Søkortregistreringsnummer 1939:0028
Lbnr. 4266, for atlas;
Lbnr. 4267 til 4330 for de enkelte kort;

Jacob en Casparus Loots-Man Atlas fra 1680


INDLEDNING

Kort og atlas udgivet under navnet »Loots-Man« er produceret af familien Jacobsz. Faderen, der skiftevis kaldtes Anthonius Jacobsz og Theunis Jacobsz var kartograf, og sønnen Jacob Theunis Jacobsz blev også kartograf, mens broderen Casparus Jacobsz blev bogtrykker, men tegnede desuden enkelte kort. Jf. Tooleys Dictionary of Maps and Mapmakers, 1987, p.36, er værket udgivet på engelsk med titlen Lightning Columne or Sea Mirror; det er udgivet af faderen i 1668 med 60 kort, mens den eneste noterede udgivelse med titlen Nieuw' en Groote Loots-Mans Zee-Spiegel er fra 1669 med 24 kort og udgivet af de to sønner, samt genudgivet 1676 og 1689; de to sidstnævnte er uden angivelse af kortantallet.

Dette eksemplar indeholder en længere lærebogstekst om navigation med 38 træsnit af nautiske instrumenter foruden yderligere illustrationer i teksten. I den efterfølgende farvandsbeskrivelse er der indsat 60 kobberstukne søkort. Bogen indeholder en almanak for årene 1675 - 1684 - 1700 med blandt andet solens deklinationer for cyklusen skudår og efterfølgende tre almindelige år.

Bogen er vældig brugbart indrettet. Blandt andet har en del af de afbildede navigationsinstrumenter drejelige enkeltdele, der kan være fastgjort i centrum med en lidse ført gennem siden. Det gælder nocturnalen med pegegnonom og en demonstration af himmelkugle med bevægelig kiming efter observatørens stade. Hele lære-delen fylder 44 sider, før sejladsanvisningerne og kortene.

Værket ligner yngre lodsbøger i sin opbygning. Den er inddelt i to bøger med hver flere afdelinger, og tekstbeskrivelser og tegnede toninger alternerer med kortene.

BOGENS TILSTAND OG OMFANG

Bogen er indbundet i et helbind af brunt skind med en rygtitel: Loots Mans Zee Spiegel. På ryggen er brugt et rullemønster i guld på hver side af de tværsgående hæftetråde. Bogen er noget slidt, men ellers i pæn stand i kassetten.

Forsatspapiret, der er blankt, er noget slidt og kantrevnet flere steder. Bogens lukkede størelse er 39 x 44,5 cm.

PROTOKOLLENS OPLYSNINGER

Museets eksemplar er indført i museets protokol, men protokollen har ikke yderligere oplysninger ud over det her anførte. Der er dog uoverensstemmelse med hensyn til købsprisen, der bag i bogen er skrevt som kr. 325, mens der i protokollen er skrevet kr. 225,00.

GENNEMGANG AF BOGEN

Kortmaterialet
Da det store kortmateriale med hensyn til papirstørrelse, korttegningsstørrelse, bredde- og længdeskalaer, kompasroser m.v. er meget ens, så er registreringen i databasen af tidsmæssige grunde noget forenklet. De repeterende oplysninger bringes kun her i forklaringen. Det er følgende:

Alle kort er kobberstik uden farver og trykt på et dobbeltsidet opslag. Kortene er alle udgivet af udgiverne. Kortene har for det meste breddeskalaer i rammerne, men ingen længder. Der er distanceskalaer for tyske, spanske, engelske og franske mil på tre skalaer. Kortene er forsynede med dybdeangivelser og de har kompasroser med forlængede arme. Der er små misvisningsroser anbragt på en del af kortene, men separeret fra hjælperoserne.

Udgivernes navnebemærkning på kortene er noget forskelligt anført. I basen er de skrevet som Slut!, og de har på kortene en af de her nævnte fem former:

No. 1
t Amsterdam. By Theunis Jacobsz op't water inde Lootsman.

No. 2
t Amsterdam. By Iacob Theuniss Loots-man, Boeckverkoper en Gradbogoghmaker, op't water inde Loots-man.

No. 3
t Amsterdam. By Jacob Theunisz boeck-verkooper inde Lootsman.

No. 4
('t Amsterdam)
By Iacob Theunisz op't water inde Loots-man.

No. 5
T'Amsterdam By Anthony Iacobssen op t'Water inde Loots-man


Titelbladet
Titelblad med kobberstukket illustration, der er delt vandret i tre felter. Det øverste viser en samling navigatører, der grupperet omkring en centreret globus drøfter faget. Nogle måler med jakobsstave, og andre sidder med bøger og passere, der måles på søkort og på globus.

Midterfeltet har titelkartouchen i midten flankeret af to personer. Den ene holder et astrolabium, den anden et lod, og de er omgivet af andre instrumenter.

Det nederste felt på titelbladet viser i en oval kartouche på midten en flåde på 4-5 skibe. Ovalen holdes af to englebørn, der holder våbenskjolde og har nogle navigationsinstrumenter omkring sig.

Titlen lyder:

Nieuw' en Groote
LOOTS-MANS
ZEE-SPIEGEL,
Inhoudende de Zee-Custen van de Noordsche / Ooster-
sche en Westersche Schip-Vaert: vertoonende in veele nootsakelijcke
Zee-Kaerten/ alle de Havens / Rivieren / Baenen / Reeden / Diepten
en Drooghten: Seer curieus op syn behoorlijcke Polus-hooghte ge-
leght / en voorsien met de Opdoeningen de principaellste Landen / en op
mat Cours en Verheyt sy van malkanderen gelegen zijn. Noyt voor
desen soo klaerlyck Uptgegeven / en met groote vlijt doorgaens ver-
meerdert en verbeetert / ten dienste van alle Zee-varende Personen.

Als mede de gelegentheyt van de Noordelijckste Landen, als
van Yslandt, de Straet Davids, Jan Mayen Eylandt, Beeren-Eylandt, Oudt
Groenlandt, Spitsbergen en Nova Zembla: Met veel Zee-Kaerten,
Opdoeningen en Beschrijvingen voorsien.

