Søkortregistreringsnummer 1950:1419
Lbnr. 4352, for atlas
Lbnr. 4353 til 4415 for de enkelte kort

Hendrick Doncker Stuurmans Zeespiegel, 1683INDLEDNING

Atlasset mangler titelkobber, men det er konstateret, at værket er Hendrick Donckers Zeespiegel. Værket blev af Lars Ljunggren i juni 1976 kollationeret og sammenlignet med Det Kongelige Biblioteks eksemplar af samme værk.

Der er indlagt i kasetten med værket en kopi af titelbladet fra Kongelige Biblioteks eksemplar.

Værket indeholder en længere lærebogstekst om navigation med træsnit af nautiske instrumenter foruden yderligere illustrationer i teksten. Denne indledende lærebogstekst løber over 56 sider. Tegningerne og forklaringerne er principielt lig med værket H&S 0039:0028. Efter lærebogen indeholder værket omkring 60 kortblade, der er delvis nummereret. Alle kort gennemgås enkeltvis herunder.

Mellem kortene er der tekstuelle sejladsbeskrivelser som i yngre lodsbøger. Bogen er inddelt i bøger med hver flere afdelinger, og tekstbeskrivelser og tegnede toninger alternerer med kortene.

BOGENS TILSTAND OG OMFANG

Bogen er indbundet i et helbind af hvidt pergament med en rygtitel: Hendrick Doncker Stuurmans Zeespiegel 1683 Aanspraach aan alle kooplieden, Schippers, etc. Rygtitlen er af senere dato. Værket er indlagt i ny kassette.

Forsatspapiret er udskiftet i nyere tid. Forsatsens friblad har en indskrift om det manglende titelblad. På deet næste løse blanke blad findes en original gammel hollandsk indskrift, som jeg ikke har tydet.
Bogens lukkede størelse er B 30 x H 45,5 cm. Rygbredde 7 cm.

PROTOKOLLENS OPLYSNINGER

Museets eksemplar er indført i museets protokol med følgende: Bog (titelkobber mangler), udgave af den hollandske 'Nieuw' en Groote Lootsmas Zee-Spiegel' (jfr. 28:39), udg. i Amsterdam; med udateret fortale, signeret Hendrick Doncker, Casparus Loots-Man, Hendrick Goos; privilegium af 1680; med træsnit i teksten (bl.a. landtoninger) og talrige kobberstukne kortbilag.
indhold:
indl. 'Kort Onderwijs in de Konst der Zeevaert' (56 s.)
I. 'Van de Oostersche en Noordsche Schipvaert' (med kort over Jyllands Vestkyst og over danske farvande) (100 s.)
II. 'Van de Westersche Schipvaert' (til de kapverdiske Øer) (124 s.); ib. i moderne helpergamentbind; stor-2o.

Det manglende titelblad findes i samme udgave på Kgl. Bibl. og lyder:

De Nieuwe Geoctroyeerde Verbeterde en Vermeerderde/
stuurmans Zeespiegel,/
Inhoudende alle de Zee-kusten van de
Noortse, Oosterse, en Westerse Schipvaert,
vertoonende in veel Zee-kaerten alle de/
Havens, Revieren, Bayen, Diepten en Droogten,
seer Curieus op sijn behoorlijcke Polus hooghte gelegt,
en versien met veel opdoe=/
ninge der Landen, en op wat Cours en verheyt sy van
malkanderen gelegen zijin.
Uyt ondervindinge van veel ervaren Stuurlieden, Lootsen en/
Liefhebbers der Zeevaert; met een nieuw onderwijs der
Zeevaert en Almanach tot den Jare 1700.
door Dirck Rembrantsz. van Nierop./
t' Amsterdam, by HENDRICK DONCKER,
Boeckverkooper en Graetboogmaker, in de Nieubrug-steeg,
in 't Stuurmans Gereetschap, 1683./
Met Privilegie voor 15 Jaren.
Protokollen er yderligere tilføjet: NB. unikum; udgaven er kun kendt i to eksemplarer, det ene vort, det andet på Kgl. Bibl.
Foto af titelbaldet foræret 16/8 1976 af den svenske kartograf Lars Ljunggren.

GENNEMGANG AF BOGEN

Kortmaterialet
Da det store kortmateriale med hensyn til papirstørrelse, korttegningsstørrelse, bredde- og længdeskalaer, kompasroser m.v. er meget ens, så er registreringen i databasen af tidsmæssige grunde noget forenklet. De repeterende oplysninger bringes kun her i forklaringen. Det er følgende:

Alle kort er kobberstik uden farver og trykt på et dobbeltsidet opslag cirka 54 x 45 cm. Kortene er alle udgivet af udgiverne; enkelte kort er dog uden signatur, men der er ikke grundlag for at tilskrive dem andre kartografer.

Kortene har for det meste breddeskalaer i rammerne, men ingen længder. Der er distanceskalaer for tyske, spanske, engelske og franske mil på tre skalaer. Kortene er forsynede med dybdeangivelser, og de har kompasroser med forlængede arme. Der er små misvisningsroser anbragt på en del af kortene, men separeret fra hjælperoserne.

Udgivernes navnebemærkning på kortene er generelt formeret på en af to måder:

No. 1
Tot Amsterdam. By Hendrick Doncker inde Nieubrug.

No. 2
Op nieuws aldus uytgegeven
Tot Amsterdam.
By Hendrick Doncker Boeckverkooper en Gradbooghmaker
Inde Nieuwbrughsteegh in 't Stuurmans gereedschap.

