Søkortregistreringsnummer 1950:1382

Lbnr. 2039 til 2068

Atlas over danske og nordeuropæiske farvande ca. 1770-1820



INDLEDNING Løbenummer 2039 er hele samlingens hovednummer. Samlingen har ingen titel. Mellem arket med kort nr. 2 og kort nr. 3 sidder rester af stubben for titelbladet endnu.

Bindet indeholder flere kort, der ikke har forbindelse med hinanden. Kortene gennemgås i den indsatte rækkefølge.

Atlasset dækker foruden de rent danske farvande også Nordsøen og Kanalen samt De vestindiske Øer og Norgeskysten til nord for Bergen.
Lbnr. 2040 Kortbladet er indsat på tværs i bindet med toppen imod bogryggen. Kortbladet dækker den venstre halvdel, og beretningen, der er trykt på samme papirstykke, dækker den højre halvdel.

Titel
SPECIEL KAART OVER CHRISTIANS ØE


Beskrivelse
Kortet har en ramme med blomsterforsiringer i vandret skravering. Rammen har kvadratiske hjørner med blomst. Nederste femtedel er et vandret felt adskilt med en rammebjælke med en nedhængende guirlande draperet over sig. Ranken bærer Søkortarkivets logo.

På linjen under Står:
Prospekt af CHRISTIANS ØE fra den sydlige Side


Tegning
Under ovenstående linje en tegning af øerne med fortets tårn, Dannebrog, mølle og skibe. Tegningen er mærket med bogstaver refererende til en forklaring under tegningen.

Beretningen
På højre sidehalvdel følger en hel sides beretning, hvis overskrift og indledning lyder:

BERETNING TIL KAARTET
OVER
CHRISTIANS ØE og om Fyhret sammesteds, samt om Ankerpladsene
under BORNHOLM

Christians Øe er vigtig at kiende for de Søefarende ihenseende til den der værende gode Tilflugtshavn, hvor der forefindes Kiölhalingsværf, Pakhuse o.s.v.; saa at forlegne Skibe kunne finde fornöden Hielp, ligesom og nogen Provision under Overvintrings-Tilfælde i ved henvendelse til Commandanten kan ventes den muligste Understöttelse; Forfriskning kan efter Leilighed faaes fra BORNHOLM.


Afslutning
Under den lange tekst om besejlingsforhold står:
Udgivet fra det Kongelige Søekorte-Archiv 1805.
Kiöbenhavn.
Trykt hos Nicolavs Möller og Sön,
Hof- og Universitets-Bogtrykkere.


Underste ramme
Prisen paa dette Kaart med Beretningen er 56 Skilling.
Lbnr. 2041 - 2 Titel
STORE BELT [SAMSØE BELT]


Beskrivelse
Kortet er beskrevet i databasen.
Lbnr. 2042 - 3 Titel
Kartouche i højre nederste hjørne med tre sprog. Over titelteksten Christian den 7.s monogram og motto Gloria in Amore Patriæ

»Special Misvisende Siöe Kaart
At seyle Fahrvandet ind paa Helsingiørs Rehd om Natte-
Tider efter de 3de nye andlagte Fyhre paa Sædlandske Wallen

A large Draught of the Passage of the Sound, wherein
the variation is not allowed, to serve for sailing in at night with
the assistance of the 3 new Lights on the Coast of Siælland.

En special Miswysens Zee-Kaart oower de Passagie
van de Sond, dienende om met de huelp van drie op de Zeeland-
sche Kust opgeregte Vuyren s'Nagt te kunnen in Zeylen.«

Tekstfelter
I kortets venstre side er der tre tekstrammer, hvor rammen er udformet som blomsterranker. De to længst til venstre udgør tilsammen kortets højde, mens den tredje udgør kortets halve højde og er sat nederst inden for de to førstnævnte.

