Museumsregistreringsnummer 1950:2557a

Lbnr. 2366 til 2377

ANECDOTA CARTOGRAPHICA SEPTENTRIONALIA

NORDISKE KORT FRA 14. TIL 17. ÅRHUNDREDE.INDLEDNING Lbnr. 2366 er løbenummer for det komplette Atlas udgivet 1908.

Værket indeholder 11 kortblade i faksimile indsat efter tekstsiderne. De har løbenumrene 2367 til 2377, og de gennemgås enkeltvis herefter.

Samlingerne indeholder en dublet til værket. Dubletten har reg.nummer H&S 1950:2557b, og den er ikke registreret selvstændigt, da de to udgaver er identiske. Dublettens papir er dog mere fugtplettet end nummer 2557a.

Bogbindets er et papbind med overtrækspapir og tilstanden er dårlig. Ryggen er slidt væk, og sammensyningen er revet over, så arkene er løse mellem permerne.


 
INDHOLD
Bogens sider beskrives nu kortfattet i den rækkefølge, de forekommer i bogen.

Titelblad Titelbladet lyder:

ANECDOTA
CARTOGRAPHICA
SEPTENTRIONALIA
EDIDERUNT
AXEL ANTHON BJØRNBO & CARL S. PETERSEN

[illustration af søscene under hvilken nogle navigatører med instrumenter formodentligt er i gang med undervisning af styrmandselever]
HAUNIAE
SUMPTIBUS SOCIETATIS REGIAE SCIENTIARUM DANICAE
MCMVIII


Verso:
Trykoplysninger
Oversættelse ved Sophia Bertelsen
Indeksside Indeks på side III (upagineret).

Indekset indeholder både en sidehenvisning til teksten, en henvisning til navnestofstabellerne og en planchehenvisning til illustrationen for de 11 kort.

Verso indeholder en kort rettelseliste, hvis oplysninger er indsat i værket.
Side 1 Indledning

Oplyser, at værket er en materialesamling kronologisk ordnet med kilder til Nordens kartografiske historie fra det 14. århundrede til det 17. århundrede.

Endvidere understreges betydningen af navnestoffets tilstedeværelse for tolkningen af gamle kort. Udgiverne har visse steder indlagt farvetoner på de gamle kort for at forbedre læsbarheden, og de er klar over det farlige i manipulation af originaler, men mener sig berettigede til det, fordi de netop også bringer navnestoffet separat i tabelform, så brugbarheden som kiledmateriale har vejet tungest i disse beslutninger. Disse synspunkter har de konfereret med Kr. Erslev og Johannes Knudsen, der begge er enige i redaktionsprincipperne.
Side 4-13 Kortbladsinformationer

Indledning om hvert enkelt kortblad. Oplysninger om hvert blad er her indsat under kortenes egne løbenumre.
Side 14-32 Tabelsider

For hvert kortblad findes en tabel med navnestoffet listet med varianter og sammenligninger med andre tidssvarende kort.
Lbnr. 2367 Anonymt katalansk søkort
Facs. I.

Kortet er fra 14. århundrede og bringes i udsnit, der dækker Irland, Skotland, nordlige Nordsø, Danmark, Sydnorge, Østersøen.

Navnestoffet er en blanding af katalansk og latin. Det er medtaget, da det på udgivelsestidspunktet var det eneste ikke udgivne sydeuropæiske kort før Claudius Clavus, og som inkluderer Norden.

Kortet fandtes 1908 i Biblioteca Nazionale, Museo Borbonico, Napoli
Lbnr. 2368 Henricus Martellus Germanus: Kort over Norden
Facs. II.

Selv om kortet ikke er dateret, så findes det med et søsterkort fra samme tidspunkt. Originalkortet er beskadiget af vand, der har fået farverne til at løbe ud.

Kortet dækker både Nordsøen, Norge, Danmark, Sverige, Østersøen, men er stærkt fortegnet. Kortet har en tegnet ramme med SETEMTRIO skrevet øverst og nederst MERIDIES.

Kortet fandtes 1908 i Universitetsbiblioteket, Leiden.
Lbnr. 2369 Henricus Martellus Germanus: Kort over Norden
Facs. III.

Kortet er knyttet til det foregående, lbnr. 2368, men er meget forskellig i landenes tegnede form. En trykt version af kortet går under betegnelsen Nicolaus Cusanus' kort.

Nicolaus Cusanus, 1401-1464, er omtalt i Bramsen, p.34 m.fl.

Kortet fandtes 1908 i British Museum, London.
Lbnr. 2370 Anonymt kort over Atlanterhavet
Facs. IV.

Kortet, der er fra ca. 1504, er et løst kort tegnet på pergament, hvor Middelhavsområdet er traditionelt portolankortform, mens Nordens navnestof er begrænset. På Atlantens vestside er et ganske kort stykke af Labrador og Newfoundland tegnet ind. Faksimilen er kun et udsnit med kortets nordlige del.

Kortet fandtes 1908 i kgl. Bayerische Armee-Bibliothek, München.
Lbnr. 2371 Cornelis Anthonisz: Kort over Danmark og omliggende Lande
Facs. V.

Kortet er et træsnit på løst blad. Det er et unikum og sammenklæbet af ni stypper papir, der er opklæbet på groft lærred med en kortflade på ca. 70 x 96 cm. Det er skabt mellem 1550 og 1565.