Lærebogsdelen forrest:

Fortale
Fortalen indledes med:
AANSPRAACK
Aan alle
Kooplieden, Schippers, Stierluyden en alle
alsulcke die de Zee en Stroomen Bevaren.

Waerde Leezers,
Hoe groot de Nuttigheyt en Nootwendigheyt is van de Edele Zeevaert,
staet door oneyndige Getuygenissen en ontallijcke
Voorbeelden voor een yeder te wel bekent,
als dat wy daer veel over souden behoeven te redeneren....
Side 5-6:
Fire tabeller over solens deklination for skudår og alle årene efter skudår.

Side 7-8:
Himmelkuglens indretning og gradnet.

Side 9-11:
Stjernebillederne med tegninger og forklaringer.
Tegning af nocturnalium med bevægelige dele.

Side 12-22:
Tegninger og forklaringer til navigationen i store træ lig med H&S 0039:0028.
På side 16 tegning med bevægelige dele af himmelkuglen og horisonten.

Side 23-24:
Deklinationstabeller for solen for skudår og alle årene derefter.

Side 30:
Indsat kort, se nedenfor.

Side 31-41:
Navigationslærebogen fortsat.

Side 42-56:
Tidevandslære med tabeller for årene 1672 til 1700.

Atlas indhold af kort

I databasen er kortene fordelt efter deres geografiske dækningsområde. For at give et overblik over atlassets indhold er de samme kort også listet her i den sekvens, de forekommer i atlasset.

Kort mellem side 30 og 31 Titel:
De Custen van Sweden
tusschen Calmer en
Landsort-
'tgat van Stocholm.

Bemærkninger:
Kortet dækker fra midt på Øland til N for indsejlingen til Stockholm.
Papirmål ca. B 38 x 30,5 cm, korttegning 35 x 25,5 cm. 3 kompasroser, N peger mod EtN.
Dybder, ingen breddeskala.
Mærket nr. 29 nederst t.h. Der er yderligere et kort nr. 29 på rette plads.
Registreret i databasen under lbnr. 4353;

Kort 1 efter side 56 Titel:
Pascaart van Europa
met een gedeelte van de kust van
Africa tot aen Cabo verde.

Bemærkninger:
Kortet dækker fra Sydgrønland og Island til Nova Zembla og mod syd til Middelhavet med Pelepponnes og i Atlanterhavet mod syd til Kap Verde Øerne.

Kompasroser i ring, Nord peger mod højre. Våbenskjolde indsat i Spanien, Frankrig, Tyskland, Rusland, Norge og Sverige. Nogle skibe indtegnet. Slutnote = 1.
Mærket 1 ned.t.h.
Registreret i databasen under lbnr. 4354;

Kort 2 Titel:
Pas Caart van de Noort Zee.
Verthoonende in zich,
alle de Custen en Havens
daer rontom gelegen.

Bemærkninger:
Kortet dækker fra 51° N, med Danmark i Midten, Nordsøen og Norges kyst til 64° N. Englands østkyst og Shetlands og Orkneyøerne, Østersøen til Kristiansstad. Mod S til Dover.

Våbenskjolde indsat i Norge, Danmark, Tyskland og England. N peger mod højre. Slutnote = 2.
Registreret i databasen under lbnr. 4355;

Kort 3 Titel:
Pascaarte van de
Zuyder-Zee.
Texel, ende Vlie-stroom, als
mede 't Amelander-gat.

Bemærkninger:
Kortet dækker fra Amsterdam og hele Zuydersøen og øerne langs kysten fra Texel til Ameland.

N peger mod NW. Kortet er mærket 3 ned.t.h.
Registreret i databasen under lbnr. 4356;

Tekstside 1 til 4 Efter kort nr. 3 kommer der ny paginering fra side 1 med titlen:
Eerste Deel,
van de Nieuwe Groote Stuurmans
Zee-Spiegel,
ofte
Lichtende Zee-Colomne.
Eerste Boeck,
van de
Oostersche en Noordsche Schip-vaert,
inhoudende
De Beschrijvinge van de Noord-Zee, de Kusten van Hollandt, Vrieslandt,
Holsteyn, Jutlant, Meklenborgh en Denemarcken tot Valsterboen, en 't Eylant
Rugen: als mede de Kust van Noorwegen tot Dronten, als oock
d'Ooste-zijde van Engelant ende Schotlant.


Derefter tekst med sejladsbeskrivelse til side 4, derefter kort nr. 4.
Kort 4 Titel:
Zee-kaert van
De Eemsen
Als De Oude ofte Wester Eems,
en
De Ooster Eems.

Bemærkninger:
Kortet fylder den ene side af dobbeltopslaget og dækker Emsmundingen.
Kortet indeholder en navneliste med signaturerne A-Z og a-m og refererende til de tilsvarende kortsignaturer.

N peger mod S. Ingen bredde-skala. Distanceskala for ty. & eng. mil.

Den anden side af opslaget er udfyldt med:
Zee-kaert van
't Vlie,
als mede een gedeelte van
't Amelander gat.


Intet udgivernavn. Kortet over Vlien når til Harlingen med indløb mellem Terschelling og Vlielant.
N peger mod SW. Distancer for de to dele for ty. og eng./fr. mil. Kortet er mærket med 4 ned.t.h.
Registreret i databasen under lbnr. 4357;

Kort 5 Titel:
Zee-kaert van de
Eems, Elve,
Weser, Eyder, en de Hever.
Als mede hoe de selvige gaten van
Heyligelant gelegen syn.

