KOMITÉ- OG BESTYRELSESLISTE FOR

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET — MUSEET FOR SØFART

Opdateret 22. juni 2014.

Bestyrelses- og komitémedlemmer på Handels- og Søfartsmuseet (efterfølgende omtalt som bestyrelse) er opført i poster i en database over personer med tilknytning til Handels- og Søfartsmuseet (H&S). Databasen giver vanskeligt overblik over bestyrelsens sammensætning de enkelte år, hvorfor de kendte sammensætninger nedenstående bringes per år. Tidspunktet, som posterne relaterer sig til, er enten for det forløbne år som offentliggjort i årsberetningerne eller som anført for en bestemt dato.

Før museets oprettelse foregik der forhandlinger i en nedsat komité, der er nærmere omtalt i 25-års jubilæumsteksten. Denne grundlæggende komités medlemmer er også opført i nedenstående tekst, og personerne indgår også i databasen over personer med tilknytning til museet.

* = forretningsudvalgsmedlem.
 

Komiteen til museets oprettelse 1914
Jørgensen, Hassing, handelsminister. Komiteens præsident.
Andersen, H. N., etatsraad, direktør Ø. K.
Busck-Nielsen, departementschef i handelsministeriet.
Cold, direktør D.F.D.S.
Dessau, M., etatsraad, direktør for Burmeister & Wain.
Glückstadt, Vald., generalkonsul.
Goos, gehejmekonferensråd, dr. jur., landstingets formand.
Hansen, Johan, generalkonsul.
Jøhnke, kommandør, marineministeriets direktør.
Klausen, K. M., formand for folketingets finansudvalg; folketingsmand.
Klitgaard, H., grosserer, formand for Grosserersocietetets Komité.
Knudsen, A. V., skibsfører, formand for Skipperforeningen.
Pedersen-Nyskov, gårdejer, folketingets formand.
Piper, formand for landstingets finansudvalg, landstingsmand.
Rode, Ove, indenrigsminister.
Vedel, departementschef i indenrigsministeriet.

Det arbejdende forretningsudvalg bestod af medlemmerne:
Glückstadt, Valdemar som Formand.
Dessau, M., etatsråd.
Hansen, John, generalkonsul.
Klitgaard, grosserer.
Kilde: [Indbyd.prospekt + 25-års-jubel.]
 

Komiteen fra 1915-1922
Navnene er overført fra 1914. Jeg har endnu ikke fundet eksakt dokumentation for udskiftning per år, så listen indeholder de oprindelige navne samt de ændringer, som jeg har fået kendskab til med efterfølgende ind-ud-årstal.
Hassing-Jørgensen, Jens, handelsminister (se herunder). Komiteens præsident.
Andersen, H. N., etatsraad, direktør Ø. K.
Busck-Nielsen, departementschef i handelsministeriet.
Cold, direktør D.F.D.S.
Dessau, M., etatsraad, direktør for Burmeister & Wain. Medlem 1915-
Glückstadt, Vald., generalkonsul. Udtrådt 1922.
Goos, gehejmekonferensråd, dr. jur., landstingets formand.
Hansen, Johan, generalkonsul. Medlem 1915-
Jøhnke, kommandør, marineministeriets direktør.
Klausen, K. M., formand for folketingets finansudvalg; folketingsmand.
Klitgaard, H., grosserer, formand for Grosserersocietetets Komité. Medlem 1915-
Knudsen, A. V., skibsfører, formand for Skipperforeningen.
Pedersen-Nyskov, gårdejer, folketingets formand.
Piper, formand for landstingets finansudvalg, landstingsmand.
Rode, Ove, indenrigsminister.
Vedel, departementschef i indenrigsministeriet.

Det arbejdende forretningsudvalg bestod af medlemmerne:
Glückstadt, Valdemar som Formand. Udtrådt 1922.
Dessau, etatsråd Dessau.
Hansen, John, generalkonsul.
Klitgaard, grosserer.

Jens Hassing-Jørgensen, 1872-1952, var minister i regering Zahle (II) 21/6 1913 til 29/3 1920. I denne regering blev han minister for offentlige arbejder og trafikminister. Fra 1/4 1914 blev han interimminister for handel og søfart og fra 28/4 ordinær handelsminister.

Bestyrelsen 1923
Ny styrelsesvedtægt blev indført per 27. november 1923.
Komiteen ophævedes samtidig, og der indførtes en bestyrelse på minimum fem medlemmer:
Tre blev valgt af Handelsministeret, én af Grosserersocietetets Komité og én af Dansk Dampskibsrederiforening.
Christensen, Jørgen, handelsminister, valgt af handelsministeriet. Museets formand.
Gamborg, V. E., direktør, valgt af handelsministeriet.
Holm, Chr., generalkonsul, valgt af handelsministeriet.
Klitgaard, H., grosserer, valgt af Grosserersocietetets Komité.
Hansen, Johan, generalkonsul, valgt af Dansk Dampskibsrederiforening. Museets næstformand og kasserer.
Kilde: [25-års jubilæet i 1940-beretningen]
 

Bestyrelsen ca. 1924-1926
Fra kilden, [25års jubilæet i 1940-beretningen], er der uden nøjagtig årsangivelse givet følgende oplysninger om bestyrelsens sammensætning.
I de følgende Aar [efter 1923] indtraadte i Bestyrelsen:
Fabricius, Knud, professor, dr. phil.
Christensen, P., borgmester, Helsingør.
Claudius, C., generalkonsul.
Strømgren, E., professor, dr. phil.
Stauning, statsminister, indtrådte ved ministerskiftet i april 1924 som komiteens præsident.
Stauning efterfulgtes i December 1926 af Handelsminister M. N. Slebsager.
 

Bestyrelsen 1928-1930
Der kom igen vedtægtsændring den 20. Juni 1928, hvorefter komiteen skulle omfatte indtil 25 medlemmer med repræsentanter for de nedennævnte institutioner, der på ændringstidspunktet repræsenteredes ved de anførte Personer:
Slebsager, Marius Abel Nielsen, handelsminister. Udpeget af Handelsministeriet indtil 3/10 1928, derefter ad interim:
Madsen-Mygdal, Thomas til 6./10 1928 og derefter ad interim:
Stensballe, Johannes Pedersen, handelsminister til 1929.
Dalhoff, Johannes, departementschef, Handelsministeriet. Udpeget af Handelsministeriet.
Pinholt, Anton Vilhelm, klitinspektør. Folketingets Finansudvalg.
Eising, gårdejer. Landstingets Finansudvalg.
     Senere blev udpeget:
Hauch, Henrik Andreas Rosenauer, landbrugsskoleforstander, minister.
Christensen, Peder, borgmester. Udpeget af Helsingør Kommune indtil 1933,
     kommunen udpegede fra 1933 til 1938:
Larsen, J. P., folketingsmand,
     og derpå påny fra 1938:
Christensen, Peder, borgmester.
Meyer, Ernst, grosserer. Udpeget af Grosserersocietetets Komite.
Cloos, Christian, konsul. Udpeget af Provinshandelskammeret.
Overgaard, Chr., direktør, dr. techn. Udpeget af Industrirådet.
Pitzner, Johannes, direktør folketingsmand. Udpeget af Fællesrepræsentationen for dansk Industri og Haandværk.
Andersen, A. O., direktør. Udpeget af Dansk Dampskibsrederiforening.
     Senere udpegede Rederiforeningen:
Maegaard, Eilert, direktør cand. jur.
Kromann, Erik B., skibsreder. Udpeget af Dansk Sejlskibsrederiforening.
Hagelberg, H. P., kaptajn. Udpeget af Den alm. danske Skibsførerforening.
Topsøe-Jensen, Th., admiral. Udpeget af Flaadens Modelkammer.
     Senere blev udpeget:
Holck, P., orlogskaptajn.
Jensen, Daugaard, direktør. Udpeget af Grønlands Styrelse.
     Efter dennes død blev udpeget:
Oldendow, direktør Grønlands styrelse.

