Paul de Løwenørn, søkortdirektør, kartograf

INDHOLD

•  Biografiske oplysninger •  Udgivne bøger
•  Udgivne søkort •  Litteratur om Løwenørn

NOTE

På Handels- og Søfartsmuseet er registreret en del hæfter indeholdende farvandsbeskrivelser, som Paul de Løwenørn har været medvirkende til at udgive og ofte også selv har deltaget i opmåling og kompilering af. Desuden har museet enkelte søkort, der er udgivet i Paul de Løwenørns funktionstid.

Selv om der er en del litteratur om Paul de Løwenørn, har jeg valgt at bringe nogle kortfattede oplysninger her for at have biografiske og bibliografiske oplysninger ved hånden.

Ved de bibliografiske lister er der indsat links, såfremt Handels- og Søfartsmuseets samlinger indeholder samme eller tilnærmelsesvis samme titel.

Biografiske oplysninger

Paul de Løwenørn også anført som Poul de Løvenørn m.fl. varanter, var født 11/8 1751 på Antvorskov og døde 16/3 1826 i København, hvor han blev begravet på Assistenskirkegården. Hans fader var kommandørkaptajn Friderich de Løvenørn og moderen var Frederikke født Holsten. Løwenørn var gift to gange; første gang 1792 med Anna Maria Philippine Dumreicher, † 1795; anden gang 1797 med Caroline Henriette Gjedde, † 1842. I andet ægteskab fik han datteren Frederikke Sophie Elisabeth, * 1804.

Karriere

1860 - Volontørkadet
1865 - Kadet
1770- Sekondløjtnant
1776 - Premierløjtnant
1778-781 - I den franske flådes tjeneste, og det var mens Frankrig deltog i Den Amrikanske Frihedskrig. Den sidste tid i Frankrig koncentrerede han sig dog om navigatoriske studier og forberedte sig på en planlagt ekspedition fra Danmark til Vestindien for at afprøve kronometre fremstillet af den danske urmager Armand, bosiddende i Rendsburg.
1781 - Kaptajnløjtnant
1783 - Generaladjudant
1784 - Dtrektør for søkortarkivet ved dets oprettelse
1784 - Medlem af Videnskabernes Selskab
1789 - Kaptajn (orlogskaptajn)
1796 - Overlods for Danmark
1797 - Kommandørkaptajn
1804 - Kommandør
1812 - Kontreadmiral
1824 - Dekoreret med Storkors af Dannebrog.

Løvenørns udkommandoer

1782-3 - Fregatten PRØVEN, der var KGHs armerede fregat, hvormed han gik til Vestiindien.
1786 - Ekspeditionsskibet GREV ERNST SCHIMMELMANN.
1788 - Chebekken LANDORMEN.
1789 - Fregatten KRONBORG.
1790 - Fregatten HVIDE ØRN.
1791 - Fregatten GERNER.
1794 - Fregatten KRONBORG.

Under opholdet i Frankrig stiftede han bekendtskab med flere af tidens førende videnskabamænd inden for kartografi, søopmåling og lignende discipliner. Den væsentligste læremester var Jean-René-Antoine Verdun de la Crenne, som Løwenørn i en periode også tjente under. Crenne havde tidligere ledet en ekspedition til afprøvning af søure, hvorfor bekendtskabet mellem de to søofficerer har været overordentligt gunstigt for Løwenørn.

Da Løwenørn kom hjem fra Frankrig blev han 1782-1783 skibschef på orlogsskibet, fregatten, PRØVEN på rejsen til Vestindien, som nærmere er beskrevet i bogen herom, som kortfattet gennemgået her. Afprøvningen af kronometrene fra Armand fra Rendsburg skete i samarbejde med Videnskabernes Selskab.

I denne forbindelse sker hans væsentligste karriereskift, da han den 22. oktober 1784 bliver det samtidigt oprettede Søkortarkivs første direktør. Under sine første tjenesteår var han i lange perioder væk fra sin direktørstilling. Løwenørn deltog bl.a. i missioner til Sverige, og i 1791 som chef for fregatten GERNER som ambassadør i særlig sendelse til Marokko.

I Søkortarkivets tjeneste er Løwenørns store fortjeneste, at han meget dygtigt fik sat gang i opmålinger af farvande - mange af opmålingerne var han selv aktivt engageret i. Fyrvæsenet blev undersøgt og organiseret inklusive afmærkningsforholdene. Det bør også erindres, at hans embedsområde var meget omfattende, da Norge jo var en del af riget. Han betragtes derfor også af Fyrvæsenet som grundlæggeren af dette.

