Strejftog i kartografiens historie

særligt med henblik på søkort
Del 6
Claudus Ptolemæus genopdages - opdagelsesrejsernes tid

Opdateret 10. januar 2010.
DEL 1: Indledning, antikkens kartografi, verdens form

DEL 2: Claudius Ptolemæus, arabisk kartografi

DEL 3: Middelalderens kartografi, Mappa Mundi

DEL 4: Periploi - Peripler

DEL 5: Portolaner - Havnefinderkort

DENNE DEL, 6:
Genopdagelsen af Ptolemæus
Liste over trykte Ptolemæus-udgaver
Den kartografiske udvikling

Ptolemæus' betydningGENOPDAGELSEN AF Ptolemæus

Ptolemæus' værk Geograhia genudgives

Ptolemæus var sin tids store geograf, og foruden selv at udgive geografiske, matematiske og astronomiske værker havde han analyseret og vurderet på sine forgængeres værker og brugt og revideret dem og indføjet de videnskabelige udviklinger, der havde fundet sted. I kartografiens anden del er der oplysninger om hans virke i hans samtid.

Med de europæiske omvæltninger ved romerrigets fald, vandalernes, goternes og longobardernes invasioner, korstogene og de øvrige forandringer i Europa fra ca. 450 til 1200, så blev de antikke videnskabsværker glemt, taget med muhammedanerne øst på eller ødelagt. Forskere i Bagdad siges at have genopdaget dem i 800-tallet og oversat værkerne til arabisk, og græske manuskripter fandtes også i Byzantium.
[9958 p.47]

Man havde derfor ikke været klar over hvad eller hvor meget der var bevaret fra antikken, og genopdagelsen af Ptolemæus' Geographia kom derfor som en betydelig overraskelse, og værkets indhold kom til at præge den geografiske og kartografiske udvikling i Europa i lang tid.

Geographia-manuskripter havde da været ukendt for vesten i over tusinde år, men man var klar over, de havde eksiteret, og der var talrige henvisninger til værkerne fra forskellige mellemøstlige sprogområder og fra græsk. Først hen imod år 1400 blev de første græske håndskrifter, der var kopier af Ptolemæus' tekst og afskrifter fremstillet omkring 1200 til 1300 i Byzantium, kendt i Vesten, da de blev bragt til Italien med lærde. Den person, der betegnes som finderen, var Maximus Planudes, men der var mange personer involveret i både transport, oversættelse og udgivelse.

I Italien blev de græske manuskripter oversat til latin 1406-1409 af Jacopo Angeli da Scarperia, og kortene, der blev rekonstrueret på grundlag af denne oversættelse af Ptolemæus' skrevne ord, blev tegnet omkring 20 år efter oversættelsen. I Rom blev der i 1427 konstrueret et manuskriptkort over Nordeuropa. Dets oplysninger kom fra danskeren Claudius Claussøn Svart.

Jacopo Angeli de Scarperia stod i 1466 for fremstillingen af en latinsk version med kort tegnet af den tyske munk Donnus Nicolaus i en slags konisk projektion. Det er værket med de let genkendelige kraftige blå farver på havområder tegnet og skrevet på pergament med størrelsen 43 x 29 cm.
[2185 p.35]

Ptolemæus kendte ikke til kejser Marcus Aurelius' udsendte ekspedition til kejser Huan Ti i Kina i år 161, og han vidste derfor ikke, at man kan sejle ud af Det Indiske Ocean og op langs Kinas østkyst. Derfor blev Ptolemæuskortene konstrueret med Det Indiske Ocean som en indsø.
[EB (1991) vol.18 p.730]

Efter bogtrykkets opfindelse kom de første trykte udgaver hurtigt — ca. 1475 for teksten alene — og 1477 for tekst og kort. I senere udgaver blev kortene revideret, og kortantallet blev udvidet, og inden år 1600 var der udkommet 31 latinske og italienske udgaver.
[2174 p.7, 2185 p.35]

For et bedre overblik over de trykte tidlige udgaver på grundlag af af Ptolemæus' Geographia bringes her en liste, og derefter nogle flere detaljer vedrørende kortene og udviklingen.

