Skriftlige kilder vedr. sundhed

Handels- og Søfartsmuseets samling

Opdateret 28. februar 2012.


Indledning

Dette er en foreløbig oversigt over skriftlige kilder, bøger, trykte og håndskrevne arkivalier samt enkelte genstande, om sundhed og sygdom på Handels- & Søfartsmuseet. Listen er formodentligt ikke komplet, og observerer jeg yderligere genstande inden for emnegruppen, vil de blive tilføjet listen.

Listen består af to dele. I første del er museets bestand af bøger opført. Nogle er endnu ikke digitalt registreret, og nogle er forsynet med registreringsnummer som museumsgenstand og opbevares adskilt fra bibliotekssamlingen. Her er disse bøger medtaget for at forenkle oversigten. Listen er sorteret efter forfatterefternavn. De anonyme skrifter er opstillet kronologisk.

Den anden del indeholder oversigt over de mindre tryksager som forordninger og bekendtgørelser samt andre plakater og genstande, der har et kartotekskort med emne efter oversigten bragt som indledning til del to. Denne del er sorteret efter museumsregistreringsnummer inden for hvert emne. Den viste tekst for dokumenterne er kartotekskortenes og ikke selve dokumenttitlerne.

I anden del er der under emnekortet lægebøger listet otte enheder, der har fået museumsregistreringsnummer. Disse enheder er også optaget i første dels biblioteksliste.

Anvendte forkortelser
* en asterisk sidst i posten betyder reelt observeret.
- en streg betyder kartotekskort set, men genstand ikke fremfundet.
AND = Anordning.
BEK = Bekendtgørelse.
CIR = Cirkulære.
FOR = Forordning.
LOV = Lov, lovbekendtgørelse.
MED = Meddelelse

Anon
  Extract af den Kongel. Reglerings Commissions Forslage af 19de April 1781 - 20de Martii, 8de April og 26de May 1789 angaaende De Syges og Qvæstedes Behandling paa de Kongelige skibe, samt Adskilligt til Sundhedens og Reenlighedens Befordring inden Skibsborde henhørende.
Trykt P. Horrebows enke, København 1790.
Placeret: Billedarkiv. Gammel biblioteksregistrering U/II 3367. *
Anon
  Kort Anviisning til Brugen af det Skibs- og Huus-Apothek som efter foregaaende Bestilling er at faae tilkiøbs paa Hiorte-Apotheket i Gothersgade No. 336 Littr. B.
København, 1815, 38 pp.
Placeret: Biblioteket. Stregkode: 3664726636. Gl. Bibl.reg. U/II - 593. *
Anon
  Regler til Iagttagelse af Sundheds- eller Quarantaine-Commissionerne, i de danske Søe-Stæder, i Særdeleshed hvor Observations-Quarantainer kunne holdes.
København, 1821, 28 pp. med indlæg og tillæg.
Placeret: Billedarkiv. Gl. biblioteksreg. U/II 3350. *
Anon
  Kort Anviisning til at hjælpe sig i de almindeligste Sygdomstilfælde, hvor det er umuligt at faae Lægehjælp, især bestemt for Søfarende. (Medicinkister, indrettede efter denne Anviisning, faaes paa Ny Svane-Apothek på Østergade).
København, 1842, 32 pp.
Placeret: SA Medicin. Museumsregistreringsnummer 1951:2302.
Dig. reg. Streg 3664718587. Gl. Bibl.reg. U/II - 9318. *
Anon
  Kort Anviisning til at hjælpe sig i de almindeligste Sygdomstilfælde, hvor det er umuligt at faae Lægehjælp, især bestemt for Søfarende. (Medicinkister, indrettede efter denne Anviisning, faaes paa Christianshavns Apothek hos I. C. Hauberg).
København, 1851, 32 pp.
Placeret: SA Medicin. Museumsregistreringsnummer 1951:2303.
Dig. reg. Stregkode mangler. Gl. biblioteksregistrering: U/II 9319. *
Anon
  Kort Anviisning til at hjælpe sig i de almindeligste Sygdomstilfælde, hvor det er umuligt at faae Lægehjælp, især bestemt for Søfarende. (Medicinkister, indrettede efter denne Anviisning, faaes paa Christianshavns Apothek hos I. C. Hauberg).
[Apotek og navn udstreget og erstattet af Svane-Apotheket, A. Benzon]