Den historiske og astronomiske videnskab samt museumsfaget repræsenteredes af
Fabricius, Knud, professor, og
Strømgren, E., professor, samt af
Jensen, Chr. Axel, museumsinspektør, mag. art.

Desuden fortsatte de hidtidige bestyrelsesmedlemmer:
Hansen, Johan, generalkonsul.
Holm, Christian.
Gamborg, V. E., direktør.
Klitgaard, H., generalkonsul.
Indtil 9 af bestyrelsen udgjorde forretningsudvalget, for hvilket departementschef Dalhoff var formand, mens handelsministeren var komiteens præsident.

Kilde: [25-års jubilæumsskriftet]
 

Bestyrelsen 1930-1931
Hauge, C. N., handelsminister. Museets præsident.
Andersen, A. O., direktør, formand for Dansk Dampskibsrederiforening.
Christensen, P., borgmester.
Cloos, C., formand for provinshandelskammeret.
Dalhoff, Johannes, departementschef. Formand for forretningsudvalget.
Daugaard-Jensen, J., direktør for Grønlands Styrelse.
Fabricius, Knud, professor, dr. phil.
Hagelberg, H. P., kaptajn, formand for Den alm. danske Skibsførerforening.
Hansen, Johan, generalkonsul. Kasserer.
Hauch, Henrik Andreas Rosenauer, forstander, landstingsmand.
Holm, Christian, generalkonsul.
Jensen, Christian Axel, museumsinspektør, mag. art.
Kromann, E. B., skibsreder, formand for Dansk Sejlskibsrederiforening.
Meyer, Ernst, grosserer, formand for Grosserersocietetets Komité.
Overgaard Christen, direktør, formand for Industriraadet.
Pinholt, A. V., klitinspektør, folketingsmand.
Pitzner, Johannes, formand for Fællesrepr. for dansk Haandværk og Industri, folketingsmand.
Ryyd, P., ekspeditionssekretær i Indenrigsministeriet.
Strømgreen, E., professor, dr. phil.
Topsøe-Jensen, T. A., kontreadmiral.

Bestyrelsen 1931-1936
Beretningerne indeholder ikke oplysninger om bestyrelsens sammensætning i årene 1931-1936.
Fra ca. 1935-1940 har bestyrelsen haft en repræsentant for indenrigsministeriet, først:
Ryyd, P., kontorchef, senere
Schau, E. F. G., kontorchef, og
Larsen, Ove, kontorchef.
Kilde: [25-års Jubilæumsskriftet]
 

Bestyrelsen 1936-1937
I Beretningen for dette år optræder igen en liste, hvori der er udgået syv medlemmer og tilkommet fire nye i forhold til den ovenstående liste.

Listen i Beretningen 1936-37 indeholder ikke oplysninger om forretningsudvalg, formand eller kasserer, men de medlemmer, der havde sådanne poster, har bibeholdt signaturen i nedenstående liste. I beretningens liste er medlemmernes ordensdekorationer medtaget, men de udelades her som irrelevante for museets drift.
Dalhoff, Johannes, departementschef. Formand.
Daugaard-Jensen, J., direktør for Grønlands Styrelse.
Fabricius, Knud, professor, dr. phil.
Hagelberg, H. P., kaptajn, formand for Den alm. danske Skibsførerforening.
Hansen, Johan, generalkonsul. Kasserer.
Hauch, Henrik Andreas Rosenauer, forstander, landstingsmand.
Holck, P., orlogskaptajn.
Holm, Christian, generalkonsul.
Jensen, Christian Axel, museumsinspektør, mag. art.
Kromann, E. B., skibsreder, formand for Dansk Sejlskibsrederiforening.
Larsen, J. P., folketingsmand.
Maegaard, Eilert, direktør, cand. jur.
Meyer, Ernst, grosserer, formand for Grosserersocietetets Komité.
Overgaard Christen, direktør dr. techm., formand for Industriraadet.
Schau, E. F. G., ekspeditionssekretær, cand. jur.
Strømgreen, E., professor, dr. phil.

Bestyrelsen 1937-1938
Bestyrelseslisten indeholder en enkelt ubesat post, da Helsingør Byråds repræsentant, redaktør J. P. Larsen, var død, og intet nyt medlem endnu var udpeget. De øvrige poster er uændrede fra året før.
Dalhoff, Johannes, departementschef. Formand.
Daugaard-Jensen, J., direktør for Grønlands Styrelse.
Fabricius, Knud, professor, dr. phil.
Hagelberg, H. P., kaptajn, formand for Den alm. danske Skibsførerforening.
Hansen, Johan, generalkonsul. Kasserer.
Hauch, Henrik Andreas Rosenauer, forstander, landstingsmand.
Holck, P., orlogskaptajn.
Holm, Christian, generalkonsul.
Jensen, Christian Axel, museumsinspektør, mag. art.
Kromann, E. B., skibsreder, formand for Dansk Sejlskibsrederiforening.
Maegaard, Eilert, direktør, cand. jur.
Meyer, Ernst, grosserer, formand for Grosserersocietetets Komité.
Overgaard Christen, direktør dr. techm., formand for Industriraadet.
Schau, E. F. G., ekspeditionssekretær, cand. jur.
Strømgreen, E., professor, dr. phil.

Bestyrelsen 1938-1939
Bestyrelseslisten består nu af 15 medlemmer.
Der var i årets løb 2 udtrådte og 2 tiltrådte medlemmer, og øvrige poster var uændrede fra året før.
Dalhoff, Johannes, departementschef. Formand.
Christensen, P., borgmester.
Fabricius, Knud, professor, dr. phil.
Hagelberg, H. P., kaptajn, formand for Den alm. danske Skibsførerforening.
Hansen, Johan, generalkonsul. Kasserer.
Hauch, Henrik Andreas Rosenauer, forstander, landstingsmand.
Holck, P., orlogskaptajn.
Holm, Christian, generalkonsul.
Jensen, Christian Axel, museumsinspektør, mag. art.
Kromann, E. B., skibsreder, formand for Dansk Sejlskibsrederiforening.
Larsen, Ove, ekspeditionssekretær.
Maegaard, Eilert, direktør, cand. jur.
Meyer, Ernst, grosserer, formand for Grosserersocietetets Komité.
Overgaard Christen, direktør dr. techm., formand for Industriraadet.
Strømgreen, E., professor, dr. phil.

Bestyrelsen 1940
Bestyrelseslisten bestod i 1940 uændret af 15 medlemmer.
Der var i årets løb 2 udtrådte og 2 tilgåede medlemmer, og øvrige poster var uændrede fra året før.
Dalhoff, Johannes, departementschef. Formand.
Christensen, P., borgmester.
Fabricius, Knud, professor, dr. phil.
Hagelberg, H. P., kaptajn, formand for Den alm. danske Skibsførerforening.
Hansen, Johan, generalkonsul. Kasserer.
Holck, P., orlogskaptajn.
Holm, Christian, generalkonsul.
Jensen, Christian Axel, museumsinspektør, mag. art.
Kromann, E. B., skibsreder, formand for Dansk Sejlskibsrederiforening.
Larsen, O. K., kontorchef i Indenrigsministeriet.
Maegaard, Eilert, direktør, cand. jur.
Meyer, Ernst, grosserer, formand for Grosserersocietetets Komité.
Oldendow, K. H., direktør for Grønlands Styrelse.
Overgaard Christen, direktør dr. techm., formand for Industriraadet.
Strømgreen, E., professor, dr. phil.