1786 - Løvenørn blev leder af ekspeditionen til Grønlands Østkyst, der dog ikke nåede til fastlandet på grund af isforholdene.

Fra 1796, da Løwenørn fik lodsvæsenet under sig, blev dette væsen ligeledes effektiviseret, og der indførtes kontrol af lodserierne gennem samarbejde med indrulleringscheferne. Fra 1808 organiserede han kystudkigsvæsenet ved lodserierne.

Af yderligere områder, der kom under hans ledelse, er undersøgelse af færgetrafikken og dertil hørende nye havne og fra 1802 formand for Kommissionen angående Navigationsskolernes oprettelse og drift. Fra 1811 medlem af Havne- og Fyrdirektionen og fra 1814 i denne kommission som Førstemedlem også referent for kongen om kommissionens arbejde.

Fra 1809 blev han medlem af Kanalkommissionen (Ejderkanalen).

I militær henseende blev han i 1810 chef for 3. division og fra 1813 chef for 4. division og fra 1816 chef for 1. division. Samme år også deputeret i General Toldkammer- og Kommercekollegiet.

I hans senere år fik han stillinger og plads i kommissioner inden for næsten alle områder af søfart.

Paul de Løwenørns kort- og bogarbejder

Kort som Løvenørn havde indflydelse på eller fik udgivet

Nr. Titel m.v. H&S reg.

K01 Kaart over Sundet og Belterne, med den forreste Deel af Østersøen til Bornholm -
K02a Kaart over Christiansø med Beskrivelse (dansk), 1805 -
K02b Kaart over Christiansø med Beskrivelse (engelsk) -
K02c Kaart over Christiansø med Beskrivelse (tysk) -
K03 Kaart over Kattegattet -
K04 Kaart over Skagerak eller Farvandet imellem Kattegattet og den norske Kyst -
K05 Kaart over Nordsøen, strækkende fra Skagen og Lindersnæs til Hoofden, paa 2de Blade -
K06 Specialkaart til Anviisning for beliggenheden af Goodvinsands flydende Fyhre, indbefattende den engelske Kyst fra Syd-Foreland til Margat -
K07 Kaart over Kanalen imellem England og Frankrig -
K08 Kaart over Kysterne af Spanien og Portugal, med de Baleariske Øer samt Kysten af Africa fra Kap Espartel til Kap Bugie, paa 2de Blade -
K09 Samling af Kaart over Havne og Ankerpladse paa de spanske og portugisiske Kyster tillige med Fortoninger -
K10 Kaart over Madera og de canariske Øer etc. -
K11 Kaart over den nordlige Deel af Nordsøen, indbefattende den norske Kyst fra Færder til Trondhjem samt Hetland og Færøerne -
K12 No. 1 af Kaartene over den norske Kyst fra Trondhjem til Christiansund -
K13 No. 2 af Kaartene over den norske Kyst fra Christiansund til Stadtland -
K14 No. 3 af Kaartene over den norske Kyst fra Stadtland til Blomøe -
K15 No. 4 af Kaartene over den norske Kyst Indbefattende Bergens Leed samt Indløbet til Stavanger -
K16 No. 5 af Kaartene over den norske Kyst fra Jædderen til Christiansand -
K17 No. 6 af Kaartene over den norske Kyst over Strækningen fra Christiansand til Langesundsfjord -
K18 No. 7 af Kaartene over den norske Kyst Indbefattende Langesunds- og Christiania-Fjorde, med den Bohusiske Kyst til Sæløe Baake -
K19 Kaart over de Hetlandske Øer -
K20 Kaart over Færøerne -
K21 No. 1 Kaart over endeel af Vestkysten af Island fra Fugleskjærene til Stikkelsholm -
K22 Kaart over Kotlefjord, Holmenshavn og Skiæriafjord -
K23 Kaart over Hval-, Borger- og Straunsfjorde -
K24 Kaart over Grønnefjord, Kolgraverfjord, Cumbervaag og Stikkelsholm -
K25 No. 2. Kaart over den islandske Kyst fra Sneefjeldsjøkelen til Kap-Nord -
K26 No. 3. Kaart over Skagestrandsbugt -
K27 No. 4. Kaart over Nordkysten af Island, fra Skagafjord til Kap Langanæs etc. -
K28 No. 5. Kaart over Østkysten af Island fra Mulehavn i Hierads-Floin-Bugt til Kap Ingolf-Høfde-Huk -
K29 No. 6. Kaart over Sydkysten af Island fra Kap Ingolfs-Høfde-Huk til Kap Reikianæs og Fugleskjærene -
K30 Generalkaart over Island, med Færøerne (udgivet efter Løwenørns død) -
K31 Kaart over de vestindiske Farvande, indeholdende de Antiliske og Bahamiske Øer med Kysten af Tierra-Firma, Honduras- og Mexico-Bugt, samt østkysten af Øst-Florida. -
K32 Kaart over den vestlige Kyst af Grønland fra 68° 30' til 73° Brede -

