Atlas med van Keulenkort fra ca. 1750


Atlas uden omslag og titel med ti søkort

Atlassets tilstand og indhold

På Handels- og Søfartsmuseet er registreret dette atlas med kun ti kort i. Atlasset har ingen titel eller indbinding, men bagsiden er af påklæbet blåt papir, der samtidig er bagsidepapir for det bagerste kort. Forsiden mangler.

Alle kortene er klæbet med bagsiderne mod hinanden, så værket kan ikke skilles ad. Der er et stykke indlægspapir mellem hvert kort, der tjener til at stive siderne af. Hovedparten af kortene har en flap i den ene side falset ind i bogværket for at holde maksimunsmålene.

Der er ingen af kortene, der er dateret. Som det fremgår af detaljeregistreringen, så forekommer der nogle personnavne, som jeg har forsøgt at spore for at få en indikation af udgivelsesåret. Det nærmeste jeg til dato er kommet dateringen er via et kort tilsvarende løbenr. 2537, der er sat til salg på en webside i maj 2006 med datoen 1750. Det tilsvarende kort i museets atlas er trykt med misvisningsangivelse fra 1742.Yderligere oplysninger med relation til de enkelte registreringsnumre

Lbnr. 2535 Atlassets hovednummer i registreringen. Kortene behandles senere.

Lbnr. 2536 Titel
Paas-Kaart
van het
Schager-Rak
beginnende van
Het Land van Noord-Oosten, tot
de Sond en her inkomen van de Belt.
Volgens opgeevinge van Capt. Jan Brandaris.
opgesteld
door Joannes van Keulen,
Book-en-Zee-Caart-verkooper op de hoek van de
Nieuwebrug Steeg,
tot Amsterdam.


Yderligere her om familien van Keulen.

Dækning:
Kortet dækker fra indsejlingen til Oslofjorden til København og Sprogø.

Beskrivelse:
Der mangler nogle stumper rundt margenn af den nordlige del af papiret. Roserne er anbragt a la portolankort. Ved rosen i Skagerak er der skrevet ved den misvisende nordretning:

Misveysende Noord-en Zuyd-Lyn van de Compas naald, 1746.


Kortet er orienteret med N mod venstre. I en kartouche nederst midt for er i et rektangel skrevet:
Aan den Heer
Ian Erasmus Laasbye,
Word deeze Caart tot een teeken van agting
opgedragen door,Joannes van Keulen.


Derunder er der opført tre distanceskalaer for Svenske mil af 11,25 per grad, tyske mil a 15 og engelske - franske a 20 mil per grad. Kortet har breddeskalaer i margenen, men ingen længder.

Om navnet Jan Brandaris har jeg fundet en indførelse i oversigterne over næringsbreve eller sejltilladelser udstedt i 1710 og 1712 til Schipper Jan Brandaris, Vlieland, som den 21/3 1710 værende fører af DE JACOB, og den 7/4 1712 fører på DE BRANDIS.

Om navnet Ian Erasmus Laasbye har jeg fundet en arkivregistrering på navnet, hvor der i et omslag 1774-1794 ligger dokumenter vedrørende afvikling af Fideikommisairet af arven efter Jan Laasbye hvortil Cornelia Hoebé er arving.

Øverst til højre for titelkartouchen er en svag trykt tegning af en nåleskov med en skovhugger i gang med at fælde. Tegningen kan se ud, som om den er forsøgt fjernet fra pladen inden trykning. Til venstre for titlen er der ligeledes svage spor af tidligere tegning.

Lbnr. 2537 Titel:
A New Reducted Sea Map
of the whole
North-Sea
Shewing all the rivers, harbours, grounds,
depths and anchoring places in the same;
being being some grounds and depths late down
according to the experience of several Fishers
of Mase Land Sluce, and from Texel to the
South Coast of Norway, according to the
Observations of Capt. J. Heyteman of Christiania.


Den samme titel er gentaget på hollandsk og fransk ved siden af den engelske i den tredelte, men sammenhængende kartouche.

Dækning:
Kortet dækker fra Doverstrædet i syd hele Nordsøen til Orkland og Shetlandsøerne samt den norske kyst til Trondheim, Skagerak og den nordligste del af Jyllands østkyst.

Beskrivelse:
Kortet har både bredde og længdeskala i rammerne. Længderne er med nulpunkt midt i Kanarieøerne, London har 15° 30' E længde.
Misvisningen er vist ved en af roserne: Miswyzing 1742, 16 gr. Noerd-westring; ved den nordligste rose er mv angivet til 1738.
Bankerne er kraftigt skraveret, og Jyske Rev er tegnet med den lange tråd ud i Atlanten nord om Orkneyøerne. Tidevand - havnetider er vist med romertal og nogle strømme med pile.

