Søkortregistreringsnummer 1962:0118
Lbnr. 4331, for atlas
Lbnr. 4332 til 4351 for de enkelte kort;

Yderligere olysninger om anskaffelse og baggrund i journalsag ADV-035-230-030 placeret HSV.

John Norris Atlas for Nordsøen og Østersøen, 1723:

A Compleat Set of Charts, containing The North-Sea, Cattegatt, and Baltick;


INDLEDNING

Dette atlas er på flere måder interessant. Ikke alene dets høje alder, men også det dækkede område er relevant for dansk søfart i begyndelsen af 1700-tallet. Den særlige historiske danske interesse er knyttet til den engelske admiral John Norris' reviderede opmålingerne under patrollering i gennemsejlingsfarvandene, hvor den frie trafik var af betydning for England. Korrespondancen om disse forhold er i brev indsat i protokollen og gengivet herunder. Jf. korrespondancen er atlasset også sjældent, og det er optaget i Bibliotheca Dania, men fx ikke i Library of Congress' beholdning.

Atlasset indeholder 20 søkort. Kortene er både registreret i databasen og herunder med lidt fyldigere oplysninger.

Det Kongelige Bibliotek (KB) er i besiddelse af tre eksemplarer af samme værk. De to af dem findes i Danske Afddelings Samling, og de har signaturen 27,-309 2° og det ene er udgaven fra 1723, mens det andet er med trykkeåret 1728. KB har som reference til værket noteret, at det findes i Bibliotheca Danica (BD). I BD er det opført side/spalte 363 med titel efterfulgt af London 1723. 20 Bl. Fol. - Sst. 1728. 22 Bl. Fol.

Det tredje eksemplar er opstillet i Kort- og Billedafdelingen. Biblioteket har som emneord brugt Krigsvæsen, Søvæsen og Søkrigsvæsen, mens emnekoderne er 27,-309, der omfatter søkort.

I British Librarys katalog er nævnt tre eksemplarer trykt i 1723 og et eksemplar trykt i 1756, hhv. placeringerne Maps C.25.d.1 og Maps 13.Tab.6. Eksemplaret fra 1756 er noteret for indhold således: Physical descr. 1 atlas ([2] leaves) : 1 leaf of hand col charts, 28 double leaves of hand col charts, 1 double leaf of hand col folding charts ; 53cm.

Holdings note: Map Collections Maps 13.Tab.6. Received from the Admiralty Library 13 Oct 1988 as part of the King George III Maritime Collection Title page pasted onto blank leaf Ms list of contents.

BOGENS TILSTAND OG OMFANG

Bogen er indbundet i et helbind af ufarvet (hvidt) pergament og uden rygtitel. Bindet kan lukkes med to læderterser til to stropper på bagsiden, men den ene ters mangler. Bindet er i pæn stand i kassette, mens forsatspapiret er noget krøllet, og dets fals er itu for noget af højden både for og bag. Bogens lukkede størrelse er B 32 x H 47,5 cm, rygbredden er 3 cm.

En del af kortene er reparerede med tape og nyere små indsatte støttepapirer. Enkelt kort er falset, og ingen af kortene er farvelagte. Flere kort har mindre huller, nogle er falsrevnede og enkelte ligger løse i bindet.

PROTOKOLLENS OPLYSNINGER

Museets eksemplar er indført i museets protokol med en beskrivelse af hvert kort. Desuden er der oplysninger om værkets tilgang, idet det var en gave fra Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner den 9. marts 1961. Denne oplysning er tilskrevet på forreste forsatsblads faste side sammen med prisen på kr. 4.800,- betalt til Rosenkilde og Bagger i København.

KORRESPONDANCE OM VÆRKET
I protokollen er der indklæbet kopi af følgende brev: [Dateret] 16. januar 1961. KK/KB.

Hr. afdelingschef Worm, R. af Dbg.
Handelsministeriet,
Slotsholmsgade 10,
København K.

Kære afdelingschef Worm!