København, 1851, 32 pp.
Placeret: SA Medicin. Museumsregistreringsnummer 1951:2304. *
Anon
  Kort Anviisning til at hjælpe sig i de almindeligste Sygdomstilfælde, hvor det er umuligt at faae Lægehjælp, især bestemt for Søfarende. Medicinkister, indrettede efter denne Anviisning, faaes hos Alfed Benzon, Svane Apothek, Østergade Nr. 18 (Matr. Nr. 71), Medicinalhandel en gros & en detail i Kjøbenhavn.
København, 1860, 32 pp.
Placeret: Bibliotek. Dig. reg. Stregkode mangler. Gl. biblioteksregistrering: U/II 9320. Museumsregistreringsnummer 1951:2305. *
Anon
  Bekjendtgjørelse om en af Justitsministeriet stadfæstet Sundhedsvedtægt for Helsingør Kjøbstad.
Signeret J. Nellemann / A Grüner den 6te Juli 1885.
Side 1-16.
Placeret: Bibliotek. Gl. biblioteksregistrering A/V.7 - 1751. *
Anon
  Veiledning i Sundhedspleie og Sygebehandling ombord i Handelsskibe.
Kristiania, 1891. 210 pp.
Gl. biblioteksnummer U/II 14078. Kort findes, bog ikke set. -
Anon
  Tredie danske hygiejniske Møde i Helsingør d. 27-28 August 1908.
Samlepose med indhold:
   Cigarfoderal med påtryk af begivenheden.
   Adgangskort.
   Adgangskort til Kronborg Malerisamling, Kirke, Telegrafstation og Kassematter.
   Adgangskort til Middagen paa Marienlyst d. 27/8 1908.
   Udklip fra avisen Nordsjælland med beretning fra mødet. D. 27/8 1908.
   Do. fra Helsingør Dagblad d. 29/8 1908.
   Do. fra Helsingør Avis d. 28/8 1908.
   Do. fra Helsingør Avis d. 27/8 1908.
   Indbydelse til det 3die danske hygiejniske Møde i Helsingør.
   Fortegnelse over Deltagerne i det 3die hygiejniske Møde i Helsingør.
   Hvad er Hygiejne - sang på melodien "Men Klara hvorfor rødmer du..."
   Hygiejnens Maal - sang på melodien "Midsommervisen fra 'Der var engang..'."
   Et Hygiejnens Enten-Eller - sang på melodierne "Gorm den Gamle sad i Hallen" og "Du skal rose din Kone før Solen staar op".
   Beretning om det 3. danske hygiejniske Møde, fra "Maanedsskrift for Sundhedspleje", Kbh. 1908.
Placeret: Bibliotek. Gl. biblioteksnummer A/V.7 - 1807. *
Bankhofer, Hademar
  Schiffs- und Seemannsheilkunde.
Koehler, 1987, 132 pp. Placeret: Bibliotek. Dig. reg. *
Bertelsen, Alfred
  Erindringsord for Jordemødre i Grønland.
Jakobshavn, 1906, 53 pp. Dansk og grønlandsk tekst.
Placeret: SA Medicin. Museumsregistreringsnummer 1952:1735. *
Breuning-Storm, H. A.
  Lægebog for Søfarende.
Hornemanns lægebog udgivet ved Breuning-Storm, København 1892, 352 pp. 7. oplag.
Det sete ekspl. har i alt 368 sider inkl. annoncer.
Placeret: Billedarkiv. Gl. Bibl.registrering U/II 17900. *
Breuning-Storm, H. A.
  Lægebog for Søfarende.
København, 1911, 307 pp.
Biblioteksregistrering mangler, måske en dublet.
Placeret: Billedarkiv. *
Colby, Benjamin
  A Guide to Health being an exposition of the principles of the Thomsonian System of Practice....
Printed by S. W. Johnson, London, 1845, 11 + 104 pp.
Placeret: Bibliotek. Dig. reg. *
Druett, Joan
  Rough Medicin - Surgeons at Sea in the Age of Sail.
Routledge, 2000, X + 270 pp.
Placeret: Bibliotek. Dig. reg. *
Frandsen, Karl-Erik
  Kampen mod pesten - Karantænestationen på Saltholm 1709-1711.
Frydenlund, 2004, 62 pp + kort.
Placeret: Bibliotek. Dig. reg. *
Friedenberg, Zachary B.
  Medicine under Sail.
Naval Institute Press, Annapolis, 2002, XII + 174 pp.
Placeret: Bibliotek. Dig. reg. *
Gram, H. C. et al.
  Lægebog for Søfarende.
Røde Kors, Gyldendal, København, 1949. 470 pp.
Placeret: Bibliotek. Dig. reg. *
Hansen, Chr. D. A.
  Pharmacopea Danica 1868, dansk Oversættelse med enkelte Tilføjelser.
2det Oplag, København, 1875, 270 pp. *
Hansen, Henrik L.
  Occupation-related morbidity and mortality among merchant seafarers with particular reference to infectious diseases.
Syddansk U.P., 1996, 96 pp.
Placeret: Bibliotek. Dig. reg. *
Harvie, David I.
  Limeys - The true Story of One Man's War against Ignonomous.... Scurvy.
Sutton Publ. 2002, V + 314 pp.
Placeret: Bibliotek. Dig. reg. *
Hastrup, Morten
  Morten Hastrups Lægebog - Vejledning til rigtig anvendelse af de lægemidler, der findes ved kolonierne i Grønland.
København, 1905, 51 pp.
Gl. biblioteksnummer A/VIII.2 - 23255. Kort findes, bog ikke set. -
Hennings, D. Frederik
  Lægebog for Søefarende og Reisende eller fuldstændig Anviisning til hvorledes man kan vedligeholde sin Sundhed til Søes og i paakommende Tilfælde helbrede sig selv.
Af D. Frederik Hennings, Assessor i Sundhedskollegium, og praktiserende Læge i Barth.
Oversat ved J. D. Tode, Studiosus Medicinæ.
Med en Fortale og Anmærkninger af J. C. Tode, Professor, Hof- og Plejemedicus.
Trykt paa A. Soldins Forlag, København, 1801, VIII + 242 pp.
Placeret: Billedarkiv. *
[Forfatteren kaldes i Tyskland for Friedrich Henning, og han var stiftsmedikus i svensk Pommern i Greifswalf, men har altså haft forbindelse med byen Barth mellem Rostock og Stralsund.
JM 30/08 2009]
Herholdt, J. D.
  Forsøg til en historisk udsigt over redningsforanstaltninger....
København 1796, genoptryk 1960, X + 112 pp + side 425.
Placeret: Bibliotek. Dig. reg. *
Hornemann, W.
  Lægebog for Søfarende.
København, 1861. V + 150 pp.
Gl. biblioteksnummer U/I - 10692. Dig. reg. *
Hornemann, W.
  Lægebog for Søfarende, indeholdende Vejledning til en forbedret Sundheds- og Sygepleje i Handelsskibe.
Autoriseret af Indenrigsministeriet.
København, 1867, 2. oplag. 228 pp.
Gl. biblioteksnummr U - 235. Dig. reg. *
Hornemann, W.
  Lægebog for Søfarende, indeholdende Vejledning til en forbedret Sundheds- og Sygepleje i Handelsskibe.
København, 1876. 255 pp.
Gl. biblioteksnummer U/I 10410. Dig. reg. *
Hornemann, W.
  Lægebog for Søfarende, indeholdende Veiledning til en forbedret Sundheds- og Sygepleie i Handelsskibe.
København, F. Borchorst, 1882. 254 pp.
Dette sete eksemplar bar ingen biblioteksregistrering; muligvis en dublet.
Placeret: Billedarkiv. *
Johannsen, E. W. + Aage Krarup Nielsen
  Lægebog for Søfarende.
Autoriseret af Ministeriet for Søfart og Fiskeri til Brug i danske Handelsskibe.
Jespersen & Pio, 1930. 287 pp.
Placeret SA Medicin. Museumsregistreringsnummer 2008:0117.
Gl. biblioteksnummer U/II 282. *
Johannsen, E. W. + Aage Krarup Nielsen
  Lægebog for Søfarende.
Jespersen & Pio, 1940. 318 pp.
Gl. biblioteksnummer U/II - 15962. Kort findes, bog ikke set. -
Møllenbach, C. J. (ed.)
  Lægebog for Søfarende.
Red. Møllenbach, Frode Rydgaard & A. Mahneke. Gyldendal, 1976, 2. udg. 478 pp.
Placeret: Bibliotek. Dig. reg. *
Kirk, Ulrik
  Søfartsstyrelsens Lægebog.
Weilbach, 1996. Samme titel i engelsk oversættelse er også reg.
Placeret: Bibliotek. Dig. reg. *
Kirk, Ulrik
  Maritime Medical Manual.
Weilbach, 1996. Samme titel som ovenstående i engelsk oversættelse.
Placeret: Bibliotek. Dig. reg. *
Klem, Knud
  Øresunds- og Helsingørs Sygehospital gennem 150 Aar.
Helsingør, L. H. Andersens Bogtrykkeri, 1946, 86 pp.
Placeret: Bibliotek. Dig. reg. *
Larsen, Øivind
  Schiff und Seuche 1795-1799.
Disputats, Ein medizinischer Beitrag zur historischen Kenntnis der Gesundheitsverhältsnisse an Bord dänissch-norwegischer Kriegsschiffe auf den Fahrten nach Dänisch-Westindien.
Universitetsforlaget, Oslo, 1968, 268 pp.
Placeret: Bibliotek. Dig. reg. *
Lerch, Chirurg
  Underretning for Jordemødre i Grønland;
Unnersòutiksak ernisúksiortunnut Kaladlit nunænnêtunnut

