BOG 012, reg. A/II - 858, DK5: 65.917; Stregkode: 3664733462.

Beskrivelse
over
Kattegattet

Propitious time the naval art enlightens
Obelitz
Det kongelige Søe-Kaarte Archiv


Størrelse: Br. 21 cm, H. 26 cm. Papbind med marmoreret overtrækspapir, underkanter slidte.
Der er intet almindeligt titelblad. Den ovennævnte titel er indskrevet på frontispicen, der er en højreside efter smudstitelbladet.
På smudstitelbladet er med blyant skrevet 1. udgaven 1800.
Pagineringen løber: frontispice, 1-12, indsat 2 kort, 13-16, indsat 1 kort, 17-20, indsat 2 kort, 21-32, indsat kort, 33-56, indsat 2 plancher toninger.

 
Bogens formål er at understøtte brugen af det af P. de Løwenørn udgivne Kattegatkort og bringe yderligere sejladsoplysninger samt planer og specialkort som indsat i bogen. Der er i Handels- og Søfartsmuseets samlinger yderligere udgaverne fra 1803, 1810 og 1816 for samme kort. De er tildelt numrene
BOG013, BOG014 og BOG042. Museets samlinger indeholder ikke noget Kattegatkort fra årene 1800-1816. Der findes et enkelt kort tegnet af Akeleye samt nogle yngre kort på grundlag af Løwenørns udgivelser.

INDHOLD:    Side     1: Forerindring
   Side     7: Beskrivelse over Kattegattet med de deri værende Havne og Ankerpladse samt
        Lodskuddenes og Grundenes Beskaffenhed tilligemed Efterretning om Fyhrene m.v.

Kort beskrivelse af bogens indhold

Forerindring

Indledes således: Saalænge som Søefarten har været, har saavel de dristigste som de mest erfarne  
og forsigtigste Søemænd, stedse anseet Kattegattet som et af de  
vanskeligste Farvande, i hvilke der udfordres den utretteligste Aarvaagenhed  
til at slippe vel igiennem. Intet Under, da saa mangfoldige Skibes Forliis  
beviser dets Vanskelighed, hvortil Strømmenes heftige, uregelmæssige  
og uberegnelige Træk saa meget bidrager; 
I forerindringen skriver udgiveren om de hollandske kort, der var aflagt efter skippernes mundtlige erindringer og ikke beroede på observationer og målinger. Han omtaler de engelske og fransk kopier deraf og nævner de svenske kort udgivet af lodsdirektør Strømkrona i 1738, Jonas Hahn uden årstal, C. J. Voigt fra 1690 c. og Brandaries i 1746.

De danske tidligere udgivne kort nævnes:
   Captain Villars i 1746;
   Commandeur Capitain J. v. Ackeleye i 1769;
   Navigationsdirektør C. C. Lous har samlet materiale, herunder fra:
     Professor Schenmarks trigonometriske operationer i 1761;
   C. C. Lous udgav i 1773 kort over Kattegat og Østersøen W; og
   C. C. Lous udgav i 1776 kort over Kattegattet;
   C. C. Lous udgav i 1777 kort over Sundet, Belterne og Østersøen W.    C. C. Lous udgav i 1790 ny udgave af kortet over Kattegattet;
For at forbedre kortene opkøbte det nye Søkortarkiv fra 1784 nogle år efter C. C. Lous kortrettigheder, og et revisionsarbejde blev igangsat. Capitain Harboe og senere Lieutenant Lindholm blev beordret til at undersøge især grunde og bundforhold omkring Anholt og Læsøe. Samtidig undersøgte Capitain Stub kyststrækninger langs Jylland og Samsøe, og i 1795 og 1796 undersøgte Capitain Lieutenanterne Ebbesen, R. Rafn og Bardenfleth yderligere områder. Alle disse nye data indgår i det tilhørende Kattegatkort.