By een gebracht uyt ondersoeckinge van veel ervaren Stuur-
Luyden, Lootsen, en Liebhebberen der Navigatie.


Met noch een Instructie ofte Onderwijs in de Konst
der Zee-vaert; Als mede Nieuwe Tafelen van der Sonne en
Sterre Declinatie / en Tafelen van t'Verscheel des Tijdts
tusschen Son en Maen / van den Jare 1675 tot 1684.
Met een Nieuw vermeerderde Almanach
tot den Jare 1700.

t'Amsterdam,
Gedruckt by Jacob en Casparus Loots-Man,
Boeck-Verkoopers, op 't Water, 1680.
Versosiden er blank.

Atlas indhold af kort

I databasen er kortene fordelt efter deres geografiske dækningsområde. For at give et overblik over atlassets indhold er de samme kort også listet her i den sekvens, de forekommer i atlasset.

Forord Indledning:
Konst-Beminders van de Loffelijcke Zee-Vaert.
Het mocht yemant vremt duncken, die voor desen gewoon is geweest de Groote Lichtende Colom ofte Zee-Spiegel by my te soecken, dat ick de Oude verlaten, en een Nieuwe voor den dagh gebracht heb ...
Bemærkninger:
Forordet fylder halvanden side og indeholder en tekst om bogens nyheder, udgiverens nye kort og de i værket bragte tidevandstabeller til 1700. Forordet fortsætter på bagsiden af bladet og er underskrevet "U. E. Dienaers / Jacob en Casparus Loots-Man".
Side 1 - 44 Side 1 til 44 indeholder et navigationsteoretiske afsnit med titlen "Kort Onderwys in de Konst der Zee-Vaert" omfattende følgende:

Side 1-5
Himmellære med tegninger af solsystemet, verdensaksen, ekliptika, himmellegemernes bevægelser, solens deklination, årets og tidens inddeling og skudår.

Side 6-7
Tabeller med solens deklination per dag for fire år - skudårscyklussen - efter ny stil.

Side 8-12
Stjernernes stilling og deklinationer og stjernebilleder.

Side 13-28
Nocturnalium med tegning med bevægelige dele, instruks om måling med astrolabium og jakobsstavsmåling. Tegning med bevægelige dele side 22.

Side 28-31
Om paskort og retninger og om forskellige former for kompasser.

Side 32-34
Tidevand med forskellige tabeller om tidevandets afhængighed af sol og måne.

Side 35-39
Tabeller for tiden mellem solens og månens stillinger for udregning af tidevandet for årene 1675 til 1684.

Side 40-44
Almanak for ny stil fra 1675 til 1700.

Kort 1 efter side 44 Titel:
Pascaart van Europa
Als mede een gedeelt van cust van Africa.

Bemærkninger:
Sluttekst No. 1.
Kortet dækker fra Sydgrønland og Island til Nova Zembla i N. I Middelhavet mod E til Pelepponnes og mod S til Kap Verdeøerne.
Kompasroser i ring, Nord peger mod højre. Våbenskjolde er anbragt i Spanien, Frankrig, Tyskland og Rusland. Nogle skibe er tegnet i søen.
Kortet er mærket med 1 ned.t.h.
Registreret i databasen under lbnr. 4267;

Kort 2 Titel:
Pas Caart van de Noort Zee.
Verthoonende in zich, alle de Custen en Havens daer rontom gelegen.

Bemærkninger:
Sluttekst No. 2.
Kortet dækker fra 51° N, med Danmark i Midten, Nordsøen og Norges kyst til 64° N. med England E og Shetlandsøerne, Orkneyøerne, og mod E ind i Østersøen til Kristiansstad. Mod S dækker det til Dover.
Våbenskjolde er tegnet i Norge, Danmark, Tyskland og England. Nord peger til højre.
Registreret i databasen under lbnr. 4268;

Kort 3 Titel:
Pascaarte vande Zuyder-Zee.
Texel, ende Vlie-stroom, als mede t Amelander-gat.

Bemærkninger:
Sluttekst No. 3.
Kortet dækker området ved Amsterdam, hele Zuidersøen og øerne langs kysten fra Texel til Ameland.
Nord peger mod NW.
Korte er meget tæt beskåret, så breddeskala mangler. Note trykt om kanalen til Amsterdam påbegyndt den 5. August 1649.
Kortet er mærket med 3 ned.t.h.
Registreret i databasen under lbnr. 4269;

Ny pagina Efter kort nr. 3 kommer der ny paginering fra side 1 med titlen:

Eerste Deel,
van de Nieuwe Groote
Loots-Mans
Zee-Spiegel,
ofte
Lichtende Zee-Colomne.
Eerste Boeck,
van de
Oostersche en Noordtsche Schip-Vaert,
inhoudende
De Beschrijvinge van de Noordt-Zee, de Custen van Hollandt, Vrieslandt,
Holsteyn, Jutlandt, Meklenborgh en Denemarcken tot Valsterboen, en 't Eylandt Rugen: Als
mede en Kust van Noorwegen tot Dronten, als oock d'Oost-zijde van Engelant en Schotlant.

Derefter kommer en tekst med sejladsbeskrivelse til side 4 efterfulgt af kort No. 4.
Kort 4a Titel:
Pascaarte vande Eemsen
Als de oude ofte wester Eems en de Ooster Ems.

Bemærkninger:
Kortet fylde den ene side af dobbeltopslaget. Den anden del er registreret herunder som kort 4b.
Kortet dækker Emsmundingen og indeholder en bogstavsliste med A-Z og a-m med tilhørende navne refererende til kortsignaturerne.
N peger mod S. Der er ingen breddeskala.
Registreret i databasen under lbnr. 4270;

Kort 4b Titel:
Pascaarte van't VLJE

Bemærkninger:
Den anden side af opslaget dækker området ved Vlissingen med vandvejen Vlien og når til Harlingen med indløb mellem Terschelling og Vlielant.
N på kortet peger mod SW. Distanceskalaer for opslagets to dele for ty og eng/fr mil.
Slutbemærkning No. 4.
Registreret i databasen under lbnr. 4271;

Kort 5 Titel:
Pascaerte vande
Eems, Elve, Weser, Eyder, en de Hever:
als mede hoe die selvighe gaten van Heylighelant gheleghen syn.

