Maritime fagordbøger

Nogle oplysninger om deres udgivelser og indhold
- niende del af ordbogsteksterne


Revideret 13. september 2015.


INDHOLD

  Indledning
Danske maritime ordbøger før 1950
Danske maritime ordbøger efter 1950
Danske ordbøger om lystsejlads
Danske maritime leksika
Udenlandske maritime ordbøger og leksika før 1900
Udenlandske maritime ordbøger og leksika efter 1900
Shipping- og teknikorienterede engelske ordbøger
Tyske ordbøger og leksika
Engelske og tyske ordbøger om lystsejlads


Kildeliste
Retur til oversigtens forsideINDLEDNING

Efter beskrivelsen af de almene enkeltsprogede danske ordbøger beskrives her hovedparten af de maritime fagordbøger og leksika, der har dansk som eneste sprog eller som det ene af to eller flere sprog. Der nævnes nogle ganske få udenlandske ordbøger, der enten har haft betydning for udarbejdelsen af de danske, eller som har været anvendt i Danmark.

Der er ikke på dansk udkommet særligt mange maritime fagordbøger eller leksika, og i mange år har der været en ikke stor, men jævn forespørgsel efter en opdateret fagordbog for søfarten indeholdende både definitioner og oversættelse til især engelsk. De engelske oversættelser er nødvendige, idet store dele af erhvervets forhold betjener sig af engelsk eller som minimum kræver engelske kundskaber til læsning af manualer, regelværker og så godt som al kommunikation.

I slutningen af det 18. århundrede og i begyndelsen af det 19. århundrede var det i særdeleshed fransk, der blev betragtet som søfartssproget, som officerer kommunikerede på, når de var udenlandsk, og engelsk kom højest ind på en tredjeplads efter tysk/hollandsk, der siden 1600 var populært i småskibsfart og nærtrafikken i Nordeuropa.

Mange søfartsudtryk blev optaget i Videnskabernes Selskabs Ordbog (VSO), der begyndte at udkomme i 1793, men først blev færdig ind i det 20. århundrede. Fra VSO blev mange af udtrykkene med deres kilder overført til Ordbog over det danske Sprog (ODS), og der suppleret med nyere udtryk uden dog at være en fagordbog.

Kilderne til VSOs maritime materiale er nævnt i ordbogens liste over kilder: Udtrykkene kom fra:
   Utrykt samling fra Constructeur Pihl
   Utrykt samling fra Admiral Winterfeldts
   Utrykt samling fra Admiral Løvenørn
   Excerper fra Frederik IVs søkrigsartikler
   Frederik Vs søkrigsartikler
   Laugsartikler for skipperlauget
   Chr. Lous Styrmandskunst
   Agerbeks Levnet
   »Skibbruddet« oversat af Obelix
   Skriftet »Hvad er det, hvortil nytter det?«
   Rosenvinges Veiledning til Takkelagens Fast og Paalægning samt Seilenes Underskagning m.m.
   Rosenvinges Veiledning til Arbeidet ved Skibenes Afløbning af Stabelen o.s.v.

For ODS var en af de væsentligste maritime kilder Harboes og Funchs værker.

En stor del af de udgivne maritime ordbøger indeholder kun fagudtrykket med en oversættelse til det fremmede sprog. Af ordbøger med definitioner findes fra det 19. århundrede to: Harboes og Funchs. De beskrives også nedenstående i artiklen.


Danske ordbøger før 1950

Georg Albrecht Koefoed
Georg Albrecht Koefoed: Dansk Søe Ord-Bog, mss ca. 1780, udgivet H&S/ICW 1993.
Koefoed, 1753-1808 var dansk søofficer og tjente en overgang i den franske marine. Han blev senere kommandør og sin sidste post blev som guvernør over Bornholm og Christiansø; en post som han kun beholdt i 10 måneder, før han døde.

Koefoeds manuskripter - for der er tale om tre håndskrevne hæfter - er skrevet omkring 1780 til 1790. Manuskripterne tilhører Handels- og Søfartsmuseet, men det vides ikke nøjagtigt, hvorledes deres vej har været dertil. Manuskripterne blev udgivet i 1993 med indledning af Anders Monrad Møller.

Manuskripterne betegnes ofte som de ældst kendte, hvilket også er tilfældet i bogen, men der nævnes som vist ovenstående samtidige eller ældre manuskripter om samme emne benyttet ved Videnskabernes Selskabs Ordbog, der begyndte at udkomme 1793.

Ifølge Monrad Møllers indledning [p. XXIIIf] har Koefoeds forbillede været franskmanden M. Lescalliers Vocabulaire des Termes de Marine anglois et francois, der var udkommet første gang i 1777. Bl.a. er plancherne og en del af de franske fraser ganske lig Lescalliers.

Ordbogen indeholder indledninger med sproglig og tekstuelle oplysninger på siderne I-LXIII. Selve ordbogsdelen, der er sat i to spalter, fylder fra side 1 til 205, hvorefter der kommer 24 plancher med tegninger og efterfølgende navnelister til samme. Bogens slutning indeholder en liste over afvigende stavemåder med henvisning til opslagsordet samt et engelsk indeks fra side 254 til 301.

Ordbogsdelen består af opslagord med tilhørende forklaringer samt oversættelser til fransk og engelsk samt eventuelt en henvisning til en tegning. Der er 2.806 opslagsord, men en del af dem har underordnede udtryk tilknyttet fx de forskellige master, så antallet af begreber er noget højere. Til sammenligning er det omkring 2/3 af Harboes opslagsord.

Bogens format: Højde 25,5 x bredde 19 cm.
[7063]

Christian Frederik Schneider
Christian Frederik Schneider: Engelsk og Dansk Marine-Lexicon, København 1805.
Det lille marineleksikon blev udarbejdet af translatør en C. F. Schneider, der var lærer ved Søkadetakademiet. Hans værk fylder 189 enspaltede sider, og som sine kilder anfører han bl.a. både Blanckleys Naval Expositor og Falconers An Universal Marine Dictionary.

Foruden de ret korte udtryk med oversættelser indeholder bogen også mange fraser med hovedordet, som fx under »anker«: »to cat the anchor«, »to fleet the cable« og »to nip the cable«.

Bogens format er: Højde 18 x bredde 11 cm.
[H&S-Sch.]

J. C. Schneider: Veiledning i Sømandskabet, København 1817.
Schneiders sømandskab indeholder en Schneiders Forerindring lyder:
      » Da Theorien i Sømandskabet er saare nødvendig for enhver Søfarende,
meddeles hosfølgende Værk til Veiledning og Afbenyttelse for Ynglingen.
Jeg har af flere Aarsager lagt et Fregatskib til Grund; Læseren vil finde
den første Afdeling at indeholde: Forklaring over de Dele hvoraf et saadant
Skib er sammensat; samt de til dette henhørende Redskaber, og de i Sø-
mandskabet brugelige Kunstord, alt sat i alphabetisk Orden. Den anden
Afdeling indeholder: Et Fregatskibs Takkelage, og dennes Fart. Tredie Af-
deling indbefatter: dets fulde Tiltakling, og Fjerde Afdeling: Manoeuvrene
med det saavel i godt som ondt Veir.

     Den Sagkyndige, der veed hvor vanskeligt det er paa Papiret at op-
give bestemte Regler - theoretiske Reglers øieblikkelige Udførelse, under alle
mulige indløbende Omstændigheder, vil overbærende modtage dem af mig
givne. Mit Ønske at vorde fattelig for begynderen har overveiet hiint,
at skrive skjønt om jeg kunde det. Maatte mit Forsøg svare til min Hen-
sigt og Ønske at vække Lyst til at føle Nødvendigheden af videnskabelig
Dannelse for Koffardimanden - Kort at have virket Gavn, er min Tid
og Flid rigeligen belønnet.«
 

I ordbogsdelen er der fyldige forklaringer, og de efterfølgende afdelinger er logisk og systematisk opbygget med gode tegninger, hvor delene, der er bemærkninger for, let kan findes. Et for den tid eksemplarisk værk.

L. H. de Saint Simon
L. H. de Saint Simon: Fransk-dansk Ordbog for Orlogs og Søe Udtryk, Seidelin,1805.
Simons franske ordbog er en lille tynd bog, der er dedikeret til Kronprindsen. Dedikation lyder:

»Naadigste Kronprinds! Med den dybeste Erkiendelighed for de mig som en Fremmed af Deres Kongelige Høyhed bevilgede Naades Beviisninger, tager jeg mig den Frihed at tilegne Deres Kongelige Høyhed den første Søe-Ordbog der udkommer i Danmark...«

Ordbogens omfang er på 152 sider med ca.. 3.000 opslagsord, der bringes med deres danske oversættelse, men kun definitioner, hvor særlige forhold spiller ind. Emnerne er specielt for søkadetternes oplæring og for det meste om skibets dele og udrustning.

