Petter Geddas Søkort over ØstersøenSøkortregistreringsnummer 1975:0056
Lbnr. 2026 til 2038,

Dette registernummer er et genoptryk fra 1974 af Petter Geddas Søkort over Østersøen fra 1695 på nær blad 11 og 12, der er fra 1699. I et kartonomslag er der indlagt 12 falsede kortblade samt et hæfte indeholdende den originale fortale samt et på svensk affattet essay om kortets tilblivelse og dets to hovedmænd. Der er slutteligt et kort engelsk resume.

Titelsiden:

General Hydrographisk
CHART-BOOK
ofwer
ÖSTERSIØN,
och
KATTE-GATT,
Till sin rætta Figur och Stoorleek, Landstræckningar,
så wæl som Langs-och Twers courser, Poli-hoegder och Læng-
der, Grund och Bankar med mere, dem Siöfahrande till
Nytta och Rættelse,

Først Aff
Hans Konglige Maytts. till Swerige Vice Amirals, Wälb: Herr
W E R N E R von R O S E N F E L T S,
I några Åhr med Flÿt fattade Observationer.
Jemwæl Sedermera
Af åthskillige egne Tijd effter annnn giorde
[omløb] Special Hydrographiske Chartor ihoopdragen
Samanfattat och Aftecknat Anno 1694.
Aff
P E T T E R G E D D A
Styrmans-Capitein och Directeur øfwer Lotteriet under
Hans Kongl. Maj. i Swerige.


Derefter følger et træsnit med tre skibe og nogle hvalfisk eller fisk.
Nederst på titelsiden under en vandret streg:

j'AMSTERDAM, Hoos
Med Kongl. Maj. aldernådigste Privilegio på Tyo Ahrs tijd.


Side to og tre: Påminnelse till Læsaren. Her følger en indledning om værkets tilblivelse.

Side fire: Register uppå de Pass. Chartor, som uthi denna Nya Siø-Charte-Booken øfwer Øster-Siøn Innehalles.

I. Een General-Wæxande Grad-Charta øfwer heela Oestersiøn och Kattegatt, innehâllandes alla Custerne ifrân Skagen alt in till Gæfle samt Nyen Skants i Ingermanland.

II. Een Dito Grad-Charta øfwer Norre-bottens-Siøn ifrân Gæfle in till Târne.

III. Een Pass-Charta uthi større bestik øfwer Schager-rack eller Kattegatt, utwijsandes Cûsterne ifrån Norrige och Skagen, intill Oersund.

IV. Een dito ifrâ Oersund till Calmar, samt med Custerne af Pomeren, Bornholm, Landt-Rygen etc.

V. Een dito frân Calmarsund till Stockholm, med Gottland och Oeland.

VI. Een dito ifrân Stockholm till Gæfle samt Abo, hwar uthi innehâlles heela Åland med Finska Skæren till Jungrusund.

VII. Een dito øfwer heela Revels-bottn ifrân Jungfrusund och Dagöön till Nyenschantz.

VIII. Een dito øfwer Rijgske Bottn med Oesel Samt een deel af Gottland.

IX. Een dito, Som ûthi ænnu større Bestick utwÿser nâgot tydeligare, Stokholms-Skargárden, Blekings-Custen, Oeresund med Drogden till Falsterbo, item fahrwattnett till Strâlsund.

X. Een dito øfwer fahrwattnet áth Lybeck och Wismar samt Slÿtehamn pâ Gottland.

XI. General Passcharta Öfwer Öster-Siöön och Skager-Rack.

XII. Een ny Förbâttrat General Passcharta Öfwer Norr Siön.
På samme side nederst findes et engelsksproget:
ADVERTISEMENT.

We Advertise you by this, that the General Charts of the East and Northern Seas, are erected according the Mercators Degrees, having the Points of the Compasses according the Meridian, or true side and North-Points which differs more with that which the Needle of the Compasses shows, then half a Point, and further to the East-end, within the Revels Coast more then a whole Point; ....
Side fem:
PRIVILEGIUM.

