Museumsregistreringsnummer 1955:0083
Lbnr. 2871

Information om
Atlas Neptune du Cattegat et de la Mer Baltique, 1809

Dette atlas har kartografen og hydrografen Charles Pierre Claret comte de Fleurieu arbejdet på i mange år, og han fik det halvfærdige resultat af sit arbejde udgivet året før sin død i 1810. Fleurieus liv har bestemt ikke været uden spænding. Han blev født i Lyon i 1738 og stod til søs som 14-årig i 1752 og kom derved til at tjene i flåden under hele Syvårskrigen mod England, og blev videreuddannet i nautisk og hydrografisk videnskab i Lyon.

Efter sin uddannelse rejste han til Østen og besøgte New Guinea i 1768-69, Azorerne i 1772 og var igen i 1790 i New Guinea. Han rejste igen nogle gange efter den Franske Revolution.

I 1776 fik han af Louis XVI posten som chef for directeur général des ports et arsenaux de la marine. Han forberedte i denne stilling ordrerne til rejserne foretaget af La Perouse og d'Entrecasteau. Fra 1790 var han minister for kolonier og søfart, men må efter en skandale allerede i 1791 træde tilbage. Inden denne høje post har han i årene 1786 til 1790 arbejdet med atlasset.

Under den Franske revolution blev han fængslet, men slap ud med hovedet stadig fast anbragt. Efter de turbulente år fik han igen høje stillinger inden for flåden og i 1808 blev han af Napoleon udnævnt til greve og chef for Tuilerierne i Paris.

Hans atlas fra 1809 var ikke hans første arbejde. Han havde allerede i 1790 udgivet geografisk - nautiske værker om sine rejser til bl.a. New Guinea.

Lbnr. 2871
Atlasset
Frontispice:
På bladet foran titelbladet findes en frontispice på rectosiden. Det er et stik forestillende i midterfeltet under en rundel med bogstavet N for Napoleon en svævende Merkur med nogle faner i favnen, forrest Tricoloren og bagved det engelske og formodentligt det tyske/østrigske flag .

Under Merkur ses i fugleperspektiv Kronborg i midten og et vue ned gennem Sundet med Hälsingborg, Hven, København og Malmö. Ved siderne af dette topografiske billede er der en allegori med amoriner, kanoner, handelsvarer, skibsudrustning og nogle militærfaner med de franske ørne samt et Dannebrog.

Stikket er mærket udført af Pierre Philippe Choffard, † 1809, der også har sit navn på tegning på kort nr. 27.

Titel:
NEPTUNE
DU
CATTEGAT
ET DE LA
MER BALTIQUE
RECUEIL
Par le Comte CLARET DE FLEURIEU,

Terminée et Publié
PAR ORDRE DE SA MAJESTÉ
L'EMPEREUR ET ROI.
Paris, 1809.


Beskrivelse af atlasset:
Atlasset er indbundet i vinrødt halvlæderbind, bredde 57 cm og højde 70 cm. Bindet er slidt flere steder og stødt på kanterne. Rygtitel i guldtryk. Halvlæderhjørner og ryglæder med guldtrykte kantborter. På forpermens inderside er med blæk af ældre dato skrevet:
5094 G des B, Meuble Egyptien
På samme side er med nyere blyant skrevet:
Coll. complet en bon état
66 planches dont une marqué 46 bis

Atlasset indeholder kort med løbenumre fra 1 til 65, hvortil kommer et nummer 46 bis, så antallet i alt bliver 66 kort. Heraf er det første og det sidste kort blankkort. En del af de øvrige kortblade er ikke færdiggjorte. Der er mangler både i de hydrografiske oplysninger. De største og mest iøjnefaldende mangler er en del tomme rektangler, der enten har skullet benyttes til planer, noter eller stik af topografiske forhold, men da der ikke er givet oplysninger, kan formålet ikke fastslås ud fra værket alene.

Titelbladet er nederst dårligt trykt, så teksten kun kan anes.

Efter titelbladet kommer en side EXPLICATION, der indeholder et glosarium med franske oversættelser af nordiske begreber brugt på søkortene - en slags Kort 1.

På den efterfølgende side under rubrikken RAPPORTS de quelques mesures du Nord a celles de France er angivet russiske, svenske og danske længdemål med omsætningstal til de franske.

Længdemålene for Danmark er fod, favn, alen og mil. Fx er den danske favn anført som 6 danske fod og korresponderende med fransk: 5 fod, 9 tommer, 6,6 linjer. I teksten bemærkes det, at Danmark på deres søkort bruger den tyske mil, af hvilke der går 15 på en grad, eller den fransk-engelske league / lieue, af hvilke der går 20 på en grad.