Bogen er sat med antikvaskrift og formatet er: Højde 19 x bredde 11 cm.
[M49-K101]

L. H. de Saint Simon: Dansk-Engelsk Søe-Lexicon, København 1808.
Søleksikonet er sat med fraktur for dansk og antikva for engelsk og bærer ikke forfatterens navn på titelbladet, men han afsløres og berømmes i forordet, der er skrevet af forlæggeren Andreas Seidelin, der også var trykker for bogen.

Omfanget er på 176 enspaltede sider. Indholdet er skibskonstruktionens dele samt udstyr. Dertil en del kommandofraser og andre fraser til brug ved manøvreringen og skibsarbejdet. Der er nogle trykfejl i bogen. Det kunne skyldes, at forfatteren åbenbart var i udlandet, mens forlægger og trykker Seidelin har trykt og måske ikke haft kvalificeret korrekturhjælp. Se nedenfor om Harboes kritik af Saint Simon.

Bogens format er: Højde 18,5 x bredde 11,5 cm.
[H&S-Saint]

C. Henckel & W. F. Born
C. Henckel & W. F. Born: Nautisk Haand-Lexicon for Søfarende, Handlende og Reisende ..., Berling København, 1836.
Denne ordbog er nærmest en polyglot parlør ordnet med ordene i betydningsgrupper og forsynet med oversættelser til engelsk, fransk, tysk, svensk, hollandsk, spansk og italiensk. Henckel står opført som premierløjtnant og gravør, mens Born var kaptajn i handelsflåden.

Ordbogens emne er fx mål, vægt og enheder; spørgsmål og svar ved karantænebehandling; hos skibsmægleren; beskaffenheden af vejret; osv. Ord og fraser er nummereret fortløbende og i alt på 646 opslag. Desuden fire flagplancher med nogle bemærkninger.

Bogens format er: Højde 14 x bredde 23 cm.
[M02-K126]

C. L. L. Harboe
Carl Leopold Ludvig Harboe: Dansk-engelsk samt Engelsk-dansk Marine-Lexicon, Reitzel, 1838.
Se nedenstående om C. L. L. Harboe.

Ordbogens forord er kritisk over for de øvrige danske værker om emnet. Således hedder det:

»Vel have vi nogle Engelske og Danske Marine-Lexiconer; men de ere udarbeidede af Mænd, der ei kjendte de Ting, hvorom de skreve. At de ere fulde af Feil, og saaledes ubrugelige, maa Enhver indrømme. I 1808 udkom et Dansk-engelsk Sø-Lexicon af Sølieutenant L. H. de St. Simon; men det var ufuldstændigt, ei vel ordnet og saa fuldt af grove Trykfeil, at det derved blev ganske ubrugeligt.«

Så meget for konkurrenten. Harboes bog bringer opslagsordet med dets oversættelse og ingen forklaringer. Den dansk-engelske del, der blev trykt separat i bind I, fylder 130 tospaltede sider med cirka 2.500 opslagsord. Emnerne er skibets dele og kommandoer til brug ved driften af et orlogsskib.

Bogens formet: Højde 16,5 x bredde 11 cm.
[M49-K50 = 10104]

Bogens anden del med det engelsk-danske ordforråd har et omfang på 160 sider samt et tillæg til den dansk-engelske del på 11 sider pagineret 139 til 149. Udgivelsesår 1838.
[10105]

K. Fisker
H. Fisker: Dansk-Fransk Sø-Ordbog, Eget Forlag, København 1839.
K. Fisker: Fransk-Dansk Sø-Ordbog, Eget Forlag, København 1843.
Fiskers ordbøger er opbygget fuldstændigt som de øvrige mindre tosprogede ordbøger med et opslagsord efterfulgt af en oversættelse, men kun få og korte forklaringer.

Omfanget af den fransk-danske er på 250 sider med ca. 3.500 opslagsord, men der gemmer sig yderligere nogle sammensætninger under forleddene. Emnerne er skibskonstruktion og -udstyr set med orlogsmarinens øjne.

Bogens format: Højde 18 x bredde 13,5 cm.
[M04-K88]

William Mariboe
William Mariboe: Engelsk-Dansk Marine-Ordbog, Gyldendal, 1862.
William Mariboe var løjtnant i marinen, og han skrev i sit forord, at ordbogen indeholdt ord og udtryk om skibsskroget, rejsningen, alle slags manøvrer, dampmaskinen og søhandel. Han angiver Falconers engelske ordbog, som kilden til opslagsordene, men har også suppleret ved at læse skibsbygningsafhandlinger samt mange andre maritime emner. Han har også opsøgt værksteder og praktiske fagfolk for at få at vide, hvad deres redskaber og materialer kaldtes.

Opslagsordene bringes med en oversættelse, men ingen definitioner. Hans sortering er ikke strengt alfabetisk, idet sammensætninger skal søges under forleddet. Omfanget er på 140 tospaltede sider med ca. 4.500 opslagsord inklusive sammensætninger.

Bogens format er: Højde 16,5 x bredde 12,5 cm.
[M03-K77]

W. Wolfhagen
W. Wolfhagen: Marine-Ordbog, Maritime Udtryk paa Dansk, Engelsk, Fransk, Tysk ..., København 1903-1904.
Ordbogen udkom med fagudtryk uden definitioner, idet Wolfhagens, † 1904, målgruppe var søofficerer og -kadetter, der formodedes at kende benævnelser m.m. inden for faget. Til gengæld havde ordbogen både engelsk, tysk og fransk oversættelse. Oprindeligt var bogen uden de tre registre, der senere blev udfærdiget for de tre fremmedsprog og indgik i bogens paginering ved genudgivelsen i 1918.

Wolfhagens bog indledes i andenudgaven med et alfabetisk register for dansk, derefter det engelske udfærdiget af Chr. Ottesen, det franske af Kontreadmiral Scheller og det tyske af Kommandør C. Carstensen. Registrene fylder de første 145 sider. Selve ordbogsdelen er arrangeret med dobbeltopslag, hvor det danske og det engelske udtryk står på venstre side og det franske og tyske på højre. Omfanget er fra side 146 til 558.

Sorteringsordenen er efter emne, så udtryk, der hører sammen, samles i grupper: fx dæk eller david. Afsnittenes rækkefølge begynder med skibet som helhed og går over enkeltdele til sømandskab, navigation, manøvrer etc. Denne klassificering er der en oversigt over bagerst i bogen - igen med alle fire sprog.

Fra side 558 til 664 er der oversættelse af søvejsreglernes fulde tekst til alle tre sprog, efterfulgt af forskellige tekster til standardfraser og -breve. Denne del af bogen er mærket Tredie Udgave og begynder på side 593. Fraserne er specielt egnet for flådeofficerer.

Bogens format er højde 17,5 x bredde 13 cm.
[6115]

Maskinmestrenes Forening
G. de la Laing: Teknisk Maritim Ordbog fra dansk til engelsk, tysk og fransk, Hagerup, 1904.
Maskinmestrenes ordbog udkom første gang i 1904. Bogens orden er alfabetisk efter det danske opslagsord, men under hovedopslagsord kan der gemme sig sammensætninger, så man fx under damp kan finde sammensætninger med damp som både første- og sidsteled. Der er ingen definitioner eller andre forklaringer knyttet til ordene.

Bagved de danske opslagsord, der fylder fra side 1 til 241, findes et engelsk, tysk og fransk indeks, så bogen kan benyttes begge veje fra alle sprog.

Bogens format er højde 23,5 x bredde 18,5 cm.
[6423]

C. F. Scheller
C. F. Scheller: Marine-Ordbog Fransk-Dansk og Dansk-Fransk, Gyldendal, 1913.
Scheller var kontreadmiral og havde tjent i den franske marine fra 1879 til 1882. Han skrev ordbogen specielt til søkadetter og søofficerer og havde samarbejde med M. Guibaud om gennemlæsning og kritik.

Ordbogen har ingen forklaringer og består af opslagsord samt oversættelse i forrest en fransk til dansk del og bagerst omvendt. Ordbogen er nævnt som en af ordkilderne til Ordbog over det danske Sprog. Omfanget er på 176 sider fransk-dansk og 216 sider dansk-fransk.

Bogens format: Højde 26 x bredde 17,5 cm.
[5956]

Steen Bille
Søofficeren Steen Bille udgav en lærebog med franske instruktioner:
Haandbog i det franske sømandssprog, udarbejdet til Brug for de kongelige Sø-Cadetter, Kjøbenhavn, 1831. VIII + 120 sider. H&S.


Danske ordbøger efter 1950

Der har generelt efter verdenskrigen manglet opdaterede maritime ordbøger med dansk som det ene sprog. Nedenfor er nogle enkelte nævnt inklusive to norske, der en overgang blev anvendt af danske skibe.