Bemærkninger:
Kortet dækker Den Tyske Bugt. Fra Husum til Friesland med Schiermonnikoog.
Nord peger mod S. Kortet har tre navnelister med signaturer refererende til kortets signaturer. Der er ingen breddeskala.
Kortet er mærket 5 ned.t.h.
Registreret i databasen under lbnr. 4272;

Tekstside
5 til 10
Derefter et tekstafsnit med sejladsbeskrivelse med toninger på siderne 5-10.
 
Kort 6 Titel:
Pascaerte vande West en Oost cust van Jutlant.
Als mede de Belt;
Misgaders de Zee-cust van Holster, Mekelenborg en de
Eylanden van Lalandt, Falster ende Meun.

Bemærkninger:
Kortet er et enkeltblad falset i størrelse H 69 x 43,5 cm.
Slutbemærkning No. 4.
Kortet dækker fra Skagen til Møen, men ikke Øresund. Jyllands Vestkyst er inkluderet.
N peger på kortet mod NtE. Der er ingen breddeskala. Det er mærket 6 nederst t.h.
Registreret i databasen under lbnr. 4273;

Tekstside
11 til 18
Tekst og toninger på side 11 til 18 indeholder en beskrivelse af Jyllands Vestkyst og de indre farvande til Møn med toninger på side 18.
Kort 7 Titel:
Pascaerte van Schager-Rack.
Vande Pater-nosters als mede Maesterlant tot aen Kol,
oock hoe dese landen van Schagen gelegen zyn.

Bemærkninger:
Slutbemærkning No. 4.
I nederste h. hjørne er indsat en plan over Øresund fra Lappegrunden til S for Dragør. Planen har titlen:
De Sondt met alle zyn gelegentheyt int groot.
.
Kortet dækker fra Skagen og Marstrand gennem Kattegat til Falsterbo.
Korte har ingen breddeskala. N peger mod W. Der er indtegnet en kurs fra Skagen til næsten Kullen med rød farve / blyant.
Mærket 7 nederst t.h.
Registreret i databasen under lbnr. 4274;

Tekstside
19 til 24
Teksten på siderne 19 til 24 dækker besejling af Skagerak og toninger for Sverigeskysten.
 
Kort 8 Titel:
Custen van Noorwegen.
Van der Neus. tot aen de Paternosters,
oock hoe de selvige Landen van Iutlant gelegen syn.

Bemærkninger:
Slutbemærkning No.4.
Kortet dækker fra Oslo til Der Neus på Norges sydkyst. Jyllands V-kyst er lige inden for kortet, og der vises fra Skagen til Robbeknuden.
N peger på kortet mod NNE. Der er ingen breddeskala.
Mærket 8 nederst t.h.
Registreret i databasen under lbnr. 4275;

Tekstside
25 til 28
Teksten på siderne 25 til 28 dækker sejladsbeskrivelse med toninger af kysten af Norge fra Paternoster til der Neus.
 
Kort 9 Titel:
De Custen van Noorwegen
Tusschen Der neus en Schuitenes.

Bemærkninger:
Slutbemærkning No. 4.
Kortet dækker Stavangerområdet og S for dette til Koe Kalf.
N peger på kortet mod NE. Ingen breddeskala. Mærket 9 nederst t.h.
Registreret i databasen under lbnr. 4276;

Tekstside
29 til 30
Tekstsiderne 29 til 30 omhandler beskrivelsen med toninger af Norgeskysten fra Neus til Skudenes.
Samt begyndelsen for Bergenskysten.
Kort 10 Titel:
Pascaerte van 't Liedt van Bergen. Beginnende van Schuytenes tot aen Bergen.

Bemærkninger:
Falset kort med størrelsen B 65,5 cm. Slutbemærkning No. 4.
N peger på kortet mod W. Der er ingen breddeskala.
Registreret i databasen under lbnr. 4277;

Tekstside
31 til 32
Tekstsiderne er fortsat fra sidste afsnit.
 
Kort 11 Titel:
De Cust van Noorwegen Vertoonde van Bergen tot aen de hoeck van Horreb.

Bemærkninger:
Slutbemærkning No. 4.
Kortet dækker fra Bergen og nordpå til Bredesund.
Ingen breddeskala. N peger på kortet mod W. Mærket 11 nederst t.h.
Registreret i databasen under lbnr. 4278;

Tekstside
33 til 34
Tekstsiderne er fortsat fra sidste afsnit.
 
Kort 12 Titel:
Caerte van Noorwegen
vande hoeck van Horrel
tot aen Momendael,
waer in begrepen wert het Liet van Dronten.

Bemærkninger:
Kortet har ingen udgiveridentifikation. Der er ingen breddeskala.
Mærket 12 nederst t.h. N peger på kortet mod SE.
Registreret i databasen under lbnr. 4279;

Tekstside
35 til 38
Tekstafsnittet fortsættes på side 35-38 med toninger. På side 38 begynder beskrivelsen af Englands kyst fra London til Welles på N-siden af Norfolk.
Kort 13 Titel:
Pascaerte van Engelant
vant' Voorland tot aen Blakeney
waer in te sien is de mont vande Teemse.

Bemærkninger:
Slutbemærkning No. 4.
Kortet har en plan indsat øverst t.h. for Thames til London.
Kortet dækker fra Sheep Island ved Themsen mod N rundt Norfolk.
Der er ingen breddeskala. N peger mod højre. Navnelister med signaturer til kortet.
Mærket 13 nederst t.h.
Registreret i databasen under lbnr. 4280;

Tekstside
39 til 42
Teksten fortsat side 39-42 med toninger.
 
Kort 14 Titel:
De Cust van Engeland tusschen Welles en 't Eyland Cogge.

