiral Jørgen Daa, *??? - † 1619, opsnappede de sørøveren Mandose = Juan Mendoza. Fra bøsseskytte Jon Olafssons historie ved vi, at det var en dramatisk hændelse, og at byttet omfattede 8 kister sølvmønter og en kiste med gulddukater, sidstnævnte krævede ti mand for transporten.

Mere spændende var den bog, der faldt i Jens Munks hænder, nemlig Compendio del Arte de Navegar skrevet af Rodrigo Camerano og udgivet i Sevilla i 1588.

Den blev Jens Munks bytte, og han har selv skrevet i den, hvilket kan ses på KB: Dene Bog Eier Jenß Munk vdj sin tid och hafuer ieg den bekomet Vnder Kandeneß i Kapten Mendoses skieb den tid wie blef hanom Megtig den 26 Junj Anno 1615.
Også denne kan ses på Bibliotekets hjemmeside.
1616 - chef på LYBSKE DAVID.
1617 - var i Spanien for at overtale hvalfangere der til at deltage i danske fangstrejser.
1618 - forberedte deltagelse i Ove Gjeddes Indiensekspedition. Deltagelsen annulleret.
1619 - ledte ekspeditionen til Hudsonbugten for at finde NW-passagen også kaldet Anianstrædet. 64 mand deltog. Ekspeditionens skibe jf. befaling af 7/5 1619:
ENHJØRNING, indgået i flåden 1609. Føre Jens Munk.
LAMPRENEN, var en pinasse taget under Kalmarkrigen efter Elfsborgs fald den 24. maj 1612. Fører Jens Henriksen
1620 - efter overvintring vendte Jens Munk med to mand tilbage; resten døde, flest af skørbug. 21/9 nåede de Bergen.
           Den ene mand begår værtshusdrab og flygter. Munk og skib beslaglægges midlertidigt.
1624 - udgav sin beretning i Navigatio septentrionalis. Det er: Relation Eller Bescriffuelse om Seiglads oc Reyse paa denne Nordvestiske Passagie, som nu kaldis Nova Dania. Bogen blev trykt i København hos Henrich Waldkirch i 1624. Der kan ses et par sider fra den på KBs hjemmeside.
Selv om koloniseringen ikke var gået, så havde man allerede navngivet området som Nova Dania, og planerne om igen at drage til Hudsonbugten blev aldrig til noget. Ingen frivillige meldte sig til at hente den efterladte ENHJØRNING, og Munks helbred var stadig for dårligt.
1621 - i fortsat flådetjeneste til Holland for at ansætte personale til Ostindisk Kompagni.
1622 - chef for NELDEBLADET, bygget 1618, der konvojerede ostindiefareren VATERHUNDEN til De Kanariske Øer.
1622 - 1625 - sejler i flådens tjeneste. 1623 på togt som admiral på SVENSKE HECTOR.
           I 1624 som chef på LEOPARDEN.
1625 - 1628 - Christian IV deltog i Kejserkrigen 1625-1629,
          Jens Munk tjente som eskadrechef ved i Tyske Bugt med blokadetjeneste.
           Hans flagskib var NELDEBLADET.
1628 - Jens Munk dør under tjeneste.

Almindelige kilder benyttet :
Dansk Biografisk Leksikon, Svend Cedergreen Bech; ed., [10005], hvori nogle kilder er nævnt;
Kong Christian den Fjerde og hans Mænd, H. D. Lind, Gyldendal, 1889/1974, [9414]
Danmarks Søfart og Søhandel I, Bering Liisberg ed., Gyldendal, 1919, [6257]
Danmarks Kulturhistorie I, Ib Koch-Olsen, Grafisk, 1968, [6740]
Renæssancens Fartøjer, Ole Mortensøn, Langelands Museum, 1995, [8058]
Christian 4.s flåde, Niels M. Probst, Marinehist. Skrifter, nr. 26, 1996, [7839]
Fund og Forskning XXI 1974, "Bog- og bibliotekshistoriske notitser", Harald Ilsøe, [7204]
Jens Munk, Thorkild Hansen, GB, 1969, [2206]
De danskes Vej. Jens Munks rejse og andre danske ishavsfarter under Christian IV, Kaj Birket-Smith, 1929;

Jørgen Marcussen

Kildehenvisninger er i litteraturoversigten.
Denne side er revideret den 24. november 2006.