Kommandør Per Askim
Per Askim: Norsk-engelsk maritim-teknisk ordbok, Grøndahl & Søn, Oslo, 8. oplag, 1967.
Askims ordbog blev udgivet før krigen; året er ikke kontrolleret, men forfatteren skriver i forordet til den senere engelsk-norske ordbog, at den blev genoptrykt under verdenskrigen til brug for norske søfolk i udefarten.

Der er tale om en ret simpel ordbog med opslagsord og oversættelse, men ingen forklaringer. Den gennemsete udgave er nummer 8 fra 1967, hvor forordet er skrevet af Per Askims datter, Else Askim. Omfanget er på 219 2-spaltede sider, og bagerst er der nogle enkle fraser til brug ved værftslister.

Bogens format er: Højde 20 x bredde 14 cm.
[0574]

Den anden vej - engelsk-norsk - er gennemset i dens første udgave fra 1953. Opbygningen er som for den norsk-engelske og omfanget er på 138 sider og formatet som [0574].
[6424]

Skibsudtryk gange to
Nakskov Skibsværft: Skibsudtryk dansk-engelsk og engelsk-dansk, Nakskov, 1965.
Nakskov Skibsværft udsendte ved årsskiftet 1965 en lille ordliste som nytårshilsen til forretningsforbindelser. Senere solgte de også bogen i mindre mængde. Ordbogen har ingen forklaringer eller definitioner og er resultatet af en enkelt persons indsamling af ord gennem sit arbejde på værftet. Hvad der ellers er medgået i redigeringen er ukendt.

Bogens omfang er på 66 tospaltede sider med dansk-engelsk sortering og efterfulgt af 36 sider med engelsk-dansk sortering.

Bogens format er: Højde 19 x bredde 13,5 cm.
[0108]

Genudgivet
Ordbogen Skibsudtryk dansk-engelsk og engelsk-dansk, udkom 1996 på Bogfondens Forlag.
Bogen har intet forord eller anden form for forklaring eller oplysning om ophav. Der er tale om et revideret optryk af ordlisten fra Nakskov Skibsværft fra 1965.

Omfanget er på 70 tospaltede side med dansk-engelsk og 40 sider engelsk-dansk. Man kan deraf udlede, at bogen hovedsageligt er beregnet på danske elever, der skal oversætte til engelsk.

Bogens format er: Højde 23,5 x 17 cm.
[8552]

Offshore
Varde Bank/Offshore: Offshoreordbog, Varde, 1982.
Varde Bank udgav som hilsen til forretningsforbindelser i 1982 en lille ordliste med »praktisk anvendelig og hurtig forklaring på de mange fagudtryk, som svirrer rundt i olieverdenen.« Den er skrevet af en række fagfolk, der har ønsket at være anonyme.

Ordbogen er alfabetisk opbygget med fagudtrykket som opslag. De er alle på engelsk. Der er knyttet danske forklaringer til alle ordene. Omfanget er på 102 enspaltede sider.

Bogens format er: Højde 21 x bredde 10 cm.
[1867]


Ordbøger om lystsejlads

Inden for lystsejlads er der også kommet ordbøger specielt rettet mod denne beskæftigelses udøvere, men de kom relativ sent, og fra fritidsbeskæftigelsens begyndelse har der mere været brugt opslagsværker af karakter som sømandskabsbøger. En af de tidligste var:

Jens Kusk Jensen
Jens Kusk Jensen, Sømandskab for Baade og mindre Fartøjer med henblik paa Lystfartøjer og Motorbaade, 1. udgave 1922, Høst rep. 1973 og 1988.
Bogen er ikke nøjagtigt en ordbog, men en sømandskabsbog, der kan anvendes også som opslagsbog om emnet. Den er meget omfattende med hensyn til forklaring af begreber og enkeltdele på en båd, og dens kvalitet er bevist ved muligheden for at genudgive den og endda genoptrykke den flere gange.

Omfanget er på mere end 200 sider med mange tegninger og farveplancher for lanterneregler.

Bogens format: Højde 19,5 x bredde 12,5 cm.
[6264]

Bent Aarre
Bent Aarre: Komma's Sejlerleksikon, Aschehoug, 2. udgave, 2000.
Bent Aarre udgav Sejlerens Lexikon i 1973, og det er dette værk, der i år 2000 forelå i anden udgave.
Førsteudgaven havde ca. 1.500 opslagsord, mens andenudgaven har ca. 2.400.

Ordbogen bringer alfabetisk i tospaltet opsætning et opslagsord med en definition og derefter for hovedpartens vedkommende en engelsk og tysk oversættelse. Efter ordbogsdelens 207 sider følger et engelsk og et tysk indeks til ordbogen.

Bogens format: Højde 21,5 x bredde 16 cm.
[8560]


Danske maritime leksika

C. L. L. Harboe
C. L. L. Harboe: Dansk Marine-Ordbog, København 1839.
Foruden den ovennævnte dansk-engelske ordbog skrev Harboe også dette maritime leksikon, som blev genoptrykt af forlaget Høst i 1979. Optrykket har et forord af Henning Henningsen, der oplyser forskellige detaljer om søofficeren Harboe, 1789-1857. Han var søn af en oberst, men valgte en karriere til søs. Han var ansat som månedsløjtnant under englænderkrigen 1807-1809 og blev senere fastansat og avancerede gennem graderne til kommandørkaptajn i 1842. Han var fra 1841 kommandant i Nyboder. Bogen blev udgivet, mens Harboe var kaptajn i flåden, og det var på eget forlag, og trykt hos Bianco Luno.

Harboes leksikon indeholder omkring 5.000 opslagsord, der er forklaret med definitioner, men er uden oversættelser. Ordene er både taget fra orlogsflåden og handelsflåden, og foruden konstruktionsdetaljer er også sømandskab og handelsforhold medtaget. Omfanget er på 470 enspaltede sider plus et tillæg med 5 sider yderligere opslagsord. Bagerst er der tabeller over rundholters og masters dimensioner, takkelagens og de vigtigste tømmerdeles dimensioner.

Der er spredt i bogen en del tegninger af vekslende kvalitet. Det ser ud til, at en del er aftegnet fra et af de udenlandske værker, han har haft som forlæg.

Bogens format er: Højde 22,5 x bredde 14 cm.
[5604]

D. H. Funch
D. H. Funch: Dansk Marine-Ordbog, 1-2, København 1846-1852, repr. 1976.
Diderich Hansen Funch, 1791-1856, blev uddannet skibsbygger på Holmen og byggede bl.a. korvetten GALATHEA, der sejlede verden rundt 1845-1847. Funch blev udnævnt til Første Skibbygmester og byggede som sådan både linjeskibe og nogle dampskibe. Foruden den her omtalte ordbog udgav han også bøger om praktisk træskibsbyggeri, og han udførte selv alle tegningerne til bøgerne.

I det gennemsete eksemplar af førsteudgaven fra 1846 var første og anden del indbundet sammen (Søfartens Biblioteks eksemplar). Første del med plader og beskrivelser indeholder fire upaginerede sider med indledning, og tekst på siderne 1-169 med pladerne ind imellem + 3 upag., heraf en med rettelser. Anden del, trykt 1852, indeholder siderne 1-152.

Den genoptrykte ordbog er i to bind, hvor bind et indeholder 67 plader med tegninger og forklaringer til tegningernes signaturer på 169 sider. Bind to indeholder en alfabetisk ordnet ordbog med opslagsord, definitioner og henvisninger til tegningsbindet. Bind to er på 152 tospaltede sider.

Ordbogens emner er hovedsageligt skibsbyggeri og skibets udrustning set fra orlogsflåden, men kan sagtens have interesse for handelsflådeforhold i 1800-tallet, da konstruktioner og udstyr ikke var så forskelligt i de to flåder.

Bogen er sat med fraktur og tegningerne er farvelagte. Formatet er: Højde 31 x bredde 24,5 cm.
[6079]

C. F. Berg - Ordbog for skibsredere, skibsførere og styrmænd
Foruden de regulære leksika med stikordopstillede rene søfartsinformationer findes der en del værker udgivet fra slutningen af 1700-tallet til slutningen af 1800-tallet om bredere viden om økonomiske og geografiske forhold beregnet for søfolk, der kom omkring i verden. Et af disse værker er C. F. Bergs Ordbog for skibsredere, skibsførere og styrmænd, der udkom i mindst syv udgaver fra 1860'erne til 1897, hvor 7. udgave udkom på Dyrings forlag i Norge.

Bogen giver en indføring i handelsforhold, mål og vægt og geografiske detaljer om besejling uden at være en lodsbog. Det er en omfattende bog på 849 sider (sidste udgave).
Gennemset Søfartens Bibliotek.