Bemærkninger:
Kortet dækker fra nord mod Syd den Tyske Bugt med de derudi løbende floder fra Husum til Frieslant og Schiermonnikoog.

Tre lister over navne, der korresponderer med kortsignaturer. Ingen breddeskala. Mærket med 5 nederst t. højre.
Registreret i databasen under lbnr. 4358;

Tekstsider 5 til 10 Tekstsider med toninger på siderne 5 til 10.
 
Kort 6 Titel:
Pascaert Vande
Jutland
en de Eylanden daer omtrent

Bemærkninger:
Kortet dækker Jyllands Vestkyst fra Hanstholm til syd for Husum med rev og øer.

N peger mod venstre. Ingen breddeskala. Kortet er mærket 6 ned.t.h.
Registreret i databasen under lbnr. 4359;

Tekstside 11 til 20 Tekstsiderne 11 til 20 med beskrivelsen af Jyllands Vestkyst og de indre farvande til Møn med toninger på side 19-20.
Kort 7 Titel:
Pascaerte van Schager-Rack.
ende Sondevande Paternosters
en 't rif van Schcagen en tot
Elseneur, Valsterbon en Steden.

Bemærkninger:
Kortet, der er indsat som nr. 7, er mærket som nr. 8.
Kortet dækker fra Skagen - Marstrand ned i Kattegat til Falsterbo.

Ingen breddeskala. Navnet "Steden" er Stevns. N peger mod venstre.
Registreret i databasen under lbnr. 4360;

Tekstside 21 til 26 Tekstsiderne 21 til 26 for besejling af Skagerak, Lappegrunden, Sundet og København samt toninger for Sverigeskysten.
På side 26 begynder et afsnit om De Kusten van Noorwegen / van de Pater-Nosters tot der Neus.
Kort 8 Titel:
De Zee kusten van
Noorwegen
Van Der Neus tot aen de Pater nosters
Oock hoe de selve Landen van
Jutlant gelegen zyn.

Bemærkninger:
Kortet, der er indsat som nr. 8, er mærket 2/2 8.
Kortet dækker fra Oslo til Der Neus på Norges sydkyst samt Jyllands V-kyst lige inden for kortet fra Skagen til Robbeknuden og Sverigeskysten til Paternoster.

N peger mod NNE. Ingen breddeskala. På bagsiden af kortet er med pen skrevet en længere hollandsk tekst med samtidige bogstaver.
Registreret i databasen under lbnr. 4361;

Tekstside 27 til 30 Tekstsiderne 27 til 30 indeholder beskrivelse af Norges kyst fra Paternoster til der Neus. Der er inkluderet toninger og en lille skitse af havnen Maerdou lidt W for Oslofjorden.
På side 30 begynder afsnittet om Norges kyst W for Der Neus til Schuytenes.
Kort 9 Titel:
De Custen
van
Noorwegen
Tusschen Der Neus en Schuitenes.

Bemærkninger:
Kortet dækker Stavangerområdet og syd for til Der Neus.

N peger mod NW. Distanceskalaer for ty. og eng./fr. mil. Ingen breddeskala. Mærket med 9 ned.t.h.
Registreret i databasen under lbnr. 4362;

Tekstside 31 til 32 Tekstsiderne 31-32 indeholder beskrivelse af Norgeskysten fra Neus til Skudenes og inkluderer toninger.
Derefter begyndelsen af beskrivelsen for Bergenskysten.
Kort 10 Titel:
Het Liet van
Bergen
Beginnende van Schuytenes
tot aen Bergen.

Bemærkninger:
Kortet dækker Norges W-kyst fra Skutenes til Bergen.
N peger mod venstre. ingen breddeskala. Der er indsat en plan for Schuytenesøen i højre øverste hjørne.
Registreret i databasen under lbnr. 4363;

Tekstside 33 til 34 Tekstsiderne 33 til 34 fortsat for Norges kyst.
 
Kort 11 Titel:
De Cust van
Noorwegen.
vertoonde
van Bergen tot aende hoek van Horrel.

Bemærkninger:
Kortet dækker fra Bergen og nordpå til Bredesund.
Ingen breddeskala. N peger mod venstre.
Registreret i databasen under lbnr. 4364;

Tekstside 35 til 36 Tekstsiderne 35-36 fortsat fra Dronten og nordpå langs Norges kyst.
 
Kort 12 Titel:
Pas caert van
Noorwegen.
van de hoeck van Horrel tot aen Momendael, waer in begrepen wert
het Liet van Dronten.

Bemærkninger:
Ingen udgiveridentifikation. Ingen breddeskala. N peger mod SE.
Registreret i databasen under lbnr. 4365;

Tekstside 37 til 40 Tekstsiderne fortsat på 37 til 40 samt med toninger.
På side 40 begynder beskrivelsen af Englands kyst fra London til Welles = Wells på N-siden af Norfolk.
Kort 13 Titel:
Pas Caart van
Engelandt
van t' Voorlandt tot aen Blakeney
waer in te sien is de mont
van de Teems.

Bemærkninger:
Plan indsat øverst t.h. for området på Thames fra udløb til London.
Kortet dækker Sheep Island ved Themsen mod N rundt Norfolk.

Ingen breddeskala. N peger mod højre. Navnelister med signaturer til kort.
Registreret i databasen under lbnr. 4366;

Tekstside 41 til 48 Tekstsiderne fortsat med 41 til 48 med toninger fra Englandskysten til Skotland.
På side 44 begynder afsnittet om besejlingen fra Welles til Coggen Eylandt.
På side 48 begynder afsnittet om Coggen til Orkneyøerne = Orcades.