Oversat af paa Grønlandsk af Præsten Kragh.
Louis Kleins Bogtrykkeri, København 1867, 64 pp.
Placeret: Fotoarkiv. Gl. biblioteksregistrering A/VIII.2 - 7560. *
Mansa, F. V.
  Pesten i Helsingør og Kiøbenhavn 1710 og 1711.
Gyldendal, 1854, VIII + 272 pp.
Placeret: Bibliotek. Dig. reg. *
Nyland, Nick
  Skørbug, beskøjter og skibskirurger.
Fiskeri & Søfartsmuseet, 1994, 96 pp.
Placeret: Bibliotek. Dig. reg. *
Philip, Ludvig
  Lægebog for Søfarende.
Chr. Steen & Søn, København, 1850, 106 pp.
Placeret: Bibliotek. Dig. reg. Stregkode 3664726628. Gl. bibl. U/2 - 413. *
Reymann, Fritz
  Sundhed og Sygdom blandt Søfolk. 1. Hefte Kønssygdomme.
Rederiet J. Lauritzen, København, 1940, 120 pp.
Placeret: Bibliotek. Dig. reg. *
Shepherd, Peter
  Førstehjælp / Lægebog - First Aid to the Injured.
London, 1895, 103 pp.
Gl. biblioteksnummer U/II 17899. Kort findes, bog ikke set. -
Steenberg, S. A.
  A short Explanation concerning the use of the medicines found in the accompanying House-, Ship- and Travelling medicine chest; and of the most common and prevalent diseases, their symptoms and cure.
Apotheker S. A. Steenberg i Helsingør, 1836. 44 pp.