GENERELT
Hvor intet andet er angivet, er længderne beregnet til Paris, men i databaseteksten for kortene er disse værdier omregnet til Greenwich-længde ved at addere 2° 20' til de E-lige positioner.

Så godt som alle titelkartoucherne bærer indskriften:

Dressée ét Gravée en 1787.
Publiée par ordre de sa Majesté L'Empereur et Roi, en 1809.
P. M. C. P. C. F.


hvorfor denne ikke gentages for hvert enkelt kort.

Dybderne på kortene er angivet i de lokale længdeenheder. Dvs. at dybder i Kattegat langs Sveriges kyst er givet i svenske favne, mens der i samme kort langs Jyllands østkyst er angivet dybder i danske favne. Dette oplyses i noterne på kort 3, men da noteboksene i mange af de følgende kort ikke er udfyldte, så kan dybdernes længdemål her ikke angives med sikkerhed.
Lbnr. 2872
Kort nr. 1
Titel:
Uden titel

Beskrivelse:
Kortet er blankt. Det er en Mercatorkonstruktion med bredder og meridianer tegnet, men ingen værdier er sat på kortet. Ved kortets to sider er tegnet to paneler, der også er blanke men muligvis har skullet indeholde forklaringer til Mercatorkortets brug og konstrutktion.
Lbnr. 2873
Kort nr. 2
Titel:
Carte
Générale Réduite
du
Cattegat
ou
Schager-Rack. Dressée ét Gravée en 1787.


Beskrivelse:
Kortet dækker et opslag og er konstrueret med gradinddeling i rammerne, men der er ikke påtrykt nogen gradværdier.
Kortet dækker fra Oslo i nord til Emsen i syd og mod øst til og med Rügen.

Kortet har tre rektangler til noter og beskrivelser, men der er alle blanke. Kun titelkartouchen er udfyldt. Havarealerne uden for Skagen er næsten uden dybdeangivelser, mens de indre danske farvande er pænt forsynet.

De topografiske detaljer og navnestof er godt udbygget, men indeholder en del fejl og mangler. Således er Als benævnt Assens, og Nyborg mangler, mens andre fynske lokaliteter af meget ringe størrelse er medtaget, fx Render WSW for Odense.
Lbnr. 2874
Kort nr. 3
Titel:
Carte Réduite
de la Partie Septentrionale - Occidentale
du
Catteagt
Depuis Linder-Næss ou Derneus,
d'une part, et Holmen et Skagen, de l'autre, jusqu'à Quistrum.


Beskrivelse:
Kortet dækker ikke Kattegat, men Skagerak fra Lindesnes - Hanstholm til Oslo og Skagen - Lysekil.
Kortet er orienteret med N 45° mod højre. Bredde- og længdeværdier er påsat.

I noteboksen nederst til højre er ophavskartograferne nævnt: for den norske kyst er det M. Pontoppidans opmålinger fra 1785; for Jylland er det M. Lous opmålinger fra 1773-1776, og den svenske kyst er opmålt af Nordenankar i 1782. Disse personnavne gentages på en stor del af kortene fra det nærmest Danmark liggende område.

Dette kort ligger til grund for kortene i større målestok indsat i atlasset som nummer 14-19 samt 21 og 24.

Noteboks med geografiske positioner for en del punkter, som Skagen Fyr listet. Positionerne er mærket efter, om de er bestemt ved astronomiske observationer eller med kronometer.
Lbnr. 2875
Kort nr. 4
Titel:
Carte Réduite
de la
partie Méridionale-Orientale
du
Catte Gat
depuis Salö jusqu'à Landscrona, à la Côte de Suède,
depuis le Cap Skagen, jusqu'à Biorns-Knud, à la Côte du Jutland,
avec la partie Septentrionale de l'Ile de Zéelande


Beskrivelse:
Kortet dækker fra Svenskekysten Orust og hele Kattegat til Røsnæs.
Lister med positioner på en del fremtrædende punkter. Kompasroser med forlængede streger fordelt over kortet.
Note, der indeholder information om dybderne i dnaske mål og svenske mål for respektive farvande.
Kortet ligger til grund for kortene med numrene 21, 22, 25, 26 og 27. Grundopmålingerne tillægges M. Lous og Nordenankar.
Lbnr. 2876
Kort nr. 5, men unummereret
Titel:
Uden titel


Beskrivelse:
Kortet er ufærdigt. Alle tekstbokse er blanke. Kortet dækker fra Øresund gennem Østersøen tilÅlandsøerne. Ingen br-lgder. Kun dybder i den nordlige del af kortet. Navnestof kun udfyldt for Tyskland - Polens vedkommende.
Lbnr. 2877
Kort nr. 6
Titel:
Carte Réduite
de la
Baltique
(I-ere Feuille)
Contenant les Trois Entrées,
Depuis Christianopel au Nord,
jusqu'à Rugenwalde au Sud.