Liste over Trykte udgaver af Ptolemæus' geografiværk

Listen er kompileret efter bl.a. Tooley, der havde den fra E. L. Stevenson, 1932, med tilføjelser fra Nordenskiöld, 1889, fra The Earliest Printed maps 1472-1500 af Tony Campbell, BL, 1987, The History of Cartography, red. af J. B. Harley og D. Woodward, vol 1, artiklen af O.A.W. Dilke, vol. 3,1 artiklen af Patrick Gautier Dalché og fra flere digitale biblioteksbaser.
En mere udtømmende oversigt over trykte udgaver findes i: H. Stevens: Ptolemy's Geography: A brief account of all the printed editions down to 1730, London, 1908, men denne titel får en dårlig bedømmelse i The History (Vol. 3,1 p.287 n.9).
I IMAGO MUNDI er der i flere bind artiklen om emnet.

Udg.år Sted Udg.- eller kaldenavn Antal kort — Bemærkninger
1475 Vicenza, It. Herman Lichtenstein =
Hermanus Levilapis from Kölln
Førsteudgaven efter "genopdagelsen". 142 blade.
Oversættelsen til latin ved Jacobus Angelus, og redigeret af Angelus Vadius og Bernardus / Barnabas Picardus.
Udgaven var uden kort. Latinsk tekst.
1477 Bologna Trykker Dominicus de Lapis 26 kobberstukne kort. Kan kaldes for det første kobberstukne atlas. 112 blade.
Oversat af Jacobus Angelus og revideret af Philippus Beroaldus m.fl., redigeret af Angelus Vadius.
Atlasset blev fejlagtigt dateret til 1462. Latinsk tekst og trykt i 500 eksemplarer.
Kaldes også for Cosmographia Bologna.
Revideret tekst ved Hieronymus Manfredus, Petrus Bonus, Galleottus Martius, Colla Montanus og Filippo Beroaldo.
I nogle eksemplarer er kort 2 og 3 trykt kombineret på samme papir.
I KB's registrering af deres eksemplar er sproget anført som italiensk.
1478 Rom Trykker Arnoldus Buckinck og Konrad Sweynheim 27 kobberstukne kort, står også nævnt med 31 kort. 123 blade.
Titel Cosmographia.
Gravørerne var oplært hos Buckincks forgænger, Conrad Sweynheym, mellem 1474 og 1477.
Oversat af Jacobus Angelus, revision ved Domitius Calderinus. Latinsk tekst.
Alle Nordenskiölds Facsimile Atlas-kort er fra denne udgave eller dens genoptryk fra 1490.
Imago Mundi, Bagrow, p.107, kalder dem for træsnitskort.
1480 Firenze Trykker Nicolo Todescho =
Nicolaus Laurentii
31 kobberstukne kort. 182 blade.
Første udgave med forsøg på opdatering til samtiden, bl.a. ved tilføjelsen af fire nye kort over:
Frankrig, Italien, Spanien og Palæstina.
Udgivet af Francesco Berlinghieri. Første udgave med værktekst på italiensk.
Eneste udgave med kort tegnet efter Ptolemæus' oprindelige projektion med ækvidistante breddeparalleller og meridianer.
Nordenskiöld daterede den til 1478 i sit Facsimile Atlas fra 1889.
I Bramsen er dateringen 1480.
1482 Ulm Trykker Leonardus Hol,
prefati oppidi civis =
Lienhart Holle
32 træsnitskort, første atlas med denne trykteknik. Seks af kortene er nye samtidige kort, bl.a. et med Grønland vist som en halvø på Nordskandinavien og med navnet Engronelant. 183 blade.
Redigeret af Donnus / Dominus Nicolaus Germanus, der reviderede kortene betydeligt, hans tredje revision.
Første udgave, hvor de samtidige opdagelsesrejsers opdagelser er medtaget.