Sejladsbeskrivelserne

Sejladsbeskrivelserne er opdelte i farvandsafsnit og kommer i følgende orden:
 1. Om Sundet - p. 7
 2. Om Kullen og Fyhret sammesteds - p. 9
 3. Om Skalderviig - p. 11
 4. Om Ankerpladsen ved Hallands Wæderøe - p. 12
 5. Kort løbenummer 3281: Situations Kaart over Rehden indenfor Hallands Wæderøe - plade A
 6. Plade løbenummer 3282: Fortoningen fra den bedste Ankerplads inden for Hallands Väderøe - plade B
 7. Om Laholms eller Halmstads Bugt - p. 14
 8. Om Kysten fra Tylöe til Warberg - p. 14
 9. Tegning af Warberg med skibe på reden - p. 15
 10. Om Klosterfiord og Herterne - p. 16
 11. Kort løbenummer 3283: Situations Kaart over Kongsbacka Fiord med Havnene og Ankerpladserne paa Kysten fra Baate Fiord til Lerkil - plade C
 12. Om Kongsbacka Fiord og Ankerpladserne paa Kysten fra Baate Fiord til Lerkil - p. 17
 13. Om Ankerpladsene inden for Wingöe med Opseilingen til Götheborg - p. 20
 14. Kort løbenummer 3284: Situations Kaart over Indløbene til Göthaborg med Anker eller Stoppepladsene indenfor Wingöe - plade D
 15. Kort løbenummer 3285: Speciel-Kaart over Pater Noster Skiærene med Løbene imellem dem samt Indløbet til Marstrand - plade E
 16. Beskrivelse til vedføiede specielle Kaart over Paternoster-Skiærene med Løbene imellem dem samt Indløbet til Marstrand, Uddevalle og Klædesholmenshavn m.v. - p. 21
 17. Om Grundene og Lodskuddene imellem Anholdt og Læssøe paa den ene, og den svenske Kyst paa den anden Side - p. 28
 18. Om Lyse Grunden - p. 29
 19. Om Store Middel Grund og Røde Banke - p. 30
 20. Om Anholdts Østre Rev og Fyhrene paa denne Øe - p. 30
 21. Kort løbenummer 3286: Speciel-Kaart over Lodskudene paa den saakaldte Lille Middelgrund i Kattegattet - plade F
 22. Om lille Middel-Grunden - p. 33
 23. Om Grunden Fladen - p. 36
 24. Om Grundene imellem Lessøe og Anholdt - p. 37
 25. Om Læssøe og Grunden omkring samme - p. 38
 26. Om Farvandet langs Øst-Kysten af Jylland fra Skagen Syd efter, m:v: - Om Skagen - p. 42
 27. Om Fladstrands Rehd - p. 43
 28. Om Sæbye - p. 44
 29. Om Dvalegrundene - p. 44
 30. Om Asaae Rende - p. 45
 31. Om Indseilingen til Liimfiorden - p. 45
 32. Om Grunden Svitringen - p. 47
 33. Om Muldbierg Grunden - p. 47
 34. Om Hurup Broe - p. 47
 35. Om Mariager Fiord - p. 48
 36. Om Randers Fiord - p. 49
 37. Om Grunden Tangen - p. 49
 38. Om Gerildsbugten - p. 50
 39. Om Grenaae - p. 50
 40. Stoppeplads under Havknude - p. 51
 41. Om Ebeltofte - p. 52
 42. Om Aarhus og Norsminde - p. 52
 43. Om Thunøe - p. 52
 44. Om Havnen ved Samsøe - p. 54
 45. Om Calllundborg - p. 54
 46. Siellands Odde - p. 54
 47. Om Hasteensgrund - p. 55
 48. Om Indløbet til Isefiorden - p. 56
 49. Plade løbenummer 3287: Fortoninger for Ankerplads paa Helsingør Rehd m.fl.
 50. Plade løbenummer 3288: Fortoninger for den svenske kyst fra Vingø til Pater Noster og fra Skagen til Randers Fjord

På sidste side i bogen er en slags kolofon med oplysning om udgiver og trykkested. Desuden er der med blæk, der ser originalt ud, indsat årstallet 1800, og ved prisen på 2 Rdlr. er tilføjet "16 Skilling".

Poul de Løvenørns udgivelser
Oversigt over lodsbøger
Oversigt over atlas

 
Jørgen Marcussen

Retur til Maritim indledningsside Retur til toppen af siden.
Retur til hjemmesidens forside Opdateret d. 14.10.2009