I nederste venstre hjørne er en kartouche med teksten:
Aan den
Wel Edelen Gestrengen Heere
Den Heere
Hendrik Lynslager
Vice-Admiraal
van Holland en Vest-
Friesland;
Resorteerende ender het Edele
Mogende Collegie ter Admiralitet
tot Amsterdam
Werd dese Kaart
met Hoegachting opgedraagen
voor Zyner Wel Ed.
enderdanigen Dienaar
J. v. Keulen.
.

Teksten er omgivet af Neptun og Mars, kanoner, kompas, jakobsstav m.m.

I nederste højre hjørne er en distancetabel med koordinatsystem for distancer for tyske mil a 25 per grad. for bredderne 50 til 64 grader. Ved siden af skalaen er der svagt tryk af tidligere udsmykning med løvtræer.

Nederste højre hjørne er mærket: C. Sepps Sculp.

Lbnr. 2538 Titel:
The New Sea Map of the Chanell Betwext England end France.


Titlen er anbragt nederst til højre på fire sprog: Hollandsk, engelsk, fransk og spansk. Under de fire sprog er på hollandsk tilføjet udgiverens navn og adresse:

't Amsterdam By Ioannes van Keulen, Boek Zeekaart Verkoper en Graad-boog Maker Aan de Oost Zyde Vande Nieuwen Brug. In de Gekroonde Lootsman, Met Previlegie Voor 15 Iaaren.


Dækning:
Kortet dækker hele Kanalen fra Dover til Scilly og Ushant samt op til Bristolkanalen.

Beskrivelse:
Strømpile er anbragt gennem hele farvandet. Tidevandets havnetider er vist med romertal. Ingen misvisningsangivelser. Kortet har både bredde- og længdeskala i rammen. Længdenulpunkt som for løbenr. 2537. Distanceskalaer for tyske mil, franske og engelske leagues, spanske liguas a 17,5 per grad og svenske mil a 11 2/17 per grad.

I yderste nederste højre hjørne er trykt: I. S. f.

Lbnr. 2539 Titel:
Nieuwe Wassende
Pas-Caart
van de Westelykste Zee Custen van
Europa
Strekkende van Hitland, Fero en Ysland, achter
Yrland om tot de Vlaamse an Cannarise eylanden,
als mede tot voorby het naauw van de Straat.


Derefter gentages titlen på fransk i samme kartouche anbragt i det spanske fastland.

Dækning:
Dækker fra Kanarieøerne og Azorerne til Islands sydkyst og mod øst til Dogger Banke og ind i Middelhavet.

Beskrivelse:
I atlanterhavet er Madeira = Madera mærket med Canarise Eylanden, og Azorerne, der her kaldes for De Flamske Øer. Tre grader syd for island er vist en ø rapporteret i 1734. En anden klipe er rapporteret i 1740.
Nederst en kartouche med udgiverens navn: Joannes van Keulen. I øverste venstre hjørne er der afstandskoordinatsystem for voksende tyske mil for bredderne 32 til 63 graders bredde. I højre side en tilsvarende for engelske mil, mens der i breddeskalaen nederst er distancer for tyske mil a 15 per grad.

Længdernes nulpunkt går gennem Madeira. Der regnes fra 0 til 360 østover, men gradnet er ikke afsat.

Kortet er blevet anvendt til navigation, idet der er afsat kurser og positioner for flere rejser. Kurserne er mærket med datoer for framdriften og datoer fra 1771, 1774, 1779. Der brugt to farver blyanter. Det er ikke muligt at afgøre, om kurserne er samtidige med kortets brugsperiode, eller de er tilføjet senere. Der er tegn i skriften, der tyder på mere moderne indsættelse, mens der er huller i papiret, der ser noget mere originale ud.

Lbnr. 2540 Titel
The New Sea Map of the
Spannish Zee
Betwext t Chanell
and the I. Cuba.


Titlen er sammen med fransk og hollandsk i samme ellipseformede kartouche.

Dækning:
Nordatlanten fra Newfoundland og Scilly Islands til Guinea og Guiana med hele Caribbean Sea.

Beskrivelse:
Mercatorkortet har breddeskala tværs over kortet på den øst-vest-streg, der udgår fra en af kransroserne. Længderne er 0 til 360 grader østover med nulpunkt gennem Tenerifa. Ingen misvisningsangivelse. Bredder i rammen. Mellem Cap Verdeøerne og Amerika er med en spiral vist en malstrøm.
Nederst på kortet til venstre er et rektangulært felt med udgivernavnet Gerard van Keulen.
Der er indtegnet kurslinjer som på foregående kort. Her er nævnt årstallene 1771, 1775, 1777 og 1779 også her med to forskellige farver.

