BOG 013, reg. A/II - 863, DK5: 65.917; Stregkode: 3664733578.

Frontispice:
Beskrivelse
over
Kattegattet

Propitious time the naval art enlightens
Obelitz
Det kongelige Søe-Kaarte Archiv

Titelblad:
Anviisning for de Seilende
i
Kattegattet
som indeholder
Beskrivelse over Grundene, Bankerne, Fyhrene og
Søemærkerne i dette Farvand, tilligemed de deri værende
Tilflugtssteder og Havne; over endeel af disse er der
vedføiet specielle Kaarter saavelsom endeel Landtoninger
Fierde omarbeidede og forøgede Oplag.
Udgivet fra det Kongelige Søe-Kaarte Archiv i April 1810.
Samlet og udarbeidet af P. Løwenørn,

Ridder af Dannebrogen og St. Wladimir, Commandeur og General-Adjutant i Søe-Etaten,
Medlem af den Kongelige Canal-Direction, Directeur for det Kongelige Søekaart-Archiv,
samt Overlods i Siælland, Medlem af det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab,
og af det Kongelige Krigswetenskaps Academien i Stockholm.Størrelse: Br. 20,5 cm, H. 26 cm. Papbind med marmoreret overtrækspapir, ryg og underkanter slidte.
Pagineringen løber:
frontispice, titelblad, 1-10, indsat 2 kort,
11-14, indsat 1 kort, 15-18, indsat 1 kort,
19-24, indsat 1 kort, 25-36, indsat 1 kort,
37-54, 3 plancher toninger.

 
Bogens formål er at understøtte brugen af det af P. de Løwenørn udgivne Kattegatkort og bringe yderligere sejladsoplysninger samt planer og specialkort som indsat i bogen. Der er i Handels- og Søfartsmuseets samlinger yderligere førsteudgaven fra 1800, en udgave fra 1803 og udgaven fra 1816 for samme kort. de er tildelt numrene
BOG012, BOG014 og BOG042. Museets samlinger indeholder ikke noget Kattegatkort fra årene 1800-1816. Der findes et enkelt kort tegnet af Akeleye samt nogle yngre kort på grundlag af Løwenørns udgivelser.

INDHOLD:    Side     1: Forerindring
   Side     7: Beskrivelse over Kattegattet

Kort beskrivelse af bogens indhold

Forerindring
Der indledes med omtale af den første udgave, hvor kilderne blev opstillet. Her er der yderligere tilføjet
1807: Underrättelser til Kartorna öfver Kattegat og Bohus Bugten ved major og ridder G. Klint.
Denne kilde blev i 1808 inkluderet i et tillæg til det danske kort.
Forerindringen indeholder derefter: Det er enhver bekiendt, at formedelst den Krig, som England voldeligen har  
paaført Dannemark, kunne de Fyhre og flere nyttige Foranstaltninger, som den  
Danske Regiering har med anseelige Omkostninger truffet, for at sikkre  
Seiladsen i Kattegattet, ikke saalænge denne Krig vedvarer, være antændte  
og vedligeholdte; imidlertid, da man dog maae haabe Fred i Tiden, har man  
ikke desmindre her i dette Oplag af Beskrivelsen over Kattegattet, som man,  
for for stedse at kunne forsyne de Danske Seilende, seer sig anlediget til  
i denne Tidspunkt at udgive, beskreven Fyhrene og Søemærkerne  
som de vare før Krigens Udbrud... 
Herefter følger indholdet af den kongelige befaling om fyrene udstedt i januar 1805. Befalingen nævner de steder, hvor fyr og vagere skal etableres. Der bringes på side 3 en tabel over kimingsafstand for forskellige øjenhøjder. Til slut en beskrivelse og argumenter for de anvendte misvisende kurser og retninger anvendt i bogen og i kortet efter sømandens ønske - men som Løwenørn er klar over - var det nok mere korrekt at anlægge kortet med retvisende retninger.

Som en nyhed på kortet her i 1810 er der indlagt længder for fire forskellige nul-meridianer: Paris, Greenwich, København og Pico.