Beskrivelse:
Kortet er ufærdigt. Alle tekstbokse er tomme. Ingen br-lgd. Ingen dybder. Landområder er færdige med navnestof.
Lbnr. 2878
Kort nr. 7
Titel:
Carte Réduite
de la
Baltique
(II-me Feuille)
Contenant Partie les Côtes les Suède,
depuis Cimbritz-Hamn jusqu'à Calmar,
celles de Poméranie et de Prusse, depuis
Rugenwalde jusqu'à Sakenhausen.


Beskrivelse:
Kortet er ufærdigt. Alle tekstbokse er blanke. Ingen br-lgd. Kortet dækker fra Simrishamn til midten af Øland og mod E til Kysten af de Baltiske Lande. Dybder og navnestof færdigt.
Lbnr. 2879
Kort nr. 8
Titel:
Carte Réduite
de la
Baltique
(III-me Feuille)
Contenant Partie les Côtes les Suède,
les Iles Gotland, Oesel, Dago et le
Golfe de Livonie.


Beskrivelse:
Kortet dækker Østersøen fra midt på Øland til S for Stockholm og mod E til Rigabugten og øerne nord for. Kortet er ufærdigt. Alle tekstbokse er blanke. ingen br-lgd. Dybder og navnestof er færdige.
Lbnr. 2880
Kort nr. 9
Titel:
Carte Réduite
de la
Baltique
(IV-me Feuille)
Contenant Partie les Côtes les Suède,
au Nord, l'Entrée du Golfe de Bothnie;
à l'Est, Celles du G. de Livonie et du G. de Finlande;


Beskrivelse:
Kortet dækker Østersøen fra Stockholms Skærgård til næsten Tallinn. samt Ålandsøerne. Kortet er ufærdigt. Alle tekstbokse er blanke. ingen br-lgd. Dybder og navnestof er færdige.
Lbnr. 2881
Kort nr. 10
Titel:
Botniske Bugt - Uden titel


Beskrivelse:
Kortet dækker Den botniske Bugt. kortet er ufærdigt. Alle tekstbokse er blanke. Kun få dybder. Br-lgd. er påsat rammen. Diagram, der skal vise trianguleringsfikspunkterne, er påbegyndt. Topografisk fugleperspektiv af en unavngivet by påbegyndt.
Lbnr. 2882
Kort nr. 11
Titel:
Carte Réduite
du
Golfe de Finland.
Passes d'Orren-grund, de Djupberget &c.
Passes pour la Rade de Hangô-Udd.


Beskrivelse:
Kortet dækker Finske Bugt. Det har to planer for Hangø og Lovisa-løbet. 13 toninger. 2 blanke tekstbokse. Br-lgd. ikke påført. Begrænset antal dybder.
Lbnr. 2883
Kort nr. 12
Titel:
Carte Réduite
de la Partie Occidentale
du
Golfe de Finlande.


Beskrivelse:
Kortet dækker fra Ålandsøerne til E for Helsingfors. Blank tekstboks. Br-lgdr. ikke påført.
Lbnr. 2884
Kort nr. 13
Titel:
Carte Réduite
de la Partie Orientale
du
Golfe de Finlande.


Beskrivelse:
Kortet dækker fra E for helsingfors til Skt. Petersborg. 2 blanke tekstbokse. Br-lgdr. ikke påført. Dybder kun langs kysterne.
Lbnr. 2885
Kort nr. 14
Titel:
Plan
du Cap et des Mouillages de
Linders-Næss
ou
Derneus,
à l'extrémité Méridionale de la Norwège.


Beskrivelse:
Kortet dækker kysten omkring Lindesnæs. 2 kompasroser. Distanceskala for sømil. Noteboks med oplysninger om fyr.
Lbnr. 2886
Kort nr. 15
Titel:
Plan
des Ports de
Flecker-Øe
et
Christian-Sand,
en Norwège.


Beskrivelse:
Kortet dækker indsejlingen til og byen Kristiansand. 1 kompasrose. Distanceskala. Position på Fleckerø. Tillægges opmåling af Løjtnant Isle i 1778.
Lbnr. 2887
Kort nr. 16
Titel:
Plan
de l'Entrée de l'Est du Port de
Hammer-Sund
à la Côte Orientale de Norwège sur le Cattegat.


Beskrivelse:
Kortet dækker Sundet ved Homborøya og Homborgsund. Plan for Havre dde Merd-Øe. Distanceskala. Note om opmåling fra 1778 ved Løjtnant Isle. 1 kompasrose.
Lbnr. 2888
Kort nr. 17
Titel:
Plan
de Passes et du Port de
Øster-Riis-Øer,
à la Côte Orientale de Norwège
sur le Cattegat.


