Reproduktioner af Jens Sørensens søkort


Mappe med 29 reproduktioner af Jens Sørensens søkort
samlet på 20 Tavler og udgivet af Johannes Knudsen i 1916.

Kort om mappens indhold

På Museet for Søfart er registreret en mappe med reproduktioner af Jens Sørensens søkort (i to eksemplarer).
Mapperne er udgivet 1916 af Johannes Knudsen, og kortene er uden farver.
Mappen blev kun trykt i 65 eksemplarer, hvoraf Museet ejer eksemplarerne nummer 25 og nummer 56.
Detaljer om kartografen og hans arbejder findes under Jens Sørensen.
Detaljer om atlassamlingen på H&S-museet findes under atlasdetaljerne.
Detaljer om de enkelte kort findes i søkortregistreringen, hvor dette er linket til mappens hovednummer.


Yderligere oplysninger med relation til de enkelte registreringsnumre

Lbnr. 2415 Mappens hovednummer i registreringen. Kortene behandles senere.

Indledningshæftet indeholder en biografi over Jens Sørensen samt en behandling af hans kartografiske arbejder. Forfatteren har desuden skrevet om de stadig eksisterende kort og søkort fra Jens Sørensens Hånd, og artiklen henviser til Tidsskrift for Søvæsen, der i 1916 bragte forfatterens længere behandling af Jens Sørensen. I min tekst om Jens Sørensen er disse kilder noteret sidst i artiklen.

Indledningshæftet indeholder en engelsk oversættelse af hele teksten samt af tavleoversigten.

Desuden er der trykt en oversigt med yderligere oplysninger over tavlernes indhold. Det er bl.a. disse oplysninger, som bringes nedenstående.

Den anden mappe med eksemplarnummeret 56 har en del brune fugtskjolder, men er ellers som nummer 25 i god stand med kun lidt krøllede kanter, der skyldes skødesløs placering i omslagsmapperne. Dubletmappen, H&S 1950:1414 er ikke indekseret med "yderligere oplysninger"; der henvises til denne tekst om H&S 1950:1413.

Fælles for alle Jens Sørensens kort er, at de ikke er konstrueret på en projektion. De er platte kort konstrueret ud fra kompaspejlinger og udmålte distancer. Der er ingen af kortene, der har bredde- eller længdeskalaer eller gradnet trukket. Kompasroserne har enkelte hovedstreger markeret og er anbragt efter portolanmønster rundt en cirkelperiferi. Kortene er manuskriptkort.

Alligevel er de et stort kartografiske fremskridt for dansk opmåling, idet de forholdsvis små afstande, som kortene dækker, minimerer de fejl, som den manglende projektionsmetode forårsager. Dertil kommer Jens Sørensens omhu med sit arbejde, hvilket enhver vil kunne se ved påsyn af kortene.

Målestokken angivet i kortregistreringsbasen er reproduktionens målestok. Kortets originale målestok er anført herunder.
Lbnr. 2416 Oversigtskort over Danmark.
Målestok 1:805.000, originalens størrelse 68 x 64 cm.
Fra Søkortarkivets antikke samling.

Lbnr. 2417 Vestkysten af Sønderjylland og Holsten.
Målestok 1:359.000, originalens størrelse 64 x 27 cm. Opmålt 1695.
Fra Søkortarkivets antikke samling.

Lbnr. 2418 Elbmundingen til Hamburg.
Målestok 1:201.000, originalens størrelse 27 x 63 cm. Opmålt 1695.
Fra Søkortarkivets antikke samling.

Lbnr. 2419 Limfjorden.
Målestok 1:102.000, originalens størrelse 146 x95 cm. Opmålt 1694-1695.
Fra Søkortarkivets antikke samling.

Lbnr. 2420 Farvandene omkring Vendsyssel.
Målestok 1:102.000, originalens størrelse 210 x 83 cm. Opmålt 1694-1695.
Kortet bærer en note, der i uddrag lyder således: ... Søe Carts 2de Reysser befahret til Søes med fergaten Frøycken Elschen ... 1694 i Aalbor Fiord hen op til Lyckstør, item ud til Schauens Revenes Pynt, sampt alt ind til Læssø findes. ... 1695 jeg med Mihle Vognen til Lands Jydland maalt, daa og med Baade og Lodtzer fraa Læmvig gnadske Limbfiorden ale Vinchler befoer ... Fra Søkortarkivets antikke samling.

Lbnr. 2421 Farvandene fra Skagerak til Østersøen, Nordlige Blad.
Målestok 1:201.000, originalens størrelse 350 x 92 cm. Opmålt 1695 til 1706.
Målene er for det komplette Kort, der er opdelt på denne tavle samt Tavle Vi og VII. Den norske kyst blev opmålt i 1705-1706 som den sidste strækning på dette kort.
Fra Søkortarkivets antikke samling.

Lbnr. 2422 Farvandene fra Skagerak til Østersøen, Mellemste Blad.
Målestok 1:201.000, originalens størrelse 350 x 92 cm. Opmålt 1695 til 1706.
Fra Søkortarkivets antikke samling.

Lbnr. 2423 Farvandene fra Skagerak til Østersøen, Målestok 1:, originalens størrelse cm. Udgivet 1706.
Fra Søkortarkivets antikke samling.

Lbnr. 2424 Fladstrand og Hirsholmene.
Målestok 1:29.000, originalens størrelse 70 x 94 cm. Opmålt 1695.
Fra Frederik den femtes Atlas, 35, 78.

Lbnr. 2425 Aarhus Bugten.
Målestok 1:201.000, originalens størrelse 29 x 31 cm. Opmålt 1694 og 1697.
Fra Søkortarkivets antikke samling.