     Som omtalt forleden har museet fra Rosenkilde & Bagger fået
tilbudt et sjældent søkortværk. Det drejer sig om følgende. Idet
jeg anfører hele den lange titel:

Norris, John A Compleat Set of Charts, containing The North-
Sea, Cattegatt, and Baltick; wherein the Head-lands, Islands,
Soundings, Banks, Shoals and Dangers are laid down in their
proper Places, and the Errors of the former Charts Corrected,
by the Observations of the British Officers, belonging to the
Squadron employ'd in those Seas. Also Draughts, of several
particular Parts of the Coast, which contain Roads, Bays,
Harbours, Fuers, and Passages at large, being Preferable to
any one of this Kind heretofore Published. The Whole Collec-
ted together, Revised and Approved of by the Honourable Sr
John Norris, Kt. Admiral of the Blew &c. Who Commanded the
British Squadron employ'd in those Seas several Years; and
Published by His Order. London 1723. Folio. Samtidigt Helper-
gament med Rester af Bindebaand.

     Værket omfatter titel, dedikation til den engelske konge, og 20 sam-
menfoldede kobberstukne kort, hvoraf flere meget store, fremstillet
af sammenklæbede kobbere. Kortene omfatter Norges kyst fra Nord for
Bergen, hele Danmark, Sveriges Kyst rundt til Nord for Stockholm,
dele af Finlands Kyst og alle russiske og tyske Østersøkyster. For-
uden de egentlige kort er indtegnet adskillige detailkort, Stock-
holm, Karlskrona, Bornholm, Øresund, Göteborgs Skærgård, etc. Kortene
er udført af søofficerer ombord på de enheder af den engelske flåde,
der under admiral John Norris' (1660? - 1749) kommando opererede i
skandinaviske farvande flere gange fra 1709 og fremefter. I 1709 pla-
cerede han sig ud for Helsingør for at standse kornskibe til Frankrig.
"Against this line of conduct the Danish government protested, and the
govenor of Elsinore acquainted him that if he continued to stop ships
from passing the Sound, he should be obliged to force him to desist.".
Norris opererede i Østersøen igen 1715 og 1716, i dette år som leder
af en kombineret Engelsk-Russisk-Dansk flåde. 1717 var han i Sct. Pe-
tersborg, men var hvert af de følgende år i Østersøen igen, iøvrigt
flere gange med København som basis. Jvnf. iøvrigt Dict of nat. Biogr.
vol. 41 pag. 134-36 og de der nævnte kilder.

     Admiral Norris siger i dedikationen til Kong Georg, at man under den
engelske flådeenheds operationer har fundet så mange fejl i de hid-
tidige søkort, at man tog sig for at rette dem. Atlasset er altså
- i modsætning til almindelige forlagsøkort - et originalt pionerar-
bejde, og kortene viser da også tegning af Grunde og - vistnok for
første gang - brugelige dybdeangivelser. Det må tilføjes, at kortet
øjensynligt i mange hovedtræk bygger på tidligere udgivne hollandske
søkort, formentlig først og fremmest Waghenaers kort, hvortil er til-
føjet de detaljer og rettelser, som ern fremkommet ved de engelske op-
målingsarbejder.

     Museet har en god samling fortrinlige søkort, men ejer ikke dette.
Da det er optaget i Biblioteca Dania ejes det øjensynligt af det kgl-
Bibliotek og det nævnes da også i Bo Bramsens bibliografi over gamle
Danmarkskort, men det er iøvrigt overmåde sjældent og er ukendt af de
fleste bibliografier. Sælgeren hævder, at det ikke kan konstateres at
have været i handelen en menneskealder tilbage, og at det ike findes
i verdens største kortsamling, Kongresbiblioteket i Washington og det
er heller ikke i det danske Søkortarkiv. Det udkom i 1723 og 1728, mu-
ligvis også i 1756, men det tilbudte er altså førsteudgaven.

     Når museet indenfor en nærmere fremtid skal nyordne sin afdeling
for nautiske instrumenter og søkort, hvor vi kan fremlægge en serie
fortrinlige hollandske søkort, vil det være af stor værdi, om vi lige-
ledes kan fremlægge dette enegelske værk, ikke mindst fordi det afspejler
den stærke interesse som englænderne viste sundet og de øvrige danske
farvande som gennemsejlingsfarvande til Østersøen.