Oversat til latin af Jacobus Angelus og første videre oversættelse med værktekst på tysk.
Gravørens navn er anført: Johannes Schnitzer de Armssheim = von Arnheim.
Første udgave udkommet uden for Italien.
Kortene er trykt med oplysningstekster på bagsiden af hovedparten af kortene, og der kendes flere varianter. Bl.a. er der fem kopier i Statsbiblioteket i München, hvori teksten afviger for kort II og VI.
Holl blev erklæret konkurs i 1484, og trykpladerne blev købt af Justus de Albano fra Venedig.
1486 Ulm Trykker Johann Reger =
Hans Reger
32 træsnitskort. 204 blade. Tysk tekst, jf. KB.
Justus de Albano medvirkede ved udgivelsen.
I store træk lig med 1482-udgaven, men med konstaterede ændringer i Tysklands navnestof.
Mere omfattende tekstdel på 140 blade, mens 1482-udgaven havde 70 blade.
Udgaven er behandlet i Imago Mundi, Vol. 54, 2002, pp. 7-18 af Margriet Hoogvliet: "The Medieval Texts of the 1486 Ptolemy Edition by Johann Reger of Ulm". Udgaven er særlig interessant, fordi den indeholder et indeks til Ptolemæus, her benævnt Registrum.
Endvidere indeholder den også en De locis ac mirabilibus mundi.
1490 Rom Trykker Petrus de Turre =
Pietro de la Torre
27 kobberstukne kort. Samme kort som i 1478-udgaven fra samme sted. 169 blade.
Latinsk tekst baseret på 1478-udgaven ved Jacobus Angelus og Ulm-udgaven fra 1486 efter Johann Reger.
1507 Rom Trykker Bernardus Venetus de
Bernardinus de Vitalibus = Vitabus
33 kobberstukne kort, også 34 nævnt, men det er måske Den Nye Verden, der er lidt forvirring omkring. Se næste post. 193 blade.
De 27 kort er genudgivne fra 1478- og 1490-udgaverne. De seks eller syv nye samtidige kort dækker:
Nordeuropa, Frankrig, Spanien, Italien og Palæstina.
Trykt for Evangelista Tosino.
Redigeret af Jacobus Angelus. Giovanni Cotta medvirkede ved udgivelsen. Latinsk tekst.
1508 Rom Trykker Bernardus Venetus de
Bernardinus Vitalibus = Vitabus
34 kobberstukne kort. Genudgivelse af 1507-udgaven med ny titelside og en beskrivelse af det opdagede af Amerika forfattet af Marcus Beneventanus samt et kort over Den Nye Verden med titlen Nova Tabula tegnet af Johannes Ruysch = Giovanni Ruisch, c. 1460 - 1533. 209 blade.
Kortet blev tegnet i en modificeret ækvidistant projektion. [Keuning, IM, Vol. 12, 1955, p.5]
Trykt for Evangelista Tosino. Latinsk tekst.
Det er det næstældste trykte kort, der viser Amerikansk område. Det blev tegnet i 1507 og fik stor udbredelse.
1511 Venedig Trykker Jacobus Pentius de Leucho 28 træsnitskort. Verdenskortet er hjerteformet og det første, der viser omridset af en del af Nordamerika. 92 blade.
Oversat af Jacobus Angelius og revisioner af Bernardus Sylvanus Eboliensis = Bernardo Silvano fra Eboli.
Latinsk tekst.
1513 Strassburg =
Argentinae (lat.)
Trykker Johannes Schott 47 træsnitskort. Indeholder de 27 oprindelige kort samt 20 nye samtidskort. 180 blade.
Hovedredaktør for de nye kort var Martin Waldseemüller, og især det betydningsfulde Tabula Terra Nova blev meget anvendt.
Udgivet af Jacobus Eszier = Aeschler og Georgius Übelin fra Strassburg. Martin Ringmann medvirkede ved udgivelsen.