Bemærkninger:
Kortet har en plan indsat for River of Tyne de Revier de Tyne.
Kortet dækker fra The Wash til N for Newcastle.
N peger mod SE. Ingen breddeskala. Mærket 14 nederst t.h.
Registreret i databasen under lbnr. 4281;

Tekstside
43 til 46
Teksten fortsat fra side 43-46 med beskrivelse og toninger af kysten af England fra The Wash til Nord for Newcastle.
 
Kort 15 Titel:
De Custen van Schotland
met de Eylande van Orcanesse:
van't Eyland Coker tot I. Sande.

Bemærkninger:
Slutbemærkning No. 4.
Kortet dækker fra N for Newcastle til Orkneyøerne.
Kortet er mærket nederst t.h. 15. Ingen breddeskala. N peger mod E.
Registreret i databasen under lbnr. 4282;

Tekstside
47 til 48
Teksten fortsætter side 47. Fra side 48 er der beskrivelse og toninger af øerne ved Skotland.
 
Kort 16 Titel:
Eylanden van Hitlant ofte
Schotlant, Fayer hil. en Fulo.

Bemærkninger:
Kortet er delt i tre paneler med:
1.
Eylanden van Hitlant ofte Schotlant, Fayer hil. en Fulo.

   Efterfulgt af Slutbemærkning No. 4.
2.
Eylanden van Hebrides gelegen achter de noordwest hoeck van Schotlandt.

3.
Eylanden van Fero ofte Farre

Kortene dækker Hebriderne, Færøerne og Shetlandsøerne.
Ingen breddeskala. N peger på kortet mod højre.
Registreret i databasen under lbnr. 4283;

Tekstside
49 til 50
Tekst fortsætter side 49-50 med toninger.
 
Kort 17 Titel:
Pascaart van de
Zee-custen van Ruslandt, Laplandt,
Finnmarcken, Spitsbergen en Nova-zembla.

Bemærkninger:
Slutbemærkning No. 1.
Kortet dækker Nordnorge og Hvidehavet med Spitsbergen fra bredden 64° til 83° N.
Våbenskjold for Rusland indtegnet. Mærket 17 nederst t.h.
Registreret i databasen under lbnr. 4284;

Kort 18 Titel:
De Custen van Finnmarcken tusschen' Dronten, en Tromsandt.

Bemærkninger:
Slutbemærkning No. 4.
Kortet dækker Trondheim og Lofoten.
Det har ingen breddeskala. N peger mod StE. Malstrømmen vist med en iøjnefaldende spiral.
Mærket nr. 18 nederst t.h.
Registreret i databasen under lbnr. 4285;

Tekstside
51 til 52
Der indledes et nyt tekstafsnit på side 51:
Eerste Deel,
van de Nieuwe Groote
Loots-Mans
Zee-Spiegel,
ofte
Lichtende Zee-Colomne.
Tweede Boeck,
van de
Oostersche en Noordtsche Schip-Vaert.
Indehoudende
De Beschrijvinge van de Zee-Kusten van Noorwegen,
Finmarcken, Laplandt, Russen, en de gantsche Witte Zee.

Beskrivelsen med toninger fortsætter side 52.
 
Kort 19 Titel:
Caerte van Finmarcken van't Eylandt Sanien tot Noord-Kyn.

Bemærkninger:
Slutbemærkning No. 4. N peger mod StW. Ingen breddeskala.
Mærket 19 nederst t.h.
Registreret i databasen under lbnr. 4286;

Tekstside
53 til 54
Tekst fortsætter side 53-54 med toninger.
 
Kort 20 Titel:
de Custen van
Noorwegen en Laplandt,
vande Noord-kyn tot aen de Rivier van Kola.

Bemærkninger:
Slutbemærkning No. 4.
Der er indsat en plan med Warhuys Eylandt.
Kortet dækker omkring Visschers Eylant.
N peger på kortet mod SE. Der er ingen breddeskala.
Mærket ned. t.h. 20.
Registreret i databasen under lbnr. 4287;

Tekstside
55 til 58
Tekstsiderne fortsat fra 55 til 58 med toninger.
 
Kort 21 Titel:
de Custen van
Laplant tusschen de Rivier van
Kola en de eylande van Swetenoes.

Bemærkninger:
Planer på kortet for De Rivier van Kola in't groot besteck.
og
Het eylant Kildwyn mit de Rede.
Slutbemærkning No. 4.
N peger på kortet mod SE. Mærket nederst t.h. 21.
Registreret i databasen under lbnr. 4288;

Tekstside
59 til 60
Tekstsiderne fortsat på side 59-60.
 
Kort 22 Titel:
Pascaerte van de
Mont van de Witte Zee,
tot aen de Rivier van Archangel.

Bemærkninger:
Slutbemærkning No. 4.
Plan indsat for Swetenoes øverst t.h. og plan midtfor t.v. for de Eylanden van Lombascho.
Nordretningen peger mod E på kortet. Mærket nederst t.h. 22.
Registreret i databasen under lbnr. 4289;

Tekstside
61 til 62
Teksten fortsat side 61 til 62 med Hvidehavets beskrivelse og toninger.
 
Kort 23 Titel:
Pascaerte vande
Witte Zee
begrypende de custen van Laplant,
van Warsiga tot Kandalox
en de Custe van Corelia tot aen de Riviere Dwina.

Bemærkninger:
Slutbemærkning No. 4.
Kortet dækker indsejlingen til Arkhangels.
N peger mod W på kortet. Mærket nederst t.h. 23.
Registreret i databasen under lbnr. 4290;

Kort 24 Titel:
Caerte van
Archangel
ofte de Rivier de Duina,
soo wel avn 't Nieuwe als 't Oude Diep.

Bemærkninger:
Slutbemærkning No. 4.
Kortet dækker Arkhangels anduvning.
N peger mod SW på kortet. Mærket nederst t.h. 24.
Registreret i databasen under lbnr. 4291;

Tekstside
63 til 64
Tekst fortsat side 63 til 64 med beskrivelse af Hvidehavet med toninger.
 