Peter Hersleb Graah - Den velinstruerede Skipper
Et andet eksempel er den danske bog med den lange titel: Den velinstruerede Skipper eller Anviisning for Søefarende, indeholdende Forholdsregler, som de have at iagttage, baade førend de tiltræde Reisen, samt imedens den varer, og efterat den er fuldendt. Den omhandler især søretlige spørgsmål og tager højde for regler indtil idgivelsesåret 1800 på Schultz' forlag.
Udenlandske maritime ordbøger og leksika før 1900

Nogle få af de engelske maritime ordbøger og leksika skal også nævnes, da de er blevet benyttet af mange af de danske ordbogsforfattere og af de aktive søfarende, eller på anden vis er væsentlige og ofte anføres i bibliografier som værende kildested til diverse udtryk af ældre dato.

John Smith
John Smith var formodentligt den første, der på engelsk udgav noget, der kan ligne en maritim ordbog, idet han beskriver og navngiver de forskellige dele på skibet og dets udrustning. John Smith var opdagelsesrejsende eller eventyrer med forkærlighed for Amerika og en overgang guvernør i Virginia. Han blev født i 1580 og døde 1631.

Smith udgav flere beskrivelser af Amerika og tegnede kort over de opdagede områder. Hans indsats på ordbogsområdet var i 1626 med titel An Accidence, or a Pathway to Experience. Necessary for all Young Seamen (ca. 38 sider). Bogen blev udgivet uændret året efter og udkom i en forøget skikkelse samme år med titlen A Sea Grammar (ca. 76 sider). Teksten er løbende som en sømandskabslærebog, men »stikordene« står tydeligt i margenen og definitionerne er fornuftige. Omfanget er vanskeligt at sige, men der blev af senere ordbogskompilatører lånt fra Smiths bøger. Begge titler blev optrykt mange gange de følgende 20 - 30 år.
[5879]

Henry Mainwaring
Han udgav titlen The Sea-mans Dictionary: Or, An Exposition and Demonstration of all the Parts and Things belonging to a Shippe: Together with an Explanation of all the Termes and Phrases used in the Practique of Navigation. Composed by that able and experienced Sea-man Sir Henry Manwayring, Knight: And by him presented to the late Duke of Buckingham, the then Lord High Admirall of England. Trykt London 1644, ca. 120 sider. Senere udgaver trykt i 1666, 1667, 1670 og omkring 1675. Optrykt i facsimile 1972.

Thomas Riley Blanckley
Thomas Riley Blanckley, A Naval Expositor, Owen London, 1750, rep. Boudriot, 1988.
Dette er den første større engelske maritime ordbog. Der havde været et par tidligere, men af meget mindre omfang, nemlig John Smiths An Accidence, or the Path-way to Experience og Henry Manwayrings The Sea-Man's Dictionary fra hhv. 1626 og 1644, sidstnævnte dog også skrevet i 1620'erne.

I 1691 udgav en anden Smith sin The Sea-man's Grammar and Dictionary, der dog hovedsageligt var en lidt forkortet udgave af Manwayring, og de følgende lånte også kraftigt hos Manwayring: John Narboroughs The Mariner's Jewel fra 1695 (senere udgivet også med navnet James Love) og Daniel Newhouses The Whole Art of Navigation fra 1701 samt John Cowleys The Sailor's Companion and Merchantman's Convoy fra 1740. Den yngste der benyttede Manwayring var nok William Mountaine - se nedenstående.

Blanckleys bog indeholder lidt mere end 1.000 opslagsord med forklaringer og ved mange af ordene - 344 - er indsat en lille stukket tegning. Emnekredsen strækker sig over skibsbygning, sømandskab og navigation. Omfanget er på 191 sider.

Bogens format er: Højde 26,5 x bredde 22 cm.
[6899]

William Falconer
William Falconer: An Universal Dictionary of the Marine, London 1769.
William Falconer blev født c. 1730, søn af en fattig barber i Edinburgh. Han tog til søs i handelsflåden, men fik snart efter tjeneste i flåden. Efter oplæring her også i mere almindelige fag begyndte han at skrive litteratur.

Han blev underofficer fra 1757 og var en af 25 overlevende fra RAMILLIES forlis på Cornwalls kyster, hvor 709 mand omkom. Efter denne oplevelse tog han hyre som styrmand på et handelsskib. Efter publiceringen af nogle digte udgivet til hertugen af Yorks ære vendte han tilbage til flåden, hvor han fik tjeneste, der ikke krævede mere af ham, end han kunne samle materialet til sin ordbog samtidig hermed. Falconer døde under et togt til Ostindien, hvor hans skib forliste efter 27. december 1769.

Falconer nævner selv i sit forord nogle af de eksisterende ordbøger, som han er meget kritisk overfor. Bl.a. omtaler han H. Manwayrings Seaman's Dictionary, Botelers Sea Dialogues, Guillets Gentleman's Dictionary og Blanckleys A Naval Expositor. Fra Holland nævnes M. Aubins Dictionaire de Marine og fra Frankrig M. Saverins værk.

Falconers ordbog er nok den mest berømte fra det 18. århundrede, og den blev genudgivet i nye udgaver til langt ind i det næste århundrede. De gennemsete udgaver er udgaven fra 1780 i reprint fra 1970 og udgaven fra 1815 i original og reprint fra 1974. Værket udkom i reviderede udgaver 1771, 1776, 1780, 1784, 1789 og 1815. De første udgaver var ikke meget forskellige, men 1815 var gennemgribende revideret ved dr. William Bourney.

Ved revisionen til 1815-udgaven brugte redaktøren dele fra Steels Element and Practice of Rigging and Seamanship, fra Darcy Levers Young Sea Officer's Sheet Anchor samt John Nories Mariner's Encyclopædia.

Den fuldstændige titel til 1780-udgaven lyder.
An Universal Dictionary
of the
Marine
or,
A Copious Explanation
of the
Technical Terms and Phrases
Employed in the
Construction, Equipment, Furniture, Machinery,
Movements and Military Operations
of
a Ship.
Illustrated with
Variety of original Designs of Shipping, in different Situations;
together with separate Views of their Masts, Sails, Yards, and Rigging.
To which is annexed,
A Translation of the French Sea-Terms and Phrases, collected from the Works of
Mess. Du Hamel, Aubin, Saverien, &c.
By William Falconer,
Author of the Shipwreck.
A New Edition, Corrected.
London:
Printed for T. Caldell, in the Strand,
MDCCLXXX.


Ordbogen er ordnet alfabetisk med gennemgående meget omfattende artikler. Der er i de første udgave en enspaltet opsætning, hvor der efter hvert opslagsord er trykt den franske oversættelse. Bagerst er indsat en fransk opslagsdel med korte forklaringer på engelsk. Ingen tegninger er med i genoptrykket.

I udgaven fra 1815 er der en tospaltet opsætning på 708 sider efterfulgt af et fransk indeks med engelske korte oversættelser. Det fylder 87 sider i en ny paginering. Bogen slutter med 35 plancher med tegninger, som der henvises til fra teksten.

Bogens format (1815) er: Højde 28,5 x bredde 22,5 cm.
[M02-K52A, 6830, 9559]

William Mountaine
William Mountaine: The Seaman's Vade-Mecum, Mount & Page, London 1783, rep. c. 1995.
Den lille håndbog indeholder mange nyttige oplysninger for en sømand: jobbeskrivelser, signalering, bygninger af befæstninger i land, regler og forordninger. Forrest i bogen er en lille ordbog, hvor hvert opslagsord får en kort definition.

Ordbogens omfang er på kun 11 sider. Desuden to tegninger af et skib med efterfølgende beskrivelse af riggens enkeltdele, der er nummereret på tegningerne.

Bogens format er: Højde 17,5 x bredde 11 cm.
[7497]

Ind mellem de mere originale professionelle værker skal nævnes en ordbog bygget over udtryk i fiktionsværker, nemlig ordbogen til Patrick O'Brian's sømandsromaner fra Napoleonskrigene. O'Brians bøger er meget nøjagtige med hensyn til det faglige, og der er derfor udgivet en ordbog af hensyn til læsere uden maritime forudsætninger. Ordbogen er udmærket som opslagsværk til udtryk brugt omkring år 1800.

K. Peter Reehorst
En polyglotordbog for søfarende blev samlet af Reehorst i 1849. Han oversatte i sin bog søfartsudtryk til ti forskellige sprog:
The Mariner's Friend or Polyglot indispensable, and technical Dictionary of upwards four thousand five hundred nautical-, steam- and shipbuilding-terms, Commercial and Scientific Expressions, Denominations of Arts, a list containing the value and proportion of coins, of weights and measures, of seaportplaces, etc..
Amsterdam, 1849, XVII + 203 + XLI sider.

Dean King
Dean King: A Sea of Words - A Lexicon and Companion for Patrick O'Brian's Seafaring Tales, Henry Holt, 1995.
Bogen indledes med en kort oversigt over krigene omkring den franske revolution og de efterfølgende napoleonske krige. Dernæst en oversigt over den lægelige tilstand og hjælp, der eksisterede i perioden. Selve den alfabetiske ordbogsdel fylder 337 enspaltede sider.