Beskrivelse:
Kortet dækker Risør med omgivelser. Noter som for lbnr. 2887. 1 kompasrose. Distanceskala.
Lbnr. 2889
Kort nr. 18
Titel:
Plan
de la Baie de
Lauervig
et du Port de
Friederichs-Waern
en Norwège.


Beskrivelse:
Kortet dækker indsejlingen til Larvik med fæstningen Frederiksværn SW for byen. Plan for Frederiksværn indsat øverst på siden. Note om opmåling og distancer. Distanceskala. 3 kompasroser.
Lbnr. 2890
Kort nr. 19
Titel:
Carte Réduite
du
Golfe de Christiania
en Norwège,
depuis Friderichs-Waern et Laurvig à l'Ouest,
jusqu'à Friderichs-Hald et Stromstad à l'Est.


Beskrivelse:
Kortet dækker Oslofjorden. Der er en tegning af Frederikstads befæstning og en tegning af Akershus med note om opmålingen til kortet, der er delvis taget fra en engelsk lodsbog, et hollandsk kort og M. Lous opmålinger.
En liste over lokaliteter med positioner nederst. Br-lgd.skalaer i rammen. 4 kompasroser. Orienteret med N mod venstre.
Lbnr. 2891
Kort nr. 20
Titel:
Carte Réduite
d'une Partie de la
Côte de Suède sur le Cattegat
depuis Sorteskär, jusqu'à Morup-Tange;
avec une Partie du Jutland,
depuis le Cap Skagen jusqu'à l'Ile d'Anholt.


Beskrivelse:
Kattegat fra Skagen til Anholt. Kompasroser efter portolanmetoden. Liste over lokaliteter med positioner. Br.-lgd.skalaer påført. Note om opmålingskilder og enheder. Orienteret med N mod venstre.
Lbnr. 2892
Kort nr. 21
Titel:
Planer i Kattegat på Sveriges kyst: Salö et Kongs-Hamn, Marstrand et Pater-Noster, Niddingen et Malö-Sund.


Beskrivelse:
Planer i Kattegat. Tegning af Marstrand by med befæstning og møller. Toning af Nidingen. Distanceskalaer. Noteboks med positioner på en del lokaliteter. Anden noteboks om opmålingskilderne og enhederne. Kompasroser og enkelte mærker påført planerne.
Lbnr. 2893
Kort nr. 22
Titel:
Plan
des Passes, de la Rade et du Port
Gothe-Borg
ou
Gothen-Bourg
à la Côte de Suède sur le Cattegat.


Beskrivelse:
Plan til Göteborg med byens position anført i rammen. Tegning af Nya-Elfsborg befæstningen. Toning af Vingø. Distanceskalaer og kompasroser. Noteboks med lokalitetspositioner og info om trianguleringen. Orienteret med N mod højre.
Lbnr. 2894
Prospekter uden nummer, men indgår i rækken som nr. 23
Titel:
Vues des Principales Villes Maritimes de Suède sur le Cattegat:
Halmstad, Kongsbacka, Ville de Köngs-Alf et chateau de Bohus,
Warberg, Strömstad, Uddewalla, Göthe-Borg ou Gothenbourg.


Beskrivelse:
Syv prospekter af byerne langs Kattegat kyst.
Lbnr. 2895
Kort nr. 24
Titel:
Plan
de
Lime-Fiord
à la Côte Orientale du Jutland,
sur le Cattegat.


Beskrivelse:
Kortet dækker Limfjorden fra Hals til den lukkede vestende. Viborg og Randers samt Nissum Fjord vises. Orienteret med N til højre. 2 kompasroser. Distanceskala og noteboks med info om opmåling og længdeenheder.
Lbnr. 2896
Kort nr. 25
Titel:
Carte Réduite
de la Partie Méridionale
du
Cattegat,
Contenant les Entrées des deux Belts, une partie des Iles de Séelande, de Fionie et du Jutland.


Beskrivelse:
Fra sydlige Djursland med Samsø og til Avernakø. Mod øst til Nakkehoved og i Storebælt til Agersø. Noteboks blank. Gradskala uden værdier vist. Navnestof i land fyldigt. Dybder sparsomme.
Lbnr. 2897
Kort nr. 26
Titel:
Carte Réduite
du
Sund
Contenant une partie des Côtes de la
Skanie et de l'Ile de Séelande,
depuis le Cap Kullen jusqu'à Trelleborg,
depuis Jise-Fiord jusqu'à Stevens-Klint.