Kort med nr. 14 er ikke til stede, men det ser ikke ud til, at det er udtaget fra bindet.
Kort 15 Titel:
De Custen
van
Schotlandt
en de Eylanden van Orcanesse, van
't eylandt Coket tot I. Sande.

Bemærkninger:
Kortet dækker fra N for Newcastle til Orkneyøerne.

Ingen breddeskala. N peger mod højre. Nederst t.h. er indsat en plan for De Orcadesse Eylanden.
Mærket nederst t.h. med nr. 15.
Registreret i databasen under lbnr. 4367;

Kort 16 Kortet er delt i tre paneler i hele bredden.
Titel øverst:
Eylanden van
Hitlandt
ofte
Schetlandt,
Fayer hill en Fulo.


Titel underste række til venstre:

Eylanden van
Hebrides
gelegen achter de Noordwest hoek
van Schotlandt.


Titel nederste række til højre:

Eylanden
van
Fero
ofte
Farre.

Bemærkninger:
Dækker Hebriderne, Færøerne og Shetland.

Nord peger mod NE på nederste t.v. På den nederst plan t.h. peger Nord mod højre. Ingen breddeskala.
Registreret i databasen under lbnr. 4368;

Tekstside 49 til 52 Tekstsiderne fortsætter med 49 til 52 med tekst og toninger for området nord for Skotland.
 
Kort 17 Titel:
Pascaart
van de Zee-custen van
Ruslant, Laplant, Finmarcken,
Spitsbergen en Novazemla.

Bemærkninger:
Kortet dækker Nordnorge fra Trondheim mod nord samt Barentshavet med Spitsbergen og Hvide Hav.

Bredderne dækkes fra 64° til 83° Nord.
Registreret i databasen under lbnr. 4369;

Tekstside 53 til 54 Tekstsiderne 53 til 54 med indledning til:

Eerste Deel Van de Nieuwe groote Stuurmans
Zee-Spiegel,
ofte
Lichtende Zee-Colomne.
Tweede Boeck
van de
Oostersche en Noordsche Schip-vaert.
Inhoudende
De Beschrijvingen van de Zee-Custen van Noorwegen, Finmarcken,
Laplant, Russen, en de gansche Witte Zee.


Kort 18 er ikke indsat, og der er intet kort udtaget.
Kort 19 Titel:
Caarte
van
Finmargken
van't Eylandt Sanien tot
Noordkyn.

Bemærkninger:
N peger mod StW. Ingen breddeskala.
Registreret i databasen under lbnr. 4370;

Tekstside 55 til 56 Tekstsiderne fortsætter med 55 til 56 med toninger for beskrivelse af Nordnorge- og Ruslandkysten.
 
Kort 20 Titel:
De Custen
van
Noorwegen
en Laplandt, vande Noord-kyn tot
aende Rivier van Kola.

Bemærkninger:
Plan indsat med Warhuys Eylandt.
Kortet dækker omkring Visschers Eylant.
N peger mod SE. ingen breddeskala.
Registreret i databasen under lbnr. 4371;

Tekstside 57 til 62 Tekstsiderne 57 fortsat med toninger til 62 for Nordnorge og Rusland.

Kortene herfra er mærkede med nummer begyndende med nummer 22, idet nummer 21 mangler i museets eksemplar, jf. Ljunggren.
Kort 22 Titel:
Pas Caert van
De Mont van de
Witte Zee,
tot aende Rivier Dwina
ad. Archangel.

Bemærkninger:
Kortet dækker et område i Hvidehavet.
Plan indsat på kortet for Swetenoes øverst t.h.
Plan indsat midtfor t.v. for de Eylanden van Lombascho.
Nord peger mod højre.
Registreret i databasen under lbnr. 4372;

Tekstside 63 til 64 Tekstsiderne fortsat med 63 til 64 med Hvidehavets beskrivelse og toninger.
 
Kort 23 Titel:
Nieuwe PasCaert
van de
Witte Zee
begrypende de custen van Laplandt,
van Warsiga tot aen Kandalox
en de custe van Corelia tot
aen de Riviere Duina.

Bemærkninger:
Kortet dækker indsejlingen til Arkhangelsk.
N peger mod venstre.
Registreret i databasen under lbnr. 4373;

Kort 2/2 23 Titel:
Pas-Caert van
Archangel
van 't Nieuwe-dip of in te Zeylen

Bemærkninger:
N peger mod SW. Kortet delt op i to dele pga. længdeforholdene på farvandet.
Registreret i databasen under lbnr. 4374;

Tekstside 65 til 66 Tekstsiderne fortsat med 65 til 66 for beskrivelse af Hvidehavet.
 
Kort 24 Titel:
Pas-caerte van Groenlandt. Yslandt, Straet Davids en Ian Mayen eylant: hoe men de selvige van Hitlant en de Noortkusten van Schotlandt en Yrlandt beseylen mach.

Bemærkninger:
Kortet dækker Atlanterhavet og Grønland, der er tegnet gennemskåret af to kanaler. Dækker i øvrigt fra Newfoundland til England og Kanalen.

Mv. roser på kortet. Breddeskala fra 59° til 77° N.
Registreret i databasen under lbnr. 4375;

Tekstside 67 til 68 Nyt tekstafsnit indledes på side 67:

Eerste Deel,
Van de Nieuwe groote Stuurmans
Zee-Spiegel,
ofte
Lichtende Zee-Colomne.
Derde Boeck,
van de
Oostersche en Noordsche Schip-vaert.
Inhoudende
De Beschrijvinge van Yslandt, Groenlandt, ofte de Straet Davids, als
mede de gelgentheyt van Jan Mayen Eylant en Spits-bergen.....