Bestyrelsen 1941-1943
Bestyrelseslisten bestod i 1942, i den første årbog, uændret af 15 medlemmer.
Der var siden 1940 udtrådt 1 medlem og tilgået 1 medlem. I 1943-årbogen er bestyrelsen uændret.
Dalhoff, Johannes, departementschef. Formand.
Andersen, Erik, grosserer, konsul.
Christensen, P., borgmester.
Fabricius, Knud, professor, dr. phil.
Hagelberg, H. P., kaptajn, formand for Den alm. danske Skibsførerforening.
Hansen, Johan, generalkonsul. Kasserer.
Holck, P., orlogskaptajn.
Holm, Christian, generalkonsul.
Jensen, Christian Axel, museumsinspektør, mag. art.
Kromann, E. B., skibsreder, formand for Dansk Sejlskibsrederiforening.
Larsen, O. K., kontorchef i Indenrigsministeriet.
Maegaard, Eilert, direktør, cand. jur.
Oldendow, K. H., direktør for Grønlands Styrelse.
Overgaard Christen, direktør dr. techm., formand for Industriraadet.
Strømgreen, E., professor, dr. phil.

Bestyrelsen 1944-1945
I 1944-årbogen er 1 medlem udgået og 1 medlem tiltrådt bestyrelsen.
Dalhoff, Johannes, departementschef. Formand.
Andersen, Erik, grosserer, konsul.
Christensen, P., borgmester.
Fabricius, Knud, professor, dr. phil.
Hagelberg, H. P., kaptajn, formand for Den alm. danske Skibsførerforening.
Holck, P., orlogskaptajn.
Holm, Christian, generalkonsul. *
Jensen, Christian Axel, museumsinspektør, mag. art.
Kromann, E. B., skibsreder, formand for Dansk Sejlskibsrederiforening.
Kørbing, J. A., direktør.
Larsen, O. K., kontorchef i Indenrigsministeriet.
Maegaard, Eilert, direktør, cand. jur.
Oldendow, K. H., direktør for Grønlands Styrelse.
Overgaard Christen, direktør dr. techm., formand for Industriraadet.
Strømgreen, E., professor, dr. phil.
1945-årbogen er uændret.
 

Bestyrelsen 1946
I 1946-årbogen er 1 medlem udgået og 1 medlem tiltrådt bestyrelsen.
Dalhoff, Johannes, departementschef. Formand.
Andersen, Erik, grosserer, konsul.
Fabricius, Knud, professor, dr. phil.
Hagelberg, H. P., kaptajn, formand for Den alm. danske Skibsførerforening.
Holck, P., orlogskaptajn.
Holm, Christian, generalkonsul.
Jensen, Christian Axel, museumsinspektør, mag. art.
Kromann, E. B., skibsreder, formand for Dansk Sejlskibsrederiforening.
Kørbing, J. A., direktør.
Larsen, O. K., kontorchef i Indenrigsministeriet.
Maegaard, Eilert, direktør, cand. jur.
Oldendow, K. H., direktør for Grønlands Styrelse.
Overgaard Christen, direktør dr. techm., formand for Industriraadet.
Schytz, Sigurd, borgmester.
Strømgreen, E., professor, dr. phil.

Bestyrelsen 1947
I 1947-årbogen er 1 medlem udgået bestyrelsen.
Dalhoff, Johannes, departementschef. Formand.
Andersen, Erik, grosserer, konsul.
Fabricius, Knud, professor, dr. phil.
Hagelberg, H. P., kaptajn, formand for Den alm. danske Skibsførerforening.
Holck, P., orlogskaptajn.
Holm, Christian, generalkonsul.
Jensen, Christian Axel, museumsinspektør, mag. art.
Kromann, E. B., skibsreder, formand for Dansk Sejlskibsrederiforening.
Kørbing, J. A., direktør.
Larsen, O. K., kontorchef i Indenrigsministeriet.
Maegaard, Eilert, direktør, cand. jur.
Oldendow, K. H., direktør for Grønlands Styrelse.
Overgaard Christen, direktør dr. techm., formand for Industriraadet.
Schytz, Sigurd, borgmester.

Bestyrelsen 1948
I 1948-årbogen er 1 medlem udgået bestyrelsen.
Dalhoff, Johannes, departementschef. Formand.
Andersen, Erik, grosserer, konsul.
Hagelberg, H. P., kaptajn, formand for Den alm. danske Skibsførerforening.
Holck, P., orlogskaptajn.
Holm, Christian, generalkonsul.
Jensen, Christian Axel, museumsinspektør, mag. art.
Kromann, E. B., skibsreder, formand for Dansk Sejlskibsrederiforening.
Kørbing, J. A., direktør.
Larsen, O. K., kontorchef i Indenrigsministeriet.
Maegaard, Eilert, direktør, cand. jur.
Oldendow, K. H., direktør for Grønlands Styrelse.
Overgaard Christen, direktør dr. techm., formand for Industriraadet.
Schytz, Sigurd, borgmester.

Bestyrelsen 1949
I 1949-årbogen er 3 medlemmer tiltrådt og 1 medlem udgået bestyrelsen.
Dalhoff, Johannes, departementschef. Formand.
Andersen, Erik, grosserer, konsul.
Christensen, Axel E., professor dr. phil.
Grandjean, Louis E., direktør.
Hagelberg, H. P., kaptajn, formand for Den alm. danske Skibsførerforening.
Holck, P., orlogskaptajn.
Jensen, Christian Axel, museumsinspektør, mag. art.
Kromann, E. B., skibsreder, formand for Dansk Sejlskibsrederiforening.
Kørbing, J. A., direktør.
Larsen, O. K., kontorchef i Indenrigsministeriet.
Maegaard, Eilert, direktør, cand. jur.
Oldendow, K. H., direktør for Grønlands Styrelse.
Overgaard Christen, direktør dr. techm., formand for Industriraadet.
Prohaska, C. W., professor dr. techn.
Schytz, Sigurd, borgmester.

Bestyrelsen 1950-1951
I 1950-årbogen er 1 medlem tilgået og 1 medlem udgået bestyrelsen.
Jespersen, H., departementschef, formand.
Andersen, Erik, grosserer, konsul.
Christensen, Axel E., professor dr. phil.
Grandjean, Louis E., direktør.
Hagelberg, H. P., kaptajn, formand for Den alm. danske Skibsførerforening.
Holck, P., orlogskaptajn.
Jensen, Christian Axel, museumsinspektør, mag. art.
Kromann, E. B., skibsreder.
Kørbing, J. A., direktør, næstformand.
Larsen, O. K., kontorchef i Indenrigsministeriet.
Maegaard, Eilert, direktør, cand. jur.
Oldendow, K. H., direktør for Grønlands Styrelse.
Overgaard Christen, direktør dr. techm., formand for Industriraadet.
Prohaska, C. W., professor dr. techn.
Schytz, Sigurd, borgmester.

Bestyrelsen fik dette år en sekretær:
Estrup, Frank, fuldmægtig i Handelsministeriet.
I 1951 er bestyrelsen uændret.
 