De mange nye kort ændrede værkets karakter, så det nu kan karakteriseres som samtidsatlas. Latinsk tekst.
1514 Nürnberg Trykker Johannes Stuchs Værket trykt i ny latinsk oversættelse ved Johannes Werner, men uden kort. 68 blade.
1520 Strassburg Trykker Johannes Schott 47 træsnitskort trykt fra samme blokke som 1513-udgaven bortset fra et kort over Schweiz. 151 blade.
Udgivet af Georgius Übelin. Latinsk tekst.
1522 Strassburg Trykker Johannes Grüninger =
Johannes Reinhard
50 træsnitskort på grundlag af 1513-udgaven, men reduceret tekst. 194 blade.
Der var indsat tre nye kort: verdenskort tegnet af Laurent Frisius = Lorenz Fries; Tabula Mod. Orientalis; samt Tabula sup Indiae et tartariae Majoris.
Redigeret af Johann Hüttich og teksttilpasning ved Bilibald Pirckhaymer og noter ved Regiomontanus. Latinsk tekst.
1525 Strassburg Trykker Johannes Grüninger =
Johannes Reinhard
og Johannes Koberger
50 træsnitskort, der næsten er identiske med 1522-udgavens, på nær Asia V. 228 blade.
Redaktion eller udgiver Willibald Pirckheimer og Johannes Regiomontanus.
1525 Augsburg - En udgave er vist med titelblad i [6332] pl. 23, og kort over verden, pl. 24, og i større målestok på pl. 25.
Titelbladet bærer oplysningerne:
"CLAVDIPTO/LEMAEI GEO/GRAPHICAE/
ENARRATIONIS/LIBRI OCTO/
BILIBALDO PIRCKEYM/HERO INTERPRETE.
Annotationes IOANNIS DE REGIO MONTE
in errores commissos a
JACOBO ANGELO
in translatione sua."
Efter titelbaldet at dømme, så er det en udgave lig med den fra 1522 fra Strassburg.
Ikke nævnt i History of Cartography, vol. 1, p.362.
1533 Basel Trykker Hieronymus Froben Første udgave med den græske tekst indsat, men uden kortmaterialet. 276 blade.
Det var også den første udgave i midre format (quarto). De hidtidige havde alle været i foliostørrelse.
Teksten blev redigeret af Desiderius Erasmus fra Rotterdam, c.1466 - 1536.
1533 Ingolstadt Petro Opilio Intet kortmateriale. 88 blade.
Genudgivelse af Nürnberg 1514-udgaven Johannes Werner og Peter Apianus med latinsk tekst.
1535 Lyon Trykker Melchior & Gaspar Treschel 50 træsnitskort. Kortene var lig 1525-udgaven. 212 blade.
Udgaven blev redigeret af Michael Villanovus kaldet Servetus eller Servet.
Værket blev beordret brændt som kættersk af Calvin. Latinsk tekst.
1540 Kölln Trykker Joannes Ruremundanus Den græske tekst oversat til latin ved Joannes Noviomagus = Johann Bronchorst.
Oktavstørrelse uden kort. 247 blade.
1540 Basel Trykker Henricus Petrus Udgave ved Sebastian Münster for de 48 korts vedkommende som træsnit med navne påtrykt i bogtryk med metaltyper. 221 blade.
Se også 1542-udgaven.
1541 Wien Trykker Gaspar Treschel 50 træsnitskort. Kortene er lig 1535-udgaven. 222 blade.
Redigeret af Michael Villenovus kaldet Servetus og Miguel Servet. Latinsk tekst.
1542 Basel Trykker Henricus Petri 48 træsnitskort. Genudgivelse af 1548-udgaven, også nævnt som genudgivelse af 1540-udgaven. 220 blade.
Små variationer og formodentligt Holbein træsnit på bagside af et kort.
Redigeret af SebastianMünster.
En kilde giver årstallet 1540 i stedet for 1542.
