Samuel Purchas - geograf, udgiver og redaktør


Indhold

Indledning
Samuel Purchas
Værker af Purchas
Enkelttekster i Purchas
H = Richard Hakluyt preacher
HS. = Hakluyt Society (foretrukne udtale [Hacklit] JM)
PN. = Principall Navigations, 1589
SP. = Samuel Purchas (foretrukne udtale [Purkas] JM)
x=12345678 : Findes i MfS bibliotek
x=x : Findes ikke i MfS bibliotek


Indledning

Denne tekst er skrevet med baggrund i de udgivelser, som geografen og historikeren Richard Hakluyt samlede, udgav og delvis forfattede. Teksterne om Richard Hakluyt og mine indledende bemærkninger om sammenhæng og eftertid er samlede i artiklen om Hakluyts første bind af Practical Navigation, 1598.

I denne artikel omtales Hakluyts "efterfølger" Samuel Purchas og hans 20-binds værk om samme emner som Hakluyts værk.

Hakluyts indsats blev i 1846 belønnet med oprettelsen af Hakluyt Society, der ved at tage hans navn gav ham den plads i historien, som han fortjente. Hakluyt Society har fra 1847 udgivet over 300 bind om alverdens opdagelsesrejser og ekspeditioner, og denne tekst handler om Selskabets udgivelse af Samuel Purchas.
Samuel Purchas biografi

Samuel Purchas (c. 1577-1626) var uddannet på St. John's College i Cambridge, hvorfra han tog sin M.A. i 1600 og fortsatte med at studere teologi, hvor han tog sin bachelor. Han fik kald som kapellan i 1601 i Purleigh nær Maldon i Essex, og i samme amt fik han 1604 kald som sognepræst i Eastwood. Purchas giftede sig, mens han var i Purleigh med bondedatteren Jane Lease.

Purchas fik 1614 stilling ved ærkebiskop George Abbots stab, og som præbende fik han sognet St. Martin Ludgate, London. Med en bachelor i teologi blev han indskrevet ved Oxford universitet i 1615 for fortsatte studier.

Første værk
Han samlede i lighed med Hakluyt oplysninger om rejser og fremmede egne og folkeslag med særligt fokus på disse egnes religion og sædvaner. Hans udgivelser begyndte i 1613 med det religionshistoriske værk Purchas His Pilgrimage, or Relations of the World and the Religions observed in all Ages and Places discovered from the Creation unto this Present. Han fik en andenudgave ud i 1614, en tredje i 1617 og den fjerde og sidste udgave i 1626. Sidstnævnte udgave blev trykt i størrelse og typografi som hans næste værk (Purchas his Pilgrim or Microcosmus, or the Historie of Man. Relating the Wonders of his Generation, Vanities in his Degeneration, Necessities of his Regenerations ). Det kaldes af og til et femte bind til nævnte værk, men er et selvstændigt værk.

Andet værk
Hans andet værk, Purchas his Pilgrim or Microcosmus, or the Historie of Man. Relating the Wonders of his Generation, Vanities in his Degeneration, Necessities of his Regenerations, udkom i 1619, men blev ikke i hans samtid eller derefter genoptrykt.

Tredje værk
Efter Hakluyts død fik han rådighed over dennes efterladte og upublicerede manuskripter, hvoraf en del havde forbindelse med eller tilhørte EIC's rejsehåndbøger. Erhvervelsen af Hakluyts skrifter er temmelig ringe dokumenteret, men noget tyder på, at bobestyrerne efter RH. har valgt at afhænde materialet for en sum penge.
Purchas havde selvstændigt fortsat sine indsamlinger, afskrifter og noter om geografiske og opdagelsesmæssige informationer og havde efterhånden et meget omfattende materiale om den udvidede verden.