Placeret: SA Medicin. Museumsregistreringsnummer 1951:2300. *
Dubleteksemplar registreret i biblioteket, gl.reg.nr. U/II 2726. *
Også opført under anden del, medicinalvarer.
Steenberg, S. A.
  Kort Underretning om Brugen af de Lægemidler, der findes i medfølgende Huus-, Skibs- og Rejse-Apothek samt om de almindeligste forekommende Sygdomme, deres Kjendetegn og Helbredelsesmaade.
Apotheker S. A. Steenberg i Helsingør, 1841. 54 pp.
Placeret: SA Medicin. Museumsregistreringsnummer 1951:2299. *
Også opført under anden del, medicinalvarer.
Steenberg, S. A.
  Kurz gefasster Unterricht von dem Gebrauch der sich in folgender Haus- Schiffs- und Reiseapotheke befindenden Arzeneimittel.
Helsingør ca. 1850 (dato ikke registreret), dateret med håndskrift til 1836. 47 pp.
Placeret: Bibliotek. Dig. reg. Gl. bibl.registrering U/II - 2480. *
Sutton, Samuel
  An Historical Account of A New Method For extracting the foul Air out of Ships, &c. with the Description and Draught of the Machines By which it is performed.
J. Noon, London, 1745, 48 pp.+ plan.
Genstandsnr. 1943:100.
Placeret: Bibliotek. Dig. reg. Gammelt biblioteksreg. G/III 7768. *
Verbruge, Johannes
  Das Exanen Chirurgicum (1715) - Ein holländisches-Schiffsärztliches Traktat.
Düsseldorf, 1974. 142 pp.
Gl. biblioteksnummer U/II - 19446. Kort findes, bog ikke set. -
Visby, Frederik
  Om Tændernes Vedligeholdelse.
København, 1879, 32 pp.
Placeret i SA Medicin. Museumsregistreringsnummer 2008:0065. *
Volbehr, Klaus
  Gesundheit an Bord - Führer des Deutschen Schiffahrtsmuseum Nr. 11.
Bremerhafen, 1979.
Placeret: Bibliotek. Dig. reg. *
Watts, J. (ed.)
  The Influence of Nutrition upon naval and maritime History.
National Maritime Museum, Greenwich, London, 1981.
Placeret: Bibliotek. Dig. reg. *
Winge, Mogens
  Søetatens syge- og kvæsthuse.
Marinehistorisk Selskabs Skrift nr. 13, 1976. side 9-78.
Placeret: Bibliotek. Dig. reg. *
Zachariæ, James
  Kronologisk Samling af de for Tiden i Kongeriget Danmark, de nordlige Bilande og Kolonierne undtagne, gjældende Love, Anordninger og ministerielle Resolutioner m.m. betræffende Karantænevæsenet
Forlag og tryk: Georg Chr.Ursins Boghandel / Wibes Bogtrykkeri, 1871. 42 pp.
Placeret: Bibliotek, ex Søfartens Bibliotek.
Zimmermann, Fritz
  John Clarks Werk über die Schiffsmedizin: "Observations on the diseases in long voyages to hot countries and particularly on those which prevail in the East Indies.
Düsseldorf, 1973, 133 pp.
Placeret: Bibliotek. Dig. reg. *

ANDEN DEL

Genstandskartotekets indhold af sundhedsrelateret materiale

Bemærk, at teksterne er kartotekskortenes indhold og ikke dokumenternes ordrette tekster.
APOTEK
K 0393 = H&S 1915:0393
  Svaneapoteket i Aalborg, litografi.

1942:0180
  St. Thomas Apotek, foto SR 1949:0388, 1896

1944:0281-0283
  St. Thomas Apothecary Hall. Litogafi efter Fr. Visby. Foto 1871 og foto 1877. 3 stykker.

1951:2298-2305
  Vejledninger til brug for medicinkasser 1823-1860. 8 stykker.

1952:0864
  Plakat af 24/05 1842 ny Medicinaltakst.

1952:1807
  BEK 16/02 1909 om salg efter lukketid af medicin.

1952:1957-1963
  BEK og AND om apotekerdrift fra perioden 1915-1919, 7 genstande.

1953:0940
  Forordning om medicin og apoteker fra 1672.

1954:0887-0891
  Dåser fra apotek på et skib fra KGH, 5 stykker.
APOTEKERPRIVILEGIER

1949:1015
  Svensk kundgørelse ang. ophævelse af privilegier for apotekerdrift. 1873.
APOTEKERTAKSTER

1952:0842
  Interimstakst på lægemidler, 1840-06-06.

1952:0847
  St. Croix, apotekertakster. 1840.
APOTEKERVÆSEN

1952:1952 + 1953 + 1955
  LOV 29/04 1913 om medicinalvarer og salg af gift.
KARANTÆNE

K 0046 = 1915:0046
  Instruks for Helsingør Færgelav med henblik på karantæneforhold.

K 0058 A + B = 1915:0058A + 1915:0058B
  To instrukser fra hhv. 1834 og 1849 vedrørende karantæne i Helsingør.

K 0059 A-D = 1915:0059 A-D
  Pas og blanketter vedr. karantæne i Helsingør i årene 1831 + 1837 + 1847.