Wij CARL med Guds Nâde, Sweriges, Gøthes och Wândes Konung, Stoorførste till Finland, Hertug uti Skâne, Estland, Lijfland, Careelen, Brehmen, Stettin, Pomeren, Cassuben och Wænden, Første till Rügen, Herre øfwer Ingermanland och Wissmar; sa och Pfalts-Grefwe wid Rheyn i Beyern, til Gülich, Clewe och Bergen Hertig; Gøre witterligit ......
Der giver ti års privilegium til udgiverne og er dateret 8. juni 1693.

Side seks:

Indeholder en dedikation til kong Karl XI af Sverige.

Kong Karl den XI regererede 1660-1697, Karl XII 1997-1718.

Fra side 7 til 12 er trykt nutidige oplysninger om kortets tilblivelse og trykning.

Der er efterfølgende indsat oplysninger om de enkelte 12 kortblade. Numrene, der indleder teksten, er løbenumrene for databaseregistreringen.

Alle kortene er trykt med et løbenummer i et lille kvadrat i nederste højre hjørne. Ingen af kortene er farvelagte. Der er gradskalaer på bladene 1,2, 11 og 12, hvor længden er beregnet med et nulpunkt på ca. tenerifes længde (ca. 13° 45' vest for greenwich). Resten er uden skalaer. Alle kortene har kompasroser efter portolankortsmodel.

