John Seller
- instrumentmager og forlægger af kartografiske værker

John Seller var en driftig mand, der iværksatte flere forskellige projekter både inden for sit eget fag, der var instrumentmagerens, men også inden for kartografien, hvor han for engelsk kartografi spillede en vigtig rolle. Hans familie kom til London fra Derbyshire, og fra kirkebogen i St. Katherine Parish i City ved man, at han blev døbt den 29/12 1632 som søn af en " cordwainer " - en skomager. Egentlig betyder ordet " en, der arbejder i læder fra Cordoba i Spanien ", men herfra er betydningen blevet mere almen om en skomager. Af hans forældre og nedstigende familie kendes derudover kun til en ældre søsters dåb i samme kirke i 1629.

Den unge John Seller blev elev hos instrumentmageren Edward Lowe i 1644, og efter udstået læretid blev han optaget som "freeman" i Merchant Taylors' Company i 1654. Det kan synes mærkeligt at blive optaget i dette lav, når Seller var instrumentmager, men om Seller har handlet i anden branche, eller lavet har været bredt favnende, har jeg ikke undersøgt. Merchant Taylors' blev oprettet i 1327 med et lavspatent under kong Edward III og havde taget det nuværende navn i en fornyet charter fra 1503 under Henry VII.

Freeman-status i et lav var benævnelsen for et almindeligt medlem, der dermed fik ret til på stedet at drive sit erhverv som selvstændig forretning. De højere poster i lavet var gerne en bestyrelse bestående af 10-20 valgte "assistants" af hvis midte en var formand, "master", og 2-3 andre som "wardens" blev valgt. Til lavets daglige forretninger kunne ansættes en forretningsfører, en "clerk".

John Seller blev i 1667 optaget i et andet lav, nemlig som "Brother of the Clockmakers' Co.", og han var "warden" for lavet i 1692. Det giver mere mening, at han blev optaget i dette lav, der omfattede instrumentmagerne. "The Worshipful Company of Clockmakers" i London blev oprettet i 1631 ved en charter udstedt af Charles I. Lavet organiserede urmagere, gravører, instrumentmagere inden for matematikken, fysikken og astronomien samt hvad der den gang var mere omsætning i: solursfabrikanter.

Omkring år 1654 blev han gift med Elizabeth, der døde i 1711. Med Elizabeth kender vi til, at han fik tre døtre og to sønner: Elizabeth jnr. blev født 1655, Thomasin i 1656 og Priscilla i 1659. Fødselsårene for sønnerne John og Jeremiah har jeg ikke set, men de blev lærlinge hos farmand i 1681 og i 1687.

John Sellers hovedbeskæftigelse var som kompasmager, men han solgte også andre navigationsinstrumenter af eget eller andres fabrikat. Forretningen blev i mange år drevet fra en adresse i Wapping på Themsens nordside øst for Tower med særskilt butik i Exchange Alley i City. Foruden instrumenterne solgte han også kort, globusser og navigationsudstyr i øvrigt. Han udgav ikke i begyndelsen selv trykte værker. Et af hans tidligste - måske det tidligste fra hans forlag - var Atlas terrestris: or, A book of mappa, of all the empires, monarchies, kingdomes, regions ... By Iohn Seller, hydrographer to the Kings ... Det udkom i 1665

I 1662 blev han arresteret for højforræderi, hvor han skulle have været indblandet i et plot ledet af Thomas Tonge. Perioden fra 1661 til 1663 var rig på plot i England. Lige efter "Restoration" i 1660 var der stadig stærke republikanske kræfter, der ønskede regeringen ændret, og en del af disse kræfter fandt deres udtryk ved forsøg på omvæltninger. John Seller havde ikke deltaget i plottet, men blev dømt for vist nok at have viderespredt rygter om fordækte våbentransaktioner, og han sad i fængsel i en periode og blev efter nogle ansøgninger om benådning bønhørt. Herefter begynder han på kort- og bogudgivelserne.