Beskrivelse:
Øresund fra Lynæs til Fakse Bugt. Plan over Hven. Prospekt af Rundetårn, Uranieborg og Kronborg. Diagram over tringuleringsopmålingen. Bokse med lokalitetspositioner og to notebokse om længeenhederne og opmålerne og sejladsbeskrivelse. Br-lgder er påført. Kompasroser tegnet ind gennem Sundet. Orienteret med N mod venstre.
Lbnr. 2898
Kort nr. 27
Titel:
Plan
du
Passage du Sund,
fondé sur les Opérations Trigonométriques fuites à Oranibourg,
en 1671,
Par l'Abbé Picard,
de l'Académie Royale des Sciences de Paris.


Beskrivelse:
Kortet dækker fra Gilbjerghoved forbi Helsingør til Nivåbugten. Prospekt af Kronborg med bastioner og bykort før havnen blev udgravet. Toning af byens profil fra reden. Noteboks om opmålingen foretaget af M. Lous i 1771 og om Hven med ruinerne af Uraniborg, som Picard besøgte under sin færd. M. Lous arbejde med misvisning i 1770 omtales og dens bestemmelse til 15° W nævnes. Yderligere sejladsbeskrivelser i to længere tekster Avertissement og Instruction Nautique. Orienteret med N mod venstre. 7 kompasroser. Distanceskala.

Stikket er, som frontispicen mærket udført af Pierre Philippe Choffard, † 1809
Lbnr. 2899
Kort nr. 28
Titel:
Plan
de la Rade et des Passes de
Copen-Hague.


Beskrivelse:
Københavns Red, hele Amager og Saltholm. Kompasrose. Infoboks med Kbhs position, opmålernes navne og enhederne anvendt. Topografiske detaljer i by og omegn vist. Distanceskala.
Lbnr. 2900
Kort nr. 29
Titel:
Plan de la Ville et du Port
Kiobenhavn ou Copenhague.


Beskrivelse:
Bykort over København. Prospekt af "skyline" og af Christiansborg. Lokalitetsnavne listet med numre refererende til kortet. Distanceskalaer for danske Maalestanger à 10 fod og af franske fod.
Lbnr. 2901
Kort nr. 30
Titel:
Carte Réduite
du
Grand Belt,
entre les Iles de
Séelande, Fionie, Langeland et Laaland.


Beskrivelse:
Storebælt fra Samsøe til Fakkebjerg og i Smålandsfarvandet til Karrebæksminde. Orienteret med N mod venstre. Liste over lokalitetspositioner. 3 kompasroser. Br-lgdr påført. Noteboks om opmålerne og anvendte enheder. Navnestof på land fyldigt.
Lbnr. 2902
Kort nr. 31
Titel:
Carte Réduite
de la
Sortie des Belts
sur la Baltique.


Beskrivelse:
S-ligste del af Bælterne og den W-lige del af Østersøen. Infobokse blanke. Br-lgdr og kompasroser påført. Fyldig topografi.
Lbnr. 2903
Kort nr. 32
Titel:
Plan
de la Rade et du Port de
Wismar
à la Côte de Mecklenbourg.


Beskrivelse:
Wismar indløb samt to planer for Ystad og Kiel. Distanceskalaer og kompasroser. Noteboks med kildeangivelser og enheder.
Lbnr. 2904
Kort nr. 33
Titel:
Carte Réduite
des Côtes de la
Poméranie Suédoise
et des Iles de
Rugen et Usedom.


Beskrivelse:
Rügen med omgivende farvand. Prospekt af Stralsund i fugleperspektiv. Noteboks med info om opmålinger og enheder. Br.-lgdr påført. Kompasroser.
Lbnr. 2905
Kort nr. 34
Titel:
Plan
dela Rade du Port et de Ville
de
Stral-Sund
à la Côte de la Poméranie Suédoise.


Beskrivelse:
Plan for sundet ved Stralsund med bykort. Notebokse som for foregående. Kompasrose. Distanceskala. Ingen br-lgdr.
Lbnr. 2906
Kort nr. 35
Titel:
Plan
de la Rade
Dantzick
et de
l'Entrée de la Vistule.
samt
Plan
du
Cours de la Vistule
et de la Ville de
Dantzick.


Beskrivelse:
Planer for indsejlingen og detaljeplan for byen. Infobokse blanke. Distancer, kompasroser og dybder mangler.
Lbnr. 2907
Kort nr. 36
Titel:
Plan
de la Ville de
Koeningsberg
Capitale du Royaume
de Prusse.


Beskrivelse:
Bykort over Königsberg med nummereret liste refererende til planen. Distanceskala. Opmåling fra 1763.
Lbnr. 2908
Kort nr. 37
Titel:
Carte Réduite
du
Golfe de Livonie
ou
Golfe de Riga,
avec
Les Iles Oesel et Dago.