Omfanget med hensyn til antal ord er vanskeligt at fastslå, da mange forklaringer er indgående, og der er en del realhistoriske opslag imellem. I O'Brians romaner er næsten alle hændelser, steder og navne uden for protagonistens plot virkelige historiske, der her får nogle faktuelle oplysninger vedhæftet.

Bogens format er: Højde 21 x bredde 14 cm.
[7507]

Admiral W. H. Smyth
W. H. Smyth: The Sailor's Word-Book, London 1872, rep. Conway 1991.
Smyth levede 1788 til 1865. Han var flådeofficer og en overgang præsident for Royal Geographical Society. Sine sidste år brugte han på at samle og udgive sin ordbog på grundlag af materiale, han havde samlet i sin karriere.

Efter de meget gamle ordbøger kommer Smyths i 1872 som den første større nutidige ordbog, der endnu i dag kan anvendes for udtryk, der var kendt på Smyths tid. Derfor er den også genoptrykt og i flere oplag inden for de seneste 15 år.

Ordbogen er alfabetisk ordnet med et stikord efterfulgt af definition. Der er ingen tegninger, men omfanget er stort. Der er ca. 14.000 opslagsord, der dækker alle områder af de maritime erhverv.

Bogens format er: Højde 23,5 x bredde 16 cm.
[6835]

H. Paasch
H. Paasch: From Keel to Truck - De la Quille a la Pomme de mat - Dictionnaire de marine, Anvers, 1885.
Kaptajn H. Paasch var Lloyds agent i Antwerpen, og her samlede han sit materiale om skibsudtryk, som han udgav med engelske og tyske oversættelser. Udtrykkene er kun om skibets konstruktion og udrustningens dele.

Bogens omfang er på 206 tekstsider, der er sat i tre spalter med korresponderende hhv. engelsk, fransk og tysk udtryk. Den alfabetiske sortering er efter engelsk, og materialet er delt i 14 afsnit om træskibsskroget, jernskroget, maskineri, ankre, kaster, stående rig, løbende rig, sejl, blokke og tovværk, diverse og knob.

Imellem hvert afsnit kommer en serie tegninger f meget høj kvalitet med tydelige detaljer og påsatte engelske navne. Bogen afsluttes med et engelsk, fransk og tysk alfabetisk indeks. Omfanget er cirka 6.000 opslagsord. Der er ingen forklaringer, men tegninger tjener i stedet for dette formål.

Bogens format er: Højde 22 x bredde 15,5 cm.
[10286]


Hovedparten af de engelske maritime opslagsværker - ordbøger og leksika - udgivet før ca. 1900 er følgende:
[MM, Vol.I, No.3, 1911, p.85ff]
 
År Titel Bemærkninger
1625 Nomenclator Navalis; or an exact collection and exposition of all words and tearmes of art belonging to Shipps Manwayring, Henry. Manuskript findes i mindst tre eksemplarer i offentlige samlinger. Titlerne varierer. Udgivelsesåret usikkert.
1626 Accidence for Young Seamen Smith, John, kaptajn og guvernør over Virginia. Genoptrykt i 1884 og senere.
1627 A Sea Grammar, with the Plaine Exposition of Smith's Accidence for Young Seamen Smith, John, kaptajn og guvernør over Virginia. Genoptrykt senere.
1628 A Brief Abstract ... of all parts and things belonging to a ship Manwayring, Henry.
1634 Discourse of Marine Affairs between the High Admiral and a Captain at Sea Boteler, Nathaniel. Delvis biografisk. Findes som manuskript i to samlinger, samt revideret i en tredje.
1636 An Accidence of the Sea Smith, John, kaptajn og guvernør over Virginia. Anonymt optryk af 1626-udgaven.
1644 The Seaman's Dictionary Manwayring, Henry. Første trykte udgave af forfatterens arbejde.
1653 Seaman's Grammar; containing directions how to build, rigge, yard and mast any ship Smith, John, kaptajn og guvernør over Virginia. Udvidet udgave af 1636-udgaven foretaget af anonym redaktør.
1670 The Seaman's Dictionary Manwayring, Henry. Anden trykte udgave af forfatterens arbejde.
1685 Six Dialogues about Sea Services between an High Admiral and a Captain at Sea Boteler, Nathaniel.
1688 Six Dialogues about Sea Services between an High Admiral and a Captain at Sea Boteler, Nathaniel. Anden udgave af 1685-udgaven. Der er lidt forvirring i bibliografierne, om hvorvidt titlen er Sea Dialogues eller Six Dialogues.
1691 Seaman's Grammar Smith, John, kaptajn og guvernør over Virginia. Udvidelse af 1653-udgaven.
1692 Seaman's Grammar Smith, John, kaptajn og guvernør over Virginia. Genoptryk af 1691-udgaven med nyt titelblad.
1695 The Mariner's Jewel ... containing an Alphabetical Dictionary of Naval Terms Narborough, John.
1708 A Military Dictionary, to which is added a Sea Dictionary Det var allerede i 1708 den tredje udgave. De tidligere kendes ikke.
1711 A Military Dictionary, to which is added a Sea Dictionary Fjerde udgave af samme.
1750 Naval Expositor Blanckley, Thomas R. er forfatter. Første udgave.
1755 Naval Expositor Blanckley, Thomas R. er forfatter. Anden udgave af 1750-udgaven.
1759 The News Reader's Pocket Book; or a Military Dictionary - and a Naval Dictionary Den martime ordbog fylder fra side 61 til side 112.
1760 A New Military Dictionary, or the Field of War; containing a particular account of the most remarkable battles, whether by sea or land - With a Table explaining the Naval and Military terms of Art. Her fylder ordbogen 11 dobbelte kolonner.
1769 Universal Dictionary of the Marine Falconer, William. Nedenstående er flere udgaver nævnt, men rækken er ikke fuldstændig.
1771 Universal Dictionary of the Marine Falconer, William. Anden udgave.
1776 Universal Dictionary of the Marine Falconer, William. Ny udgave.
1778 The Seaman's Manual: containing all the technical words and phrases used at sea and belonging to a ship; including all those introduced in later years, and not to be met with in any work of this kind; alphabetically arranged Udgivet af The Literary Press, London.
Kun en enkelt kilde til oplysningen fra Stratico ?
1779 Universal Dictionary of the Marine Falconer, William. Ny udgave.
1780 Universal Dictionary of the Marine Falconer, William. Ny udgave.
1784 Universal Dictionary of the Marine Falconer, William. Ny udgave.
1789 Universal Dictionary of the Marine Falconer, William. Ny udgave.
1794 Rigging and Seamanship, with an Essay on Naval Tactics Steel, David, udgiver. Udkom i to bind.
1796-
1800
The Elements and Practice of Rigging, Seamanship and Naval Tactics Steel, David, udgiver. Udkom i fire bind. Flere bind kom i nye udgaver senere.
1798 Naval Gazetteer Malham, John. Udgivet i to bind.
1801 Naval Gazetteer Malham, John. Anden udgave af 1798-udgaven. Udgivet i to bind.
1801 The British Mariner's Vocabulary of Technical Terms and Sea Phrases Moore, J.J.
1804 The Mariner's New and Complete Naval Dictionary Falconer, William, edited by J.W. Norie. Tredje udgave, hvor Falconers navn ikke findes på titelbladet.
1805 The Mariner's Dictionary, or American Seaman's Vocabulary of Technical Terms and Sea Phrases, improved from an English work Falconer, William. Falconers navn findes ikke på titelbladet.
1805 Path to Naval Fame; with a considerable Glossary Gascoigne, Hy.B., udgivelsesår usikker. Formet som et digt over Falconers forlis.
1805 The Elements and Practice of Naval Architecture Steel, David. Anden udgave af 1796-udgaven, der igen blev trykt i tredje udgave i 1822.
1815 Universal Dictionary of the Marine; modernised and enlarged Falconer, William, edited by W. Burney. Ny udgave. Denne er genoptrykt fotografisk i 1974, mens 1780-udgaven blev genoptrykt i 1970.
1830 Universal Dictionary of the Marine; modernised and enlarged Falconer, William, edited by W. Burney. Anden udgave.
1825 Path to Naval Fame; with a considerable Glossary Gascoigne, Hy.B., Anden udgave. Formet som et digt over Falconers forlis.
1827 Naval Gazetteer, Biographer etc. Norie, J.W.
1832-
1839
Dictionary of Commerce and Commercial Navigation McCulloch, John R.
1840 A Caricaturist's Scrap-Book, including a Nautical Dictionary Heath, Henry. Ikke ordbog i gængs forstand, men karrikeret.
1841 Seaman's Manual Dana, R.H.. Værket var i 1863 nået til niende udgave.
1842 Naval Gazetteer, Biographer etc. Norie, J.W. Genoptryk af 1827-udgaven.
1846 Nautical Dictionary Young, Arthur.
1849 Rudimentary Dictionary of Technical Terms used in Architecture, Civil and Naval, etc. Wheale, John. Udgaver fra bl.a. 1858, 1873 og femte udgave fra 1876.
1863 Nautical Dictionary Young, Arthur. Anden udgave af 1846-udgaven.
1863 Glossary of Navigation Harbord, John B..
1867 The Sailor's Word Book Smith, W. H., redeigeret af E. Belcher og udgivet efter forfatterens død. Genoptrykt flere gange. Senest anvendes udgaven fra 1872.
1869 Dictionary of Commerce and Commercial Navigation McCulloch, John R. Der er trykt flere udgaver i 1854, 1856, 1859, 1875 og med supplementer til 1880. Udkom sidste gang 1882.
1881 A Naval Encyclopædia: comprising a Dictionary of nautical words and phrases, biographical notices, special articles on naval art and sciences, and descriptions of the principal naval stations and seaports of the world. By officers and others of recognised authority. Philadelphia, L.R. Hamersley & Co.
1881 A Naval Encyclopædia: comprising a Dictionary of nautical words and phrases, biographical notices, special articles on naval art and sciences, and descriptions of the principal naval stations and seaports of the world. By officers and others of recognised authority. Philadelphia, L.R. Hamersley & Co.
Anden udgave af 1881-udgaven.
1883 Glossary of Navigation Harbord, John B.. Anden udgave.
1883 Sailors Language Russell, W. Clark.
1890 Old Sea Wings, Ways, and Words, in the days of Oak and Hemp Leslie, Robert C.
1897 A Dictionary of Sea Terms for Yachtsmen, Amateur Boatmen and Beginners Ansted, A. er forfatter.
1904 Manual of Yacht and Boat Sailing; with a useful Glossary Kemp, Dixon. Der findes en førsteudgave fra 1878, men den er ikke nævnt i mine kilder i øvrigt.
1908 Encyclopædia of Ships and Shipping Mason, Herbert B.. Delvis biografisk værk.
1910 Shakespeare's Sea Terms Whall, W. Boultbee.