Seller offentliggjorde i samme periode i 1660'erne sin idé om at udgive en serie lodsbøger, der skulle dække hele verden, og selv om han fik påbegyndt udgivelsen af denne værkserie, så fik han aldrig selv fuldført sine ambitiøse planer; de blev kun påbegyndt.

Forarbejdet til den første pilot var færdigt i 1671, og en af grundene til udgivelsen giver han i forordet, hvor han fortæller om den store hollandske dominans af de udbudte nvigationsværker i England. På trods af sin fortid som straffefange for forræderi mod den siddende kongemagt, fik han på sin ansøgning hurtigt licens fra kongen til udgivelse af en serie pilotbøger. Tilladelsen var næsten et monopol i en periode på tredive år, og han kunne fra marts 1671 også kalde sig kgl. hydrograf.

Kvaliteten af hans første pilot var skuffende. Seller havde ikke haft hverken kapacitet eller indsigt i at frembringe nyt opmålingsmateriale til sin pilot, så den bestod hovedsageligt af indkøbte plader fra gamle hollandske atlas, der havde været nye ca. 50 år tidligere. Bedømmelsen har vi bl.a. fra Samuel Pepys, der på dette tidspunkt var "clerk of the Acts to the Navy Board", havde god indsigt i emnet. Det første bind pilot var dedikeret the Duke of York, den fremtidige James II, som det formodes, var den person, som Seller havde appelleret til under sit fængselsophold.

I 1671 udkom således det første bind af Sellers store plan om en verdensdækkende serie lodsbøger.
Bind et hed: The English Pilot Part I - Northern Navigation, " Describing the Sea Coasts, Capes, Headlands, Bays, Roads, Harbours, Rivers and Ports, together with the Soundings, Sands, Rocks and Dangers in the southern Navigation upon the Coasts of England, Scotland, Ireland, Holland, Flanders, Spain, Portugal to the Straights-Mouth with the Coasts of Barbary, and off to the Canary, Madera, Cape de Verd, and Western Islands ". Denne titel taget fra 1715-udgaven.

I 1672 udkom anden del af værket: The English Pilot Part II - Southern Navigation. Tilsammen havde de to bind omkring 66 kort indsat. Derefter udkom i 1675 et helt atlas med søkort. Det havde titlen Atlas Maritimus, or the Sea-Atlas being A Book of Maritime Charts ... Atlasset blev med en mindre mængde gengangere sammenstukket af forskellige blade efter kundernes ønsker, hvorfor disse atlas varierer med hensyn til indhold. Seller " lånte " også kort fra Fre. de Wit og indsatte dem i sit eget atlas.

Udgivelsen af lodsbøgerne havde anstrengt Sellers økonomi, så han ikke kunne fortsætte alene, men måtte optage partnere i foretagendet.

I 1675 udkom den tredje bog, der dækkede Østens farvande - Oriental Navigation - og den var med sine 24 sider ikke komplet, men Seller valgte at udgive nu, men om det var for at få penge i kassen, har jeg ikke kunnet konstatere, men da han i 1677 udgav næste bind pilot, The English Pilot Part III - Mediterranean Sea, var det med partnere, hvis navne forekommer på titelbladet. To af disse, John Thornton og William Fisher, skulle senere overtage hele pilot-foretagendet. Andre partnere var John Darby, James Atkinson og John Colson. Fisher var en driftig trykker og forlægger. Thornton var korttegner, der var begyndt at konvertere sine manuskriptkort til trykte kort.

En af årsagerne til Sellers økonomiske besværligheder kan have været, at han også fra 1675 havde kastet sig over udgivelsen af et atlas med landkort over de engelske grevskaber. Selv om denne titel nok havde en større og mere velhavende kundekreds, havde projektet krævet store kapitalanbringelser i forberedelserne. Han udgav atlasset med titlen Atlas Anglicanus sammen med John Oliver og gravøren Richard Palmer. Han udgav til atlasset seks nye opmålinger af grevskaber mellem 1675 og 1681.