Tidligt i 1625 udgav han så det store firebindsværk Hakluytus Posthumus, or Purchas his Pilgrimes, contayning a History of the World, in Sea Voyages, & Lande Travells, by Englishmen and others med sine samlede rejsebeskrivelser. Værket var en udvidelse og fortsættelse af Hakluyts Principal Navigations. Værket blev (lige som hans øvrige værker) ikke genoptrykt før 1900-tallet (H. Posthumus i Glasgow 1905-1907). Glasgowudgaven indeholder i forordet en gennemgang af tilblivelseshistorien, der ligeledes er omtalt i Richard Hakluyt and His Successors fra 1946.

Hakluytus Posthumus er i forhold til Hakluyts skrifter en noget rodet affære, men forfatteren er delvis undskyldt, for han stod med en meget stor stofmængde, som han selv skulle strukturere og gøre trykklar, læse korrektur på og balancere mellem sandheden og magthavernes ønsker om, hvilke aspekter der skulle fremhæves, og hvilke der skulle nedtones eller udgå. Purchas nævner selv, at han bringer materiale fra mere end 1300 forfattere.

Værkets noget rodet struktur kan overordnet emnedeles i fire afdelinger:
Bind I: Beretninger om antikke og mytiske herskere fra Kong Salomon og fremefter inkluderende rejser rundt Afrika til fjernøsten Kina og Japan.
Bind II: Omhandler senere opdagelser i Afrika, Mellemøsten med Arabien og Persien.
Bind III: Rejser i forsøg på at finde en Nordvestpassage og en Nordøstpasssage. Rejser til Rusland, Sibirien og Kinas indre.
Bind IV: Rejser mod vest til Amerika.

De i Purchas' Hakluyt Posthumus indsatte kort er registreret i kortbasen. De kan findes med strengen "PUR-X-" i fritekstsøgning (feltet Regnr HS).Purchas udgivelser og udgivelser om Purchas

Lynam, Edward, 1946: Richard Hakluyt and his Successors,
x=4950330517     indeholder:
  Williamson, J.A. : Richard Hakluyt, pp. 9-46
Foster, William: Samuel Purchas, pp. 47-62
Skelton, R.A.: English Collections of Voyages and Travels, 1625-1846, pp. 63-140
Foster, William: The Hakluyt Society, 1846-1946. A Retrospect, pp. 141-170
Lynam, Edward: The Present and the Future, pp. 171-190


Hakluytus Posthumus, or Purchas his Pilgrimes,

Contayning a History of the World, in Sea Voyages, & Lande Travells, by Englishmen and others
Artikler eller enkelttekster i Purchas' 20-bindsværk
Bind 1 af 1905-1907-udgaven

De af Purchas indsatte kort i originaludgaven er reproduceret i denne udgave af værket. Kortene er registreret i kortbasen. Kan findes med strengen "PUR-X-" i fritekstsøgning (feltet Regnr HS).

Bind
Side
Titel
Forklaringer
Anno
VOLUME I
THE FIRST BOOK
Chapter I.