Udenlandske maritime ordbøger og leksika efter 1900

W. A. McEwen + A. H. Lewis, Encyclopedia of Nautical Knowledge, Cornell, 1953, tredje rep. 1992.
Ordbogen, der som den foregående er amerikansk, omfatter mange emner inden for de maritime kunster og håndværk, men hovedvægten er på skibet og dets dele. Omfanget er på 618 tospaltede sider, og der er ingen oversættelser.

I forordet er et meget fornuftigt afsnit om brugen af bindestreg i sammensætninger på engelsk. Konklusionen er, at brugen af bindestreg har vekslet fra periode til periode og at nogen konsekvens ikke kan findes, hvorfor main royal - main-royal og mainroyal anses som værende lige rigtige.

Bogens format er: Højde 26 x bredde 19 cm.
[7231]

Greshom Bradford
Greshom Bradford: A Glossary of Sea Terms, Cassell, 1st Ed., 1954.
Forfatteren til denne ordbog eller leksikon skriver i forordet, at han har benyttet så godt som alle de her i teksten beskrevne bøger. Bogens indhold er derfor en meget allround ordbog for især ikke-søfolk, men nok hovedsageligt beregnet på lystsejlere, der vil vide noget mere om erhvervssøfart. Det tyder redaktørens tilknytning også på, da den endelige redaktion er underskrevet kommandørkaptajn J. J. Quill, sekretær i Little Ship Club.

Foruden sømandskab og navigation omfatter opslagsordene begreber fra den fysiske verden for oceanografi med fx havstrømme samt en del udenlandske lokale bådtyper. Omfanget er på 216 tospaltede sider.

Bogens format er: Højde 22 x bredde 14,5 cm.
[7384]

René de Kerchove: International Maritime Dictionary, 2nd Ed., Van Nostrand, 1961.
Referenceordbog eller leksikon for sømandskab, shipping, skibsbygning, forsikring, navigation, oceanografi og meteorologi med mere. Værket blev meget anvendt i danske skibe i sidste århundrede.

Førsteudgaven udkom i 1948 og fik 5 oplag, før andenudgaven fra 1961. Omfanget er på 933 tospaltede sider. Hvert opslagsord bringes med en fyldig forklaring og en fransk og tysk oversættelse. Der er en del tegninger i bogen. Bagerst er der indeks med sidehenvisning for fransk og tysk.

Bogens format er: Højde 23,5 x bredde 17 cm.
[5767]

A. G. Course
A. G. Course: A Dictionary of Nautical Terms, Arco Publ. 1st Ed., 1962.
Endnu en ordbog i mellemstørrelsen, hvor det faglige niveau er lagt, så den ikke faguddannede sømand kan forstå og benytte bogen, mens mange søfolk - formoder forfatteren - også kan få glæde af bogen.

Forfatteren skriver i forordet, at der er cirka 9.000 definitioner på søfartsudtryk, men han oplyser ikke, hvordan denne leksemmængde afgrænses. I hans bog er der optaget cirka 1.500 af ordene inklusive nogle, der påstås aldrig før har været defineret.

Bogen har enkelte tegninger og ordene er hovedsageligt sømandskabsord. De er opsat på 216 enspaltede sider.

Bogens format er: Højde 20 x bredde 13,5 cm.
[7105]

C. W. T. Layton - Peter Clissold
C. W. T. Layton: Dictionary of Nautical Words and Terms, Brown, Son & Ferguson, 2nd Ed. revised, 1967, repr. 1978.

Ordbogen udkom første gang 1955 og forfatterens formål var at udgive en bog for såvel professionelle som lægfolk. Andenudgaven kom i 1967, og den blev letter revideret i 1973.

Ordbogen indeholder 8.000 definitioner inden for navigation, sømandskab, rigning, meteorologi, astronomi, skibsbygning, havari, hydrografi, lastbehandling m.fl. Opslagsordene er givet en til tre linjers forklaringer, og siderne er opsat enspaltet. Der er 392 siders opslagsord og nogle få sider bagerts med forkortelser.

Bogens format er: Højde 21,5 x bredde 14 cm.
[1874]

A. Ansted - Peter Clissold
A. Ansted: Dictionary of Sea Terms, Brown, Son & Ferguson, 3rd Ed., 1985.
Ordbogen er en af de meget kendte engelske, der er solgt i rigtig mange eksemplarer. Den udkom første gang i 1920, i en anden udgave i 1928 og så først i 1985 i sin tredje udgave, nu revideret af Peter Clissold.

I sit forord skriver forfatteren - dateret 1897 - at bogen er for begyndere; den er især for bådsejlere. Jeg mener dog, at processer og udstyrsdele er så grundigt forklaret, at den med udbytte også kan benyttes af mere erfarne sejlere inklusive erhvervssejlere. Der er nævnt enkeltheder inden for alle dele af en rigning, tovværksarbejde, sejlsyning og manøvrering, og ser man bort fra opslag om redningsmidler, er bogen ikke forældet.

Omfanget er på 344 enspaltede sider med mange tegninger, hvoraf en del dog i denne udgave er for små til at detaljerne rigtigt kan ses. Jeg formoder, at den første udgave var trykt på større papir, og nu er tegningerne nedfotograferet.

Bogens format er: Højde 19 cm x bredde 12 cm.
[5395]

Barbara Charton
Barbara Charton: Dictionary of Marine Science, Facts On File, 1st Ed., 1988.
Ordbogens emnekreds er den fysiske verden til søs. Den bringer forklaring på begreber inden for søvandet, dybdernes fysik, bølger, strømme. Den bringer oplysninger om geologiske perioder for oceanerne og en del biografiske og lokalitets oplysninger. Bagerst bringes en oversigt over geologiske perioder og en kronologi over vigtige begivenheder for søens verden samt en taksonomisk klassifikation af organisk liv i havet.

Bogens omfang er på 306 tospaltede sider med opslagord og forklaringer inklusive 70-80 tegninger. Der er næsten 2.000 opslagsord.

Bogens format er: Højde 22,5 x bredde 15 cm.
[6015]

IMO
Maritime Standardudtryk - Standard Marine Navigational Vocabulary, SfS / Weilbach, 1993.
En noget speciel ordbog, idet den kun indeholder de af IMO vedtagne standardfraser til brug ved kommunikation til søs mellem skibe, når de involverede personer har besvær med det engelske sprog eller bare for at højne sikkerheden ved at benytte forud definerede, faste udtryk. Ordbogen er opbygget med de danske ord og fraser på venstre side og de tilsvarende engelske på højresiderne. Fx under manøvrering er på dansk opført: »Jeg ændrer kurs til bagbord«; og på engelsk: »I am altering my course to starboard«. Udtrykkene fylder 73 sider og de er opdelt i 22 emner med nogle enkelte tegninger for dele på et skib.

I hvilken udstrækning bogen anvendes kan jeg ikke sige, men grundet på salg og brug og overhørt kommunikation, så er bogens formål accepteret og benyttet, men der slås ikke op i bogen undtagen i ganske særlige situationer - dertil er engelsk i dag for godt indarbejdet.