Boksene indeholder hver den samme tekst på hhv. dansk, engelsk og hollandsk om fyrenes oprettelse. Teksten indledes således:

»Beskrivelse over de Fyhrers anlæg paa Sædlandske Wallen som tiener til at indseyle Fahrvandet fra Kullen ind paa Helsingøers Rehd om natte Tider.«


Tekstboksen slutter:
»Dette Kaart er paa General Commerce Collegie Foranstaltning saaledes af mig undertegnede
opmaalt og forfattet samt endviidere paa Kongelig Bekostning til Trykken befordret.
Kiøbenhavn 1771
A. Lous
Commandeur Capitain i Søe Etaten


Dækning
Kortet dækker fra Kullens Fyr til Blistrup Kirke og mod S til ca. Humlebæk
Lbnr. 2043 - 4 Titel
Kattegattet


Beskrivelse
Er beskrevet i databasen.
Lbnr. 2044 - 5 Titel
Voxende kaart over
Skagerak eller Fahrvandet imellem Kattegattet og den Norske Kyst
fra
Lindersnæs til Færder med den Svenske Kyst af Bohus Lehn


Beskrivelse
Er beskrevet i databasen.
Lbnr. 2045 - 6 Titel
NORDSÖEN


Beskrivelse
Kortet er den nordlige halvdel af Nordsøen. Den anden halvdel er indsat som det 7. kort, lbnr. 2046, hvorfor den nederste rammekant kun udgøres af en tynd streg. På dette blad er der i Norges fastland indklæbet et ark med en trykt fyrliste i to spalter. Den venstre indeholder britiske fyr, den højre fyr på fastlandet.
Lbnr. 2046 - 7 Titel
NORDSØEN


Beskrivelse
Den sydlige del uden titel, men med en indsat ramme i nederste venstre hjørne, der indeholder en plan i større målestok for farvandet ned mod Doverstrædet.

Dækning
Fra Skagen til Dover, fra Edinburgh til Skagen. Hører sammen med lbnr. 2045.
Lbnr. 2047 - 8 Titel
Speciel Kaart til Anviisning for Beliggenheden af
Goodwins flydende Fyhr,
indbefattende den engelske kyst fra Syd-Foreland til Margate
med Grunde og Ankerpladserne samt
Mundingen af Queen og South Channels
[nn forkortet til et n med overstreg]
med Syd Enden af Falls Grunden


Udgivet med tilhørende Beskrivelse fra
det Kongl. Søe Kaarte Archivefter
Foranledigelse af det Kongelige Øeconomie og Commerce Collegium,
1795.


Beskrivelse
Titelkartouchen er anbragt som en muslingeskal over et fyrskib, af hvis ender man kan se stævnen med en stor klokke, mastetoppen med fyrlampe og enderne af en signalrå ligeledes med lamper. I agterstævnen det engelske handelsflag med Union Jack i hjørnet.

Sprog
Der er brugt både dansk og engelsk på kortet.
Lbnr. 2048 - 9 Titel
Voxende Kaart over Kanalen imellem England og Frankerige
Udarbeidet efter ed bedste nyeste Kaarter og Efterretninger med tilhørende Beskrivelse


Dækning
Fra oceandybde i vest til Doverstrædet.

Beskrivelse
Misvisningen er angivet med forkortelser flere steder på kortet og til flere forskellige årstal.
Tidevand anført med havnetider i romertal.
Liste over fyr i den venstre side af kortet.
Kortet har yderligere et blad med planer indbundet som lbnr. 2049.
Lbnr. 2049 - 10 Titel: Uden titel.

Planer
A: Poole til Isle of Wight;
B: Weymouth;
C: Exmouth;
D: Torbay;
E: Darmouth;
F: Plymouth;
G: Fowey;
H: Falmouth;
I: Scilly Øerne.


Planerne A, B, D, F, H og I har br-lgd-gradnet, resten har en distanceskala.
Lbnr. 2050 - 11 Titel
Spanske Søen


Dækning
Fra Færøerne til Madeira og fra W-ligste Azorer, Flores, til Biscayens E-side.

Beskrivelse
Misvisninger anført forskellige steder med forsk. værdi til forsk. årstal.

Note angiver:
Beliggenheden af alle i Kaartet anførte Vigier er uvis, men Tilværelsen af Aitkins, Diævelen, Dædalus, Tulloch, Hvalen og Perseus synes udenfor Tvivl, uagtet de forgiæves Forsøeg paa at finde dem.


Ordet Vigier findes ikke i [ODS] eller [MEY], men i engelske ordbøger er »vigia« brugt om et tegn på et søkort indikerende en farlig grund eller farligt rev nær ved det afmærkede sted. Fra lat. vigilia = vagt - være på vagt - opmærksom.
Lbnr. 2051 + Lbnr. 2052 - 12+13 Titel
Voxende Kaart over Kysterne af Spanien og Portugal
med de Baleariske Øer samt
Kysten af Africa fra kap Espartel til Kap Buggie.
Uddrag af det spanske Store Atlas.
Hertil en beskrivelse med Havnekaarter og Landfortoninger.
Beskrivelse
Kortet, der fortsætter på næste blad indeholder meget få oplysninger ud over dybder langs kysterne og en del navnestof. Der er ikke nævnt nogen misvisning. Længderne er til København, Paris og Greenwich.
Lbnr. 2053 - 14 Titel
Voxende Kaart indbefattende Madera samt de Canariske Øer og
den europæiske Kyst fra Kap St. Vincente til Gibraltar Stræde
med den africanske overfra til Boca del Rio


Plan
Madeira og Porto Santo samt Desertas Øernevist med distanceskala for 5 danske mile.