Sejladsbeskrivelserne

Sejladsbeskrivelserne er opdelte i farvandsafsnit og kommer i følgende orden:
 1. Om Sundet - p. 5
 2. Om den Svenske Kyst i Kattegattet fra Helsingborg til Kirkesund ved Tiörnöe - Strækningen fra Helsingborg til Kullen - p. 7
 3. Om Skelderviig - p. 9
 4. Om Ankerpladsen indenfor Hallands Wæderøe - p. 10
 5. Kort løbenummer 3289: Situations Kaart over Rehden indenfor Hallands Wæderøe - plade A
 6. Plade løbenummer 3290: Fortoningen fra den bedste Ankerplads inden for Hallands Väderøe - plade B
 7. Om Laholms eller Halmstads Bugten - p. 11
 8. Om Kysten fra Tylöe til Warberg - p. 12
 9. Tegning af Warberg med skibe på reden - p. 13
 10. Om Kyststrækningen fra Warberg til Baatefiord - p. 14
 11. Kort løbenummer 3291: Situations Kaart over Kongsbacka Fiord med Havnene og Ankerpladserne paa Kysten fra Baate Fiord til Lerkil - plade C
 12. Om Kongsbacka Fiord og Ankerpladserne paa Kysten fra Baate Fiord til Lerkil - p. 15
 13. Kort løbenummer 3292: Situations Kaart over Indløbene til Göthaborg med Anker eller Stoppepladsene indenfor Wingöe - plade D
 14. Om Indløbene paa Strækningen mellem Tislerne og Wingöe, samt Opseilingen til Göthaborg - p. 19
 15. Om Strækningen fra Wingöe til Marstrand - p. 22
 16. Beskrivelse over Paternoster-Skiærene med Løbene imellem dem, samt Indløbet til Marstrand - p. 24
 17. Kort løbenummer 3293: Speciel-Kaart over Pater Noster Skiærene med Løbene imellem dem samt Indløbet til Marstrand, 1808 - plade E
 18. Om Grundene og Lodskuddene i Kattegattet - p. 31
 19. Om Lysegrund - p. 32
 20. Om Store Middel Grund og Røde Banke - p. 33
 21. Om Anholdts Østre Rev og Fyhrene paa denne Øe - p. 33
 22. Om lille Middel-Grund - p. 36
 23. Kort løbenummer 3294: Speciel-Kaart over Lodskudene paa den saakaldte Lille Middelgrund i Kattegattet - plade F
 24. Om Banken Fladen - p. 38
 25. Om Grundene imellem Anholt og Læsssøe - p. 39
 26. Om Læssøe og Grunden omkring samme - p. 40
 27. Om Farvandet langs Øst-Kysten af Jylland fra Skagen Syd efter. - Om Skagen - p. 43
 28. Om Fladstrands Rehd - p. 44
 29. Om Sæbye - p. 45
 30. Om Dvalegrundene - p. 45
 31. Om Asaae Rende - p. 45
 32. Om Indseilingen til Liimfiorden - p. 46
 33. Om Svitringen og om Muldberg Grund - p. 47
 34. Om Hurup Broe - p. 47
 35. Om Mariager Fiord - p. 48
 36. Om Randers Fiord - p. 49
 37. Om Grunden Tangen - p. 48
 38. Om Gerild Bugt - p. 49
 39. Om Grenaae - p. 49
 40. Om nogle Stoppepladse under Kysten, samt om adskillige Grunde i Nærheden af samme - p. 50
 41. Om Ebeltofte Bugt - p. 51
 42. Om Havnen ved Kyholm og ved Samsøe, og Grundene paa den Nordostlige Side af denne Øe - p. 51
 43. Om Aarhus - p. 51
 44. Om Norsminde - p. 51
 45. Om Thunøe - p. 51
 46. Om den Nordlige Kyst af Siælland - Om Calllundborg - p. 52
 47. Om Siællands Rev - p. 52
 48. Om Hasteens Grund - p. 53
 49. Om Isefiord - p. 53
 50. Plade løbenummer 3295: Fortoninger for Ankerplads paa Helsingør Rehd m.fl.
 51. Plade løbenummer 3296: Fortoninger for den svenske kyst fra Vingø til Pater Noster og fra Skagen til Randers Fjord
 52. Plade løbenummer 3297: Fortoninger for Kyststrækningen fra Wæderöerne til Kongshavn m.fl.


Poul de Løvenørns udgivelser
Oversigt over lodsbøger
Oversigt over atlas

 
Jørgen Marcussen

Retur til Maritim indledningsside Retur til toppen af siden.
Retur til hjemmesidens forside Opdateret d. 14.10.2009