I
§§ 1-12
pp. 1-135
A large Treatise of King Solomons Navie sent from Eziongeber to Ophir... Intended as an historicall Preface to the Histories following
Tekst på grundlag af Bibelens fortællinger i 12 paragraffer, der ikke nærmere specificeres her.
-
THE FIRST BOOK
Chapter II.
I
§§ 1-8
pp. 135-178
Mans life a Pilgrimage. The Peregrinations of Christ, and the first Encompassing the habitable or then inhabited World by the holy Apostles and first planters of the Gospell.
Kapitlets § 1 er Jesus' vandringer og § 2 apostlenes. Herefter specielt Sankt Peters i § 3, og Andreas, Johannes, de to Jacob, Philip og Simon Zelot i § 4 og videre med resten i §§ 5 til 8.
-
THE FIRST BOOK
Chapter III.
I
pp. 179-186
Of divers other principall Voyages, and Peregrinations mentioned in holy Scripture. Of the travels and dispersions of the Jewes; and of Nationall transmigrations.
Fortsat i en paragraf om Biblens historier om geografiske rejser fra Abraham, Moses og opholdet i Ægypten.
-
THE FIRST BOOK
Chapter IIII.
I
pp. 186-195
Fabulous Antiquities of the Peregrinations and Navigations of Bacchus, Osiris, Hercules, the Argonauts, Cadmus, the Græcian Navie to Troy, Menlaus, Ulysses, Æneas and others.
Legenderne om rejserne som ovennævnte skikkelser foretog herunder også Odysseus' rejser og rejsen til Troja og Æneas og romerrigets grundlæggelse.
-500-
THE FIRST BOOK
Chapter V.
I
pp. 195-200
A briefe recitall of the famous expeditions mentioned in ancient Histories, of theAssyrians, Egyptians, Scythians, Ethiopians, Persians, and others.
Om Ninus' erobringer og Ninive, Semiramis invasion i Indien, Xerxes og de romerske kejseres rejser. Meget kortfattet sammenkog.
-500 til c. 1000
THE FIRST BOOK
Chapter VI.
I
pp. 200-206
The travells of the antient Philosophers and learned men briefly mentioned.
Nævner rejsende og filosoffer: Thales, Solon, Krøsus, Zeno, Pythagoras, Histaspis og om græske historikere.
-500
THE FIRST BOOK
Chapter VII.
I
pp. 207-209
Phoenician Voyages, and especially that of Hanno, a Carthaginian Captaine.
Om fønikiske øer. Hanno og Himilko opdager syd- og norddelen.
-500
I
pp. 210-214
The Navigation of Hanno a Carthaginian Captaine on the Coasts of Africa, without Hercules Pillers, which he dedicated, written in the Punick tongue in the Temple of Saturne.
Hannos rejser og opdagelser på Afrikas nordkyst og på den nordlige Atlanterhavskyst. Rejserne foretaget af Hanno og Iambulus. Jambulus var en antik græsk købmand, og hans forfatterskab var en utopisk roman om indbyggere i et tænkt land.
-700 - -500
THE FIRST BOOK
Chapter VIII.
I
pp. 215-220
Iambulus his Navigation to Arabia, and Æthiopia, and thence to a strange Iland, from whence hee sailed to Palimbothra in India.
En hel igennem legendarisk rejse, som Purchas selv er skeptisk over for, men dog mener at have en gran af sandhed i sig. Se også foregående afsnit.
-700 - -500
THE FIRST BOOK
Chapter IX.
I
pp. 220-232
Great Alexanders Life, Acts, Peregrinations and Conquests briefly related.
Forfatteren fortæller her anekdoter om Alexander den Store (*-356, †-323) og hans bedrifter og omtaler hans krigsførelser mod perserne. Hans sørejser omtales til Cypern, underkastelsen af Fønikien, Gaza og Ægypten, og endelig hans kampe mod Darius = Dareios i Persien.
-325
I
pp. 232-239
The Voyage of Nearchus and his Fleet set forth by Alexander the Great, from the River Indus to the bottome of the Persian Gulf.
Nearchus (-360 til -300) deltog i Alexander den Stores Persientogt og rejste per skib fra Indusfloden mod vest og gennem hele Persergulfen langs nordsiden og returnerede til Hormusstrædet på sydsiden. Senere endnu nogle rejser i området.
Fortælling blev nedskrevet af Arrian i dennes værk Indica fra andet århundrede, altså ca. 500 år efter begivenheden.
-300
forfattet 100
genbrugt 1600.
THE FIRST BOOK
Chapter X.
I
pp. 239-243
The Travels of Musæus, Thebæus and other mentioned by Saint Ambrose; of others also mentioned in the Ecclessiasticall Histories of Eusebius, Ruffinus, Socrates and Sozomen.