Beskrivelser og bøger hørende til søkort og rejser

Nr. Titel m.v. H&S reg.

B01a Beskrivelse til Kaartet over Kattegattet med Havnekaart og Landtoninger (dansk)
- også kaldet: Anviisning for de Seilende i Kattegattet ..., 1800, 6. oplag 1816
BOG 013 er en udgave ikke set registreret andre kilder, inkl. KB.
H&S-museets beholdning er: 1800, 1803, 1810, 1816.
BOG 012
BOG 013
BOG 014
BOG 042
B01b Beskrivelse til Kaartet over Kattegattet med Havnekaart og Landtoninger (tysk), 1806
Genudgivet af R. Lassen i 1816. Oversat til engelsk i 1800. Reproduceret, danske udgave, i 1972
-
B02 Beretning til Kaartet over Skagerak med Landtoninger,
Udgivet 1803, igen 1808, 2. oplag 1812. Oversat til tysk senere. Danske udgave reproduceret 1972.
Museets eksemplar er fra 1808-udgaven
BOG 015
B03a Samling af Efterretninger til Kaartet over Nordsøen, med Havnekaart og Landtoninger (dansk), 1815 BOG 018
B03b Samling af Efterretninger til Kaartet over Nordsøen, med Havnekaart og Landtoninger (tysk), 1817 oversat af R. Lassen BOG 003
B04 Forklaring over Grundene ... til Specialkaartet ... Goodwin-Sand anlagde Flydende Fyhr - med et Specialkaart, 1795 og 3. oplag 1804.
Museets eksemplar er udgivet 1797.
BOG 026
B05a Beskrivelse til Kaartet over Kanalen imellem England og Frankrig, med Landtoninger (dansk), 1817 BOG 028
B05b Beskrivelse til Kaartet over Kanalen imellem England og Frankrig, med Landtoninger (tysk), 1817 oversat af P. Clausen BOG 001
B06a Beskrivelse til Kaartet over Kysterne af Spanien og Portugal etc. (dansk), 1818 BOG 029
B06b Beskrivelse til Kaartet over Kysterne af Spanien og Portugal etc. (tysk), 1819 -
B07 Første Hefte af Beretninger til Kaartene over den norske Kyst, henhørende til No. 1 med Landtoninger, 1791 til 4. oplag 1804 BOG 016
B08 Andet Hefte af Beretninger til Kaartene over den norske Kyst, henhørende til No. 2 med Landtoninger, 1793 BOG 030
BOG 031
B09 Tredie Hefte af Beretninger til Kaartene over den norske Kyst, henhørende til No. 3 med Landtoninger, 1795 BOG 032
BOG 033
B10 Fjerde Hefte af Beretninger til Kaartene over den norske Kyst, henhørende til No. 4 med Landtoninger, 1798 BOG 034
BOG 035
B11 Femte Hefte af Beretninger til Kaartene over den norske Kyst, henhørende til No. 5 med Landtoninger, 1800 BOG 036
B12 Sjette Hefte af Beretninger til Kaartene over den norske Kyst, henhørende til No. 6 med Landtoninger, 1801 BOG 037
B13 Syvende Hefte af Beretninger til Kaartene over den norske Kyst, henhørende til No. 7 med Landtoninger, 1803
Den norske serie blev reproduceret i 1975
BOG 038
B14a Samlet Beskrivelse over den norske Kyst, henhørende til forbemeldte syv Kaart over samme Kyst (dansk), 1816 BOG 019
B14b Samlet Beskrivelse over den norske Kyst, henhørende til forbemeldte syv Kaart over samme Kyst (tysk), 1816 oversat af P. Clausen = R. Lassen -
B15 Tabelle over Mile-Distancerne ved de almindelige forefaldende Lodsninger, deels fra Søen, deels fra Sted til andet paa den Norske Kyst...
Andet Oplag. Samlet og udarbeidet ... af P. Løwenørn. Tryk t hos F.A.H. Møller, København, 1807.
Bogen har ikke egen fil. Den er registreret i biblioteksbasen, stregkode 3979465776.
-
B16a Beretning til Kaartet over de Hetlandske Øer, med Landtoninger, og et Specielkaart over Valey Sund (dansk) 1787 BOG 024
B16b Beretning til Kaartet over de Hetlandske Øer, med Landtoninger, og et Specielkaart over Valey Sund (engelsk) 1787 BOG 025
B17 Beskrivelse til Kaartet over Færøerne, 1805 BOG 020
B18 Første Hefte af Beskrivelsen over den islandske Kyst, henhørende til Kaartet No. 1, med Havnekaart og Landtoninger (serien udkom 1788-1822)
Museets eksemplar er af 1788-udgaven.
BOG 021
B19 Andet Hefte af Beskrivelsen over den islandske Kyst, henhørende til Kaartene No. 2 og 3, med Havnekaart (serien udkom 1788-1822) BOG 039
B20 Tredie Hefte af Beskrivelsen over den islandske Kyst, henhørende til Kaartet No. 4, med Havnekaart og Landtoninger (serien udkom 1788-1822) BOG 040
B21 Fjerde Hæfte af Beskrivelsen over den islandske Kyst, henhørende til Kaartene No. 5 og 6, med Havnekaart og Landtoninger (serien udkom 1788-1822) BOG 041
B22 Beskrivelse til Kaart over den vestlige Kyst af Grønland.
Museets eksemplar er udgivet 1825.
BOG 022
B23 Beretning om en Reyse foretaget efter allernaadigst Befaling for de i Dannemark forfærdigede Søe-Længde-Uhrers Prøve med Fregatten PRØVEN i Aarene 1782 og 1783, Kbh. 1786. BOG 011