1545 Basel Trykker Henricus Petri 54 træsnitskort. 223 blade.
Redigeret af Sebastian Münster. Latinsk tekst.
1546 Paris Trykker Christian Wechel Ingen kort trykt med. 222 blade.
Redigeret af Desiderius Erasmus. Græsk tekst. Bog i oktav-størrelse.
1548 Venedig Trykker Nicolo Bascarini 60 kobberstukne kort. Oktav-størrelse. 407 blade.
Kortene blev tegnet af Jacobo Gastaldo = Gastaldi efter forlæg af Sebastian Münster.
Redigeret af Pietro Matholi = Mattioli fra Siena. Udgivet af Giovanni Baptista Pedzano = Pedrezano.
Italiensk tekst.
1552 Basel Trykker Henricus Petrus 54 træsnitskort. Genudgivelse af 1540 / 1541-udgaven. 311 blade.
Redigeret af Sebastian Münster. Latinsk tekst.
1561 Venedig Trykker Vincenzo Valgrisi 64 kobberstukne kort. Kvarto-størrelse. 128 blade.
Indeholder Gastaldos kort fra 1548-udgaven. Første atlas med verden vist på to halvkugler.
Redigeret af Girolamo Ruscelli. Italiensk tekst.
1562 Venedig Trykker Vincenzo Valgrisi 64 kobberstukne kort. Genudgivelse af 1561-udgaven. Kvarto-størrelse.
Udgivet af Giuseppe Moleti = Josephus Moletus.
Den latinske tekst var baseret på Bilbard Pickheymers oversættelse.
1564 Venedig Trykker Giordano Ziletti Tooley anfører: 64 kobberstukne kort. Kvarto-størrelse.
Redigeret af Girolamo Ruscelli. Den anden italiensk udgivne tekst af Geographia.
Værket indeholder to portrætter af Ptolemæus under udførelsen af observationer.
1564 Venedig Trykker Giordano Ziletti 64 kobberstukne kort. Kvarto-størrelse.
Genudgivelse af Gioseppe Moletos 1562-udgave. Latinsk tekst.
1574 Venedig Trykker Giordano Ziletti 65 kobberstukne kort. Kortene var tegnet til udgaverne i 1561, 1562 og 1564. Nyt kort over Rom indsat.
Redigeret af Girolamo Ruscelli og revideret ved Giovanni Malombra. Italiensk tekst. Kvarto-størrelse.
1578 Kölln Trykker Godefridus Kempen = Gottfried von Kempen 28 kobberstukne kort.
Første Ptolemæus-udgave, som Mercator tegnede kort til. Uden bogens tekst.
1584 Kölln Trykker Godefridus Kempen 28 kobberstukne kort. Genudgivelse af 1578-udgaven.
Redigeret af Arnoldus Mylius. Latinsk tekst.
1596 Venedig Trykt ved Simone Galignani de Kareras arvinger 64 kobberstukne kort. Kortene nytegnede af Girolamo / Hieronymus Porro.
Redigeret af Giovanni Antonio Magni fra Padua = Ioannes Antonius Maginus.
Latinsk tekst. Kvarto-størrelse.
1597 Kölln Trykker Petrus Keschedt 64 kobberstukne kort. Genudgivelse af 1596-udgaven. Kvarto-størrelse. Latinsk tekst.
1597-1598 Venedig Trykkere brødrene
Giovanni Battista og
Giorgio Galignani
64 kobberstukne kort.
Redigeret af Leonardo Cernoti = Cerneti. Italiensk tekst.
1598-1599 Venedig Trykt af Melchior Sessas arvinger 69 kobberstukne kort. Kortene genbrugt med revisioner fra udgaverne fra 1561, 1562, 1564 og 1574.
Redigeret af Girolamo Ruscelli med revisioner ved Gioseppe Rosaccio. Italiensk tekst.
Der blev formodentligt både udsendt et oplæg med årstallet 1598 og et med årstallet 1599.
1602 Düsseldorf - 34 kobberstukne kort.
1605 Amsterdam og
Frankfurt
Trykt hos Cornelius Nicolaus og Jodocus Hondius 28 kobberstukne kort. Kortene stammede fra 1578- og 1584-udgaverne.