     Prisen er 4800,- Kr. Denne pris kan synes høj, men er dog ikke
mere end 240 Kr. pr. styk. Under de herskende højkonjunkturer er alle
genstande af denne art stærkt efterspurgte og i høj kurs, og der er
næppe nogen tvivl om, at dette kortværk meget snart vil blive solgt, så-
fremt museet ikke køber det. For kort tid siden så vi på nogle ældre
søkort i Branners Antikvariat, overvejede sagen i et par dage og bad
derefter om at få dem til gennemsyn, men de var allerede solgt i denne
mellemtid.

     Det er et af disse større tilbud, som er velegnede som gave til
venneselskabet og jeg tillader mig derfor at foreslå den øvrige besty-
relse, at selskabet skænker museet dette interessante kortværk, der vil
blive en meget værdifuld erhvervelse til vor nautiske afdeling.

     Kortet er i god stand. Det samtidige pergamentbind har i ryggen
haft en mindre skade, der er overordentlig nydeligt repareret.

     Museet har kun kortet på hånden et par dage, hvorfor hurtig af-
gørelse er nødvendigt. For at lette sagen sendes gennemslag af dette
brev til den øvrige bestyrelse.

Med venlig hilsen Deres hengivne

ADMIRAL JOHN NORRIS

Da værket er så tæt forbundet med John Norris' karriere i Det Baltiske Område er der tilknyttet yderligere oplysninger om udgiveren i en separat tekst.

GENNEMGANG AF BOGEN

Kortmaterialet
Kortmaterialet er beskrevet for hvert blad bortset fra fælles forhold som: ingen er farvelagte. Når målene er ud over bogens maksimum er de falsede, og nogle er klæbet sammen af to trykte ark. Kortene er alle registrerede i databasen. Der er kun udgivernavn påtrykt nogle af kortene. De fleste er repareret med tape på bagsiden under en tidligere pæn restaurering.

Kortene er alle udgivet af John Norris.


Titelbladet
A
Compleat Sett
of
New Charts
Containing
The North-Sea, Cattegat, and Baltick; wherein the Head-lands,
Islands, Soundings, Banks, Shoals and Dangers are laid down in
their proper Places, and the Errors of the former Charts
Corrected, by the Observations of the British Officers, belonging
to the Squadron employ'd in those Seas.

Also
Draughts, of several particular Parts of the Coast, which contain
Roads, Bays, Harbours, Fuers, and Passages at large, being
Preferable to any one of this Kind heretofore Published.

The Whole Collected together, Revised and Approved of by
the Honourable Sr John Norris, Kt. Admiral of the Blew
&c. Who Commanded the British Squadron employ'd in
those Seas several Years; and Published by His Order.

[Rigsvåben holdt af løve og enhjørning]

Printed for Thomas Page, and William and Fisher Mount, at the Postern on Tower Hill
MDCCXXIII.

Titelbladets tekst er omgivet af en ramme af to tynde streger.

Versosiden er blank.

Atlas indhold af kort

I databasen er kortene fordelt efter deres geografiske dækningsområde. For at give et overblik over atlassets indhold er de samme kort også listet her i den sekvens, de forekommer i atlasset.


Forord Side 3 upagineret indeholder forordet:
To His
Sacred Majesty
George
of
Great-Britain, France, and Ireland,
King.

Sir,
Your Majesty having been graciously pleased during the
Troubles in the North, to send into the Baltick,
for the Protection of your Subjects Trading thither, a
Squadron of your ships: Your Majesty's Officeres finding
from their Observations in those Voyages, that there were
several Errors in the present Charts of those Seas, we have
corrected as many of them as have come to our Knowledge, and be-
lieving this to be the most perfect Sett of Charts now extant, and that
they may be of Use to the British Navigation in those Parts; I most
humbly beg leave in the Name of your Sea Officers who served there,
to Present it to your most excellent Majesty.
I am,

Your Majesty's most Dutiful,
most Obedient and most
humble Servant,
John Norris.

Den regerende konger var fra 1714 til 1727 George I.
Kort 1 Titel:
A New Chart of the
North Sea:
Wherein the Head Lands are laid down
From Actual Observations,
and the Sands and Soundings more
exactly taken & placed than in any
Draught of the same extant;
done by order of
Sr John Norris.