Kort 25 Titel:
Pascaerte van Groent-landt.
Yslandt, Straet Davids en Ian Mayen eylandt:
hoemen de selvige van Hitlandt
en de Noort custen van Schotlandt en Yrlandt beseylen mach.

Bemærkninger:
Slutbemærkning No. 4.
Kortet dækker Atlanterhavet og viser to kanaler gennem Grønland. Fra Newfoundland til England og Kanalen.
N peger opad. Der er mv.-roser, og bredderne går fra 59° til 77° N.
Mærket nederst t.h. 25.
Registreret i databasen under lbnr. 4292;

Tekstside
65 til 72
Teksten indleder nyt afsnit på side 65:
Eerste Deel, van de Nieuwe Groote
Loots-Mans
Zee-Spiegel,
ofte
Lichtende Zee-Colomne.
Derde Boeck,
van de
Oostersche en Noordtsche Schip-Vaert.
Indehoudende
De Beschrijvinge van Yslandt, Groenlandt, ofte de Straet Davids:
Als mede de gelgentheydt van Jan Mayen Eylandt en Spits-Bergen.....


Teksten indeledes med beskrivelsen af Davisstrædet og fortsætter med Jan Mayen til side 72.
På side 68 er der tegnet et prospekt af De Nord-west-hoeck van Jan Mayen Eylant.
 
Kort 26a Titel:
Pas-caert van
Ian Mayen Eylant
Verthoonde alle de gelgentheyt van alle bayen
unbochten, diepten en de drooghten.

Bemærkninger:
Kort 26 på venstre side dækker Jan Mayen med bredder fra 71° til 71° 30' N.
Slutbemærkning No. 4. Mærket nederst t.h. på højre blad 26.
 
Registreret i databasen under lbnr. 4293;

Kort 26b Titel:
Pas-caert van
Spitsbergen
met alle haer Rivieren havens, bayen, sanden en droogten
als mede. Hoemen C. de Uytkyck op Spitsbergen
van de Noord Caap en Beeren Eylandt bezeylen sal.

Bemærkninger:
Kort 26 på højre side dækker Spitsbergen med bredder fra 71° til 81° N.
Ingen slutbemærkning. Mærket nederst t.h. 26.
Registreret i databasen under lbnr. 4294;

Tekstside
73 til 74
Teksten fortsætter på siderne 73-74 med besejling af Nova Zembla.
 
Kort 27 Titel:
Pascaart Vande
Oos-Zee Vertoonende insich alle gelegentheden van de Custen van
Denemarcken en Sweden, Pomeren, Pruyssen, Courtlant, Lyflant,
en Finland, alles op syn rechte hoogte distantie ende courssen geleyt.
Tabvla Hydrographica
Maris
Baltici
Exhibens accuratam Littorum Danicæ, Sueciæ, Pome-
raniæ, Borussiæ, Courlandiæ, Livoniæ. et Finniæ,
faciem in sua cujusque Poli Elevatione, distan-
tia et situ; novissime descripta.
Nieuliex vytgegeuen.

Bemærkninger:
Slutbemærkning No.5
Kortet er falset nederst og tæt beskåret. Det er mærket 27 nederst t.h. og har 4 våbenskjolde tegnet.
Kortet dækker bredden fra 54° til 61° N, og dækker området Falsterbo til og med Finske Bugt og Sankt Petersborg.
Registreret i databasen under lbnr. 4295;

Kort 28 Titel:
De Custen van
Denemarcken.
en Sweden van Valsterbon tot Schenckenes, als mede de cust-
en van Pomeren van 't eylant Rugen tot Rygshooft

Bemærkninger:
Slutbemærkning No.4.
Kortet dækker Østersøen fra Falsterbo til den sydlige halvdel af Øland.
Ingen breddeskala. Mærket nederst t.h. 28.
Registreret i databasen under lbnr. 4296;

Tekstside
75 til 80
Ppå side 75 begynder et nyt tekstafsnit:
Eerste Deel,
van de Nieuwe Groote
Loots-Mans
Zee-Spiegel,
ofte
Lichtende Zee-Colomne.
Vierde Boeck,
van de
Oostersche en Noordtsche Schip-Vaert,
inhoudende
De Beschrijvinge van de gantsche Oost-Zee,
De eerste Vertooninge,
Van de
Zee-kusten van Valsterboen tot Schenckenes/
en van 't Eylandt Rugen tot Rüghs-hooft

På side 76 er indsat en plan over Sølvesborgområdet,
På side 77 er indsat en plan over Christianopel til Kalmar.
På side 78 er indsat en plan over Rügen Wolgastområdet.
 
Kort 29 Titel:
Caerte van
Prvyssen en Coerlandt
van Rygshooft tot der Winda.

Bemærkninger:
Slutbemærkning No. 4.
Kortet dækker fra S-spidsen af Gotland til Køningsbergkysten mod E.
Ingen breddeskala. Nord peger t.højre. Kortet er mærket 29 nederst t.h.
Registreret i databasen under lbnr. 4297;

Tekstside
81 til 82
Tekst og toninger fortsætter på siderne 81 til 82.
 
Kort 30 Titel:
Pascaert van
Lyflant ende Oost-Finlandt,
van der Winda tot aen de hoeck van Alandt
ende voort tot Revel.

Bemærkninger:
Ingen udgiveridentifikation. N peger på kortet til højre. Mærket 30 nederst t.h.
Registreret i databasen under lbnr. 4298;

Tekstside
83 til 88
Tekst og toninger fortsætter. På side 88 er indsat en plan over Groot en Kleyn Wranger, der ligger på Estlands/Ruslands N-kyst lidt W for Narva.
 
Kort 31 Titel:
De Zee-custen van
Liiflandt.
En Oost Finlandt van Wolfs-oort tot aen Wyborgh.