Bestyrelsen 1952-1955
I 1952-årbogen er 3 medlem tilgået og 3 medlem udgået bestyrelsen.
Jespersen, H., departementschef, formand.
Andersen, Erik, grosserer, konsul.
Brøndsted, Johannes, museumsdirektør, dr. phil.
Christensen, Axel E., professor dr. phil.
Christensen, H. P., direktør.
Grandjean, Louis E., direktør.
Hagelberg, H. P., kaptajn, formand for Den alm. danske Skibsførerforening.
Holck, P., orlogskaptajn.
Holten, H. E., kontorchef.
Kromann, E. B., skibsreder.
Kørbing, J. A., direktør, næstformand.
Maegaard, Eilert, direktør, cand. jur.
Oldendow, K. H., direktør for Grønlands Styrelse.
Prohaska, C. W., professor dr. techn.
Schytz, Sigurd, borgmester.

Bestyrelsens sekretær:
Estrup, Frank, fuldmægtig i Handelsministeriet.
Bestyrelsen er uændret i 1953-1955.
 

Bestyrelsen 1956
I 1956-årbogen er 1 medlem udgået bestyrelsen, og der er skiftet formand.
Prohaska, C. W., professor dr. techn., formand.
Andersen, Erik, grosserer, konsul.
Brøndsted, Johannes, museumsdirektør, dr. phil.
Christensen, Axel E., professor dr. phil.
Christensen, H. P., direktør.
Hagelberg, H. P., kaptajn, formand for Den alm. danske Skibsførerforening.
Holck, P., orlogskaptajn.
Holten, H. E., kontorchef.
Jespersen, H., departementschef.
Kromann, E. B., skibsreder.
Kørbing, J. A., direktør, næstformand.
Maegaard, Eilert, direktør, cand. jur.
Oldendow, K. H., direktør for Grønlands Styrelse.
Schytz, Sigurd, borgmester.

Bestyrelsens sekretær:
Estrup, Frank, fuldmægtig i Handelsministeriet.

Bestyrelsen 1957
I 1957-årbogen er 1 medlem udgået bestyrelsen.
Prohaska, C. W., professor dr. techn., formand.
Andersen, Erik, grosserer, konsul.
Brøndsted, Johannes, museumsdirektør, dr. phil.
Christensen, Aksel E., professor dr. phil.
Christensen, H. P., direktør.
Hagelberg, H. P., kaptajn, formand for Den alm. danske Skibsførerforening.
Holck, P., orlogskaptajn.
Holten, H. E., kontorchef.
Jespersen, H., departementschef.
Kromann, E. B., skibsreder.
Kørbing, J. A., direktør, næstformand.
Oldendow, K. H., direktør for Grønlands Styrelse.
Schytz, Sigurd, borgmester.

Bestyrelsens sekretær:
Estrup, Frank, fuldmægtig i Handelsministeriet.

Bestyrelsen 1958-1959
I 1958-årbogen er 1 medlem udgået og 3 medlemmer tiltrådt bestyrelsen.
Prohaska, C. W., professor dr. techn., formand.
Amsinck, O., skibsreder.
Andersen, Erik, grosserer, konsul.
Brøndsted, Johannes, museumsdirektør, dr. phil.
Christensen, Aksel E., professor dr. phil.
Christensen, H. P., direktør.
Holck, P., orlogskaptajn.
Holten, H. E., kontorchef.
Jespersen, H., departementschef.
Kromann, E. B., skibsreder.
Kørbing, J. A., direktør, næstformand.
Møller, Mærsk McKinney, skibsreder.
Oldendow, K. H., direktør for Grønlands Styrelse.
Olsen, J. Kastrup, kaptajn.
Schytz, Sigurd, borgmester.

Bestyrelsens sekretær:
Estrup, Frank, fuldmægtig i Handelsministeriet, fra 1959 ekspeditionssekretær.
Bestyrelsen er uændret i 1959.
 

Bestyrelsen 1960-1964
I 1960-årbogen er 2 medlemmer udgået og 2 medlemmer tiltrådt bestyrelsen.
Worm, Jørgen, afdelingschef, formand.
Amsinck, O., skibsreder.
Andersen, Erik, grosserer, konsul.
Brøndsted, Johannes, museumsdirektør, dr. phil.
Christensen, Aksel E., professor dr. phil.
Christensen, H. P., direktør.
Holck, P., orlogskaptajn.
Holten, H. E., kontorchef.
Kromann, E. B., skibsreder.
Kørbing, J. A., direktør, næstformand.
Møller, Mærsk McKinney, skibsreder.
Oldendow, K. H., direktør for Grønlands Styrelse.
Olsen, J. Kastrup, kaptajn.
Schytz, Sigurd, borgmester.
Strand, Victor B., grosserer, generalkonsul.

Bestyrelsens sekretær:
Assens, E., fuldmægtig i Handelsministeriet.
Bestyrelsen var uændret i 1961-1964.
 

Bestyrelsen 1965-1966
I 1965-årbogen er 2 medlemmer udgået, og 1 medlem tiltrådt bestyrelsen.
Worm, Jørgen, afdelingschef, formand.
Amsinck, O., skibsreder.
Christensen, Aksel E., professor dr. phil.
Christensen, H. P., direktør.
Glob, P. V., rigsantikvar, professor, dr. phil.
Holck, P., orlogskaptajn.
Holten, H. E., kontorchef.
Kromann, E. B., skibsreder.
Kørbing, J. A., direktør, næstformand.
Møller, Mærsk McKinney, skibsreder.
Oldendow, K. H., direktør for Grønlands Styrelse.
Olsen, J. Kastrup, kaptajn.
Schytz, Sigurd, borgmester.
Strand, Victor B., grosserer, generalkonsul.

Bestyrelsens sekretær:
Assens, E., ekspeditionssekretær i Handelsministeriet.
Bestyrelsen var uændret i 1966.
 

Bestyrelsen 1967
I 1967-årbogen er 1 medlem udgået, og 1 medlem tiltrådt bestyrelsen.
Worm, Jørgen, afdelingschef, formand.
Amsinck, O., skibsreder.
Borg, Erik, kommandørkaptajn.
Christensen, Aksel E., professor dr. phil.
Christensen, H. P., direktør.
Glob, P. V., rigsantikvar, professor, dr. phil.
Holten, H. E., kontorchef.
Kromann, E. B., skibsreder.
Kørbing, J. A., direktør, næstformand.
Møller, Mærsk McKinney, skibsreder.
Oldendow, K. H., direktør for Grønlands Styrelse.
Olsen, J. Kastrup, kaptajn.
Schytz, Sigurd, borgmester.
Strand, Victor B., grosserer, generalkonsul.

Bestyrelsens sekretær:
Assens, E., ekspeditionssekretær i Handelsministeriet.

Bestyrelsen 1968-1969
I 1968-årbogen er 1 medlem udgået, og 1 medlem tiltrådt bestyrelsen.
Worm, J. afdelingschef, formand.
Amsinck, O., skibsreder.
Borg, Erik, kommandørkaptajn.
Christensen, Aksel E., professor dr. phil.
Christensen, H. P., direktør.
Glob, P. V., rigsantikvar, professor, dr. phil.
Høgstrøm, Erik, kontorchef.
Kromann, E. B., skibsreder.
Kørbing, J. A., direktør, næstformand.
Møller, Mærsk McKinney, skibsreder.
Oldendow, K. H., direktør for Grønlands Styrelse.
Olsen, J. Kastrup, kaptajn.
Schytz, Sigurd, borgmester.
Strand, Victor B., grosserer, generalkonsul.

Bestyrelsens sekretær:
Assens, E., ekspeditionssekretær i Handelsministeriet.
Bestyrelsen var uændret i 1969.
 