Lbnr. Kortbladsnummer og beskrivelse
20271.
Titelkartouche Wäxande Grad-Charta öfwer ÖSTER-SIÖN Ifrån Skagen till Norrebottn och Nyenskantz
Effter Vice Ammiralen Wälb:ne H:r Werner van Rosenfelts, så wäl som egne, med flÿt giorde Observationer; effter några åhrs omkringfarande och Cousternas noga afpeÿlande nÿligen medflÿt sammendragen och afteknat af
Petter Gedda.
Anno 1694.
Dedikationskart. Serenissimo et Potentissimo Regi Carolo XI.mo Svecorum, Gothorum, Wandalorumg [=rumque?], Regi. Magno Duci Finlandiae, etc: etc:
Mappam hane [hanc?] generalem hydrographicam Maris Balthici, humilime offert; dicat dedicat Suæ Regiæ Majestatis Subjectissimus subditus
P: Gedda.
Distancer To distanceskalaer for:
Milliaria Svecica sive Swenska Mÿler
Quorum 11 2/17 uni Gradui Latitudinis Respondent
samt
Milliaria Germanica Communia of Gemeene Duÿtsche Mÿlen
Quorum 15 unum Gradum Latitud: Occupant
Nav.detaljer Tre små pile i cirkler visende retvisende nord. Lodskud vist over hele havet. Grunde markeret med stiplede linjer. Navnestof anført vinkelret på kysten og på landsiden.
Dækning
Fra 61° 45' N til Lübeck, Jyllands Østkyst, Oslofjorden, mod øst til St. Petersborg.
20282.
Titelkartouche Waxande Grad-Charta Öfwer NORRE-BOTTEN
Innehållandes alle Cousterne ifrån GEFLE, och ÅBO alt op till Tårneå, af de bästa Geometriska Charter så wäl som hans Kongh: Maÿ:is till Swerige för detta Ammirals Sal: Herr Hindrich Gerdtson Siöhielms Particulier Beskrÿfningar, med flÿt Sam[man]andragen och aftecknat med Kongh: Maÿ:s Privilegiö på 10 Ahrs tÿd af Petter Gedda.
A:o 1695.
Dedikationskart. CAROLO Caroli XI Svecorum, Gothorum, Wandalorumque Regis etc: etc: Filio Serenissimo Principi Sveciae Haereditario Mappam hancce Hydro-graphicam Sinus Bottinici, dicat dedicat Suæ Reg: Celsitudinis
Devotissimus et Humillumis Servias
P: Gedda.
DistancerDuytse Mÿlen.
Dækning
Hele Bottenbugten til Ålandsøerne mod syd.
20293.
Titelkartouche Special Passchärta ôfwer SKAGER-RACK Uthwÿsandes rätta beskaffenheeten af Cousten ifrån Frederikshall i Norrige alt till Landscrona afspeÿlat sammandragit och oprÿtat af
Petter Gedda
Anno 1695. Med 10 Åhrs Privilegio.
Dedikationskart. Illustrissimo et Excellentissimo Comiti Dno: IOHANNI WACHTMEISTER Sac:æ Reg:æ Maj:is Sueciæ Senatori, ut et Thalassiarche etc: etc: Mappam hanc Hÿdrographicam
Humillime offert suæ Exccellentiæ
Humilimus Cliens
P: Gedda.
PlanMarstrand
Distancer Swenska Mÿler à 18.000 Stockholms Alnar
Tyska Mÿlen à 15 på een Grad: Lat:is
Misvisning Der er påsat pile i små cirkler visende det retvisende nord.
Dækning
Kattegat fra Oslofjorden til Røsnæs og Samsø.
20304.
Titelkartouche Special Passcharta Öfwer een Deel af ÖSTER-SIÖÖN, Begÿnnandes ifrån Öresundh intill Calmar, samt och ifrån Rostock till Liba, Hwaruthinnan Jemswäl innehålles Öjarna, Rugen, Vsedom, Wollin, Bornholm, och Södra Delen af Öland, med alla sine Grund och Diuphter, delineerat och beskrefwen med 10 Års Privilegiö af
Petter Gedda
A.o 1695.
Dedikationskart. Illustrissimo Excellentissimo Comiti Dno FABIANO WREEDE Sac:æ Reg:æ Maj:is Sveciæ Senatori, nec non Cameræ Præsidi etc: etc: Tabulam hanc Hydro-graphicam humillimè dicatB Excellentiæ suæ
Humillimus Servus
P: Gedda.
Distancer Swenska Mÿler à 18.000 Stockholms Alnar
Gemene Duÿtsche Meÿlen à 15 in een Gradt Latit:is
Dækning
Møn, Bornholm, til Wollsacker i Polen og halvt Øland. Mod nord til Kullen og Laholm.
20315.
Titelkartouche Special Passcharta Öfwer een Deel aff ÖSTER-SIÖÖN, Begÿnnandes ifrån Calmarsund intill Stockholm, innehållandes Iemwäl Öjarna Gottland och Öland. Sam[m]andragen och affrÿtat med 10 Åhrs Privilegiö af
Petter Gedda
A:o 1695.
Dedikationskart. Illustrissimo Excellentissimo Comiti Dno IACOBO IOHANNI HASTFER Sac:æ Reg:æ Maj:is Sveciæ Senatori et Campi Marschallo etc: etc: Tabulam hanc submisse præbet
suæ Excellentiæ
Humillimus Servus
P: Gedda.
Navigation Pil i cirkel viser retv. n. Kortet orienteret med nord til højre.
Distancer Swenska Mÿler à 18.000 Stockholms-Alnar
Gemene Duÿsche Mÿlen à 15 in een Gradt Latit:is
Dækning
Øland, Gotland til Stockholm, men kun til lidt øst for Gotland.
20326.
Titelkartouche Special Passcharta Öfwer een Deel af ÖSTER-SIÖÖN, Begÿnnandes ifrån Edsnabben att utwÿsa Stockholms-Skærgården medh Heele Cousten intill Gefle, samt och den Finska Skærgården till Åbo, jemwäl Heela Åland aftecknat med 10 Åhrs Privilegiö af
Petter Gedda
A:o 1695.
Dedikationskart. Illustrissimo atq Excellentissimo Comiti Dno ERICO DAALBERG Sac:æ Reg:æ Maj:is Sveciæ Senatori et Campi Marschallo etc: etc: Mappam hanc hydrographicam submisse animo attribuit
suæ Excellentiæ
Servus Humillimus
P: Gedda.
NavigationPil i cirkel viser retv. n.
Distancer Swenska Mÿler à 18.000 Stockholms-Alnar
Gemene Duÿtsche Mÿlen à 15 in een Gradt Latit:is
Dækning
Fra s for Stockholm-Gefle, Ålandsøerne og finske kyst mod ø til Åbo.
20337.
Titelkartouche
Special Passcharta Öfwer een Deel aff ÖSTER-SIÖÖN, Nembl: den Finska-Botten med alle sina Couster och Lägenheeter ifrån Kimitöö och Möösund intill Ändan wedh Nyenskantz med flÿt sammandragen och rÿtat med Privilegi¨på 10 Åhrs tÿd af
Petter Gedda
A:o 1695.
Dedikationskart. Illustrissimo et Excellentissimo Comiti Dno DIETRICO WRANGEL Sac:æ Reg:æ Maj:is Sveciæ Senatori etc: etc: Chartum hanece hydrographicam per humiliter exhibet
suæ Excellentiæ
Servus Humillimus
P: Gedda.
Navigation Pil i cirkel viser retv. n.
Distancer Swenska Mÿler à 18.000 Stockholms-Alnar
Gemene Duÿsche Mÿlen à 15 in een Gradt Latit:is
Dækning
Finske Bugt fra Dagøs østside og Hanø til bunden.
20348.
Titelkartouche Special Passcharta Öfwer een Deel aff ÖSTER-SIÖÖN, Altifrån Sandhamn till Rÿga , Innehållandes Iemwäl Moösund, samt Öjarna Ösel och Dagon, med een Deel af Gottland och den Curiske Wallen, delineerat med 10 Åhrs Privilegiö af
Petter Gedda
A:o 1695.
Dedikationskart. Generosissimo Baroni Dno IOHANNI CLERCK Sac:æ Reg:æ Maj:is Sveciæ Ammiraldo etc: etc: Hydrographicam hanc Tabulam humiliter[?] tribuit
Generosiss:mi Domini
Observantissimus Servus
P: Gedda.
Navigation Pil i cirkel viser retv. n.
Distancer
Swenska Mÿhl à 18.000 Stockholms-Alnar
Gemene Duÿtsche Mÿlen à 15 in een grat Lat:is
Dækning
Gotlands østkant Curland Bugten med Riga, Øsel og Dagø.
20359.
Titelkartouche
Några Små Pass-Charter som uti Större bestick innehålla Stockholms-Leeden, samt Blekings-Custen, item Oeresund, så wäl som Farwattnet till Stralsund, aftecknade med Kongh: Maÿ:s allernådigste Privilegiö på 10 åhrs Tÿd af
Petter Gedda
A:o 1695.
Dedikationskart. Generosissimo Baroni Dno ERICO SIÖBLAD Sac:æ Reg:æ Maj:is Sveciæ Ammiraldo etc: etc: Mappam hanc Hydrographicam humili affectu offert.
Generosissimi Domini
Addietissimus Servus
P: Gedda.
Navigation
Pil i cirkel viser retv. n.
Distancer Gemene Duÿtsche Mÿlen à 15 in een grat Lat:is
Dækning
Fire planer for hhv. Stralsund - Usedom passagen; Stockholm skærgård; Sølvesborg-Karlskrona; Øresund.
203610.
Titelkartouche Special Passkaerten van het Vaerwaeter naar Lybeck en Wismar, Item de Droogden ende de Reede van Copenhagen. Noch de Reede ende de Munde van Dantzig. Mitsgaeders Slytehaven op Gottland ende Serlehaven in Swarfwer Oort op Oesel. Alles naeuwkeurigklÿck t'samen gebracht ende geteeknet met Privilegie voor 10 Jaeren a.o 1695.
Petter Gedda.
Dedikationskart.
Generosissimo Baroni Dno CORNELIO ANKARSTIERNA Sac:æ Reg:æ Maj:is Sveciæ Ammiraldo etc: Charta hæcce hydrographica humiliter dedicatur â Generosiss:mi Domini
Addietissimo Servo
P: Gedda.
Navigation Retv.cirklerne indeholder ingen pile. Nogen klaring i ramme titelsat: Explicatio Notarum van de Stadt Copenhagen - med nogle bygninger i byen mærket med bogstaver.
Distancer Skala på hver plan for Een Gemeene Duÿtse Mÿle. eller som foranstående Blad 9.
Dækning
 