K 0073 = 1915:0073
  Breve fra karantænekommissionen i Helsingør til konsul Åhman. 1830.

K 0176 = 1915:0176
  Lov om ophævelse af lov om gebyrer for udstedelse af karantænepas fra 1838. Dateret 1858.

K 0233 = 1915:0233
  Tidsskriftudklip af karantænehus i København. Uden årstalsangivelse.

K 2584 = 1915:2584
  Instruks af 09/05 1821 for karantæneofficianterne i Helsingør angående assistance ved politikontrol. Udgivet i Helsingør 1834.

1937:0378
  FOR af 15/01 1625 om forholdsregler ved pest, blodsot osv.

1939:0172
  Karantænepas for skonnerten PATRIOT af Helsingør, fører J. L. Ginge.

1940:0013
  Karantæneofficerstegn i messing mærket nr. 6.

1943:0124
  FOR af 08/02 1805 om nyordning af karantænevæsnet.
BEK af 15/10 1811 om karantæneforhold.
BEK af 07/08 1813 om gul feber og pest.

FOR af 08/02 1805 om karantæneforhold. Mangler forside og side 2. Reg.nr. 1943:0124A. *
Biblioteket har et eksemplar, der har tilhørt skonnertbriggen ANNA; titel:
Forordning, angaaende Qvarantaine-Væsenet i Danmark og Norge - Kiøbenhavn, den 8de Februarii 1805.
Se også H&S 1948: 0254 og 0255, 1952:0192 og 1955:0109.

1943:0138
  Karantænepas fra skibet TRITON dateret 23/03 1807. Sundhedspas.

1946:0527
  Arkivalier angående karantæneforhold for tyrkisk barkskib TRINIDAD, dateret 26/08 1880.

1948:0120
  Anbefaling til karantæneofficer Andreas Peter Nissen udstedt 1859 af overtoldinspektør A. Schumacher. Nissen var i 1848 karantæneofficer på DIANA.

1948:0253
  Placat, som bestemmer de Forholdsregler, der af americanske Skibe skulle iagttages, i Henseende til Quarantaine-Indretningern. 1802.
Omhandler faren for indførsel af gul feber.

1948:0254 + 1948:0255
  Forordning angaaende Qvarantainevæsenet i Danmark og Norge. 1805.
Samt et senere optryk af samme. Se også H&S 1943:0124, 1952:0297 og 1955:0109.

1948:0257 + 1948:0258
  Plakater fra 1831 med bestemmelser om karantænetid for skibe, varer og personer, der kommer fra et kolerasmittet sted.

1948:0259
  Instruks fra 1821, om at karantæneofficianterne i Helsingør skal assistere politiet ved tilsyn med de rejsende.

1948:0444
  Qvarantaine-Commissionen i Helsingøer — 4-dages observation for skonnert RICE-PLANT. 1831.

1948:0550
  Farvelagt tegning af karantæneskib ved Gibraltar af J. Kromann.

1948:0555
  LOV af 1852 angående ophævelsen af karantæneforanstaltninger mod den gule feber og den asiatiske kolera.

1949:0851
  Instruktion af 1825 for de ved Helsingør ansatte karantæneofficianter.

1949:0852
  Brev af 1805 fra den kongelige direktion for karantæneforanstaltninger til den kongelige karantænekommission i København angående skibet ANNA MARGRETHE.

1949:0853
  Brev af 1806 angående karantæne for skibet JAMES.

1949:0828
  Indberetning 1910 fra karantænelæge Goldschmidt om tysk S/S ANNABERG, der ikke er blevet lægeundersøgt.

1949:0850
  Brev af 18/09 1848 fra karantæneetablissementet i Klampenborg til karantænekommissionen i København.

1949:0902
  Sundhedsattest MARGRETHE af København, fra Haugesund. 1918.

1949:1289
  CIR fra portugisisk konsul Vidal i Helsingør om karantæne for skibe bestemt for Portugisiske havne. 1831.

1949:1291
  BEK om nogle lempelser i anmeldelpligt for ankommende skibe. 1877.

1949:1544-1547
  Skrivelser fra karantænekommissionen i Helsingør for perioden 1854-1856 til Prøsilius angående færgemændenes overtrædelse af vedtægterne.

1949:1581
  Forhandlinger i 1853 i Helsingørs karantænekommission angående betryggende måde at afhente skibsklareringspapirer på.

1949:1582
  Forhandlinger 1866 i Helsingørs sundhedskommission angående smittefarlige skibes kommunikation med land.

1949:2123
  Arkitekttegning af muligt karantænehus af A. Peick / Pück / Puck fra 1839.

1949:2308
  Brev 1851 fra L. Tegner, Helsingør, til kaptajn Staudt, H/S OPHELIA angående sundhedspas for svenske passagerer.

1950:0211
  Afbildning fra Frederik VI's tid af karantæneflag.

1950:0780
  Plakat af 27/12 1831 angående modificering af karantæneforordningen af 1805 om kolera.

1950:1473
  Bekjendtgørelse af 20/09 1877 om nogle Lempelser i den Anmeldelsespligt, som paahviler de til Kjøbenhavn ankommende Skibe.

1950:1738
  Skrivelse fra 1843 fra det svensk-norske konsulat i Helsingør angående sundhedspas for skibe til svenske havne.