Andre udgivelser

Nr. Titel m.v. H&S reg.

X01 Forlægningsrose eller Figur til at vise de mod hverandre svarende misvisende og retvisende Courser -
X02a Stjernekaart med Forklaring, til at kjende de fornemste Fixstjerner, især til Brug for Søefarende (dansk) -
X02b Stjernekaart med Forklaring, til at kjende de fornemste Fixstjerner, især til Brug for Søefarende (tysk) -
X03 Stjernekaart - uden Forklaring
Museets kort er uden kompilatornavn, men er formodentligt det her omtalte kort.
96:0511
X04 Videnskabernes Selskabs Skriftrækker - flere bidrag, bl.a.:
  a - Forklaring over Compassets foranderlige Viisning paa forskjellige Steder i et Skib og under forsk. Courser, 1789
  b - Om en mærkelig Feiltagelse i Henseende til Frobishers Stræde ..., 1789
  c - Observationer paa tvende Søreiser over Compassets Misviisning paa adskillige Steder ..., 1798
  d - Flere bidrag om fyrvæsen, 1800 - 1807 (se X05 til X06 nedenstående)
  e - Nogle Tanker over Magneten til at kunne saavel styre Magnetnaalens Variation som Inclination, 1802
-
X05 Videre Fortsættelse af Beretninger over Nye Fyhrs Anlæg og Indretning paa de danske Kyster, 1821
Skriftet forekommer i
alle tre bøger.
BOG 473
BOG 474
BOG 475
X06 Beskrivelse over et nyt, sparsommeligt Fyhr med Syderal Lampe, anbragt paa Knudshoved ved Nyborg 1822, udg. 1823
Skriftet forekommer i begge bøger.
BOG 475
BOG 476Jørgen Marcussen

Litteratur og kilder om Paul de Løwenørn

Vogelius von Steenstrup: Minne af Paul de Løvenørn, Kongl. Dansk Contre-Amiral, Mindetale fremsagt 1827 [SA-Navigation I/I-2448]
Hans Christian Bjerg: Poul Løwenørn - 1751-1826, Farvandsdirektoratet, 1984.
Sv. Cedergreen Bech: Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., bd. 9, p292f
Desuden er gennemlæst de titler, der ovenfor er mærkede som befindende sig på H&S-museet.

Opdateret d. 5.8.2015.