Teksten begynder med beskrivelse af Davisstrædet og fortsætter med Jan Mayen.
Kort 2/2 24 Titel for opslagets venstre side:
Pas-Caert van Ian Mayen Eylandt, Vertonende Perfect alle de gelegentheyt van 't selve


Kort 2/2 24 højre side:
Pas Caert van Spitsbergen, Nieuwlyx verbetert
Bemærkninger:
Venstre side dækker for bredderne 71° til 71° 30' N.
To distanceskalaer. N peger mod NW. Mv-roser fordelt på kortene.
Højre side dækker for bredderne 70° 30' til 80° 30' N.
Registreret i databasen under lbnr. 4376;

Tekstside 68 til 78 Tekstsiderne 69-78, side 78 er blank.
Besejling af Jan Mayen med fint prospekt med et skib og flere både på hvalfangst.
På side 74 er et skitsekort for øerne tæt på sydkysten af Spitsbergen. Øerne er nangivet Amsterdamsche Eyland og deensche Eyland.
Kort 25 Titel:
Pas-Caart van de
Oost Zee,
Verthoonende
Alle de ghelegentheyt tusschen
't Eylandt Rugen en Wyborg.
Nieuwelygx uytgegeven

Bemærkninger:
Kortet dækker fra Rügen og Ystad til og med Finske Bugt og Skt Petersborg.
Mv-roser indsat på kortet. Svensk rigsvåben indsat i landet. Ingen breddeskala.
Registreret i databasen under lbnr. 4377;

Kort 26 Titel:
De Custen van
Denemarcken.
en Sweden
van Valsterbon tot Schenckenes,
als mede de Custen van
Pomeren
van 't Eylandt Rugen
tot Rygshooft

Bemærkninger:
Kortet dækker Østersøen fra Falsterbo og Møn til den S-lige halvdel af Øland.
Ingen breddeskalaer. Mv-roser påsat kortet.
Registreret i databasen under lbnr. 4378;

Tekstside 79 til 84 Tekstsiderne 79 til 84 indeholder:

Eerste Deel,
Van de Nieuwe groote Lootsmans
Zee-Spiegel,
ofte
Lichtende Zee-Colomne.
Vierde Boeck,
van de
Oostersche en Noordsche Schip-vaert,
inhoudende
De Beschrijvinge van de gantsche Oost-Zee,
De Eerste Vertooninge,
Van de
Zee-Kusten van Valsterboen tot Schenckenes/
en van 't Eylandt Rugen tot Rüghs-hooft


På side 82 findes en kortskitse for Rügen Wolgastområdet.
Kort 27 Titel:
Pas Caert van Pruyssen en Coerlandt van Rygshooft tot der Winda.

Bemærkninger:
Kortet dækker fra S-spidsen af Gotland til Köningsbergkysten.
Ingen breddeskala. Nord peger til højre. Mv-roser påsat.
Registreret i databasen under lbnr. 4379;

Tekstside 85 til 86 Tekstsiderne og toninger fortsat.
 
Kort 28 Titel:
Pas kaart van
Liiflandt
en Oost Finlandt.
van der Winda tot aende hoeck
van Alant en voort tot Revel.

Bemærkninger:
N peger på kortet til højre.
Registreret i databasen under lbnr. 4380;

Tekstside 87 til 91 Tekstsiderne 87 til 91 fortsat inklusive toninger.
På side 91 plan over Groot en Kleyn Wranger, der ligger på Estlands/Ruslands N-kyst lidt W for Narva.
Kort 29 Titel:
De Zee kusten van Liiflandt. ende Oost Finlandt, van Wolfs-oort tot Wyborgh.

Bemærkninger:
Kortet dækker Finske Bugt for midterpartiet. Viborg ligger østligst.
Mv-roser påsat.
Registreret i databasen under lbnr. 4381;

Tekstside 93 til 96 Tekstsiderne 93-96 om besejlingen fortsætter.
 
Kort 30 Titel:
Pas Caert van
Sweden.
van Oelandt tot Stocholm

Bemærkninger:
Kortet dækker Gotland til Stockholm.
N peger mod NE. Mv-roser.
Registreret i databasen under lbnr. 4382;

Kort 31 Kortet er delt i to halvdele. Venstre sides titel:
Caarte van 't gat
van
Abbo, ofte Uttoy.
Op nieuwe aldus uytgegeven.


Højre side, hvor kortet er mærket nr. 31, har titlen:
Caarte
van
Stochomse
Liet.

Bemærkninger:
Dækker indsejlingen til Stockholm.
Ingen udgiveridentifikation. N peger mod venstre.
Registreret i databasen under lbnr. 4383;

Tekstside 97 til 100 Tekstsiderne 97 til 100 fortsat. Efter side 100 begynder pagineringen forfra igen med side 1 til 4 og overskriften:

Tweede Boeck
Van de Nieuwe groote Stuurmans
Zee-Spiegel,
van de
Westersche Schipvaert,
inhoudende
De Beschrijvinge der Zee-kusten van Hollandt, Zeelandt
en Vlaenderen, van de Texel tot de Hoofden.
De Eerste Vertooninge,
van de
Texel-Stroom / en de Gaten van Texel.

Kort 32 Titel:
De Cust
van
Hollandt
Tusschen de Maes en Texel.