Tegning Funchal paa Madera sset fra Rehden
Tegningen viser fem sejlskibe liggende ud for den høje kyst. Fra byens midte ses en mørkskraveret kile, der skal være et flodleje. Nogle lokaliteter vist og navngivet med signaturforklaring som måger.

Beskrivelse
Længder til Paris, København og Greenwich. Titel i kartouche prydet med vinranker rundt sider og bund. Tre kompasroser.
Lbnr. 2054 - 15 Titel
Special Kaart Over en Deel af Den Norske Kyst
indbefattende Trondheims Leed med Ud-Øerne og Skiærene uden for Leedet
fra Haltens Øe til Christiansund


Dækning
fra Frey Ø i syd til Halten i nord. E-ligste grænse ved Trondheim, mod vest til oceanet.
Længder for Greenwich, København, Paris og Pico, 5 rv. roser. Kartouche med tegning af to havfruer, der holder Christian VIIs skjold, øverst flag og bannere; ved siderne natur med træer og bjerge. Kartouchetekst fortsat:
Trigonometrisk opmaalt og ved astronomiske Observationer verificeret.


Mærket nr. 1 over rammen. Lille flap pålimet forneden med kortets fortsættelse. Prisen paa Kaartet er 3 ml. 8 Pf Dansk og med Beskrivelse 7 ml Dansk.
Lbnr. 2055 - 16 Titel
Speciel Kaart over en Deel af Den Norske Kyst fra
Christiansund og til Stadt-Land.
Trigonometrisk opmaalt og ved Astronomiske Observationer verificeret
af de Hrr Capt. L.t Grove ved Søe Etaten, L.t Wibe ved Dragonerne, og L.t, lt d'Aubert ved Ingenieurene.
Udgivet fra det Kongelige Søe-Kaart-Archiv med en Beretning, 1793.

Dækning
Fra Staadt Land i syd til Frey Ø i nord inkl. hele Moldefjorden og mod vest til oceanet.

Beskrivelse
Titelkartouche som en klippe med lidt vækster på side og top. Til venstre en tegning af søen med fem både. Til højre et smalt landskab med bro, træer og et lille skilt med skriften »Zinklar 1612«. Længder til Pico, Paris, København og Greenwich. Ingen mv. Længder for Greenwich, København, Paris og Pico. Kortet er mærket No. 2 oven over rammen.
Lbnr. 2056 - 17 Titel
Speciel Kaart over en Deel af Den Norske Kyst fra
Stadt-Land og til Blomøe eller fra 52 gr 13' til 60 gr 30' Norderbrede.
Trigonometrisk opmaalt og ved Astronomiske Observationer verificeret
af de Hrr Capt. L.t Grove ved Søe Etaten, L.t Wibe ved Dragonerne, og L.t, lt d'Aubert ved Ingenieurene.
Udgivet fra det Kongelige Søe-Kaart-Archiv med en Beretning, 1793.


Dækning
Fra Holzenø i syd til Wandelus Fjord i Nord.

Beskrivelse
4 kompasroser. Ingen mv nævnt. Længder for Greenwich, København, Paris og Pico. Titelkartouche prydet med norske våben med løve i top samt symboler på handel og søfart - Merkur og Neptuns redskaber. Nederst nogle instrumenter for opmåling og navigation. Kortet er mærket No. 3 oven over rammen.

Note
Prisen paa Kaarter er 9 Mark Dansk og med Beretningen 13 Mark 8 Skilling D.
Lbnr. 2057 - 18 Titel
Speciel Kaart over en Deel af Den Norske Kyst
indbefattende noget af Nord Leedene, samt heele Sÿd Leedet til Bergen
tilligemed Indlöbet til Stavanger
eller fra 60° 35' til 58° 50' Nordre Breede.
Trigonometrisk opmaalt og ved astronomiske Observationer verificeret
af de Hrer Capitain. Grove ved Søe Etaten, Ober Krigs-Commissiair Wibe og Lieutenant d'Aubert ved Ingenieurene.


