Biblioteker og de trykte medier-

Noter og oversigter for bøgers og bibliotekers historie

Opdateret 2019-12-01

 
"Såfremt denne vejledning ikke er tilfredsstillende, vil den i alt fald kunne tjene som fører for dem, der ønsker at frembringe noget bedre, så man ikke længere skal undvære et hjælpemiddel, som man synes at savne.... Hvis du, min læser, er mig taknemlig derfor, må jeg prise dig for din velvilje og høflighed, men hvis du ikke er det, vil jeg i al fald bede dig om at bære over med mine egne og med bogtrykkerens fejl."  

[Fra Gilbert Naudé: Vejledning i Biblioteksarbejde, 1627, oversat af Robert L. Hansen]
 

Indledning

Formål
Denne tekst beskriver forskellige forhold vedrørende biblioteker, skrivestuer og fremstilling af bøger. Tekstens formål er på kort form at kombinere faktuelle forhold om emnet, så de kan benyttes til oversigter for egen og andre, som jeg har samarbejdet med på historiske emner. Ved at placere oplysningerne på min hemmeside får offentligheden også adgang til dem, hvad der ikke er tilsigtet, men heller ikke ønskes hindret.

Skriftkultur
En skriftkultur er en nødvendig forudsætning for en bogproduktion, og behovet for en skriftkultur kendes fra flere folkeslag fra Mellemøsten flere tusinde år før vor tidsregning. De følgende tekster i flere separate filer er samlet fra forskellige kilder, og deres formål er at give nogle oversigter for skriftkulturens udvikling for bogproduktion, bogsamling og organisering af biblioteker etc.

Skriftkulturen bredte sig fra Mellemøsten til Europa for i middelalderen at nå til Nordeuropas områder. Fokus for disse noter begynder ved den romerske og senere kristne kulturkreds' skrifter og fortsætter op mod nutiden. Teksterne indeholder forskellige oplysninger om skriftlige kilders udvikling, opbevaring, samling og brug fra manuskripternes produktion i scriptoriet og frem mod nutidens bogproduktion og -brug.

Der kan naturligvis kun blive tale om punktvise nedslag, og niveauet er lagt for lægmands fornøjelse ved at kunne forstå de faglige begreber og danne sig et billede af omfang og betydning for emnekredsen. Oplysningerne er benyttet under læsning og læring om især middelalderens manuskripter i videste forstand, men er senere forøget med oplysninger om senere tiders skriftkultur, specielt biblioteksfunktioner og bogproduktioner, som baggrund for historiestudier.

Teksterne er delt op i et antal filer, som der er indsat links til på oversigtsindekssitet. Materialet er overordnet arrangeret kronologisk, men der forekommer en hel del spring frem og tilbage for at knytte samhørende oplysninger til hinanden.

Kilderne er nævnt sidst i de enkelte tekster eller i filerne med kildelitteratur.


Indhold for tekster om bogvæsen og biblioteker

Definitioner Bogtekniske mål, definitioner på bogens dele.
Registrering og katalogisering af materialer, terminologi og processer.
Antikken Antikkens biblioteker og "bøger". Kirkens betydning for skriftkulturens udvikling.
Væsentlige biblioteker i antikken.
Scriptorier Klostrenes skrivestuer og produktionen af håndskrifter i middelalderen.
Skriftudviklingen op til bogtrykkets fremkomst.
Biblioteker 1100-1500 Bibliotekerne frem til bogtrykkets fremkomst. Fyrstebiblioteker.
Kirker og klostres biblioteker. Lærebøger til universiteter. Peciasystemet.
Biblioteker 1500-1800 Biblioteker 1500-1800. Bogtrykkets fremgang og bogmaterialer.
Handelsveje og boghandel. Distribution i Europa.
Per 2010 har KB digitaliseret alle danske bøger trykt op til 1600, og de søges på KBs Site.
Bogen 1800-2000 Folkebibliotekerne. Masseproduktion, internationale bogmarked, oversættelser.
Digitaliseringens betydning for ældre værker og nyere værker, opslagsbøger etc.
Enkelte biblioteker Oversigt over tekster oprettet separat for enkelte biblioteker:
Kongelige Bibliotek, Universitetsbiblioteket, m.fl.
Kirkebygningen Middelalderkirkebygningens enkelte dele, herunder om bøgers opbevaring i kirker.
Klosterbygninger Klosterbygningens dele, herunder scriptoriet, biblioteket med videre.
Link til oversigt over kirkehistorie og ordener.
Sprog- og
literaturoversigt
Oversigt over nogle tekster, der har relation til sprog og litteratur.
Bibliotheca Dania.

Jørgen Marcussen

Opdateret 2019-12-01Retur til  toppen af siden
Retur til bogvæsen, oversigt Til hjemmesidens  forside