Om rejser til Indien og i Indien. Jeg har ikke efterforsket placering af stednavnene i teksten ud over, at de fleste er fra det indiske fastland.
-300
forfattet c. 350
genbrugt 1600
THE FIRST BOOK
Chapter XI.
I
§§ 1-5
pp. 244-255
A briefe and generall consideration of Europe
De fem pragraffer i kapitlet med introduktion til verdensdelen Europa omhandler:
Sammenligning med andre dele af verden.
Europas navne.
Europas størrelse og grænser.
Europas kvaliteter og fortrinligheder.
Europas sprog.
sammendrag fra 1600.
THE FIRST BOOK
Chapter XII.
I
pp. 256-304
Enquiries of Languages by Edw. Brerewood, lately Professor of Astronomy in Gresham College.
Kapitlet har hovedvægt på de klassiske sprog græsk og latin og forbinder disse med de senere spanske, italienske, engelske og franske sprog. I mindre detaljer nævnes en del andre sprog fra Europas yderkanter, og hebræisk og mellemøstsprog nævnes ligeledes.
Edward Brerewood (1565-1613) skrev en dengang meget anerkendt bog om sprogenes historie og sammenhæng.
1600 c.
THE FIRST BOOK
Chapter XIII.
I
pp. 304-402
Master Brerewoods Enquiries of the Religions professed in the World : Of Christians, Mahumetans, Jewes and Idolaters : with other Philosophicall speculations, and divers Annotations added.
Om E. Brerewood - se ovenstående. Det lange kapitel gennemgår kristendommen i alle dens retninger og sekter over den kendte verden og indeholder en del om de forskellige ritualer.
1600 c.
THE FIRST BOOK
Chapter XIIII.
I
§§ 1-5
pp. 403-449
Relation of divers Travellers, touching the diversities of Christian Rites and Tenents in divers parts of the World.
§ 1: Tecla maria an Abassine, his answeres to questions touching the Religion of the Abassines and Cophti.
§ 2: Relations of the Jacobites and Armenians by Leonard Bishop of Sidon. Pope Gregorie the 13.
§ 3: Of Simon Sulaka a Papall Easterne Patriarke amongst the Chaldæans. And others.
§ 4: Of the Cophti, their Synode at Cairo. Jesuits being the Popes Agents. The Maronites.
§ 5: The Greeks, their rites of fasts, feasts. The book of the monk Christopheros Angelos.
Samlet c. 1580-1600
THE FIRST BOOK
Chapter XV.
I
pp. 449-456
Collections out of Peter Stroza, Secretary to Pope Paul the Fifth, his Treatise of the opinions of the Chaldæans, touching the Patriarke of Babylon, and the Nestorians in Asia.
Paul V var pave fra 1605-1621 og hans personlige navn var Camillo Borghese (* 1552-09-17). Sekretær Stroza var filosof efter den aristoteliske skole og havde logiske og matematiske studier bag sig, da han kom til Rom og først blev sekretær under pave Leo XI, hvilket blev en kort fornøjelse, da han kun var pave fra 1. april til den 27. april 1605, og fortsatte i stillingen under pave Paul V fra 16. maj. Det var i pave Paul V's første år, at "The Gunpowder Plot" fandt sted i London den 5. november 1605.
Stroza c. 1610
THE FIRST BOOK
Chapter XVI.
I
pp. 456-485
A briefe survey of the Ecclesiasticall Politie Ancient and Moderne, or of the severall Patriarchs, Archbishops, and Bishops Sees thorow the Christian World : also of the Jesuites Colledges and numbers, and of other Monasticall Orders.
Det meste af kapitlet består i lister over, hvilke byer og egne der har ærkebiskopper eller andre højtstående prælater som kirkens administrator og disse områders underopdelinger. Fordelingen mellem østkirken og vestkirken, patriarkernes jurisdiktioner etc.
Samlet c. 1600.
THE FIRST BOOK
Chapter XVII.
I
pp. 485-505
A Discourse of the diversity of Letters used by the divers Nations in the World; the antiquity, manifold use and variety thereof, with exemplary descriptions of above threescore severall Alphabets, with other strange Writings.
Alfabeterne - tidlige og senere - for græsk behandles grundigere end de øvrige, men også hebræisk skriftudvikling omtales sammen med flere mindre sprogs bogstaver. Flere tavler med alfabetgengivelser.
Samlet c. 1600.

Jørgen Marcussen

Opdateret 2017-07-07.
Link til kortbasens forside
Link til Hakluyts oversigtsside
Retur til hjemmesidens forside