Under titlen Søkortarkivets logo og teksten:
Udgivet fra det Kongelige Søe-Kaarte-Archiv i October 1798.

Dækning som angivet i titlen.

Beskrivelse
Kortet er uden farver på nær et Dannebrog på et skib i kartouchen og et par enkelte fyr. Kartouchen er omgivet af øverst nåletræer og ved hver side en person, til venstre en købmand eller sømand, der peger ud på sine skibe og har en tørfisk i den anden hånd; til højre en bonde og jæger med bøsse og nedlagte fugle ved fod og pegende på en roset med agerbrugssymboler.
Kortet har længder 4 kompasroser. Ingen mv nævnt. Længder for Greenwich, København, Paris og Pico. Kortet er mærket No. 4 oven over rammen.
Lbnr. 2058 - 19 Titel
Speciel Kaart over en Deel af Den Norske Kyst fra EGEFIELD paa JEDDEREN til CHRISTIANSAND. Trigonometrisk opmaalt og ved astronomiske Observationer verificeret af de Hrer Capitain. Grove ved Søe Etaten, Ober Krigs Commissiair Wibe og Lieutenant d'Aubert ved Ingenieurene. Udgivet fra det Kongelige Søe-Kaarte-Archiv 1800.


Beskrivelse
Kortet er uden farver på nær et Dannebrog på et skib i kartouchen og et par enkelte fyr. Kartouchen er formet som en klippe i søen. Til højre for stenen er vist en havn med skibe, til venstre skibe i søen med sejlene sat. Ved stenens fod er indsat Chriatiansands byvåben og under kartouchen er Søkortarkivets logo.

Kortet har længder 5 kompasroser. Ingen mv nævnt. Længder for Greenwich, København, Paris og Pico.
Kortet er mærket No. 5 oven over rammen.
Under rammen er trykt: Prisen paa Kaartet er 3 Mark Dansk, og med Beretningen 1 Rgdl: 8 ss: D.
Lbnr. 2059 - 20 Titel
Speciel Kaart over en Deel af Den Norske Kyst fra CHRISTIANSAND til Indlöbet af LANGESUNDSFIORD. Trigonometrisk opmaalt og ved astronomiske Observationer verificeret af de Hrer Capt. Grove ved Søe Etaten, Ober Krigs Commissiair Wibe og Lieutenant d'Aubert ved Ingenieurene.


Under titlen Søkortarkivets logo og teksten:
Udgivet i 1801. Andet Oplag udgivet 1808.


Beskrivelse
Kortet er uden farver på nær et par enkelte fyr. Kartouchen er formet som et løbende bånd i kortets venstre del, og under kartouchen er Søkortarkivets logo. I båndet under kartouchen er tegnet fire toninger af detaljer på kysten.

Kortet har længder 4 kompasroser. Ingen mv nævnt. Længder for Greenwich, København, Paris og Pico.
Kortet er mærket No. 6 oven over rammen.
Under rammen er trykt: Prisen paa Kaartet er 72 Skil: Dansk, og Beretningen koster 56 ßl: 8 ß: D.
Lbnr. 2060 - 21 Titel
Speciel Kaart over en Deel af Den Norske Kÿst fra IOMFRUELAND og til Grædsen med SVERRIG indbefattende LANGESUNDSFIORD op til SKEEN samt hele CHRISTIANIA FIORD. Trigonometrisk opmaalt og ved astronomiske Observationer verificeret af de Hrer Capt. Grove ved Søe Etaten, Ober Krigs Commissiair Wibe og Lieutenant d'Aubert ved Ingrne. Udgivet 1803. Andet Oplag 1817.


Dækning
Oslofjorden fra Jomfruland til den svenske grænse ved Kongshavn.

Beskrivelse
Kortet er uden farver på nær et par enkelte fyr. Kartouchen er formet som oval blomsterranke prydet øverst med Christianias Byvåben og nederst med Søkortarkivets logo.

Øverst en tegning mærket "Prospect af CHRISTIANIA taget fra Hue Øe". Til venstre og højre for tegningen er skrevet signaturerne for de viste bygninger.

Kortet har længder 4 kompasroser. Ingen mv nævnt. Længder for Greenwich, København, Paris og Pico.
Kortet er mærket No. 7 oven over rammen.
Lbnr. 2061 - 22 Titel
Forbedret KAART over de HETLANDSKE ØER udgivet fra det Kongelige Söe Kaarte Archiv med en Beretning 1787.