Bestyrelsen 1970-1972
I 1970-årbogen er 4 medlemmer udgået, og 4 medlemmer tiltrådt bestyrelsen.
Worm, J. afdelingschef, formand.
Amsinck, O., skibsreder.
Borg, Erik, kommandørkaptajn.
Christensen, Aksel E., professor dr. phil.
Christensen, H. P., direktør.
Glob, P. V., rigsantikvar, professor, dr. phil.
Kørbing, J. A., direktør, næstformand.
Oldendow, K. H., direktør for Grønlands Styrelse.
Olsen, J. Kastrup, kaptajn.
Storm-Jørgensen, Svend, direktør.
Strand, Victor B., grosserer, generalkonsul.
Sørensen, E. Gether, overlærer.
Sørensen, A. E., skibsreder.
Sørensen, Tage G., kontorchef / direktør.

Bestyrelsens sekretær:
Assens, E., ekspeditionssekretær i Handelsministeriet.
Bestyrelsen var uændret i 1971-1972.
 

Bestyrelsen 1973
I 1973-årbogen er 2 medlemmer udgået, og ingen medlemmer tiltrådt bestyrelsen.
Worm, Jørgen, afdelingschef, formand.
Borg, Erik, kommandørkaptajn.
Christensen, Aksel E., professor dr. phil.
Christensen, H. P., direktør.
Glob, P. V., rigsantikvar, professor, dr. phil.
Oldendow, K. H., direktør for Grønlands Styrelse.
Olsen, J. Kastrup, kaptajn.
Storm-Jørgensen, Svend, direktør.
Strand, Victor B., grosserer, generalkonsul.
Sørensen, E. Gether, overlærer.
Sørensen, A. E., skibsreder.
Sørensen, Tage G., direktør.

Bestyrelsens sekretær:
Assens, E., ekspeditionssekretær i Handelsministeriet.

Bestyrelsen 1974
I 1974-årbogen er 3 medlemmer tiltrådt bestyrelsen.
Worm, Jørgen, afdelingschef, formand.
Borg, Erik, kommandørkaptajn.
Christensen, Aksel E., professor dr. phil.
Christensen, H. P., direktør.
Degerbøl, Jens, direktør.
Fynbo, Jens, vicedirektør.
Glob, P. V., rigsantikvar, professor, dr. phil.
Heering, William, skibsreder.
Oldendow, K. H., direktør for Grønlands Styrelse.
Olsen, J. Kastrup, kaptajn.
Storm-Jørgensen, Svend, direktør.
Strand, Victor B., grosserer, generalkonsul.
Sørensen, E. Gether, overlærer.
Sørensen, A. E., skibsreder.
Sørensen, Tage G., direktør.

Bestyrelsens sekretær:
Assens, E., ekspeditionssekretær i Handelsministeriet.

Bestyrelsen 1975
I 1975-årbogen er 1 medlem tiltrådt og 3 medlemmer udtrådt af bestyrelsen.
Worm, Jørgen, afdelingschef, formand.
Christensen, Aksel E., professor dr. phil.
Christensen, H. P., direktør.
Degerbøl, Jens, direktør.
Fynbo, Jens, vicedirektør.
Glob, P. V., rigsantikvar, professor, dr. phil.
Heering, William, skibsreder.
Jensen, H. K., kaptajn, skibsreder.
Olsen, J. Kastrup, kaptajn.
Storm-Jørgensen, Svend, direktør.
Strand, Victor B., grosserer, generalkonsul.
Sørensen, E. Gether, overlærer.
Sørensen, Tage G., direktør.

Bestyrelsens sekretær:
Assens, E., ekspeditionssekretær i Handelsministeriet.

Bestyrelsen 1976-1977
I 1976-årbogen er 1 medlem tiltrådt bestyrelsen.
Worm, Jørgen, afdelingschef, formand.
Christensen, Aksel E., professor dr. phil.
Christensen, H. P., direktør.
Degerbøl, Jens, direktør.
Fynbo, Jens, vicedirektør.
Glob, P. V., rigsantikvar, professor, dr. phil.
Heering, William, skibsreder.
Jensen, H. K., kaptajn, skibsreder.
Olsen, J. Kastrup, kaptajn.
Storm-Jørgensen, Svend, direktør.
Strand, Victor B., grosserer, generalkonsul.
Sørensen, E. Gether, overlærer.
Sørensen, Tage G., direktør.
Thostrup, Sven, viceadmiral.

Bestyrelsens sekretær:
Assens, E., ekspeditionssekretær i Handelsministeriet.
Bestyrelsen var uændret i 1977.
 

Bestyrelsen 1978-1979
I 1978-årbogen er 1 medlem tiltrådt bestyrelsen.
Worm, Jørgen, afdelingschef, formand.
Andersen, Kaj Orla, fængselsbetjent.
Christensen, Aksel E., professor dr. phil.
Degerbøl, Jens, direktør.
Fynbo, Jens, vicedirektør.
Glob, P. V., rigsantikvar, professor, dr. phil.
Heering, William, skibsreder.
Jensen, H. K., kaptajn, skibsreder.
Olesen, H. J: Esmann, direktør, civilingeniør.
Storm-Jørgensen, Svend, direktør.
Strand, Victor B., grosserer, generalkonsul.
Sørensen, Tage G., direktør, cand.jur.
Thostrup, Svend, viceadmiral.
Udby-Hansen, E., skibsfører.

Bestyrelsens sekretær:
Assens, E., ekspeditionssekretær i Handelsministeriet.
Bestyrelsen var uændret i 1979.
 

Bestyrelsen 1980
I 1980-årbogen er 2 medlemmer udgået af og 1 medlem tiltrådt bestyrelsen.
Madsen, Tage, afdelingschef, formand.
Andersen, Kaj Orla, fængselsbetjent.
Christensen, Aksel E., professor dr. phil.
Degerbøl, Jens, direktør.
Fynbo, Jens, vicedirektør.
Glob, P. V., rigsantikvar, professor, dr. phil.
Jensen, H. K., kaptajn, skibsreder.
Olesen, H. J: Esmann, direktør, civilingeniør.
Storm-Jørgensen, Svend, direktør.
Strand, Victor B., grosserer, generalkonsul.
Sørensen, Tage G., direktør, cand.jur.
Thostrup, Svend, viceadmiral.
Udby-Hansen, E., skibsfører.

Bestyrelsens sekretær:
Assens, E., ekspeditionssekretær i Industriministeriet.

Bestyrelsen 1981
I 1981-årbogen er 2 medlemmer udgået og 1 medlem tiltrådt bestyrelsen.
Madsen, Tage, afdelingschef, formand.
Andersen, Kaj Orla, fængselsbetjent.
Christensen, Aksel E., professor dr. phil.
Degerbøl, Jens, direktør.
Fynbo, Jens, vicedirektør.
Nygaard, S. C., kaptajn, underdirektør.
Olesen, H. J: Esmann, direktør, civilingeniør.
Olesen, Knud, grosserer, direktør.
Olsen, Olaf, professor, rigsantikvar, dr. phil.
Rentz-Petersen, Carl, skibsreder.
Sørensen, Tage G., direktør, cand.jur.
Thostrup, Svend, viceadmiral.
Udby-Hansen, E., skibsfører.

Bestyrelsens sekretær:
Assens, E., ekspeditionssekretær i Industriministeriet.

Bestyrelsen 1982
I 1982-årbogen er 2 medlemmer udgået af og 1 medlem tiltrådt bestyrelsen.
Madsen, Tage, afdelingschef, formand.
Andersen, Kaj Orla, fængselsbetjent.
Degerbøl, Jens, direktør.
Fynbo, Jens, vicedirektør.
Glamann, Kristof, professor, dr. phil.
Nygaard, S. C., kaptajn, underdirektør.
Olesen, H. J: Esmann, direktør, civilingeniør.
Olesen, Knud, grosserer, direktør.
Olsen, Olaf, professor, rigsantikvar, dr. phil.
Rentz-Petersen, Carl, skibsreder.
Sørensen, Tage G., direktør, cand.jur.
Thostrup, Svend, viceadmiral.
Udby-Hansen, E., skibsfører.