Bogens format er: Højde 21 x bredde 15 cm.
[7021]

Thompson Lefestey
Thompson Lefesty: Dictionary of Nautical Terms, Facts On File, 1st Ed. 1994.
Forlaget forsikrer i forordet, at ordbogen er den nyeste (1994) med mere end 9.000 opslagsord inden for emner fra supertankere til joller og fra krigsførelse til lystsejlads og fra sejl til årer.

Med så bredt et værk må man ikke forvente dybtgående forklaringer, men det er utroligt meget, der er medtaget, og bogen er absolut brugelig og godt samlet. Enkelte tegninger er indsat. Omfanget er på 538 tospaltede sider i en klar og moderne typografi.

Bogens format er: Højde 22,5 x bredde 15 cm.
[7328]

Her er tre ordbøger fra orlogsmarinen: John V. Noel
John V. Noel: The VNR Dictionary of Ships & the Sea, Van Nostrand, 1st Ed., 1981.
Forordet kalder bogen en generel søfartsordbog, men både forfatter og hans assistenter kommer fra orlogsflåden, hvilket præger ordvalget, så bogen har slagside mod slagskibe.

Omfanget er på 393 enspaltede sider med lidt spredte emner inklusive nogle fiskearter og andet obskurt stof. Virker meget amerikansk.

Bogens format er: Højde 23,5 x bredde 15,5 cm.
[6159]

John V. Noel: Naval Terms Dictionary, Naval Institute, 5th Ed., 1988.
Førsteudgaven udkom 1966 med nye udgaver i 1971, 1978 og denne i 1988. Bogens sigte er hovedsageligt orlogsflådens ord og fraser, men der er også en del generelle sømandskabsudtryk inkluderet.

Bogens autoritet er stor, da Naval Institute kun acceptere god faglitteratur. Formodentligt skal man lede forgæves efter en del udtryk, idet bogen på ægte amerikansk maner er renset for sexistiske udtryk og udtryk, der kan fornærme den ene eller anden, hvilket jo vil hindre visse ældre udtryk i at optræde i bogen.

Bogens omfang er på 317 enspaltede sider, men ingen oplysninger om antal opslagsord.
Bogens format er: Højde 23,5 x bredde 16 cm.
[7230]

John Hard
John Hard: Royal Navy Language, Book Guild, 1991.
Denne ordbog er desværre ikke direkte alfabetisk opbygget, men opdelt i 23 afsnit, der bringer emneordene alfabetisk. Emnerne er bl.a. Rang og stilling, flag og signaler, både, vind og sø, påklædning.

For en del af ordene er der indføjet oplysninger om deres etymologi eller anden form for afstamning. Bogens omfang er på 310 enspaltede sider. Ingen tegninger.
Bogens format er: Højde 22 x bredde 14 cm.
[7284]

J. B. Harbord
J. B. Harbord: Glossary of Navigation - A Vade Mecum for Practical Navigators, Brown, Son & Ferguson, 4th Ed., 1938, repr. 1965.
Ordbogen udkom første gang i 1862, og forfatteren reviderede den nogle år senere. I 1897 kom tredje udgave, og denne udgave kom først ud i 1938 og nu revideret af C. W. T. Layton.

Det er muligvis den eneste ordbog kun beregnet for navigation. For den klassiske navigation er ordbogen god. Den nyere navigation kan den ikke benyttes til. Harbords forord til andenudgaven slutter med følgende ønske:

»In conclusion, I beg to introduce my book as a confidential and silent friend, that will remove your difficulties without exposing your ignroance.«

Ordbogens omfang er på 451 enspaltede sider med en del tegninger.
Bogens format er: Højde 18,5 x bredde 13 cm.
[1876]


Shipping- og teknikorienterede ordbøger

Per Ekelund & Mogens Munck
Per Ekelund & Mogens Munck: Transportleksikon, Dansk Speditørforening, 1987.
Specialordbog for transport på både skinne, vej og sø. Leksikonet bygger på det speditionsleksikon, der fandtes i Dansk Speditørforenings Speditionshåndbog fra 1985. Bogen inkluderer INCO-terms og FN betalingsvilkår.

Bogens omfang er på 119 tospaltede sider med opslagsordene ordnet alfabetisk. Ingen tegninger.
Bogens format er: Højde 24 x bredde 15 cm.
[5985]

A. G. Course
A. G. Course & R. B. Oram: Glossary of Cargo Handling Terms, Brown, Son & Ferguson, 1st Ed., 1961 og 3rd Ed. 1991.
Fra den første udgave er ordbogen revideret i den tredje med containertrafik og bulk- og gasladninger, kemiske produktladninger og moderne laste- og lossegrej. God professionel ordbog om emnet, men ikke særligt omfattende.

Omfanget er i førsteudgaven på 88 enspaltede sider, og i tredjeudgaven på 78 sider, men opslagsordenes mængde er nogenlunde konstant. Ingen illustrationer.
Bogens format er: Højde 21,5 x bredde 14/15 cm.
[1869 + 7232]

Eric Sullivan
Eric Sullivan: Marine Encyclopedic Dictionary, Lloyd's of London Press, 6th Ed., 1999.
Bogen er sikkert kommet i senere udgaver efter den her gennemgåede. Dens første udgave udkom 1980 på Malta. Sullivan var reder i tre shipping companies, og bogens fokus er derfor på den forretningsmæssige side af søfart.

Omfanget er på over 20.000 opslagsord med forklaringer, men mange af dem er alene en forkortelse og dens betydning skrevet helt ud. Men inden for shipping, forsikring og almen transport er bogen meget omfattende for udtryk anvendt i den engelsktalende verden. Den har tospaltet opsætning over 465 sider.

Bogens format er: Højde 25 x bredde 17,5 cm.
[8551]

Peter Brodie
Peter R. Brodie: Dictionary of Shipping Terms, Lloyd's of London Press, 1st Ed., 1985.
Lidt mindre bog med shipping udtryk, og overflødig såfremt man har adgang til ovennævnte Sullivans bog. Omfanget er på 155 enspaltede sider, hvor opslagsord er ledsaget af en kort forklaring.

Bogens format er: Højde 21,5 x bredde 13,5 cm.
[6385]

Alan E. Branch
Alan E. Branch: Dictionary of Shipping, International Business, Trade Terms and Abbreviations, Witherby, 4th Ed., 1995.
Bogen udkom første gang i 1976 og er med passende mellemrum opdateret og fylder nu 892 enspaltede sider med ca. 14.000 opslagsord med forklaringer. Foruden de forretningsmæssige og især befragtningsmæssige og lasthåndteringsmæssige udtryk er der rudimentære sømandskabsudtryk i bogen.

Bogens format er: Højde 23 x bredde 15,5 cm.
[7569]

D. A. Taylor
David Albert Taylor: Dictionary of Marine Technology, Butterworths, 1st Ed. 1989.
Taylors bog er en teknisk og især maskinteknisk ordbog for skibsmaskineri. Der er også en del skibsbygningsudtryk i bogen. Bogen afløste den tidligere Dictionary of Marine Engineering and Nautical Terms af G. O. Watson.

Bogens omfang er ikke opgivet, men den er på 235 sider med en del tegninger placeret i teksten, som jeg ved stikprøver har beregnet til ca. 3.000 opslagsord. På de bagerste sider en oversigt over SI-enheder og forkortelser.

Bogens format er: Højde 22 x bredde 14 cm.
[6167]


Tyske maritime ordbøger

Johann Hinrich Röding: Allgemeine Wörterbuch der Marine, 1-4, Hamborg 1793-1798.
Ordbogen er et større værk, der indeledes med 209 spalters (siderne er tospaltede) bibliografi over marinelitteratur kronologisk ordnet med første udgivelse nævnt fra 1484 og blandt de tidlige nævnte værker også nogle danske som Visby Søret fra 1545 og Tycho Christiani Navigation eller Seglings-Konst fra 1642. Listen slutter i 1792.

Efter bibliografien kommer oversigter over Det franske Akademis skrifter fra 1666 til 1785. Det samme for det engelske Philosophical Transactions of the Royal Society of London med 81 bind fra 1665 til 1792. Det samme fra det Svenske Videnskabernes Akademi fra 1730 til 1792, og der er kortere lister fra Holland og Tyskland. Der er et forfatter- og et sagsregister på spalterne 253 til 287.

I bind et er der derefter opslagsordene fra bogstav A til K, og den sidste linje er med trykåret 1794.

Opslagsordene er arrangeret alfabetisk, men for sammensætninger og fraser skal der ses godt efter for at finde deres indplacering. Der er dog gode henvisninger mange steder. Et opslag består af stikord på tysk efterfulgt af en stribe oversættelser til sprogene hollandsk, dansk, svensk, engelsk, fransk, italiensk, spansk og portugisisk. For så godt som alle ordene er der til slut en god og fyldestgørende forklaring. Omfanget af A til K er på 936 spalter.