Beskrivelse
Kortets kartouche nederst i venstre hjørne består af en vinduesramme opsat på en stenmur med åbning ud mod havet, hvor et skib og havfugle færdes.
Over rammen muslingeskal og årer.
En note med positioner på otte lokaliteter. Ingen mv. nævnt. Længder for Greenwich, København, Paris og Pico. Enkelte strømpile vist.
Lbnr. 2062 - 23 Titel
WOXENDE KAART over en Deel af den Westlige KYST af ISLAND fra Fugle Skiærene, til Stikkelsholm optaget af H. E. Minor 1776-77 og med Astronomiske Observationer samt Længder ved Söe-Uhre forbedret udgivet fra Det Kongelige Söe Kaarte Archiv 1788.


Dækning
Fjorden og Faxebugten ud for Reykavik.

Beskrivelse
Kortets kartouche i øverste højre hjørne er udsmykket med en vulkan til venstre og en fårebonde til højre. Nogle runesten i forgrunden. Under kartouchen står prisen på kort samt på kort og beretning.

Samme kort som lbnr. 1170.
Lbnr. 2063 - 24 Titel
KAART over Indseylingen til GRØNNE-FIORD, KOLGRAVER-FIORD, CUMBERVOOG OG STIKKELSHOLM beliggende i BREEDE BUGTEN i ISLAND optagne af H. Minor i 1777 udgivet fra Det Kongelige Söe Kaarte Archiv 1788.


Beskrivelse
Kartouche som en klippe med ørn oven over og andre havfugle og sæl for neden. Kortet mærket L over rammen.
Samme kort som lbnr. 1174.
Lbnr. 2064 - 25 Titel
KAART over HVAL, BORGER og STRAUNS FIORDENE udi Faxe Bugten i IISLAND, opmaalt af H. E. Minor 1776, udgivet fra Det Kongelige Söe Kaarte Archiv 1788.


Beskrivelse
Kartouchen med natureffekter som fiskenet, torsk, vandfald, bjerglandskab og hav er i øverste venstre hjørne.
Der er to toninger og en skala på 3 danske mil à 15 per grad. 3 kompasroser, ingen mv. og intet gradnet.
Kortet mærket I over rammen.
Lbnr. 2065 - 26 Titel
Sundet og Belterne med Östersöen til Öland


Dækning
Kortet dækker fra Samsø til Ølands sydspids.

Beskrivelse
Det har en del roser med streger forlænget ca. 25-30 cm, men ikke gående ind over hinanden. Fyrene er farvelagte. Enkelte noter om fyr og issignaler. Br. og længdegradnet.
Lbnr. 2066 - 27 Titel
Havnen ved Christianstæd paa St Croix opmaalt og aflagt 1815 af L. I. Rohde Lieutenant i Söe-Etaten.


Beskrivelse
Kortet har en skala for 2000 Fod = 154 mm. En kompasrose, ingen gradnet eller positioner.
Note om dybder og mærker.
Lbnr. 2067 - 28 Titel
Charte over den Danske Øe S:t Jan i America.
Optaget i Aaret 1780, og udgivet i Aaret 1800 af
P. L. Oxholm, Oberst af Infanteriet.
Stukket af G. N. Angelo i Kiöbenhavn.


Beskrivelse
Skala med 24000 fod = 30 cm = 1 dansk mil. Kortet er et landkort med noter om øens befolkning opdelt i blanke, couleurde og negre, samt arealer og dyrkninger. Ingen gradnet eller andre navigationsdetaljer.
Lbnr. 2068 - 29 Titel
Sydside af Öen St Thomas
med Farvandet fra Fugle Klippen i Öster til Lille Saba i Wester
og
ind til St. Thomas Havn,
opmaalt, aftaget og tilföiet Beskrivelse
ved L. I. Rohde, Capitain i Söe Etaten og havnemester.
1822.
Stukket af C. Klingsey.


Beskrivelse
Kortet viser opmålinger ind til havnen. 1 kompasrose. Ingen br-lg-gradnet. Distanceskala for 12000 Fod = 0,5 dansk mil = 110 mm.
En position for et havnetårn gives som 18° 21' 5'' N og 64° 57' 50'' W lgd til Greenwich.


Retur til atlassets første registreringsnummer.



Jørgen Marcussen
Opdateret d. 25.2.2017
Retur til hjemmesidens forside