1951:0843
  Enkelte skrivelser fra karantænekommissionen i Helsingør til Præsilius.
Formodentligt tilhører flere genstande registreringsnummeret.

1951:1037
  Forholdsregler for Helsingør Færgelav under koleraåret ved overrækkelse af skibspapirer til Øresunds Toldkammer.

1951:3371
  CIR af 1827 fra portugisisk konsul Vidal, Helsingør, til russiske konsul de Habbe, angaaende Aflevering af Breve til Karantæneofficer.

1951:3409
  Cancellie-Placat angaaende Forsigtighedsregler, som skulle iagttages i Henseende til Baade ved Strandkanten. Dateret 11/06 1831.

1952:0011
  FOR af 07/11 1738 angående forholdsregler over for skibe fra Danzig, Königsberg osv. i anledning af smitsomme sygdomme. Karantænevæsen.

1952:0041
  AND af 28/10 1771 om hvordan lodserne i Dragør skal forholde sig over for skibe kommende fra Østersøen og Middelhavet.

1952:0046
  Plakat ang. ophævelse af karantæneforanstaltning Rusland og Polen. Dateret 1772-12-24.

1952:0236
  FOR 14/11 1800 ang. karantænevæsen. 1800.

1952:0255
  Plakat af 05/11 1802 angående forholdsregler som amerikanske skibe skal iagttage. Karantænevæsen.

1952:0289-0290
  Plakat og tysk patent af 19/10 1804 angående oprettelsen af en karantænedirektion.

1952:0297
  FOR af 08/02 1805 angående karantæneforhold i Danmark og Norge samt fortegnelse over smittefarlige varer.
To forskellige eksemplarer. Se også H&S 1943:0124, 1948: 0254 og 0255 samt 1955:0109.

1952:0476
  Reglement af 11/06 1812 for gebyrer i forbindelse med udstedelsen af sundhedspas.

1952:0525
  Reglement af 26/06 1813 for sundhedspasgebyrer.

1952:0759
  Kancelliplakat af 11/06 1831 angående forsigtighedsregler med både i strandkanten.

1952:0761
  Forordning af 19/06 1831 med foranstaltninger mod kolera.

1952:0762
  Kancelliplakat, at danske skibe skal fremvise sundhedsattester i de preussiske havne, dateret 04/07 1831.

1952:0765
  Plakat af 14/11 1831 angående karantænetiden (kolera).

1952:0815 + 0856 + 0860 + 0868 + 0880
  Publikandum fra karantæneanstaltens direktion:
nr. 79 af 17/10 1837,
nr. 91 af 28/09 1841,
nr. 93 af 04/03 1842,
nr. 94 af 18/10 1842 og
nr. 97 af 05/01 1844.

1952:0820
  Reglement af 20/09 1838 angående gebyrer for sundhedspas.

1952:0851
  Kancelliplakat af 26/03 1841 angående modifikation i lovene vedrørende gul feber.

1952:0954
  Publikandum nr. 101 af 18/12 1846 om karantænevæsen.

1952:0968
  Plakat af 22/07 1848 angående foranstaltninger imod kolera.

1952:0972
  Plakat af 13/10 1848 angående yderligere foranstaltninger mod kolera, især fra landsiden.

1952:0988 + 1952:0992
  BEK fra finansministeriet nr. 5 af 13/04 1850 samt nr. 6 af 30/04 1850.

1952:0989
  BEK af 13/04 1850 for lodserne i Danmark vedrørende karantæneforhold.

1952:1002
  BEK af 26/08 1850 vedrørende kolerasmitte på Lolland-Falster.

1952:1029 + 1952:1030
  BEK af 11/05 1853 for lodserne angående kolera.
BEK af 20/06 1853 angående kolerasmittede lande.

1952:1034
  BEK af 31/08 1853 angående kolerasmittede egne.

1952:1086
  CIR af 01/05 1858 angående nye karantæneblanketter.

1952:1091 + 1952:1092
  BEK af 15/09 1858 og CIR 16/10 1858 angående fritagelse for at forsyne sig med sundhedsattest.

1952:1100
  CIR af 28/02 1859 om nedlæggelse af karantænestationen ved Kyholm.

1952:1278
  MED af 12/07 1867 angående kolerasmittede steder.

1952:1493-1603
  LOV, BEK m.m. angående kolera for perioden 1881 til 1895.
Postens indhold er ikke nærmere undersøgt forud for denne registrering. Enkelte numre i intervallet er også noteret separat.

1952:1557
  CIR af 20/06 1887 om indførelse af gult flag i stedet for grønt. Karantæneflag.

1952:1611
  BEK af 20/08 1881 om ophævelse af foranstaltninger mod kopper i København.

1952:1816-1873
  BEK m.v. om foranstaltninger mod smitte fra perioden 1896 til 1910. Karantænevæsen.
Postens indhold er ikke nærmere undersøgt forud for denne registrering.

1952:1911-1951
  Forskellige LOV, BEK og AND for perioden 1909 til 1913 vedrørende karantæneforhold. Postens indhold er ikke nærmere undersøgt forud for denne registrering.

1952:1982-1986
  BEK og AND om sundhedsforanstaltninger 1914 til 1919. 5 genstande.

1953:1363-64
  Protokol over karantænepas i Helsingør i perioden 1848-1873. To genstandsnumre.