Bemærkninger:
Slutbemærkning No. 4.
Kortet dækker Den Finske Bugts midterste del. Viborg ligger østligst på kortet.
Mærket 31 nederst t.h.
Registreret i databasen under lbnr. 4299;

Tekstside
89 til 92
Tekst om besejlingen fortsætter side 89 til 92.
Der er efter side 92 indlagt en papirstump med tryk. Stumpen har under trykningen dækket for arkpapiret, der her er uden tryk.
Kort 32 Titel:
Caarte van Sweden.
Van Oelandt tot aen Stocholm:

Bemærkninger:
Slutbemærkning No.4.
Kortet dækker fra Gotland til Stockholm.
Ingen breddeskala. N peger mod NE. Mærket 32 nederst t.h.
Registreret i databasen under lbnr. 4300;

Tekstside
93 til 96
Teksten fortsætter side 93 til 96, hvor den Første bogs fjerde del slutter.
 
Kort 33 Titel:
Cust van Hollant
Tusschen de Maes ende Texel.

Bemærkninger:
Kort 33 er første kort til Bog 2, hvis titel er registreret herunder.
Slutbemærkning No. 4.
Kortet dækker fra Texel til Delft.
Ingen bredeskala. N på kortet peger mod SW. Kortet er mærket 4 nederst t.h.
Registreret i databasen under lbnr. 4301;

Tekstside
1 til 2
Her begynder en ny bog med paginering forfra. Indledning er trykt sådan:
Tweede Deel,
van de Nieuwe Groote
Loots-Mans
Zee-Spiegel,
ofte
Lichtende Zee-Colomne.
Eerste Boeck,
van de
Westersche Schip-Vaert,
inhoudende
De Beschrijvinge der Zee-Custen van Hollandt, Zeelandt
en Vlaenderen, van Texel tot de Hoofden.
De Eerste Vertooninge,
Texel-Stroom / en de Gaten van Texel.

 
Kort 34a Titel:
De Texel Stroom en de Gatten van Marsdiep.

Bemærkninger:
Kort 34 er delt i to halvdele, hvoraf dette er venstre halvdel.
Kortet har to distanceskalaer for ty. + eng/fr. mil. N peger mod SW. Ingen breddeskala.
Der er indsat en plan for området fra Wieringen til Enckhuysen.
Registreret i databasen under lbnr. 4302;

Kort 34b Titel:
Caerte van De Maase Ende het Goereesche gat.

Bemærkninger:
Kortets højre side er mærket med 5 og har slutbemærkning No. 4.
Der er to distanceskalaer for ty. + eng/fr. mil. N peger mod SW. Ingen breddeskala. Kortet dækker Indsejlingen til Rotterdam.
Registreret i databasen under lbnr. 4303;

Tekstside
3 til 6
Teksten fortsat for Hollands kyst på side 3 til 6.
 
Kort 35 Titel:
De Custe van Zeeland.
Begrypende in sich de Zee gatten,
als van de Wielingen, Ter Veere. Zieric zee.
Brouwers-haven, Goeree en de Maes.

Bemærkninger:
Slutbemærkning No. 4. Kortet mærket nr. 6.
Ingen breddeskala. N peger mod WSW.
Registreret i databasen under lbnr. 4304;

Tekstside
7 til 12
Tekst og toninger fortsat langs Hollands kyst på side 7 til 12.
 
Kort 36 Titel:
De Cust van Vlaenderen.
Beginnende vande Wielingen tot aende Hoofden,
met alle haer sanden en droogten.

Bemærkninger:
Slutbemærkning No. 4. Kortet er mærket nr. 7 nederst t.h.
Ingen breddeskala. Kortet er tæt beskåret, så kanten nederst er væk.
Kortet dækker Nordsøen S-lige del fra Dover-Calais til Vlissingen.
Registreret i databasen under lbnr. 4305;

Kort 37a Titel:
Caerte van 't gat van Abbo ofte Vittoy.

Bemærkninger:
Kortet er delt i to halvdele. Dette er venstre side.
Kortet er mærket nr. 33 nederst t.h.
Slutbemærkning No. 4. Ingen breddeskala. N peger mod venstre.
Kortet dækker et område i Finland, men den nøjagtige position er ikke noteret.
Registreret i databasen under lbnr. 4306;

Kort 37b Titel:
Caerte van Stocholmse Liet.

Bemærkninger:
Højre side af kort 37, hvor kortet er mærket nr. 33.
Kortet dækker indsejlingen til Stockholm.
Ingen breddeskala.
Registreret i databasen under lbnr. 4307;

Tekstside
13 16
Side 13-16 fortsætter tekst og toninger.
 
Kort 38 Titel:
Pas-Caert van
Engelandt Schotlandt Yrlandt
En een Gedeelte van Vranckryck op Nieuws Overgesien en verbetert.
't Amsterdam
By Iacobus en Casparus Lootsman
Boeck-verkoopers op 't Water in de Lootsman.

Bemærkninger:
Kort 38 har intet nummer.
Kortet dækker bredderne fra 48,5° til 59° N. N peger på kortet mod højre.
Våbenskjolde er trykt på landområderne for Irland, England og Skotland.
Kortet dækker hele Storbritannien og Irland samt Kanalen, og er registreret under Europakort.
Registreret i databasen under lbnr. 4308;

Kort 39 Titel:
De Cust van
Normandie.
en Picardie;
als mede een gedeelt van Engeland,
tusschen de Hoofden, Ornay ende Portlant.

Bemærkninger:
Kort 39 er mærket nr. 9 nederst t.h.
Ornay er Alderney - en af Kanaløerne.
Kortet dækker begge sider af Kanalen fra Dover til Alderney. Ingen breddeskala. N peger mod SSW.
Registreret i databasen under lbnr. 4309;

Tekstside
17 til 20
På side 17 begynder en ny bog. Den fortsætter med tekstsider til side 20, og indledes sådan:
Tweede Deel,
van de Nieuwe Groote
Loots-Mans
Zee-Spiegel,
ofte
Lichtende Zee-Colomne.
Tweede Boeck,
van de
Westersche Schip-Vaert,
inhoudende
De Beschrijvinge van de Custen van Vranckrijck, van Tresport tot Roscou:
Ende Custen van Engelant van Fierley West aen tot Engelants-eyndt:
't Canael van Brustou: Als mede de Zee-Custen van Yrlandt.
 