Samarbejdet om udgivelsen af lodsbøgerne opløstes allerede i 1679, og ejerskabet til visse af de nautiske publikationer overgik da til William Fisher, herunder de to hovedværker Atlas Maritimus og English Pilot for the Southern Navigation. William Fishers svigersøn var Richard Mount, og de udgav nu nogle af de gamle plader med søkort og nautiske oplysninger.

Sellers produktion omfattede mange andre værker og flere i mange udgaver: Praxis Nautica, der også kom i engelsk udgave som Practical Navigation i 1669, se nedenfor. An Epitome of the Art of Navigation i 1681, og Atlas Terrestris i 1676.

Det var William Fisher og John Thornton, der kombinerede deres ressosurcer og i 1689 udgav The English Pilot-bindet om West India. William Fisher døde i 1690, og hans arving, Richard Mount, blev mere aggressiv i markedet for nautiske publikationer. Mount opretholdt forbindelsen med Thornton, og sammen udgav de i 1698 en ny udgave af West India Piloten. Det var først i 1703, at værket var færdigudgivet, da John Thorntons sidste del af bog tre om Østens farvande udkom. John Thornton var da udnævnt til hydrograf for The Hudson Bay Company og The East India Company.

Mount & Thornton var i 1703 også udgivere af Mediterranean Pilot sammen med Jeremiah Seller og Charles Price. De to sidstnævnte indledte partnerskab i 1699, og det var samme år, at Richard Mount og Thomas Page slog sig sammen. Om Charles Price vides, at han var født omkring 1665 og var ansat hos familien Seller. Senere ejede John Seller forretning flere steder i London, og der kendes nogle søkortplader fra hans hånd, men de er ufærdige og formodentligt er han død, inden de blev salgsklare.

Han udgav også kortværkerne Atlas Minimus i 1679 med 53 kort, New System og Geography i 1685 med 63 kort, Anglia Contracta i 1695 med 62 kort og fra 1680 Atlas Terrestris. Desuden udgav han lærebøger og fagbøger. Den kendteste er nok hans Practical Navigation: or, An introduction to that whole art, der indeholder afhandlinger om geometri, astronomi, geografi og navigation samt en ny kalender. Endvidere underviste han og leverede kompasser til Chatham Dockyard.

For engelsk område samarbejdede han med andre fra 1693 for at få udgivet amtkort - county maps. Titlen var Atlas Anglicanus, men der udkom aldrig mere end seks kort til værket. Et andet og tilsvarende projekt var Anglia Contracta, der lånte fra john Speeds værk med county maps. Kortene blev udgivet med tilhørende geografisk tekst og blev anvendt i flere samtidige værker samt helt op til 1787 i The Antiquities of England and Wales af Francis Grose, 1731-1791.

John Seller døde mellem 19. og 31. maj 1697 og blev begravet i St. John-at-Wapping, men sønnen Jeremiah Seller drev forretningen videre til omkring 1707. Den ældste søn, John Seller jnr., blev født ca. 1660. John jnr. giftede sig med Judith Ball 1681, og parret fik en datter, Mary. John jnr. drev sin egen boghandel uden maritime interesser, og han døde af vattersot i oktober 1698.

Jeremiah blev født omkring 1675 og blev udlært instrumentmager hos faderen. Han giftede sig 1703 med Ann, og de fik fire børn. John blev født 1705 i juni og døde i september; Jeremiah jnr. fødtes i maj 1706 og døde i juli; Elisabeth fødtes 1707, og Honours fødsel er ukendt, men hun døde af kopper i 1712. Oplysninger om Jeremiah slutter med 1707, hvor han gik konkurs sammen med Charles Price. Det vides, at Jeremiahs kone døde ca. 1719.
Jørgen Marcussen
Opdateret d. 19.11.2007