Bemærkninger:
Engraved by Em. Bowen.
Printed for & Sold by Page and Mount on Tower Hill London

Kortet dækker fra Dover til Shetlandsøerne med Englands E-kyst; mod E vises til Skagen.
Breddeskala i ramme fra 51° til 61° N, ingen længder. Distanceskala for engelske leagues.
Dybdeangivelser og 3 kompasroser.
Papirmål B 72,5 x H 77, kortmål: 68 x 74,5 cm.

Registreret i databasen under lbnr. 4332;

Kort 2 Titel:
A Draught of the
Cattegute
And Part of
Norway
from the isle of
Mardow to the Koll
and from the
Holmes to the Scaw & Elsinore &c.

Bemærkninger:
Printed for & Sold by Page and Mount on Tower Hill London

Kortet dækker Holmes (Holmsland) og Norge Sandvik - Kirkesund i E til Nordsjælland i S og den sv. kyst i E. til Helsingør.

Papirmål B 101,5 x H 59,5, kortmål 99 x 59 cm. N til v. 3 kompasroser. Dybder, ingen breddeskala eller længder.
Distanceskala for 20 Eng. leagues. Nogle strømpile. Göteborg vist med et lille byprospekt.
Registreret i databasen under lbnr. 4333;

Kort 3 Titel:
A Draught of Part of
Norway and Jutland
From the Naze to Leofferland Island
and from the Holmes to the Scaw on the
Coast of Jutland

Bemærkninger:
Foruden kompasroser med rhombelinjer er der nogle små kompasroser med mv pil og retningen A Point West variation.
Distanceskala for 10 Eng. leagues. Der er ingen br-lgdr-skalaer. Strømpile og dybder anført.
Kortets papirstørrelse B 59 x 61 cm, korttegningen er 57 x 58,5 cm.
Registreret i databasen under lbnr. 4334;

Kort 4 Titel:
A Draught of
the
Sound
&c.

Bemærkninger:
Distanceskala for 12 eng. miles. Ingen br-lgdr-skalaer. Dybder angivet og en del mærker på den danske kyst er trykt med.
2 kompasroser. N peger på kortet mod højre. Mærket Nr. 4 øverst t.v.
Kortets papirstørrelse er B 57 x 44,5 cm, korttegningen 57 x 42,5 cm.
Kortet dækker Øresund fra Helsingør til Falsterbo.
Registreret i databasen under lbnr. 4335;

Kort 5 Titel:
A
Large Chart
of the
Sound
and
Belt

Bemærkninger:
Breddeskala i ramme fra 54° til 56° N. Der er ingen længdeskala. 2 kompasroser med mv vist som vestlig A Point Variation, dybder vist. Distanceskala for 10 eng. leagues.
Kortet dækker fra Lübeck i S til Helsingør i N, og fra Lillebælt til Falsterbo.
Kortets papirmål er B 77 x 67 cm, korttegningen 73,5 x 61,5 cm. Papiret er lidt småhullet i falsen.
Registreret i databasen under lbnr. 4336;

Kort 6 Kort 6 består af fem planer:
Masterland = Marstrand
Gottenborg = Göteborg
Stralsond, Pommern
Wismer
= Wismar
Usedom, Rügen

Bemærkninger:
Alle planerne har kompasrose, ingen br-længde-skalaer. De er tegnet med dybdeangivelser og distanceskala for eng. mil.
Bladet er noget slidt i kanten og så tæt beskåret, at ramme- og papirkant er sammenfaldende.
Papirstørrelse 46 x 58,5 cm.
Registreret i databasen under lbnr. 4337;

Kort 7 Titel:
A General Draught of the
Baltick
Laid down from the
Observations of the
British Officers;
and collected By the Order of
Sr. John Norris.

Printed for & Sold by Page and Mount on Tower Hill London

Bemærkninger:
På kortet en plan nederst t.h.:
A Draught of the
Harbour of
Revel.