Beskrivelse:
Rigabugten med øerne. Kortet er færdigt med alle oplysninger, skalaer m.m. Plan over Zerell på Oesels S-kyst.
Lbnr. 2909
Kort nr. 38
Titel:
Plan
de la
Riviere de Duna
depuis son Embouchure jusqu'à Riga,
dáprés les Sondes et les Relèvemend
faits, en 1785, par M. le Chevalier du Clesmeur.


Beskrivelse:
Plan over indsejling og plan for indløbet til floden Duna og byen Dunamund. Kompasroser, distanceskalaer og infobokse. Opmåling bl.a foretaget af russeren Alexis Nagahieff i 1751.
Lbnr. 2910
Kort nr. 39
Titel:
Plan
de Baies de
Mustel-Hamn
et
Tago-Laht
à la Côte du N. O. de l'Ile d'Oesel.


Beskrivelse:
Plan fra Øsel. Noteboks, distanceskala, kompasroser. N mod venstre. Ingen br-lgdr.
Lbnr. 2911
Kort nr. 40
Titel:
Carte Réduite
d'une partie de la
Côte de Suéde
sur la Baltique,
depuis Ahus, jusqu'à Carlscrona.


Beskrivelse:
Sveriges kyst fra Åhus til Karlskrona. Planer for Åhus og Karlshamn. Notebokse, kompasroser, br-lgdr. og distanceskalaer påført. Toning langs overrammen for anduvning af Karlskrona. Liste over en del lokaliteters positioner.
Lbnr. 2912
Kort nr. 41
Titel:
Plan
de la Rade, des Ports, des Bassins
et de la Ville
Carlscrona,
à la Côte de Suéde, Province de Blekinge.


Beskrivelse:
Byplan over Karlskrona. Infoboks blank. Distanceskala, kompasrose. Et prospekt til venstre beregnet på en liste over referencenumre til kortet er blankt. Havneopbygningen i flådehavnen er tydeligt afsat.
Lbnr. 2913
Kort nr. 42
Titel:
Plan Particulier
de la Rade, du Port
et de l'Arsenal de Marine
Carlscrona
à la Côte de Suéde, Province de Blekinge.


Beskrivelse:
Detaljeplan for en del af flådehavnen Karlskrona. Infoboks tom. Distanceskala og kompasrose påført.
Lbnr. 2914
Kort nr. 43
Titel:
Ile de Borringholm ou Bornholm.


Beskrivelse:
Bornholm med plan over Rønne. Orienteret med N mod v. Kompasroser, distanceskala og infoboks om opmåling og enheder. Toning af kyst ved Rønne.
Lbnr. 2915
Kort nr. 44
Titel:
Planer for gotlandske lokaliteter: Fårøsund, Buswikshamn, Wisby og Slitehamn, Hidehamn og St Olofshamn.


Beskrivelse:
Farøsund ved Gotlands nordende mellem Gotland og Fårø.
Plan over Slitehamn, Hidehamn og St. Olofhamn på Gotlands E-side.
Plan over Visby havn og detaljkort over byen. Prospekt af byen i fugleperspektiv.
Plan over Burgsvik havn på Gotlands W-side.
Alle med distanceskala, kompasroser og dybder.
Lbnr. 2916
Kort nr. 45
Titel:
Plan
des
Passes et Mouillages
des
Skjärena de Stockholm
depuis Lands-Ort jusqu'à Gronskär.


Beskrivelse:
Den sydlige Indsejling til Stockholm. Kompasrose, N orienteret skråt mod venstre. Distanceskala. Ingen br-lgdr.
Lbnr. 2917
Kort nr. 46
Titel:
Planer på svenskekysten ved Stockholm: Sandhamn, Led-Sund, Bar-Sund, Flysø-Sund, Mar-Sund og Eckerø-Sund.


Beskrivelse:
Plan du Passage de Sand-Hamn au Nord-Est des Skiärena de Stockholm;
Plan du Pasage de Led-Sund à l'Entrée du Golfe de Bothnie;
Plan des Passages de Bar-Sund et Flysö-Sund à la Côte d'Öster-Götland;
Plan des Passages de Mar-Sund et Eckerö-Sund, à l'Entrée du Golfe de Bothnie.
Alle planer opmålt af Nils Stömcrona. Alle med kompasrose, distanceskala samt en enkelt infoboks.
Lbnr. 2918
Kort nr. 46 bis
Titel:
Plan
des
Passes d'Utö,
à l'Entrée du Golfe de Bothnie.
+
Passage de Sand-Hamn
au N.E. des Skiärena de Stockholm.


Beskrivelse:
To halvfærdige planer ved indløbene til Stockholm. Infoboks blank, få dybder, skalaer ikke færdige.
Lbnr. 2919
Kort nr. 47
Titel:
Plan
du Port et de la Ville
Stockholm
d'après les Plans Suédois.