I bind 2 er bogstaverne L til Z med et omfang på 948 spalter og færdigtrykt i 1796.

I bind 3, der er trykt i 1793, findes indekser for fremmedsproget mod tysk. De enkelte sprog er pagineret separat. Bindet afsluttes med en del tillæg til de forskellige afdelinger.

Bind 4 er tegningsbindet. Værket er forsynet med 115 kobberstukne tavler med adskillige tegninger på hver tavle. Fra ordbogen er der henvisninger til tegningsnumrene. Der er en tysk listning over indholdet af tegningerne.

Bogens format er: Højde 26 x bredde 22,5 cm.
[H&S-R/II 387-390]

Ulrich Scharnow
Ulrich Scharnow: Lexikon der Seefahrt, Transpress, 5. Auflage, 1988.
Leksikonet er udgivet i det daværende Østtyskland af et forfatterkollegium med mange deltagere. Førsteudgaven udkom 1976, og det herværende manuskript blev afsluttet juli 1986. Leksikonet er ganske fint opdateret og ordforklaringerne har mange krydshenvisninger til andre artikler i værket.

Emnerne er de klassiske skibskonstruktion, udrustning, manøvrering, navigation, meteorologi etc. Der er en del tegninger i tilknytning til ordene, og efter hvert opslagsord kommer en oversættelse til engelsk. Bagerst i bogen er der farveplancher for afmærkning og fyr, søvejsregler, indre vandvejes signaler, meteorologiske kort, farligt gods og distinktioner for officerer i DDR, Bundesrepublik, Polen og USSR, signalflag og nationsflag.

Omfanget er på 700 tospaltede sider.
Bogens format er: Højde 22 x bredde 15 cm.
[5806]

I denne gruppe skal til slut nævnes to leksikoner over skibstyper.

A Dictionary of the World's Watercraft, Chatham, 2000.
Leksikonet indeholder navne og oplysninger på omtrent 5.600 fartøjstyper fra hele verden gennem tiderne. Hver type er beskrevet med vekslende oplysninger. Navnevarianter og sproglige varianter er medtaget i udstrakt grad og med til at bringe opslagsmængden op. Værket er delvis samlet under opsyn af Greenwichmuseet, som kurator Basil Greenhill har skrevet forordet til.

Bogens omfang er på 676 tospaltede sider afsluttende med et lokalitetsregister for fartøjstyperne.
Bogens format er: Højde 24 x bredde 18 cm.
[9297]

Alfred Dudszus
Alfred Dudszus & Ernest Henriot: Dictionary of Ship Types, Conway, 1986.
Bogen er oversat fra tysk: Das Schifftypen Lexikon fra 1983. Det er en stor bog med mange tegninger og illustrationer. Indledningsvis er der oversigtstegninger for skrogtyper, rigningstyper og sejltyper samt fartøjer i snit. Hvor den ovenfor nævnte bog handler om små fartøjer, så er hovedvægten i denne bog på de større typer sejlskibe. Ingen maskindrevne skibe er medtaget.

Bogens omfang er på 252 sider. Der er bagerst en god bibliografi. historiske skibstyper udgør en stor del af bogen.

Bogens format er: Højde 30,5 x bredde 24 cm.
[6165]


Engelsk og tysk lystsejladsordbøger

Lystsejladsordbøger på engelsk og tysk findes der en mængde af udkommet fra begyndelsen af det 20. århundrede, og endnu flere kombinerede sømandskabs- og ordbøger er udgivet. Et par af de mere brugelige skal nævnes her:

Joachim Schult
Joachim Schult: The Sailing Dictionary, Adlard Coles, 1981 med senere udgaver.
Bogen er oversat fra tysk - se nedenstående. Den indeholder omkring 4.000 opslagsord, der alle er forklaret, og bogen er forsynet med mange tegninger til at understøtte forklaringerne. Typisk for engelske bøger har den ingen oversættelser.

Bogens omfang er på 331 sider i tospaltet opsætning.
Bogens format: Højde 24 x bredde 15,5 cm.
[5595]

Barbara Webb
Barbara Webb: Yachtsman's ten Language Dictionary, Adlard Coles, 3. udgave, 1995
Bogen er virkelig polyglot. Dens første udgaver var ottesprogede, men den tredje udgave tilføjede endnu et par sprog, så bogen nu dækker engelsk, fransk, tysk, hollandsk, dansk, spansk, italiensk, portugisisk, tyrkisk og græsk.

Skal man virkelig ud på det dybe vand, så er denne bog god at have ved hånden, og taler man ikke sproget, kan man altid pege i bogen. Nogen forklaringer på betydninger gives ikke.

Omfanget er på 224 sider med ca. 2.750 opslagsord og i oversættelser til ni andre sprog giver det mulighed for omkring 25.000 fejlagtige oversættelser - som forfatteren skriver i forordet. Ved kontrol af det danske bidrag synes jeg, det ser pænt ud.

Format: Højde 14,5 x bredde 21 cm.
[9955]

Joachim Schult
Joachim Schult: Segler Lexikon, Klasing, 9. udgave, 1994
Originalen også til den engelske Sailing Dictionary. Bogen indeholder 5.500 opslagsord på tysk med engelske oversættelser. Der er indeks for fremmedsproget bagerst i bogen.

Forlaget har udgivet to andre ordbøger med engelsk-tysk og engelsk og fransk-tysk og vice-versa, men ingen af dem har forklaringer på ordenes betydning. Der er kun medtages lystsejlerudtryk.

Omfanget af Segler Lexikon er på 624 ordbogssider opsat i 2 spalter med tegninger indsat mange steder samt henvisninger til andre steder i bogen. Lige efter opslagsordet bringes oversættelserne.

Bogens format: Højde 20 x bredde 13 cm.
[7456]


Franske maritime ordbøger

Franske maritime ordbøger er ikke gennemset til denne tekst, men her er nogle titler, som også findes på H&S:
Nicolas Aubin: Dictionnaire de Marine,
Amsterdam 1702. 776 sider, illustreret.

Bonnefoux, Pierre-Marie-Joseph de: Dictionnaire abrégé de marine contenant la traduction des termes les plus usuels, en anglais et en espagnol. Paris, 1834. 339 sider.

Bonnefoux, Pierre-Marie-Joseph de: Dictionnaire de marine à voiles et à vapeur. Paris, u. å. X + 740 sider + XVI plancher.

Dabovich, P. E.: Dictionnaire technique et nautique. Med oversættelser til engelsk, fransk, tysk og italiensk.
Pola 1883 til 1910. Bind I og supplementsbind. XV+1248s. XII+872s., disse er gennemset; de har parallel italiensk og tysk stikordssortering.
Der findes yderligere to bind, som jeg ikke har set: XIII+1115s., XIII+1355s. Disse har engelsk og fransk stikordssortering.

Jal, A.: Glossaire nautique, répertoire polyglotte de termes de marine anciens et modernes.
Paris, 1848, 1591 sider. Findes offentlig i Danmark kun på KB.
I 1960'erne (første ideer kom i 1955) blev der igangsat en revision med international deltagelse. Der begyndte at udkomme dele af det reviderede værk fra 1970. I år 2006 udkom bogstav M.

Landelle, Guillaume de la: Le langage des marins, recherches historiques et critiques sur le vocabulaire maritime, expressions figurées en usage parmi les marins. Paris, 1859. 444 sider.

Merrien, Jean: Dictionnaire de la mer. Le langage des marins. La pratique de la voile.
Paris, 1958. XIII+643s.
Genudgivet også i 2001 i paperback. 861 sider.

Montferrier, Alexandre André Victor Sarrazin: Une société de savans et de marins, sous la direction de Montferrier: Dictionnaire universel et raisonné de marine,
Paris, 1841. 680 sider + XVIII pl. H&S.

Dictionnaire encyclopédique de Marine, et Recueil des Planches du Dictionnaire de Marine,
4 bind: I - II - III - recueil de planches. Paris 1786 til 1789. XII + 712s., 784s., 897s., 156s., XVI plancher.
Udgiverne står som: Une société de gens de lettres de savans et d'artistes.

Alexandre Saverien: Petit dictionnaire historique, theorique et pratique de marine ancienne & moderne, 1758

Bourdé de Villehuet: Manuel des Marins ou explication des termes de marine,
1-2, Paris 1773. 271 + 278 sider. H&S.

Dictionnaire encyclopédique de Marine, 1-3 + plancher, Paris 1783-1787.

Charles Romme: Dictionnaire de la Marine Francois, Paris 1813.

Willaumez, L. N. a.: Dictionaire de marine, Paris, 1820. VII + 410 sider + pl. H&S.


 
Jørgen Marcussen
 
  Retur til toppen af siden.
Retur til oversigten over ordbogstekster Retur til hjemmesidens forside
Opdateret d. 13.9.2015