Kortet har breddeskala langs en af kompasrosernes N-S-linje trukket gennem Østersøen.
Bredderne går fra 54° 10' N til 60° N, og der er ingen lgdr-skala.
6 kompasroser med misvisning anført på roserne som A Point Variation W.
N peger på kortet mod ca. 25° mod E. Dybder er vist, men distanceskala mangler.
Kortet dækker fra midt i Kattegat til Ålandsøerne og Sankt Petersborg.
Papirmålet er 145,5 x 65 cm, korttegningen er 140 x 62 cm.
Registreret i databasen under lbnr. 4338;

Kort 8 Titel:
A General Draught of the
Gulf of
Bothnia
and Part of the
Gulf of Finland

Bemærkninger:
Kortet dækker Finske Bugt og farvandet vestfor fra Stockholm og til lidt E for Helsinki. Mod syd til Estland.
Breddeskala i ramme fra 59° 20' N til 67° 40' N.
Kompasroser i krans. Ingen dybder. Distanceskala for eng. leagues.
Papirmålet er 44,5 x 58 cm, korttegningen er 36 x 44 cm.
Ved Nystad i Finland er trykt:

Here ye Treaty of Peace was concluded between the Crowns of Sweden and Russia.

Registreret i databasen under lbnr. 4339;

Kort 9 Titel:
A Draught of the
Baltick
from
Copenhagen
to
Derwinda

Bemærkninger:
Distanceskala for 20 eng.leagues. Ingen br-lgdr-skalaer. Dybder vist.
4 kompasroser med værdien A Point Variation.
Kortet dækker fra Helsingør til Visby og mod E til Curlands kyst.
Papirets størrelse 102,5 x 61,5 cm, korttegning 99,5 x 59,5 cm.
Registreret i databasen under lbnr. 4340;

Kort 10 Titel:
A Draught of the
Baltick
from the
Rose Head
to the
Island Dago

Bemærkninger:
Kortet dækker Østersøen fra Danzig i S til Dagøs W-pynt og inkl. Gotland mod W og Randstaternes kyst mod E.
2 kompasroser. Distanceskala for 20 eng. leagues. Ingen br-lgdr-skalaer. Dybder vist.
Danzig tegnet med lille bysprospekt. N peger på kortet mod venstre.
Papirstørrelse 92 x 57 cm, kort 88 x 49,5 cm.
Registreret i databasen under lbnr. 4341;

Kort 11 Titel:
A Draught of the
Baltick
from the isle of
Oeland to Revel
including Gothland Riga &c.

Bemærkninger:
Kortet dækker fra Ølands midte og nordpå, svenskekysten til Ålandsøerne, og Finland til E for Hangø og Randstaterne fra Revel og Riga til Winda samt Dagø og Øsel.
Ingen br-lgdr-skalaer. Dybder vist. 2 kompasroser med mv vist. Distanceskala for 15 leagues.
Papirstørrelse 78,5 x 58,5 cm, korttegning 76 x 51,5 cm.
Registreret i databasen under lbnr. 4342;

Kort 12 Titel:
A Draught of
the Island of
Bornholm

Bemærkninger:
Ingen bredde-længdeskalaer. Dybder vist og distanceskala for 5 eng. leagues.
Enkelte mærker vist ud for Rønne. Kompasrose.
Papirstørrelse B 45,5 x 58 cm, korttegning 38 x 53 cm.
Registreret i databasen under lbnr. 4343;

Kort 13 Titel:
A Draught of
the Road of
Hanno
before Carlshaven

Bemærkninger:
Kortet dækker Hanøbugten med Karlshavn i Sverige.
Ingen bredde-længde-skala. Kompasrose vist og distanceskala for 3 eng. leagues.
Papirmål B 46 x 57,5, korttegning 40 x 43,5 cm.
Registreret i databasen under lbnr. 4344;

Kort 14 Titel:
A Draught of
Carlscrone
in
Sweden

Bemærkninger:
Kortet dækker Karlskrona og indsejlingen dertil. Foran indsejlingen er tegnet 10 skibe med sejl og flag sat.
Ingen bredde-længdeskalaer. Dybder vist og distanceskala for 4 eng. mil eller 1 dansk mil.
Karlskrona er vist som et lille byprospekt.
Papirmål B 46 x 57 cm, korttegning 55 x 43,5 cm.
Registreret i databasen under lbnr. 4345;

Kort 15 kort 15 består af to planer. Titel for v. side
A Draught of Slithamn
Harbour or Bay
on the East side of
Gothland.