Beskrivelse:
Bykort over Stockholm. Ingen søkortdetaljer, men gadebettet aftegnet. Prospekt af byen i fugleperspektiv set fra havet. Distanceskala. Tomme infobokse.
Lbnr. 2920
Kort nr. 48
Titel:
Farvandet inden for Stockholm.


Beskrivelse:
Ufærdigt kort uden titel, infoboks, skalaer og gradnet blanke. Topografiske detaljer og navnestof færdigt.
Lbnr. 2921
Prospekter uden nummer, men nr. 49 i rækkefølgen
Titel:
Villes et Chateaux de la Côte de Suéde sur la Baltique.


Beskrivelse:
Ti prospekter af byerne Calmar, Westervik, Söderköping, Stegeborg, Norrköping, Lindköping, Trosa, Södertälje, Wax-Holm og Norrtälje.
Lbnr. 2922
Kort nr. 50
Titel:
Carte Réduite
d'une partie de la Côte Occidentale
du
Golfe de Bothnie
depuis Stockholm j'usqu'à Söder-Hamn, d'apres la Carte Suédoise de 1788.


Beskrivelse:
Stockholms Skærgård N og E for byen. 13 toninger indsat uden navnestof. Infoboks med opmålerdetaljer og enheder. Br-lgdr. påført. Få dybder. N orienteret til højre.
Lbnr. 2923
Prospekter nr. 51
Titel:
Villes de Suéde sur le Golfe de Bothnie.


Beskrivelse:
Ti prospekter af byerne Öst-Hammar, Öre-Grund, Söder-Hamn, Hudwiks-Wall, Sunds-Wall, Herno-Sand, Umeå, Piteå, Luleå og Torneå.
Lbnr. 2924
Kort nr. 52
Titel:
Plan
des Passes et du Port
de
Helsingfors et Sveaborg
sur le Golfe de Finlande, Côte de Niland.


Beskrivelse:
Indsejlingen til Helsinki. Plan med bykort indsat. Kompasroser, distanceskala og infoboks påført.
Lbnr. 2925
Kort nr. 53
Titel:
Carte
d'une partie de la
Côte de Karelie
depuis la Rivière de Kymmenjusqu'à Kalvi-jarvi-Laht,
Comprenant les Iles et Bancs d'Aspo-gadan.


Beskrivelse:
Farvandet på begge sider af Hamina = Frederikshamn. Kompasroser, distanceskala og infotekst påført.
Lbnr. 2926
Kort nr. 54
Titel:
Carte
d'une partie de la
Côte de Karelie
depuis Kalvijarvi-Laht jusqu'au Golfe de Gmeleuka.


Beskrivelse:
Anduvningen til Viborg. Kompasroser, distanceskala og infotekst påført.
Lbnr. 2927
Kort nr. 55
Titel:
Carte
du
Golfe de Wibourg
à la Côte de Karèlie.


Beskrivelse:
Viborganduvningen i detaljer med prospekt af byen indsat. Kompasroser, distanceskala og infotekst påført.
Lbnr. 2928
Kort nr. 56
Titel:
Plan
des
Passes et du Mouillage des
Perkels-Skarenou Aspo-Gadan,
dans le Sud de Friederichs-Hamn, à le Côte de Karelie.


Beskrivelse:
Skærene i den indre Finske Bugt. Kompasroser, distanceskala og infotekst påført.
Lbnr. 2929
Kort nr. 57
Titel:
Carte
des Iles, des bancs et des Passes
Hoch-Land
entre la Côte de Karélie et celle d'Esthonie.


Beskrivelse:
Skær i Botniske Bugt. Kompasroser, distanceskala og infotekst påført.
Lbnr. 2930
Kort nr. 58
Titel:
Plan
des Bancs, des Passes et du Port
de
Roger-Wick aujourd'hui Port-Baltique
à la Côte d'Esthonie.


Beskrivelse:
Estlands Kyst, NW-hjørnet. Br-lgdr. mangler. Kompasroser, distanceskala og infotekst påført.
Lbnr. 2931
Kort nr. 59
Titel:
Plan
des Passes, de la Rade et
du Port de
Revel
à la Côte d'Esthonie.


Beskrivelse:
Plan for anduvningen til Reval eller Tallinn. Kompasroser, distanceskala og infotekst påført.
Lbnr. 2932
Kort nr. 60
Titel:
Plan
des Baies de
Igosala, Kolko, Papon, Mon et Kasper,
à la Côte d'Esthonie.


Beskrivelse:
Estlandskysten E for Tallinn. Kompasroser, distanceskala og infotekst påført.
Lbnr. 2933
Kort nr. 61
Titel:
Carte Réduite
de la Partie la plus Orientale
du
Golfe de Finlande,
depuis l'Ile Sesk-Jar, jusqu'à St. Petersbourg.