1953:1377
  Protokol over karantænepas i Helsingør i perioden 1880-1893.

1953:1416-1720
  Flere skrivelser m.v. i det russiske konsulats arkiv i Helsingør vedrørende karantæenvæsen.
Postens indhold er ikke nærmere undersøgt forud for denne registrering.

1953:2058-2179
  Arkivalia fra det tyske konsulats arkiv i Helsingør for perioden 1882 til 1918.
Postens indhold er ikke nærmere undersøgt forud for denne registrering.

1954:0025
  Regler af 31/05 1821 til Iagttagelse af Sundheds- eller Quarantaine-Commissionerne, i de danske Søe-Stæder, i Særdeleshed hvor Observations-Quarantainer kunne holdes.
København, 1821. 28 pp. med indlæg og tillæg.
Placeret SA Medicin. *

1954:0047
  Messingskilt for kongl. Quarantaine Officiant.

1954:0061
  Sundhedspas, ikke udfyldt, Helsingør. 1850.

1955:0109
  FOR af 08/02 1805 angående karantænevæsen i Danmark og Norge.
Se også H&S 1943:0124, 1948: 0254 og 0255 samt 1952:0297;

1958:0070
  Karantænepas, Dansk Quarantaine-Pas, udstedt Horsens 20/10 1840 for sluppen TVENDE FAMILIER.

1960:0163
  Regler til Iagttagelse af Sundheds- eller Quarantaine-Commissionerne, i de danske Søe-Stæder, i Særdeleshed hvor Observations-Quarantainer kunne holdes.
København, 1821. 28 pp. med indlæg og tillæg.
Placeret SA Medicin. *

SR 1949:0328
  Foto af karantænestationen på St. Thomas, Vestindien, ca. 1900-1910.
KOLERA

1948:0257-0258
  Plakater fra 1831 med bestemmelser om karantæne ved ankomst fra koleraområde.

1948:0268
  CIR af 1834 udstedt af svenske konsulat i Helsingr vedrørende steder med kolera i udlandet.

1948:0555
  Ophævelse af advarsel for asiatisk kolera, dateret 1852.

1950:0780
  Plakat af 27/12 1831 angående modificering af karantæneforordning af 1805.

1950:1251 + 1950:1253
  Arkivalier vedrørende foranstaltninger mod kolera i Finland fra 1833 og fra Preussen i 1833 stammende fra det russiske konsulat i Helsingør.

1951:1037
  Forholdsregler af 1853 for Helsingør færgelav ved overrækkelse af skibspapirer til Toldkammeret i Helsingør.

1952:0759
  Kancelliplakat af 11/06 1831 angående forsigtighedsregler med både ved strandkanten.

1952:1294
  LOV af 01/05 1868 om foranstaltninger mod smitte af kolera.

1952:1386
  LOV ang. foranstaltninger mod koleraen.

1952:1394-1419
  Forskellige love angående foranstaltninger mod koleraen for perioden 1870-1880.

1952:1493-1603
  Love og bekendtgørelser m.v. angående karantæne for kolera fra perioden 1881-1895.

1952:1816-1873
  Bekendtgørelser om foranstaltninger mod smitte fra perioden 1896-1910.
Postens indhold er ikke nærmere undersøgt forud for denne registrering.

1953:0043
  Anvisning af 19/07 1848 til behandling af kolera.
 
LÆGEBØGER — FØRSTEHJÆLPSBØGER

Lægebøger i almindelighed er registreret som biblioteksenheder, men nogle enkelte har modtaget et museumsgenstandsnummer, og disse listes herunder.

1951:2306-2308
  Håndskrevet navigationsbog for barken JULIANEHAAB (1840) og briggen EGEDES MINDE (1841) og medicinbog med oplysninger om brug af skibsapoteket.

1951:2302
  Kort Anviisning til at hjælpe sig i de almindeligste Sygdomstilfælde, hvor det er umuligt at faae Lægehjælp, især bestemt for Søfarende. (Medicinkister, indrettede efter denne Anviisning, faaes paa Ny Svane-Apothek på Østergade).
København, 1842, 32 pp.
Placeret: SA Medicin. Dig. reg. Streg 3664718587. Gl. Bibl.reg. U/II - 9318. *

1951:2303
  Kort Anviisning til at hjælpe sig i de almindeligste Sygdomstilfælde, hvor det er umuligt at faae Lægehjælp, især bestemt for Søfarende. (Medicinkister, indrettede efter denne Anviisning, faaes paa Christianshavns Apothek hos I. C. Hauberg).
København, 1851, 32 pp.
Placeret: SA Medicin. Dig. reg. Stregkode mangler. Gl. biblioteksregistrering: U/II 9319. *

1951:2304
  Kort Anviisning til at hjælpe sig i de almindeligste Sygdomstilfælde, hvor det er umuligt at faae Lægehjælp, især bestemt for Søfarende. (Medicinkister, indrettede efter denne Anviisning, faaes paa Christianshavns Apothek hos I. C. Hauberg. [Apotek og navn udstreget og erstattet af Svane-Apotheket, A. Benzon]
København, 1851, 32 pp.
Placeret: SA Medicin. *