Kort 40 Titel:
De Custen van
Bretaigne,
Waer in vertoomt wort alle gelegentheyt
tusschen Caap de Hague en 't Eylant Heyssant:

Bemærkninger:
Kort 40 mærket nr. 10. Slutbemærkning No. 4.
Kortet dækker den franske kyst fra Alderney til Ushant.
Ingen breddeskala. N peger mod StW.
Registreret i databasen under lbnr. 4310;

Tekstside
21 til 24
På side 21-24 fortsætter tekst og toninger. Side 22 har en plan over San Maloindsejling.
 
Kort 41 Titel:
De Custen van Engelandt Tusschen Fierley en Poortlant; ook Hoese van Ornay gelegen zyn.

Bemærkninger:
Kort 41 er mærket nr. 11. Slutbemærkning No. 4.
Kortet dækker den engelske kyst fra Portland mod NE til Bevesier. Isle of Wight og over til Alderney. Ingen breddeskala.
Registreret i databasen under lbnr. 4311;

Tekstside
25 til 26
På side 25-26 fortsætter tekst og toninger.
 
Kort 42 Titel:
De Custen van
Engelant Tusschen de twee pointen van
Poortlandt en Lezard.

Bemærkninger:
Kort 42 er mærket nr. 12. Ingen breddeskala. N peger mod NtE.
Registreret i databasen under lbnr. 4312;

Tekstside
27 til 30
På side 27-30 fortsætter tekst og toninger. På side 27 er indsat en plan over Torbay.
 
Kort 43 Titel:
Cust van Engelant.
Van Lezard tot Engelands cynd,
de Sorlinges,
ende Canael van Brestou,
als mede hoe 't van Yerland gelegen is.

Bemærkninger:
Kortet dækker Bristolkanalen og nordsiden af Cornwall til Irland SE-spids.
Ingen breddeskala. Der er indsat en plan for Sorlinges, der er det samme som Scilly Islands.
Registreret i databasen under lbnr. 4313;

Tekstside
31 til 34
Tekst og toninger fortsat på siderne 31 til 34.
 
Kort 44 Titel:
De Zuyd ooft zyde van Yerlandt.
Van Dubling tot aen't Eylandt Corckbeg.

Bemærkninger:
Kort 44 er mærket nr. 14. Slutbemærkning No. 4. Breddeskala. N peger mod NE på kortet.
Kortet dækker Irlands kyst fra Dublin og mod S til Corkbeg??
Registreret i databasen under lbnr. 4314;

Tekstside
35 til 42
Tekst og toninger fortsat på siderne 35-42.
 
Kort 45 Titel:
De Noord oost zyde van Yerlandt.
Van Cap de Hoorn tot aen Hedehde;
Als mede hoe't van Schotlant gelegen is.

Bemærkninger:
Kort 45 er mærket 15.
Kortet dækker fra Nordøstirland over til Skotland fra nord for Man.
N peger på kortet mod EtS. Breddeskala. Slutbemærkning No. 4. Der er indsat en plan for Dunbriton i Nordirland.
Registreret i databasen under lbnr. 4315;

Tekstside
43 til 44
Tekst og toninger er fortsat på siderne 43 til 44.
 
Kort 46 Titel:
De Noordwest zyde van Yerlandt.
Beginnende van Capo de Hoorn;
tot aen Schynes of Slynehead.

Bemærkninger:
Kort 46 er mærket nr. 16.
Kortet dækker Irlands W-side fra N og nedefter.
Slutbemærkning No. 4. Breddeskala. N peger på kortet mod SW.
Registreret i databasen under lbnr. 4316;

Tekstside
45 til 46
Tekst og toninger er fortsat på siderne 45 til 46.
 
Kort 47 Titel:
De West custen van Yerlandt.
Beginnende van Corckbeg tot aen Slynhoost.

Bemærkninger:
Kort 47 mærket No. 17.
Kortet dæker Irlands W-kyst fra Corck i syd og til lidt nord for Galloway.
Slutbemærkning No. 4. Breddeskala. N peger mod NW på kortet.
Registreret i databasen under lbnr. 4317;

Tekstside
47 til 52
Tekst og toninger er fortsat på siderne 47 til 52.
 
Kort 48 Titel:
Pas Caart van de Custen van
Hispania. Andaluzia, Portugal, Gallissien, Biscajen,
c? een gedeelt van Vranckryck,
beginnende van Heysant tot aen Larache.

Bemærkninger:
Kort 48 er mærket No. 18.
Kortet dækker fra Ushant til Gibraltar.
Bredderne dækker fra 35° til 48,5° N. N peger mod W på kortet.
Der er mv-roser. Kortet har trykte våben for Frankrig og Spanien.
Slutbemærkning No. 5.
Registreret i databasen under lbnr. 4318;

Tekstside
53 til 56
Side 53 til 56 indeholder nyt tekstafsnit:
Tweede Deel,
van de Nieuwe Groote
Loots-Mans
Zee-Spiegel,
ofte
Lichtende Zee-Colomne.
Derde Boeck,
van de
Westersche Schip-Vaert,
inhoudende
De Beschrijvinge van Vranckrijck, Biscayen, Galissen,
Poortegael en Algarve, van Heyssant tot de Strate van Gibralter,

Kort 49 Titel:
De Zee-custen van Bretaigne
van Heysandt tot aen Boelyn.

Bemærkninger:
Kort 49 er mærket 19.
Kortet dækker fra Ushant til Bel Isle Boelin. Slutbemærkning No. 4. Breddeskala. N peger mod NtW på kortet.
Registreret i databasen under lbnr. 4319;

Tekstside
57 til 58
Tekst og toninger er fortsat på siderne 57 til 58.
 
Kort 50 Titel:
De custen van Saintoigne.
Poictou, en een gedeelte van Bretaigne,
van Boelyn tot aende Rivier van Bourdeaux.