Bestyrelsens sekretær:
Assens, E., ekspeditionssekretær i Industriministeriet.

Bestyrelsen 1983-1984
I 1983-årbogen er 1 medlem tiltrådt bestyrelsen.
Madsen, Tage, afdelingschef, formand.
Andersen, Kaj Orla, fængselsbetjent.
Degerbøl, Jens, direktør.
Fynbo, Jens, vicedirektør.
Glamann, Kristof, professor, dr. phil.
Hovgaard, Cristen, direktør.
Nygaard, S. C., kaptajn, underdirektør.
Olesen, H. J: Esmann, direktør, civilingeniør.
Olesen, Knud, grosserer, direktør.
Olsen, Olaf, professor, rigsantikvar, dr. phil.
Rentz-Petersen, Carl, skibsreder.
Sørensen, Tage G., direktør, cand.jur.
Thostrup, Svend, viceadmiral.
Udby-Hansen, E., skibsfører.

Bestyrelsens sekretær:
Assens, E., ekspeditionssekretær i Industriministeriet.
Bestyrelsen var uændret i 1984.
 

Bestyrelsen 1985-1986
I 1985-årbogen er 1 medlem udtrådt og 1 medlem tiltrådt bestyrelsen.
Madsen, Tage, afdelingschef, formand.
Andersen, Kaj Orla, fængselsbetjent.
Degerbøl, Jens, direktør.
Fynbo, Jens, vicedirektør.
Glamann, Kristof, professor, dr. phil.
Henrichsen, A. Fischer, kaptajn.
Hovgaard, Cristen, direktør.
Nygaard, S. C., kaptajn, underdirektør.
Olesen, H. J: Esmann, direktør, civilingeniør.
Olesen, Knud, grosserer, direktør.
Olsen, Olaf, professor, rigsantikvar, dr. phil.
Rentz-Petersen, Carl, skibsreder.
Sørensen, Tage G., direktør, cand.jur.
Thostrup, Svend, viceadmiral.

Bestyrelsens sekretær:
Assens, E., ekspeditionssekretær i Industriministeriet.
Bestyrelsen var uændret i 1986.
 

Bestyrelsen 1987-1988
I 1987-årbogen er 2 medlemmer udtrådt og 2 medlemmer tiltrådt bestyrelsen.
Degerbøl, Jens, direktør, formand.
Andersen, Kaj Orla, fængselsbetjent.
Funder, Torkild Reedtz, direktør.
Fynbo, Jens, vicedirektør.
Glamann, Kristof, professor, dr. phil.
Henrichsen, A. Fischer, kaptajn.
Hovgaard, Cristen, direktør.
Nygaard, S. C., kaptajn, underdirektør.
Olesen, H. J: Esmann, direktør, civilingeniør.
Olesen, Knud, grosserer, direktør.
Olsen, Olaf, professor, rigsantikvar, dr. phil.
Rentz-Petersen, Carl, skibsreder.
Skov, Jørgen, direktør.
Thostrup, Svend, viceadmiral.

Bestyrelsens sekretær:
Assens, E., ekspeditionssekretær i Industriministeriet.

Bestyrelsen er uændret i 1988, men sekretæren er i 1988 ændret til:
Dennig-Madsen, Johan, personalechef i Søfartsstyrelsen.

Bestyrelsen 1989-1991
I 1989-årbogen er 1 medlem udtrådt og 1 medlem tiltrådt bestyrelsen.
Funder, Torkild Reedtz, direktør, formand.
Andersen, Kaj Orla, fængselsbetjent.
Fynbo, Jens, vicedirektør.
Glamann, Kristof, professor, dr. phil.
Henrichsen, A. Fischer, kaptajn.
Hovgaard, Cristen, direktør.
Nygaard, S. C., kaptajn, underdirektør.
Olesen, H. J: Esmann, direktør, civilingeniør.
Olesen, Knud, grosserer, direktør.
Olsen, Olaf, professor, rigsantikvar, dr. phil.
Rentz-Petersen, Carl, skibsreder.
Skov, Jørgen, direktør.
Thostrup, Svend, viceadmiral.
Vognsen, Anton, underdirektør.

Bestyrelsens sekretær:
Dennig-Madsen, Johan, personalechef i Søfartsstyrelsen.
Bestyrelsen er uændret i 1990-1991.
 

Bestyrelsen 1992-1993
I 1992-årbogen er 1 medlem udtrådt og 11 medlemmer tiltrådt bestyrelsen.
Funder, Torkild Reedtz, direktør, formand.
Absalonsen, Jens-Jørgen, maskinmester.
Andersen, Kaj Orla, fængselsbetjent.
Christensen, Niels Kjeld, underdirektør.
Feldbæk, Ole, dr. phil. professor.
Fynbo, Jens, vicedirektør.
Glamann, Kristof, professor, dr. phil.
Gotved, Arne, arkitekt m.a.a.
Gulløv, Mads, konserveringstekniker.
Henrichsen, A. Fischer, kaptajn.
Henriksen, Jørgen V., skibsmægler.
Holm, Ole, statsautoriseret revisor.
Hovgaard, Cristen, direktør.
Johansen, Hans Christian, professor dr. oceon.
Knudsen, Peter, skibsreder.
Lauritsen, Karl P., overtelegrafist.
Nygaard, S. C., kaptajn, underdirektør.
Olesen, H. J. Esmann, direktør, civilingeniør.
Olesen, Knud, grosserer, direktør.
Olsen, Olaf, professor, rigsantikvar, dr. phil.
Rentz-Petersen, Carl, skibsreder.
Skov, Jørgen, direktør.
Svarer, Jørgen, driftchef.
Vognsen, Anton, underdirektør.

Bestyrelsens sekretær:
Dennig-Madsen, Johan, kontorchef i Søfartsstyrelsen.
Bestyrelsen var uændret i 1993.
 

Bestyrelsen 1994
I 1994-årbogen er 1 medlem udtrådt og 1 medlem tiltrådt bestyrelsen.
Funder, Torkild Reedtz, direktør, formand.
Absalonsen, Jens-Jørgen, maskinmester.
Andrés, Britt, kantineleder.
Christensen, Niels Kjeld, underdirektør.
Feldbæk, Ole, dr. phil. professor.
Fynbo, Jens, vicedirektør.
Glamann, Kristof, professor, dr. phil.
Gotved, Arne, arkitekt m.a.a.
Gulløv, Mads, konserveringstekniker.
Henrichsen, A. Fischer, kaptajn.
Henriksen, Jørgen V., skibsmægler.
Holm, Ole, statsautoriseret revisor.
Hovgaard, Cristen, direktør.
Johansen, Hans Christian, professor dr. oceon.
Knudsen, Peter, skibsreder.
Lauritsen, Karl P., overtelegrafist.
Nygaard, S. C., kaptajn, underdirektør.
Olesen, H. J. Esmann, direktør, civilingeniør.
Olesen, Knud, grosserer, direktør.
Olsen, Olaf, professor, rigsantikvar, dr. phil.
Rentz-Petersen, Carl, skibsreder.
Skov, Jørgen, direktør.
Svarer, Jørgen, driftchef.
Vognsen, Anton, underdirektør.

Bestyrelsens sekretær:
Dennig-Madsen, Johan, kontorchef i Søfartsstyrelsen.