1951:2305
  Kort Anviisning til at hjælpe sig i de almindeligste Sygdomstilfælde, hvor det er umuligt at faae Lægehjælp, især bestemt for Søfarende. Medicinkister, indrettede efter denne Anviisning, faaes hos Alfed Benzon, Svane Apothek, Østergade Nr. 18 (Matr. Nr. 71), Medicinalhandel en gros & en detail i Kjøbenhavn.
København, 1860, 32 pp.
Placeret: SA Medicin.
Dig. reg. Stregkode mangler. Gl. biblioteksregistrering: U/II 9320. *

1952:1735
  Bertelsen, Alfred: Erindringsord for Jordemødre i Grønland.
Jakobshavn, 1906, 53 pp. Dansk og grønlandsk tekst.
Placeret: SA Medicin. *

2008:0065
  Visby, Frederik: Om Tændernes Vedligeholdelse.
København, 1879, 32 pp.
Placeret i SA Medicin. *

2008:0117
  Johannsen, E. W. + Aage Krarup Nielsen: Lægebog for Søfarende.
Autoriseret af Ministeriet for Søfart og Fiskeri til Brug i danske Handelsskibe.
Jespersen & Pio, 1930. 287 pp.
Placeret SA Medicin.
Gl. biblioteksnummer U/II 282. *
LÆGEMIDDEL

1952:1669
  BEK af 13/04 1893 om skibes forsyning med lægemidler.

1952:0371
  Plakat af 27/09 1808 ang. forbud mod udførsel af visse lægemidler.
MEDICINALTAKSTER

De i dette emne med * mærkede er i samme kuvert i SA Medicin.

1952:1454
  Takstblad for 01/07 1875. *

1952:1469
  Takstblad for 01/07 1878. *

1952:1605
  Takstblad for 01/07 1881. *

1952:0653
  Takstblad for 11/04 1818.

1952:0864
  Takstblad for 01/07 1842.

1952:1058
  Takstblad for 31/05 1856 + tillæg 09/06 1857. ( H&S 1952:1076). *

1952:0468
  FOR 21/04 1812 angående straf for overtrædelse af medicintaksterne.

1952:1458
  Medicinaltakster for apotekerne på St. Thomas og St. Croix for 1875.
MEDICINALVARER

1951:2299
  Kort Underretning om Brugen af de Lægemidler, der findes i medfølgende Huus-, Skibs- og Rejse-Apothek samt om de almindeligste forekommende Sygdomme, deres Kjendetegn og Helbredelsesmaade.
Apotheker S. A. Steenberg i Helsingør, 1841. 54 pp.
Placeret: SA Medicin. *

1951:2300
  A short Explanation concerning the use of the medicines found in the accompanying House-, Ship- and Travelling medicine chest; and of the most common and prevalent diseases, their symptoms and cure.
Apotheker S. A. Steenberg i Helsingør, 1836. 44 pp.
Placeret: SA Medicin. *

1952:0842
  Interimtakst af 06/06 1840.

1952:1159-1160
  BEK og AND af 12/07 1862 om præparerede og upræparerede medicinalvarers salg.

1952:1337
  CIR af 29/09 1869 angående handel med gift.

1952:1385
  AND af 22/05 1871 angående aoptekers eneret.

1952:1953
  AND af 11/06 1913 om hvad apotekerne må sælge.
MEDICINALVÆGT

1952:1332-1333
  BEK af 12/05 og 14/06 1869 om den nye medicinalvægt.
MEDICINKASSE

1948:0378
  Medicinkasse, der har tilhørt admiral de Richelieu.
Admiralen var taler ved museets åbning i 1915.

1953:0174
  Attest af 12/05 1914 for, at RAGNHILD af Svendborg er forsynet med en medicinkasse.
PEST

1943:0124
  BEK af 07/08 1813 om gul feber og pest.

1943:0138
  Notarius Publ. i København erklærer 1807, at der ikke er pest i Danmark, i forbindelse med pinkskibet TRITONs rejse til Vestindien.
SMITTE

1948:0489
  Instrux for Lodserne i Danmark og Norge, betreffende deres Forhold ved Skibe, som ere mistænkte for smitsom Syge. Dateret 1805.
SYGDOM

1949:1718
  Plakat, udateret på kartotekskortet, med forskrift for syge Mandskaber.

1948:0253
  Plakat fra 1802 om karantæneforanstaltninger for amerikanske skibe mod gul feber.

1948:0252
  Attest af 1831 for, at der ikke er sygdom i byen. Udstedt af Sundheds-Commissionen i Helsingør
SYGEASSURANCE — SYGEFORSIKRING

1953:0164
  Thurø Skibsrederes sygeassurance, vedtægter fra 1912.

1953:0454
  Udkast til love om sygesikring fra Nordiske rederes Sygeassurance. Udateret på kartotekskortet.
SYGEKASSE

1952:1170
  CIR af 16/02 1863 angående håndværkssvendes og fabriksarbejderes syge- og begravelseskasser.

1950:2468-2469
  Hoved- og regnskabsbog for perioden 1872-1919 for Helsingørs Skibstømmermænds forenede Syge- og Begravelses-Understøttelse.

1950:2478
  Helsingørs Skibsbyggerforening, love fra 1887.Opdateret d. 28.2.2012
Back to reference front page
Back to top
Back to front page of history pages
Back to front page