Lbnr. 2541 Titel
Nieuwe Wassende
Graadige Pas-Kaart van
de Kust van
Guinea en Brasilia
strekkende van
Cap Verde tot de Cap de Bon-Esperance
en Verders van
Rio de Berbice tot Rio de la Plata
te Amsterdam
by Joannes van Keulen.
Boek en Zeekaart Verkoper aan de Nieuwenbrug
in de Gekroonde Lootsman.


Dækning:
Fra Guiana og Vap Verde til Kap det Gode Håb og Buenos Aires.

Beskrivelse:
Ingen misvisning nævnt. Bredde- og længdeskalaer i rammen. Nulpunkt som de foregående kort. Koordinatsystem med distanceskala for 2 til 38 grader.

Lbnr. 2542 Titel
Paskaart
van't Zuydelykste gedeelte van
Africa.
vertoonende
De Saldanha Bay
de Bay de Goede Hoop
en de Bay Falso
met desselfs Dieptens Droogtens
en Anker-gronden.


Tot Amsterdam by
Ioannes van Keulen. Boek en Zee-kaart verkoper en Grand-booge-maker aan de Oost-zyde van de Nieuwen-brug.


Dækning:
Fra Saldanha Bugten rundt Kap det Gode Håb inklusive False Bay.

Beskrivelse:
Kortet har ingen misvisning og ingen længder. Breddeskala i rammen. Nord vender mod venstre. Distanceskala i nederste højre hjørne for tyske samt engelske - franske mil. Titelkartouchen er smykket med havmand, vilde dyr og to engelbørn, der tegner kort over det aktuelle korts område. I baggrunden er vist havnen og reden i Taffelbugten. Landområdet er tegnet med mange detaljer.

Lbnr. 2543 Titel
Deese
Wassende
Pas-Kaart
van
Oost-Indien,
is Nu te bekoomen voor
die deselve begeeren
By
Ioannes van Keulen
te
Amsterdam


Dækning:
Kortet dækker fra Indiens vestkysts sydlige edl til Japans sydlige del og mod øst til New Guinea. Mod syd til Australiens nedre del.

Beskrivelse:
Kortet er foroven afskåret, så kun en del af topkartouchen kan ses. Den resterende del har en tekst i fire sprog. På engelsk lyder den:

Indien published or by any person sold as in Amsterdam by Ioannes Loots. Sea Card and Book seller in the neon Bridgs Lean, at the sine of the Yong Lootsman.

Kortet er trykt med ruterne for en del tidligere opdagelsesrejser for fx Abel Tasman, 1642; Chevalier de Chaumont; Route de Pelfart, 1620; Route de gaetan; Route de Dampier; Route de la Maire; Route de Mondana. Australien bærer teksten: Detecta anno 1644.

Der er bredde- og længdeskala i rammerne, og der er afsat længdegrader langs med ækvator. Kompasroser i krans. Der er distanceskala for franske - engelske leagues i rammen til højre og tilsvarende for tyske mil til venstre. To skibe er tegnet i Indiske Ocean. Der er indtegnet ruter med blyant som i foregående løbenumre.

Lbnr. 2544 Titel:
Nova Tabula Terrarum Cucan, Canara, Malabaria,
Madura & Coromandelia, Cum parte Septentrionali
Insulae Ceylon, in Mari Indico Orientali, Edente Hadriano Relando.


Dækning:
Indiens sydlige del fra Goa rundt sydspidsen, Ceylon, Coromandel til nord for Madras.

Beskrivelse:
Titlen, der her er skrevet udelukkende på latin står i rektangulær kartouceh øverst midt for. I rammerne er der bredde- og længdeskala. Nederst er en distanceskala for tyske og danske mil a 15 og engelsk - franske a 20 per grad. Længderne er med 0-punkt på Tenerife. Mange stednavne og signaturer i landområderne.

Der er trykt Deens Fort ud for Tranquebar, men flaget, der vises, er med et hvidt diagonalkors på rød baggrund.

Nederst til venstre en latinsk tekst i ramme. Langs bundrammen udgivers navn: Gerard van Keulen.

Lbnr. 2545 Titel
Nieuwe Afteckening van de Kust van't Coromandel en een gedeelte van de Kust van Ceylon tot Barrar by Ioannes van Keulen Boek en Zee-Kaart verkooper opt Hoek van de Neuwe brugsteegk.


Dækning:
Fra Ceylons nordspids til Barrar ved Berhampur.

Beskrivelse:
Titelkartouche øverst til venstre. Roser i krans. Ingen længder. Breddeskala i rammer. Distanceskalaer for tyske og fransk-engelske mil / leagues nederst t.h. En del handelsstationer på kysten vist med flagsignaturer. Tranquebar er uden flag og kun med navn.

Nederst er trykt : A: Trÿsz Sculp.


Jørgen Marcussen
Opdateret d. 25.2.2017
Retur til hjemmesidens forside