Bestyrelsen 1995
I 1995-årbogen er 1 medlem udtrådt.
Funder, Torkild Reedtz, direktør, formand.
Absalonsen, Jens-Jørgen, maskinmester.
Andrés, Britt, kantineleder.
Christensen, Niels Kjeld, underdirektør.
Feldbæk, Ole, dr. phil. professor.
Fynbo, Jens, vicedirektør.
Glamann, Kristof, professor, dr. phil.
Gotved, Arne, arkitekt m.a.a.
Gulløv, Mads, konserveringstekniker.
Henrichsen, A. Fischer, kaptajn.
Henriksen, Jørgen V., skibsmægler.
Holm, Ole, statsautoriseret revisor.
Johansen, Hans Christian, professor dr. oceon.
Knudsen, Peter, skibsreder.
Lauritsen, Karl P., overtelegrafist.
Nygaard, S. C., kaptajn, underdirektør.
Olesen, H. J: Esmann, direktør, civilingeniør.
Olesen, Knud, grosserer, direktør.
Olsen, Olaf, professor, rigsantikvar, dr. phil.
Rentz-Petersen, Carl, skibsreder.
Skov, Jørgen, direktør.
Svarer, Jørgen, driftchef.
Vognsen, Anton, underdirektør.

Bestyrelsens sekretær:
Dennig-Madsen, Johan, kontorchef i Søfartsstyrelsen.

Bestyrelsen 1996-1997
I 1996-årbogen er 11 medlemmer udtrådt og 7 medlemmer tiltrådt.
Bagge, Niels Jørgen, vicedirektør, formand.
Absalonsen, Jens-Jørgen, maskinmester.
Andrés, Britt, kantineleder.
Bang, Ole, advokat.
Feldbæk, Ole, dr. phil. professor.
Gotved, Arne, arkitekt m.a.a.
Gulløv, Mads, konserveringstekniker.
Henrichsen, A. Fischer, kaptajn.
Henriksen, Jørgen V., skibsmægler.
Hilstrøm, Niels-Jørgen, forbundsformand.
Johansen, Hans Christian, professor dr. oceon.
Lauritsen, Karl P., overtelegrafist.
Marcussen, Jørgen, underdirektør.
Møller, Jørn, skibsreder.
Olesen, H. J: Esmann, direktør, civilingeniør.
Rousing, Carsten, skibsreder.
Stattau, Ole, slots- og haveinspektør.
Svarer, Jørgen, driftchef.
Vognsen, Anton, underdirektør.

Bestyrelsens sekretær 1996:
Dennig-Madsen, Johan, kontorchef i Søfartsstyrelsen.

Bestyrelsens sekretær fra 1997:
Carstensen, Poul, cand. jur.
Bestyrelsen uændret i 1997.
 

Bestyrelsen 1998
I 1998-årbogen er 4 medlemmer udtrådt og 3 medlemmer tiltrådt.
Bagge, Niels Jørgen, vicedirektør, formand.
Bang, Ole, advokat.
Feldbæk, Ole, dr. phil. professor.
Gotved, Arne, arkitekt m.a.a.
Gulløv, Mads, konserveringstekniker.
Henriksen, Jørgen V., skibsmægler.
Hilstrøm, Niels-Jørgen, forbundsformand.
Johansen, Hans Christian, professor dr. oceon.
Lauritsen, Karl P., overtelegrafist.
Marcussen, Jørgen, underdirektør.
Møller, Jørn, skibsreder.
Olesen, H. J: Esmann, direktør, civilingeniør.
Rousing, Carsten, skibsreder.
Stattau, Ole, slots- og haveinspektør.
Vognsen, Anton, underdirektør.

Bestyrelsens sekretær:
Carstensen, Poul, cand. jur.

Bestyrelsen 1999
I 1999-årbogen er 1 medlem tiltrådt.
Bagge, Niels Jørgen, vicedirektør, formand.
Bang, Ole, advokat.
Berndt, Peter, personaledirektør.
Dolleris, Leif, fagforeningesformand.
Fage-Pedersen, Jens, kaptajn, formand.
Feldbæk, Ole, dr. phil. professor.
Gotved, Arne, arkitekt m.a.a.
Gulløv, Mads, konserveringstekniker.
Henriksen, Jørgen V., skibsmægler.
Hilstrøm, Niels-Jørgen, forbundsformand.
Johansen, Hans Christian, professor dr. oceon.
Larsen, Steffen, halinspektør.
Lauritsen, Karl P., overtelegrafist.
Marcussen, Jørgen, underdirektør.
Møller, Jørn, skibsreder.
Olesen, H. J: Esmann, direktør, civilingeniør.
Rousing, Carsten, skibsreder.
Stattau, Ole, slots- og haveinspektør.
Vognsen, Anton, underdirektør.

Bestyrelsens sekretær:
Carstensen, Poul, cand. jur.

Bestyrelsen 2000-2001
I 2000-årbogen er 9 medlemmer tiltrådt og 8 fratrådt.
Bagge, Niels Jørgen, vicedirektør, formand.
Bang, Ole, advokat.
Berndt, Peter, divisionsdirektør.
Dolleris, Leif, fagforeningsformand.
Engholm, Svend C., ejendomsmægler.
Feldbæk, Ole, dr. phil. professor.
Fage-Pedersen, Jens, kaptajn, fagforeningsformand.
Flade, Michael, overtelegrafist.
Gulløv, Mads, konserveringstekniker.
Henriksen, Jørgen V., skibsmægler.
Hilstrøm, Niels-Jørgen, forbundsformand.
Johansen, Hans Christian, professor dr. oceon.
Marcussen, Jørgen, underdirektør.
Pedersen, Arne Lund, overingeniør.
Philipsen, Ole, fagforeningsformand.
Poulsen, Dan Pode, administrationschef.
Stattau, Ole, slots- og haveinspektør.
Sørensen, Gunnar, direktør.
Sørensen, Søren Lundin, faglig sekretær.
Vistrup, Ole, forretningsfører.
Wengel-Nielsen, Michael, sekretariatsleder.

Bestyrelsens sekretær:
Carstensen, Poul, cand. jur.
Bestyrelsen var uændret i 2001.
 

Bestyrelsen 2002
I 2002-årbogen er 4 medlemmer udtrådt og 3 medlemmer tiltrådt.
Bagge, Niels Jørgen, vicedirektør, formand.
Bang, Ole, advokat.
Engholm, Svend C., ejendomsmægler.
Feldbæk, Ole, dr. phil. professor.
Fage-Pedersen, Jens, kaptajn, fagforeningsformand.
Fokdal, Flemming, overtelegrafist.
Gulløv, Mads, konserveringstekniker.
Hilstrøm, Niels-Jørgen, forbundsformand.
Johansen, Hans Christian, professor dr. oceon.
Marcussen, Jørgen, underdirektør.
Merrild-Hansen, Valter, direktør.
Pedersen, Arne Lund, overingeniør.
Philipsen, Ole, fagforeningsformand.
Poulsen, Dan Pode, administrationschef.
Simonsen, Arne, direktør.
Stattau, Ole, slots- og haveinspektør.
Sørensen, Gunnar, direktør.
Sørensen, Søren Lundin, faglig sekretær.
Vistrup, Ole, forretningsfører.
Wengel-Nielsen, Michael, sekretariatsleder.

Bestyrelsens sekretær:
Carstensen, Poul, cand. jur.