I forhold til de foregående kort er dette meget bedre i form og har en ramme med breddeskala. En distanceskala nederst mellem passerben med teksten Myle Kennisse. I en fyldt kartouche en længere latisnk tekst, der øverst bærer Anthonisz' navn.

Det er trykt i Antwerpen, og har intet årstal. Dets titel er på papiret:

Caerte van oostlant


I kortets ramme, uden for breddeskalaen, er der tegnet alle vindene som pustende ansigter.

Udgiverne er i tvivl om kortets datering og indplacering i rækken af tilsvarende kort, som nogle mener stammer fra Marcus Jordans forsvundne Danmarkskort, der blev trykt hos Hans Vingaard = Joannes Vinitor i 1552 i København. Indledningen til kortet har en længere udviklingsargumentation.

Kortet fandtes 1908 i Helmstedt, Braunschweig, hvor et blev fundet 1903.
Lbnr. 2372 Marcus Jordan: Kort over Slesvig og Holsten
Facs. VI.

Kortet har en lille titelkartouche på kortfladen:

Affschrift vñ vor=/tekinge der beider Vörstendhö=/me Sleswick / Holsten/ Stormarn oñ Dith=/merschen./M. D. lix.


Kortet er et unikum som trykt kilde. Kortet er indsat i en cirkelform, hvor periferien er et kalendarium for året med datoer, helgennavne for en del af dagene, dyrekredsen, søndagsbogstaver, romersk dagtællingsnorm, gradskala, der begynder med 0 på E og V og går til N og S med i alt 4 x 90° m.m.

Uden om cirkelformen flere bokse med latinsk tekst samt en mindre cirkel med årstal, gyldental, søndagsbogstav, solcirkelnummer m.m.

Kortet er trykt i Hamborg i 1559.

Kortet fandtes 1908 i Leiden, Holland.
Lbnr. 2373 Anonymt kort over den indre Østersø
Facs. VII.

Kortet dækker fra Skåne og Bornholm, forbi Stockholm til bunden af Botniske Bugt og den Finske Bugt. Det er en håndtegning på to sammenklæbede stykker løst papir. Originalen er 41 x 54 cm. Det er tegnet som plattysk kort, hvilket ses af distancerne. Der er vist sejlløb, men ingen dybder. Begrænset navnestof.
Kortet blev opdaget i biblioteket i 1904.

Kortet fandtes 1908 i Universitetsbiblioteket i Leiden, Holland.
Lbnr. 2374 Anonymt kort over Nordfjord, Norge
Facs. VIII.

Kortet har en mindre titelkartouche med denne tekst:
DESCRIPTIO SITVS PROVINCIÆ Nordfiord, QVÆ À PARTE SEPTEMTRIONALI APVD BERGENSES EXTAT. ANNO 1594
Kortet er et detaljekort over den norske fjord. Det er udført med mange bølgesymboler i vandet.

Kortet fandtes 1908 i Hofbiblioteket i Wien. Det er indsat i en codex sammen med Facs. IX, lbnr. 2375, samt et kort over Hven med Tycho Brahes håndskriftsnotater.
Lbnr. 2375 Anonym kortskitse over Norges sydlige vestkyst
Facs. IX.

Kortet er tegnet på tre stykker sammenklæbet papir, det er udateret og anonymt og har en tilskrift på bagsiden med Tycho Brahes håndskrift.

Detaljerne bedømmer redaktørerne til at være meget moderne for tiden og eksempler på Tycho Brahes fremsynethed. Kortet viser, hvad udviklingen ville bringe i den kommende tid af meget bedre instrumentale observationer.

Kortet fandtes 1908 i Hofbiblioteket i Wien. Det er indsat i en codex sammen med Facs. VIII, lbnr. 2374, samt et kort over Hven med Tycho Brahes håndskriftsnotater.
Lbnr. 2376 Simon van Salinghen: Kort over det nordligste Europa
Facs. X.

Kortet var et politisk indlæg fra Christian IV i striden med Sverige og Rusland om retten til Kolahalvøen og dele af Lapland. Kortets meget dekorerede roser bære kongens monogram. Salinghen var diplomatisk udsending for kongen. Originalerne til kortet er af hollandsk oprindelse fra bl.a. Waghenaer, Edward Wright m.fl. Kolahalvøen og det Hvide Hav er blevet meget store, hvorfor Finland bliver en smal tarm.

. Kortet har trykår 1601.

Kortet fandtes 1908 i Rigsarkivet i Stockholm, men stammede fra Skokloster.
Lbnr. 2377 Joris Carolus: Kort over Island, Grønland og det nordøstlige Amerika
Facs. XI.

Kortet er håndtegnet på løst pergamentark. originalstørrelsen er 76 x 96 cm. Joris Carolus var aktiv i opdagelsesrejser for at finde NW-passagen nord om Amerika. Han forsøgte at interesse kong Christian IV i ekspeditioner dertil, men Danmark var gået i krig, og der var ingen interesse for forehavendet. Carolus slog sig derfor ned i Amsterdam som navigationslærer og forlægger. Mens englændernes opdagelser omkring Hudsonbugten ikke medtages af den hollandske konkurrent, så gør han brug af Jens Munks opdagelser.

Kortet dækker fra Island i øst til Labrador og Hudson i vest. Europa ses ikke, men mod syd når Kanarieøerne lige at komme med.

Kortet fandtes 1908 i Rigsarkivet i Haag, Holland.


Retur til atlassets registrering.


Jørgen Marcussen
Opdateret d. 26.2.2017
Retur til hjemmesidens forside