Beskrivelse:
E-ligste del af Finske Bugt med plan farvandet mellem Kronstadt og Skt. P. Prospekt af byen med havnen. Kompasroser, distanceskala og infotekst påført. Br-lgdr-skalaer påført.
Lbnr. 2934
Kort nr. 62
Titel:
Plan
de l'Ile de
Retu-Sari ou Rotlin-Ostrow
et de la
Rade de Kronstadt
à la Côte d'Ingrie.


Beskrivelse:
Plan over kronstadtværkerne. Kompasroser, distanceskala og infotekst påført.
Lbnr. 2935
Kort nr. 63
Titel:
Plan
des Ports, de la Ville, de l'Arsenal de Marine,
de la Citadelle et du Port Kronschlott
de
Cronstadt.


Beskrivelse:
Plan med sejlløbene til Kronstadt meget detaljeret. Kompasroser, distanceskala og infotekst påført inklusive liste med referencenumre til kortet..
Lbnr. 2936
Kort nr. 64
Titel:
Plan
de la Ville
de
St. Petersbourg.
à l'Embouchure de la Newa,
d'après le plan original Russe, en 9 Feuilles.


Beskrivelse:
Bykort over Sankt Petersborg med liste med referencenumre for kortets navnestof. Ingen søkortoplysninger.
Lbnr. 2937
Kort nr. 65
Titel:
- Blankt kort, uden titel, storcirkel eller en polarprojektion.


Beskrivelse:
Ingen yderligere tekst eller aftegninger på konstruktionen.

Handels- og Søfartsmuseets eksemplar af dette værk er en gave fra museets Venneselskab i 1955. Værket blev tilbudt museet fra den københavnske antikvarboghandel Rosenkilde og Bagger. Dets tidligere historie er ikke oplyst. I Årbogen fra 1956 er gaven omtalt således:

Derimod havde man fra en københavnsk antikvar modtaget et tilbud om et meget smukt og sjældent søkortværk over de skandinaviske farvande og Østersøen, udført af den franske søofficer og kartograf C. Fleurieu og udsendt under kejser Napoleon i 1809. Dette søkortværk, "Neptune du Cattegat et de la Mer Baltique", omfatter ca. 60 meget smukke og velbevarede kobberstukne søkort. Det var i sin tid kun udsendt i 30 eksemplarer, af hvilke der sandsynligvis ikke fandtes stort flere end dette ene kort bevaret. [citat slut]

Ikke alle teserne fra 1955 holder stik. For det første findes der et eksemplar på det Kongelige Bibliotek, hvilket jeg kommer tilbage til. Desuden findes der også et i British Library og på Nationalbiblioteket i Paris. Atlasset blev behandlet på den 14. internationale kongres i ICHC i Uppsala den 14-19. juni 1991. Det var lederen af det franske Nationalbiblioteks kartografiske afdeling, Mireille Pastoureau, der gav foredraget. Om det er nærmere omtalt i konferencepapirerne fra 1991, ved jeg ikke for øjeblikket.

Da Museets eksemplar har en del mangler, idet trykket på titelbladet nederst er utydeligt og en del af kortene er ikke færdiggjorte, så har jeg sammenlignet de to danske eksemplarer med hinanden. De er fuldstændigt identiske, hvorfor det er sandsynligt, at alle trykte eksemplarer er ens. Udgiveren har åbenbart ikke forventet at kunne få de manglende prospekter, informationsbokse, gradskalaer, dybder og øvrige mangler færdiggjort og er gået i gang med trykningen af det halvfærdige værk.

Det Kongelige Biblioteks eksemplar er i et mindre fornemt halvbind med marmorerede papirer på permerne, mens ryg og hjørner er restaurerede i nyere tid med lærred. Rygtitlen ser ud til at være den originale limet uden på den nye ryg.

I Bibliotekets on-lineregister er atlasset omtalt som "formodentligt indgået i Kortsamlingen ca. 1980." Denne sætning drages dog i tvivl i dag, men nærmere en modtagelsesdato kan man formodentligt ikke komme.

Med hensyn til antal eksemplarer, så er værket omtalt både i Tooleys Dictionary of Mapmakers, udgaven fra 1999, og i Map Collector No. 1 fra 1977 p. 24. Tooley skriver, at der af bogtrykkeren Philippe Buache blev trykt 100 eksemplarer, der var forberedt af Charles Francois Beautemps-Beaupré. I Map Collector skrives der, at der blev trykt 30 eksemplarer, hvorefter kobberpladerne blev ødelagt på nær pladen for Sankt Petersborgprospektet.Jørgen Marcussen
Opdateret d. 26.2.2017
Retur til hjemmesidens forside