Bestyrelsen 2003-2004
I 2003-årbogen er 2 medlemmer tiltrådt og 1 fratrådt.
Bagge, Niels Jørgen, vicedirektør, formand.
Bang, Ole, advokat.
Engholm, Svend C., ejendomsmægler.
Feldbæk, Ole, dr. phil. professor.
Fage-Pedersen, Jens, kaptajn, fagforeningsformand.
Fokdal, Flemming, overtelegrafist.
Gulløv, Mads, konserveringstekniker.
Hilstrøm, Niels-Jørgen, forbundsformand.
Johansen, Bertel, maskinmester.
Johansen, Hans Christian, professor dr. oceon.
Marcussen, Jørgen, underdirektør.
Pedersen, Arne Lund, overingeniør.
Philipsen, Ole, fagforeningsformand.
Poulsen, Dan Pode, administrationschef.
Simonsen, Arne, direktør.
Stattau, Ole, slots- og haveinspektør.
Sørensen, Gunnar, direktør.
Sørensen, Søren Lundin, faglig sekretær.
Vistrup, Ole, forretningsfører.
Wengel-Nielsen, Michael, sekretariatsleder.
Østergaard, Erik, direktør.

Bestyrelsens sekretærpost blev fra 2003 til 2008 udført af museets administrationschef.
Bestyrelsen var uændret i 2004.
 

Bestyrelsen 2005
I 2005-årbogen er 7 medlemmer tiltrådt og 9 medlemmer fratrådt.
Bagge, Niels Jørgen, kommiteret, formand.
Bach, Morten.
Bang, Ole, advokat.
Engholm, Svend C., ejendomsmægler.
Fage-Pedersen, Jens, kaptajn, fagforeningsformand.
Hansen, René, telegrafist.
Henriksen, Hans J., skibsingeniør.
Henriksen, Kenneth Roy, bibliotekar.
Hilstrøm, Niels-Jørgen, forbundsformand.
Jacobsen, Morten, konsul, skibsmægler.
Jensen, Jørgen Steen, museumsoverinspektør.
Johansen, Bertel, maskinmester.
Marcussen, Jørgen, underdirektør.
Philipsen, Ole, fagforeningsformand.
Poulsen, Dan Pode, administrationschef.
Rieck, Flemming, museumsinspektør.
Rousing, Carsten, skibsreder.
Sørensen, Gunnar, direktør.
Vistrup, Ole, forretningsfører.
Østergaard, Erik, direktør.

Bestyrelsen 2006
I 2006-årbogen er 1 medlem tiltrådt og 1 fratrådt.
Bagge, Niels Jørgen, kommiteret, formand.
Bach, Morten.
Bang, Ole, advokat.
Dyrholm, Børge.
Engholm, Svend C., ejendomsmægler.
Fage-Pedersen, Jens, kaptajn, fagforeningsformand.
Hansen, René, telegrafist.
Henriksen, Hans J., skibsingeniør.
Henriksen, Kenneth Roy, bibliotekar.
Jacobsen, Morten, konsul, skibsmægler.
Jensen, Jørgen Steen, museumsoverinspektør.
Johansen, Bertel, maskinmester.
Marcussen, Jørgen, underdirektør.
Philipsen, Ole, fagforeningsformand.
Poulsen, Dan Pode, administrationschef, næstformand.
Rieck, Flemming, museumsinspektør.
Rousing, Carsten, skibsreder.
Sørensen, Gunnar, direktør.
Vistrup, Ole, forretningsfører.
Østergaard, Erik, direktør.
I 2007 var bestyrelsen uændret.
 

Bestyrelsen 2008
I 2008 blev der udpeget en ny bestyrelse fra de organisationer, der er berettiget til at udpege medlemmer.
Nogle enkelte organisationer ønskede ikke længere at deltage i bestyrelsen.
Den bestyrelse, der trådte sammen i efteråret 2008 havde denne sammensætning:
Østergaard, Erik, direktør, formand fra 2008-11-04. *
Adsersen, Torkil, medarbejderrepræsentant.
Bagge, Niels Jørgen, kommiteret, næstformand. *
Bang, Ole, advokat. *
Clausen, Bjørn, skibsreder. *
Engholm, Svend C., ejendomsmægler.
Fage-Pedersen, Jens, kaptajn. *
Henriksen, Hans J., skibsingeniør.
Jacobsen, Morten, konsul, skibsmægler.
Jensen, Per Nykjær, direktør.
Jensen, Poul Erik, Sømændenes Forbund.
Johansen, Bertel, maskinmester.
Marcussen, Jørgen, navigatør.
Philipsen, Ole, fagforeningsformand.
Vistrup, Ole, forretningsfører.
Wengel-Nielsen, Michael, sekretariatsleder.

Poulsen, Dan Pode udtrådte af bestyrelsen ved etableringen af Maritim Museums Byg ApS, som han blev formand for.

Bestyrelsen 2009-2010
Fra den 13. august 2009 var nye af Kulturarvsstyrelsen godkendte vedtægter gældende for Handels- og Søfartsmuseet, og den 29. september 2009 blev første møde i det ny repræsentantskab afholdt, og en ny bestyrelse blev valgt.
Museets styrelse var nu ændret, så den hidtidige bestyrelse blev et repræsentantskab, mens en ny og mindre professionel bestyrelse blev udpeget, og der arbejdedes ikke længere med et forretningsudvalg.
Bestyrelsen, der tiltrådte i efteråret 2009, havde denne sammensætning:
Østergaard, Erik, direktør, formand.
Adsersen, Torkil, medarbejderrepræsentant.
Bang, Ole, advokat.
Clausen, Bjørn, skibsreder.
Tofte, Ulla, festivalchef.
Preisler, Frederik, direktør.
Madsen, Per Kristian, museumsdirektør.

Repræsentantskabet udgøres af følgende:
Carmel, Malene.
Flügge, Henriette Bytoft.
Østergaard, Erik.
Clausen, Bjørn.
Pedersen, Rene Piil.
Wengel-Nielsen, Michael.
Henriksen, Hans J.
Jacobsen, Morten.
Bagge, Niels J.
Sørensen, Karl Nøhr.
Johansen, Bertel.
Philipsen, Ole.
Jensen, Poul Erik.
Vistrup, Ole.
Andreasen, Erik.
Marcussen, Jørgen (til 2010-11-11).

Bestyrelsen 2011
Bestyrelsen fra 2009 var uændret gennem til 2012.
Repræsentantskabets sammensætning per oktober 2012.

Bestyrelsen, der tiltrådte i efteråret 2009, havde denne sammensætning oktober 2012:
Østergaard, Erik, direktør, formand.
Adsersen, Torkil, medarbejderrepræsentant.
Bang, Ole, advokat.
Clausen, Bjørn, skibsreder.
Tofte, Ulla, festivalchef.
Preisler, Frederik, direktør.
Madsen, Per Kristian, museumsdirektør.

Repræsentantskabet er uændret fra 2011 og udgøres oktober 2012 af følgende:
Carmel, Malene, Helsingør Kommune.
Flügge, Henriette Bytoft, Søfartsstyrelsen.
Østergaard, Erik, Dansk Erhverv og Bilfærgernes Rederiforening.
Clausen, Bjørn, Danmarks Rederiforening.
Wengel-Nielsen, Michael, Rederiforeningen af 2010.
Braat, Jenny N., Danske Maritime.
Jacobsen, Morten, Danmarks Skibsmæglerforening.
Bagge, Niels J., Europas Maritime Udviklingscenter, Søfartens Fremme og Skibsteknisk Selskab.
Sørensen, Karl Nøhr, Søfartens Ledere.
Johansen, Bertel, Maskinmestrenes Forening.
Philipsen, Ole, CO-Søfart.
Jensen, Poul Erik, 3F Sømændene.
Vistrup, Ole, Træskibssammenslutningen.
Andreasen, Erik, Sammenslutningen af ledere ved de af Søfartsstyrelsen godkendte uddannelsesinstitutioner.
Sabinsky, Steen, Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner.


Retur til forsiden.
Opdateret d. 22.6.2014.
Jørgen Marcussen.