Lbnr. 2426 Hesselø med Lysegrunden.
Målestok 1:21.000, originalens størrelse 57 x 45 cm. Opmålt 1694 og 1697.
Fra Søkortarkivets antikke samling.

Lbnr. 2427 Hallands Væderø.
Målestok 1:32.000, originalens størrelse 25 x 33 cm. Opmålt 1694 og 1697.
Fra Søkortarkivets antikke samling.

Lbnr. 2428 Bælterne og den vestlige Østersø. Nordlige Blad.
Målestok 1:102.000, originalens størrelse 230 x 112 cm for det komplette kort inklusive lbnr. 2429.
Opmålt 1690 og 1692.
Fra Søkortarkivets antikke samling.

Lbnr. 2429 Bælterne og den vestlige Østersø. Sydlige Blad.
Målestok 1:, originalens størrelse 230 x 112 cm for det komplette kort inklusive lbnr. 2428.
Opmålt 1690 og 1692.
Fra Søkortarkivets antikke samling.

Lbnr. 2430 Taasinge.
Målestok 1:31.000, originalens størrelse 80 x 56 cm. Opmålt 1690.
Note med dedikation til Hr. Niels Juel til Taasinge, Erichsholm og Tottrupholm.
Fra Søkortarkivets antikke samling.

Lbnr. 2431 Samsø.
Målestok 1:24.000, originalens størrelse 120 x 79 cm. Opmålt 1690-1691.
Note ved distanceskalaen, der forklarer, hvorfor Jens Sørensen har været tilbage på Samsø efter den indledende opmåling, da efterårsstormene tvang ham til at fuldende arbejdet.
Fra Søkortarkivets antikke samling.

Lbnr. 2432 Øresund.
Målestok 1:100.000, originalens størrelse 115 x 80 cm. Opmålt eller tegnet 1720.
Note med indskrift om Jens Sørensens fortjenester under opmålingen og med mange underdanige taksigelser til kongen. Eneste faktuelle oplysning er om favnedybder og kryds, der afmærker farlige sten.
Findes på Service Hydrographique i Paris.
Lbnr. 2433 København.
Målestok 1:13.000, originalens størrelse 55 x 30 cm. Opmålingsdato mangler.
Fra Søkortarkivets antikke samling.

Lbnr. 2434 Københavns omegn.
Målestok 1:78.000, originalens størrelse 60 x 44 cm. Opmålt 1720.
Note om kortets konstruktion efter ønske fra prinsesse Sophie Hedevig, der ønskede sine besiddelser Frederiksdal og Dronningegård kortlagt. Jens Sørensen gik i gang 3. juli - han fik brev herom den 2. juli - og kortet meldes færdigt 29. august 1720.
Findes på det Kgl. Bibliotek i Frederik Vs Atlas, 36, 22.

Lbnr. 2435 Farvandene om Sydsjælland, Møen og Nordfalster.
Målestok 1:34.000, originalens størrelse 190 x 151 cm. Opmålt 1716.
Note på kortet om Jens Sørensens arbejder i fortiden og ihukommende både konge og dronning, nu begge afdøde. Teksten er i sin helhed optrykt i indledningshæftet til mappen.
Fra Søkortarkivets antikke samling.

Lbnr. 2436 Faksebugten og Bøgestrømmen.
Målestok 1:51.000, originalens størrelse 65 x 57 cm. Opmålt 1690, men først tegnet 20/5 1715.
Fra Søkortarkivets antikke samling.

Lbnr. 2437 Isefjorden.
Målestok 1:51.000, originalens størrelse 85 x 70 cm. Opmålt 1691.
Note på kortet om Jens Sørensens indsats og om farvandets beskaffenhed.
Fra Søkortarkivets antikke samling.

Lbnr. 2438 Kippinge ved Nordfalster.
Målestok 1:11.000, originalens størrelse 87 x 57 cm. Opmålt 1691.
Fra Søkortarkivets antikke samling.

Lbnr. 2439 Farvandene om Laaland samt syd om Falster og Møen.
Målestok 1:100.000, originalens størrelse 111 x 195 cm. Opmålt 1692.
Fra Søkortarkivets antikke samling.

Farvandene om Laaland og Falster.
Målestok 1:67.000, originalens størrelse 108 x 97 cm. Opmålt ca. 1700.
Der er nogen tvivl om det anonyme korts tilblivelse. Argumentationen i indledningshæftet.
Fra Søkortarkivets antikke samling.

Lbnr. 2441 Kalmar Sund.
Målestok 1:52.000, originalens størrelse 127 x 45 cm. Opmålt 1715.
Jens Sørensen har i en note på kortet en kort kronologi om både sbenske forhold og hans besøg og sejlads i farvandet fra 1669 til 1685.
Fra Søkortarkivets antikke samling.

Lbnr. 2442 Sydkysten af Bleking.
Målestok 1:77.000, originalens størrelse 56 x 179 cm. Opmålt 1719.
Fra Søkortarkivets antikke samling.

Lbnr. 2443 Karlskrona.
Målestok 1:23.000, originalens størrelse 60 x 89 cm. Opmålt 1686.
Lang note på kortet samt tekst på dets bagside om besejlingen og svenske forhold i områet.
Fra Søkortarkivets antikke samling.

Lbnr. 2444 Femern.
Målestok 1:58.000, originalens størrelse 44 x 51 cm. Opmålt 1703.
Fra Søkortarkivets antikke samling.


Jørgen Marcussen
Opdateret d. 25.2.2017
Retur til hjemmesidens forside