Bemærkninger:
Kort 50 mærket nr. 20.
Kortet dækker fra Boelyn til Isle d'Oleron + lidt syd for Rochefort. Ingen udgiveridentifikation. Ingen breddeskala. N peger på kortet mod NW.
Registreret i databasen under lbnr. 4320;

Tekstside
59 til 64
Tekst og toninger er fortsat på siderne 59 til 64.
Side 60 har en plan for Ollonne ved Les Sables, nord for Ile de Rée, med eleveret prospekt af byen og klipperne udenfor.
Kompasrose på planen.
Kort 51 Titel:
Caarte van
Rivier van Bovrdeavx tot aen Bayone -
ende voorts aen Gataria.

Bemærkninger:
Kort 51 er mærket 21.
Kortet dækker Bordeaux og indsejlingen til hjørnet ved den fr-sp-grænse.
N peger på kortet mod W. Der er ingen breddeskala.
Registreret i databasen under lbnr. 4321;

Tekstside
65 til 66
Tekst og toninger er fortsat på siderne 65 til 66.
 
Kort 52 Titel:
Cust van Biscayen
tusschen Gatarya en Rio de Sella.
Cust van Biscayen
Tusschen Villa Vicioca ende C. de Ortegael

Bemærkninger:
Kort 52 er mærket 22.
Kortet er delt vandret i to bælter dækkende tilsammen Spaniens nordkyst.
Slutbemærkning No. 4. Ingen breddeskala. N peger nedad på kortene.
Registreret i databasen under lbnr. 4322;

Tekstside
67 til 72
Tekst og toninger er fortsat på siderne 67 til 72.
 
Kort 53 Titel:
Caerte van Galissien.
Tusschen C. de Ortegal,
C. de Finis terre en Camina.

Bemærkninger:
Kort 53 er mærket 23.
Kortet dækker i stor målestok området omkring Finisterre.
Slutbemærkning No. 3. Ingen breddeskala. N peger mod W på kortet.
Registreret i databasen under lbnr. 4323;

Tekstside
73 til 76
Tekst og toninger er fortsat på siderne 73 til 76.
 
Kort 54 Titel:
Cust van Portvgal.
't Noordelyckste deel beginnende van
Viana tot aen Pissage.

Bemærkninger:
Kort 54 er mærket 24.
Kortet dækker Spaniens NW-kyst til Portugal.
Ingen udgiveridentifikation. Ingen breddeskala. N peger på kortet mod W.
Registreret i databasen under lbnr. 4324;

Tekstside
77 til 78
Tekst og toninger er fortsat på siderne 77 til 78.
 
Kort 55 Titel:
De Cust van Portvgael.
Het Zuydlyckste deel.
Beginnende van Pissage tot aen
S. Uves alias Setubal.

Bemærkninger:
Kort 55 er mærket 25.
Kortet dækker fra Setubal mod N til Pissage N for Lissabon. Der er ingen breddeskala eller udgiveridentifikation.
Registreret i databasen under lbnr. 4325;

Tekstside
79 til 80
Tekst og toninger er fortsat på siderne 79 til 80.
 
Kort 56 Titel:
De Cust van
Andalvzia en Algarve,
van Capo de Spiehel tot aen het Clif.

Bemærkninger:
Kort 56 er mærket 26.
Kortet dækker rundt Cap Vincent ned til Palos mod N til Setubal.
Slutbemærkning No. 3. Ingen breddeskala. N peger på kortet mod NW.
Registreret i databasen under lbnr. 4326;

Tekstside
81 til 82
Tekst og toninger er fortsat på siderne 81 til 82.
 
Kort 57 Titel:
Cust van Hispangien Vande
Rivier van Sivilien tot Malaga;
Ende van Barbaria,
van Out-Mamora tot penom de Velez.

Bemærkninger:
Kort 57 er mærket 27.
Kortet dækker Gibraltar på alle fire sider til Malaga og S Lucar d Barrameda.
Slutbemærkning No. 3. Ingen breddeskala. N peger på kortet mod W.
Registreret i databasen under lbnr. 4327;

Tekstside
83 til 86
Tekst og toninger er fortsat på siderne 83 til 86.
Side 85 indeholder en plan for Malagakysten mod E.
Kort 58 Titel:
De Cust van
Barbaria, Gualata, Arguyn,
en Genehoa van Capo S. Vincent tot Capo Verde.

Bemærkninger:
Kort 58 er mærket 28.
Kortet dækker et område i Atlanten med Azorerne, Madeira, Kanarieøerne og Cap Verde.
Bredderne, der dækkes, er fra 13,5° N til 42° N. N peger i kortet mod W.
Registreret i databasen under lbnr. 4328;

Kort 59 Titel:
Cust van Barbarien
Van Out Mamora tot aen Capo Blanco.
Cust van Barbarien;
van Capo Blanco tot Capo de Geer.

Bemærkninger:
Kort 59 er mærket 29.
Kortet er delt i to vandrette bælter, hvori de to ovenstående titler er placeret.
Ingen breddeskala. N peger på kortet mod WtS.
Registreret i databasen under lbnr. 4329;

Tekstside
87 til 94
Tekst og toninger er fortsat på siderne 87 til 94.
Sidste del er besejlingsanvisninger for Kanarieøerne.
På side 90 er der planer for tre pladser:
De Reede voorde Stadt Angra int Eylandt Tercera.
Madeira og Porto Santo
De Reede van Punte del Gada int Eylandt S. Michiels
med plan for Fayals S-pynt.
Kortet er mærket XXX nederest i h. hjørne.
Kort 60 Titel:
Pascaarte voor een gedeelte der Canarise Eylanden, als Canaria, Tenerifa, Forteventura etc.
Bemærkninger:
På kort 60 mangler mærkenummeret, da hjørnerne er væk og erstattet af restaureringspapir.
Der er indsat en plan for:
Ty-havens van Lancerota als Porto de Naos, en Porto de Cavallos.

Slutbemærkning No. 4. N peger på kortet mod NNE. Ingen breddeskala.
Registreret i databasen under lbnr. 4330;Jørgen Marcussen
Opdateret d. 20.2.2017
Retur til hjemmesidens forside