Søkortregistreringsnummer 1961:0111
Lbnr. 1275,
Kortet er uden nummer.

Information om søkort udgivet af Mathurin GuitetSøkortet er et faksimiletryk. Et sådant blev fremstillet og vedlagt hæfte 4 til værket Nordsseküste, 1961, udgivet af Küstenmuseum Juist, Tyskland. Museets eksemplar blev foræret af forfatteren Dr. Arend W. Lang fra Juist i forbindelse med bogudgivelsen "Die Seekarte der Watt- und Aussenfahrt" des Mathurin Guitet (1708-1710), og begivenheden er dateret 8/10 1961. Artiklen med ovennævnte titel er andetsteds anført som værende trykt i Emder Jahrbuch, Band 41, 1961. Formodentligt har artiklen været publiceret flere gange og kortet været til løssalg ved siden af bogudgaven.

Kortet er trykt sort/hvid, og det nye indlagte raster gør kortet lidt gråt i tonen. Trykpapiret er noget større end det oprindelige kort. En kommentar fra anden side vedrørende kopiens ton-værdier lader formode, at det kopierede korteksemplar oprindeligt har været farvelagt.

Kortet er et paskort, der dækker Friisland, Vlieland, Emderland, Keydingerland, Ditmarsken og Eyder med øer og grunde, og titelkartouchen lyder:

Aan de Hoogh Gebôren Heeren de Heeren
Ulbe Baron van Aylua Grietman van Oostdon=
geradeel, Augustinus Lyklama à Neyholt
Grietman van Opsterland, Willem van Haren
Grietman van Stellingerwerf west Eynde, Arent van
Haersholten Grietman van Baradeel, Alle Ge=
commiteerde Raaden in Ed te Mogende Collegie
ter Admiraleteyt in
Friesland.
Werd dese Nieuwe verbeterde WAD en BUYTEN
KAART van het Vlie, tot Hamburg, met Alle des zelfs
Grond, Gaten, :merk: Coersen, Tonnen, Slinken, Balgen,
zoo Buyten als binnen de Wadden. Met Alle
Eerbied Opgedragen door Uwen Ed tes Mog de Oot=
moedigen Dienaar Mathurin Guitet, Ordinari
Capiteyn van het Edele Mogende Collegie ter Admira=
liteyt van Vrieslandt. Die geen Caarte vande
Wadden, ofte Beschrivinge van dien, voor de
zyne Erkent, Als die Gedruckt en Uytgegeven
worden tot Amsterdam, by Joannes
Loots, Boek en Zeekaart verkooper, ende
Graadboogenmaaker inde Nieuwe Brug Steegh,
inde Jonge Lootsman.


Under denne forklarende titel står i et midterfelt i kartouchens sokkel:

Heet Waapen van de Heer
MATHURIN GUITET,
Ordinaris Capitayn van't ed te Mog de
Coll e ter Admiral tyt van Vrieslandt.


Disse to tekster lyder i oversættelse nogenlunde sådan - uden garanti for detaljerne:

Til de højvelbårne herrer de herrer
Ulbe Baron van Aylua Grietman van Oostdon=
geradeel, Augustinus Lyklama à Neyholt
Grietman van Opsterland, Willem van Haren
Grietman van Stellingerwerf west Eynde, Arent van
Haersholten Grietman van Baradeel, alle
kommiterede i det ædle styrende
Admiralitetskolegium i Friesland.
Bliver dette Nye forbedrede kort over
Vadehavet og farvandet uden for digerne
fra Vlie?? til Hamburg med alle derværende
grunde, gatter, mærker, kurser, bøjer, stræder, løb,
såvel uden for som inden for Vadehavet. Med alt
ærbødigst tilegnet Deres ærede standspersoner af
Deres ydmyge tjener Mathurin Guitet, ordinær
kaptajn i ansat under Admiralitetskollegiet for
Friesland. Der var ingen Kort over
Vadehavet, og ej heller beskrivelse af disse
at få, før dette blev trykt og udgivet af
i Amsterdam af Johannes
Loots, bog- og søkortforhandler, og
instrumentmager i Nybrostræde, i Den Unge Lods.


Den underste tekst lyder oversat således:

Dette våbenskjold tilhører MATHURIN GUITET,
ordinær kaptajn under
Admiralitetskollegiet i Friesland.


titelkartouchen er tegnet som et arkitekturværk med byggesten som to piller med arkitrave Lidt kraftigere pillesokler. På de to piller er der til begge sider to våbenskjold og i bundfeltet et. Bundfeltets skjold er tydet som værende Mathurin Guitets eget.

Det øverste skjold t.v. holdes af løve og enhjørning. Krone over skjoldet, der har midterfelt og fire hjørnefelter med enhjørning, sværd + tre roser, pelikanfugl, stjerne+rose+lilje, midten har en løve.

Det nederste skjold til v., der står omgivet af gevir el. stiliserede palmeblade, har øverst over en krone en hjælm med visir eller hat med to fjer. Hovedfeltet er vandret stribet, mens den øverste venstre skjoldfirkant er diagonalt stribet.

Øverste højre skjold holdes som nederste venstre af gevir el. florale dele. Krone øverst, skjoldfelt højre halvdel med tre agern over et tusindben. Venstre halvdel med to franske liljer over hinanden adskilt af et smalt bælte.

Nederste skjold til højre holdes af to griffe og har øverst en krone med en opsats. Skjoldet er med tre "sergeantvinkler" med spidserne opad.


Mathurin Guitet
Den hollandske købmand, kaptajn og kartograf Mathurin Guitet levede fra 1664 til 1745.Jørgen Marcussen
Opdateret d. 27.2.2017
Retur til hjemmesidens forside