Bemærkninger:
Kortet dækker fra Texel til Delft.
N peger mod SW.
Registreret i databasen under lbnr. 4384;

Tekstside 5 til 6 Tekstsiderne 5 til 6 fortsat med beskrivelse af Texel til Maes.
 
Kort 33 Titel for venstre halvdel af opslaget:
De
Texel
Stroom
met de gaten vant
Marsdiep.


Højre side har titlen:
Caarte
van
De Mase
Ende het
Goereesche gat.

Bemærkninger:
Venstre halvdel har to distancer for ty. + eng./fr. mil. N peger mod SW.
Plan indsat for området fra Wieringen til Enckhuysen.
Højre halvdel har to distancer for ty. + eng./fr. mil. N peger mod SW.
Dækker Indsejlingen til Rotterdam med en del mærker vist.
Registreret i databasen under lbnr. 4385;

Tekstside 7 til 8 Tekstsiderne 7 til 8 fortsat.
 
Kort 34 Titel:
De Cust
van
Zeelandt,
Bevatende de gaten van
de Wielingen, ter Veere,
Ziericzee, Brouwershave,
Goeree, en de Maes.

Bemærkninger:
Ingen breddeskala. N peger mod WSW.
Registreret i databasen under lbnr. 4386;

Tekstside 9 til 14 Tekstsiderne 9 til 14 fortsætter med tekst og toninger langs Hollands kyst med Zee-Gatten mellem Maes og Wielingen.
 
Kort 35 Titel:
De Cust van Vlaenderen van de Wielingen tot aen de Hoofden, met alle haer sanden en droogten.

Bemærkninger:
Kortet dækker Nordsøen S-lige del fra Dover-Calais til Vlissingen. Inge breddeskala.
Registreret i databasen under lbnr. 4387;

Tekstside 15 til 20 Tekstsiderne 15 til 20 fortsat med tekst og toninger for Flandern.
 
Kort 36 Titel:
Pas-Caart
van
'T Canaal,
vertoonende in 't Geheel
Engelant Schotlant Yrlant
en een gedeelte van Vranckryk
Nieuwlycx uytgegeven.

Bemærkninger:
Udgiversignatur som:
t' Amsterdam Bij Hendrick Doncker, Boeckverkooper en Graad- booghmaecker in de Nieuwbrughsteech in 't Stuurmans Gereedtschap.


Kortet dækker hele UK og Irland samt Kanalen.
Breddeskala fra 48° 30' til 59°. N peger mod højre. Mv-roser på kortet.
Våbenskjolde for Irland, England og Skotland.
Kort 36 har intet nummer påført.
Registreret i databasen under lbnr. 4388;

Kort 37 Titel:
De Zee Custen
van
Vranckryck
tusschen Swartenes en
C. de la Hague,
als mede de Custen van
Engelandt,
tusschen Doveren en
Portlandt.

Bemærkninger:
Kortet dækker begge sider af Kanalen fra Dover til Alderney.
Ingen breddeskala. N peger mod SSW.
På kortets bagside er skrevet med blæk med samtidig skrift noter for årene 1692, 1694 og 1695.
Registreret i databasen under lbnr. 4389;

Tekstside 21 til 28 På sSide 21-28 begynder et nyt afsnit:
Tweede Boeck der Nieuwe
Lichtende Zee-Colomne,
ofte
Zee-Spiegel,
van de
Westersche Schipvaert,
inhoudende
De Beschrijvinge van de Kusten van Vranckrijck, van
Tresport tot Roscou, en de Kusten van Engelant, van Fierley
West aen tot Engelants-eyndt, 't Canal van Brustou:
Als mede de Zee-Kusten van Yerlandt.

Kort 38 Titel:
Bretaigne van C. de Hague tot Heyssant.

Bemærkninger:
Kortet dækker Den Franske Kyst fra Alderney til Ushant.
Ingen breddeskala. N peger mod StW. Note påført under rammen ca. samtidigt med udgivelsen og mærket med årstallet 1692.
Registreret i databasen under lbnr. 4390;

Tekstside 29 til 32 Tekst og toninger fortsat. På side 29 er indsat en plan over San Maloindsejling.
 
Kort 39 Titel:
De Custen
van
Engelandt
van
Poort landt
tot Lexard.

Bemærkninger:
Kortet dækker Englands kyst fra Portland mod W til Truro og Cape Lizard.
Ingen breddeskala.
Registreret i databasen under lbnr. 4391;

Tekstside 33 til 38 Tekst og toninger fortsat. Håndskrevne noter indsat. Plan for Torbay indsat på side 33.
 
Kort 40 Titel:
Cust van
Engelandt,
van Lezard tot Engelands eynde, de
Sorlinges ende Canaal van Bristou,
als mede hoe zy van Yrland gelegen
syn.

Bemærkninger:
Sorlinge er det samme som Scilly Isles.
Ingen breddeskala.
Registreret i databasen under lbnr. 4392;

Tekstside 39 til 44 Tekst og toninger fortsat på siderne 39 til 44.
 
Kort 40 1/2 Titel:
Pasacert van
de west cust van
Engeland
en
Walles
Van S. Davids Point tot de Moul
van Galway.

Bemærkninger:
Kortet dækker Wales, Isle of Man og op til Strædet mellem Irland og Skotland ved Coplands Isles.
Ingen breddeskala.
Registreret i databasen under lbnr. 4393;

Tekstside 45 til 46 Tekst og toninger fortsat på siderne 45 til 46.
 