Titel for h. side:
A Draught of Caples Wyk or Bay
Note: All Within the pricked Lines on each Side is
Rocky Grounds & without sand.

Bemærkninger:
På venstre kort findes navnene: Boge Church, Lome øen Asundh.
Kortettegningen er B 27 x 39,5 cm.
På højre kort findes navnene: Katkangen, Labro og Slyringe.
Kortene har dybder vist og kompasroser, men ingen breddee-lgdr-skalaer.
Korttegningen er B 24,5 x 39,5 cm. Papirmålet er 57 x 45,5 cm.
Registreret i databasen under lbnr. 4346;

Kort 16 Titel:
A Large Draught of the
Passage of
Stockholm
from
Suderarmen
to the
Dollers Castle

Bemærkninger:
Kortet dækker indsejlingen til Stockholm fra Doller By og Slot i syd til Suderarmen yderst i indsejlingen.
Ingen brd-lgd-skala. Kompasrose vist. N peger på kortet mod højre. Distanceskala for 15 eng. mil.
Papirmålet er B 68,5 x 64,5 cm, korttegning 65 x 60,5 cm.
Registreret i databasen under lbnr. 4347;

Kort 17 Titel:
A Draught of the Passage of Stockholm
from Landsort to Dollers-Castle
Note: The Prickd. Line shews the fair Way.
This Mark # the Rocks above Water and this + the Rocks under Water.

Bemærkninger:
Kortet dækker fra Landsort i S til Dollers Slot i N, skærgården.
Ingen brd-lgd-skalaer. Dybder og ruter vist. Kompasrose. På kortet peger N mod NE.
Papirmål B 56,5 x 45 cm, korttegning 46 x 32 cm.
Registreret i databasen under lbnr. 4348;

Kort 18 Titel:
A Draught of
the Passage of
Stockholm
from
Landsort
to
Suderarmen
with the remarkable
Rocks & Islands Sea-ward.

Bemærkninger:
På kortet findes:
Note: The pricked Line with the Soundings
Shows the Passage the Hon.ble Sr. Iohn Norris
--- came through with His Majestys Fleet under
his Command the 20 & 24 of August 1721.

Note this mark
[lodret streg med kugle om foden] Prickets or Small Beacons
on sunken Rocks of Several Depths under Water.


Kortet dækker hele Stockholmsområdet fra Landsort til N for Suderarmen.
Ingen brd-lgd-skalaer. 2 kompasroser vist. Distanceskala for 8 eng. leagues.
Stockholm vist med et lille byprospekt.
Papirmål B 79 x 70 cm, korttegning 74,5 x 67,5 cm.
Registreret i databasen under lbnr. 4349;

Kort 19 Titel:
A Draught of the Road
of
Hangøø in Finland

Bemærkninger:
Kortet dækker Hangøområdet.
Ingen brd-lgdr-skalaer. 2 kompasroser. Distanceskala for 3 eng. mil. Dybder vist.
Papirmål B 58 x 45 cm, korttegning 51,5 x 39 cm.
Registreret i databasen under lbnr. 4350;

Kort 20 Titel:
A Draught
of the
Harbour
of
Crownslote

Bemærkninger:
Kortet dækker indsejlingen til Sankt Petersborg fra Bjørkø over Kronstadt til byen.
Ingen brd-lgdr-skalaer. Kompasrose og dybder vist. Distanceskala for leauges.
Nedrst på kortet er en tegning over flådehavnens kajer og forsyningsbygninger,
og der er vist moringsbøjer med 5 x 4 skibe moret i bøjerne med fire liner ud.
Tekst under tegningen, der også har en skala for 200 fathoms, er:

A large Draught of ye Haven of Crownslote.

Papirmål B 58 x 54 cm, korttegning 58 x 51,5 cm. Papiret er tæt beskåret.
Registreret i databasen under lbnr. 4351;


Jørgen Marcussen
Opdateret d. 27.2.2017
Retur til hjemmesidens forside