Seks planer for hhv. Farvandet mellem Langeland, Femern til Rügen og op i Sundet til Saltholm. Plan over Amager, København og Saltholm. Dantzig rede. Øsels sydlige rev. Gotland ved Sankt Olufshamn. Wismar Red.
203711.
Titelkartouche General Passcharta Öfwer ÖSTER-SIÖÖN och Skager-Rack, uthwysandes alla courserne på det aldranogaste och accurateste som det uthi platt och effter een medierat Compassens afwÿkningh görligit warit så effter V. Ammiralens Wölh:ne H: Werner von Rosenfelts, som Egne med glÿt giord observationer, sammenfattat, och optecknat af
Petter Gedda
A:o 1695.
Dedikationskart. Der her tre adskilte rammer med dedikationer:
Venstre Illustrissimo et Excellentissimo Comiti Dno NICOLAO BIELCKE Sac:æ Reg:æ Maj:is Sveciæ Senatori, ut et Campi Marscallo etc: etc: Hydrographica hæctabula pariter dicatur â
suæ Excellentiæ
Humillimo Servo
P: Gedda.
Midten Illustrissimo et Excellentissimq[ue] Comiti Dno BENEDICTO OXENSTIERNA Sac:æ Reg:æ Maj:is Sveciæ Senatori, nec non ejusdem Collegio â Secretis Præsidi etc: etc: mappa hæcce dedicatur â
suæ Excellentiæ
Humillimo Servo
P: Gedda.
Højre
Illustrissimo atq Excellentissimo Comiti Dno NICOLAO GYLDENSTOLPE Sac:æ Reg:æ Maj:is Sveciæ Senatori, etc: etc: Charta hæcce hydrographica similiter offertur â
suæ Excellentiæ
Humillimo Servo
P: Gedda.
Navigation Pil i cirkel viser retv. n.
Distancer Swenska Mÿler à 11 2/17 på en gr: lat:
Tyska Mÿler à 15 på een grad lat:
Tegning Carls-Crona byprospekt med skibe på reden broer og garnison. Der er symbolforklaringer med bogstavmærkede bygninger i byen.
Planer Kexholm-Lähn med Ladoga See.
Dækning Fra Skagerak og Jyske Rev gennem danske farvande til Ålandøerne og Finske Bugt til Skt. Petersborg.
Noter
 