Kort 41 Titel:
Pascaert van
de Westcust van
Schotland
Vande Inwyck van Lougreau tot 't Eyland
Skye

Bemærkninger:
Dækker Skotlands Vestkyst med en del af Hebriderne og Irlands nordkyst.
Ingen breddeskala. N peger på kortet mod højre.
Registreret i databasen under lbnr. 4394;

Tekstside 47 til 48 Tekst og toninger fortsætter på siderne 47 til 48.
 
Kort 41 1/2 Titel:
Pascaert van
de west-cust van
Schotsland
Tusschen t Eyland Skye en de Orcandes,
als mede de Noordlyckste Eylande van
van Lewys en S. Kilda.

Bemærkninger:
Kortet dækker den nordlige del af Skotland og nordligste del af Hebriderne, Orkneyøerne og W-lige del af Shetlandsøerne.
Ingen breddeskala.
Registreret i databasen under lbnr. 4395;

Tekstside 49 til 50 Tekst og toninger fortsætter på siderne 49 tl 50.
 
Kort 42 Titel:
Yrlandt,
van
Dubling tot Corkbeg
Le Coste de Zud-est
d'Irlande,
de Dubling jusques à Corcbeg.

Bemærkninger:
Kortet dækker Irlands E-kyst fra Dublin mod S til Corckberg.
Ingen breddeskala. N peger på kortet mod NE.
Registreret i databasen under lbnr. 4396;

Tekstside 51 til 58 Tekst og toninger fortsætter på siderne 51 til 58.
 
Kort 43 Titel:
De Noord-Oost zyde
van
Yerlandt
van Caap de Hoorn-hout
tot Hedehde-hout oock hoe
't van Schotlandt gestrekt
leydt.

Bemærkninger:
Kortet dækker Nordøstirland og havet over til Skotland nord for Isle of Man.
N peger mod EtS. Ingen breddeskala.
Registreret i databasen under lbnr. 4397;

Tekstside 59 til 60 Tekst og toninger fortsætter på siderne 59 til 60.
 
Kort 44 Titel:
Noord-west zyde
van
Yrlandt
van C. de Hoorn
Le Coste de Nord-west
l'Irlande.

Bemærkninger:
Kortet dækker Irlands W-side fra nord og sydefter.
Ingen breddeskala. N peger mod SW på kortet.
Registreret i databasen under lbnr. 4398;

Tekstside 61 til 62 Tekst og toninger fortsætter på siderne 61 til 62.
 
Kort 45 Titel:
De west custen van
Yrlandt
van
Corckbeg tot aen Slynhooft.

Bemærkninger:
Kortet dækker Irlands W-kyst fra Corck i syd mod Galloway og til lidt nord for.
Ingen breddeskala. N peger på kortet mod NW.
Registreret i databasen under lbnr. 4399;

Tekstside 63 til 70 Tekstsiderne 63 til 70 fortsætter sejladsbeskrivelserne. På side 70 begynderet nyt afsnit:
Derde Boeck der
Lichtende Zee-Colomne.
ofte
Zee-Spiegel,
van de
Westersche Schipvaert,
inhoudende
De Beschrijvinge van Vranckrijck, Biscayen, Galissen,
Poortegael en Algarve, van Heyssant tot de Strate van Gibralter,

Kort 47 Titel:
de Cust van
Bretaigne,
van Heysandt tot aan't eylant
Boelyn.

Bemærkninger:
Kortet dækker Frankrigs kyst fra Ushant til Bel Isle Boelin.
Ingen breddeskala. N peger på kortet mod NtW.
Registreret i databasen under lbnr. 4400;

Tekstside 71 til 76 Tekst og toninger fortsætter på siderne 71 til 76.
 
Kort 48 Titel:
De
Custen van
Poictou, Xaintonge
En een gedeelt van Bretaigne van
Boelyn tot aen de Rivier
van Bourdeaux.

Bemærkninger:
Kortet dækker fra Boelyn til I'Oleron + lidt syd for.
Ingen breddeskala. N peger på kortet mod NW.
Registreret i databasen under lbnr. 4401;

Tekstside 77 til 82 Tekst og toninger fortsætter på siderne 77 til 82.
Side 87 indeholder en plan for Ollonne med eleveret prospekt af byen og klipperne udenfor.
Planen har kompasrose og 3 distanceskalaer.
Kort 49 Titel:
Rivier van
Bourdeaux
tot aan Coninx reede.

Bemærkninger:
Kortet dækker fra Bordeauxindsejlingen til hakket mod Spanien.
Ingen breddeskala. N peger på kortet mod W.
Registreret i databasen under lbnr. 4402;

Tekstside 83 til 84 Tekst og toninger fortsætter på siderne 83 til 84.
 
Kort uden nummer Titel:
Pertinente Vertooninghe,
Van het inkomen der
Revier van Bourdeaux
Nieuwelycks uyt gegeven

Bemærkninger:
Kort er uden nummer. Det viser i stor målestok indsejlingen til Bordeaux.
Kortet er signeret af Hendrick Doncker.
Registreret i databasen under lbnr. 4403;

Kort 50 Kortet er delt vandret i to bælter. Øverst er:
Cust van
Biscayen
tusschen Orio ende rio de Sella.

Nederste kort er:
Cust van
Biscayen
tusschen Rio de Sella en 't Eylandt van
S. Cypriaen.

Bemærkninger:
Kortene dækker Spaniens nordkyst i Biscayen.
Ingen af kortene har breddeskala. N peger på kortene nedad.
Registreret i databasen under lbnr. 4404;

Tekstside 85 til 90 Tekst og toninger fortsætter på siderne 85 til 90.
 