 

Der er to rammer nederst til venstre med Advertisement om kortets indretning, nemlig at hvis man ikke vil anvende det medleverede Mercatorkort på blad 1, så kna man her bruge paskortet som oversejlingskort i Østersøen.
Samme forklaring gives i naborammen på hollandsk.
203812.
Titelkartouche Over titelkartouchen er kongens monogram, der nu i 1697 er ændret til Carl XII.
Een ny Forbättrat General Passcharta ofwer NORR SIÖN. Rätt lagd efter Magnetens ordinarie wÿsande.
A Niw Mendet General Chart of the Nort Sea. Drawn according the true Veruation of the Magnet.
Een Niewe Verbeeterde Generale Passkaart van de Noordt Zee. Geleyt nae het Waare Wysen van den Magneet.
Dedikationskart.Mangler.
Distancer Tyska Mylar. Duytse Mylen à 15 Dito 1 Grad.
Englisch and Franch Leagues 20 to a Degree.
Signeret Carl Eldberg Delineavit - L. van Anse Sculpit.
Planer Göteborg med navneliste for 25 lokaliteter afmærket med tal og bogstaver.
Norfolk - Suffolk, Ipswich - Cromer
Tegning Göteborg med skibe på elven og kirketårne vist.
Navigation Kortet er orienteret med nord til højre.
Dækning
Nordsøen fra Dover til Shetland og mod øst til Stralsund.


Jørgen Marcussen
Opdateret d. 27.2.2017
Retur til hjemmesidens forside