Kort 51 Titel:
Caarte van de Custen
van
Galissien
tusschen t' Eylandt van
S. Ciprian en Camina.

Bemærkninger:
Dækker i stor målestok omkring Finisterre.
Ingen breddeskala. N peger på kortet mod W.
Registreret i databasen under lbnr. 4405;

Tekstside 91 til 96 Tekst og toninger fortsætter på siderne 91 til 96.
 
Kort 52 Titel:
't Noordelyckste deel van
Portugal
van Viana tot Pissage.

Bemærkninger:
Kortet dækker Spaniens NW-kyst og ind i Portugal.
Ingen udgiveridentitet. Ingen breddeskala. N peger på kortet mod W.
Registreret i databasen under lbnr. 4406;

Tekstside 97 til 98 Tekst og toninger fortsætter på siderne 97 til 98.
 
Kort 53 Titel:
Het Zuydlyckste deel van
Portugal
van Pissage tot aen S. Uves al:
Setubal.

Bemærkninger:
Kortet dækker fra Setubal ved Uves mod N til Pissage N for Lissabon.
Ingen breddeskala.
Registreret i databasen under lbnr. 4407;

Tekstside 99 til 100 Tekst og toninger fortsætter på siderne 99 til 100.
 
Kort 54 Titel:
Cust van
Andalvzia,
en Algarve, van Zizembra
tot aen het Clif.

Bemærkninger:
Kortet dækker rundt om Cap Vincent ned til Palos og mod N til Setubal.
Ingen breddeskala. N peger på kortet mod NW.
Registreret i databasen under lbnr. 4408;

Tekstside 101 til 102 Tekst og toninger fortsætter på siderne 101 til 102.
 
Kort 55 Titel:
Cust van
Hispangien
Vande Rivier van Sivilien tot aen Malaga;
ende
De cust van Barbarien van Oudt
Mamora tot Penon de Velez

Bemærkninger:
Kortet dækker Gibraltar på alle fire sider og videre til Malaga og San Lucar di Barrameda.
Ingen breddeskala. N peger på kortet mod W.
Registreret i databasen under lbnr. 4409;

Tekstside 103 til 104 Tekst og toninger fortsætter på siderne 103 til 104 inklusive en plan for Malagakysten og området mod E til Modril.
Kort 56 Titel:
De Cust
van
Barbaria, Gualata, Arguyn, en Gene-
heo van Capo S. Vincent
tot Capo Verde.

Bemærkninger:
Kortet dækker Atlanten med Azorerne, Madeira, Kanarie og Cap Verde.
Bredder fra 13° 30' N til 42° N. På kortet peger N mod venstre.
Registreret i databasen under lbnr. 4410;

Tekstside 105 til 108 Tekst og toninger fortsætter på siderne 105 til 107. Side 108 er blank.
 
Kort 57 Kortet er delt i tre vandrette bælter. Øverst:
De Cust van
Barbaryen van out Mamora
tot C. Blanco

I midten er anbragt:
De Cust van
Barbaryen van C. Blanco
tot C. de Geer.

Nederst er der trykt planer for:
De Reede voor de Stadt Angra in't eylandt Tercera.
De Eylanden van Madera en Porto Santo.
De Reede van Punte del Gada

Den nederste er Eylandt S. Michiels med en plan for Fayals S-pynt.
Registreret i databasen under lbnr. 4411;

Tekstside 109 til 116 Teksten fortsætter med et nyt afsnit på side 109.
Vierde Boeck der
Lichtende Zee-Colomne.
ofte
Zee-Spiegel,
van de
Westersche Schipvaert,
inhoudende
De Kusten van Barbaryen, Gualata, Arguyn, Genehoe,
en de Vlaemssche, Canarische en Zoute Eylanden,
van Larache tot Capo de Verde.

På side 113 er der plan for Bay van Saffia og en plan af endnu en bugt, der er uden titel.
Kort 58 Titel:
Pas Caart van
Gambia
Vertoonende
Rio Senega, C. Verde Rio,
Gambia en Rio Grande.
Streckende
van C. Blanco tot R. de Nuña.

Bemærkninger:
Kortet dækker Afrikas kyst fa Cap Blanco til S for Rio Grandes indløb samt til S for Cap Verde.
To distanceskalaer. Ingen breddeskala. N peger på kortet mod venstre.
Registreret i databasen under lbnr. 4412;

Kort 59 Titel:
Pas Caart van de
Vlaemsche
Eylanden.

Bemærkninger:
Ingen breddeskala.
Registreret i databasen under lbnr. 4413;

Tekstside 117 til 118 Tekst og toninger fortsætter på siderne 117 til 118.
 
Kort 60 Titel:
Canarische Eylanden
Canaria, Tenerifa,
Forteventura etc.

Bemærkninger:
På kortet er indsat en plan for:
De tyhavens
Porto de Naos
ende
Po de Cavallos
aen de Zuydoostzyde
van
Lancerota.

Ingen breddeskala. N peger på kortet mod NE.
Registreret i databasen under lbnr. 4414;

Tekstside 119 til 122 Tekst og toninger fortsætter på siderne 119 til 122.
 
Kort 61 Titel:
Pas-Caart van de
Soute
Eylanden
ofte Ilhas de
Cabo Verde.

Bemærkninger:
Ingen breddeskala.
Registreret i databasen under lbnr. 4415;

Tekstside 123 til 124
 
Tekst og toninger fortsætter på siderne 123 til 124, der er sidste side.
 


Jørgen Marcussen
Opdateret d. 25.2.2017
Retur til hjemmesidens forside