Redigeret af Petrus Montanus og kort ved Gerardus Mercator.
Første Ptolemæus-udgave med sidestillet græsk og latinsk tekst.
1608 Kölln Trykker Petrus Keschedt 64 kobberstukne kort, der var genbrug fra 1596- og 1597-udgaverne.
Redigeret af Ioannes Magini = Giovanni Antonio Magini. Kvarto-størrelse. Latinsk tekst.
1616 Venedig Trykker Simon Galignani de Kareras arvinger 64 kobberstukne kort, der var genbrug.
Redigeret af Ioannes Magini = Giovanni Antonio Magini. Kvarto-størrelse. Latinsk tekst.
1617 Arnheim Trykker Joannes Jansson =
Joannes Janssonius
64 kobberstuknekort. Genbrug fra 1596-, 1597- og 1608-udgaverne.
Redigeret af Gaspar Ens. Latinsk tekst. Kvarto-størrelse.
1618-1619 Leyden Trykker Isaac Elzevier 47 kobberstukne kort, der stammede fra Mercators 1578-, 1584- og 1605-udgaver samt fra flere Orteliusudgaver af Theatrum Orbis Terrarum og værket Theatrum geographiae veteris = Theatri Geographia Veteris.
Udgivet af Jodocus Hondius i Amsterdam.
Redigeret af Petrus Bertius, 1565-1629. Tekst på græsk og latin i sidestillede spalter.
1621 Padua Trykt hos brødrene Paolo og Francesco Galignani 64 kobberstukne kort stammende fra 1597-1598-udgaven.
Oversat af Leonardo Cernoti fra Giovanni Antonio Maginis latinske tekst til italiensk.
1624 Frankfurt - 28 kobberstukne kort fra Mercators hånd.
1695 Utrecht og Franeker Trykt hos Franciscus Halma og Guiljelmus van de Water i Utrecht og hos Leonardus Strick i Franeker 28 kobberstukne kort. Genudgivelse af Mercators kort fra 1578.
Ingen tekst fra Geographia var trykt med.
1698 Utrecht Trykt hos Franciscus Halma og Guiljelmus van de Water 28 kobberstukne kort. Genudgivelse af Mercators kort fra 1578.
Genudgivelse af 1695-udgaven.
Ingen tekst fra Geographia var trykt med.
1704 Utrecht og Amsterdam - 28 kobberstukne kort. Genudgivelse af Mercators kort fra 1578.
Genudgivelse af udgaven fra 1695 og 1698.
Ingen tekst fra Geographia var trykt med.
1730 Amsterdam Trykt hos R. og J. Westenios og Guil. Smith = Wetstein & Smith 28 kobberstukne kort. Genudgivelse af udgaverne fra 1695, 1698 og 1704.
Muligvis med kun delvis Ptolemæus tekst. Latinsk tekst.
1828 Paris - Ingen kort trykt med.
Udgivelse af teksten fra Geographia på græsk og fransk.
Oversættelse og udgivelse ved Abbé Roi Halma.
1838-1845 Essendiae = Essen Udgiver Baedecker Udgivelse af bog 1 til 6 af de 8 med græsk og latinsk tekst, men uden kort. Den giver variantregistrering fra flere mss, for bog 6 er dette eneste kritiske udgave.
Redigeret af Frid. Wilhelm Wilberg og C.H.F. Grashof.
1843-1845 Lipsiae = Leipzig Trykt hos Metzger & Wittig Udgivelse af den komplette græske tekst uden kort og uden kritisk apparat, men eneste moderne oversættelse for bog 7 og 8 og den har et praktisk indeks for geografiske navne og benyttet terminologi.
Redigeret af Carolus Fridericus Augustus Nobbe. Forlag muligvis Tauchnitz.
1860 / 1867 Paris Trykt hos De Amboise-Firmin Didot Udgivelse af den latinske og græske tekst uden kort.
Reproduktion af den græske tekst fra klosteret Vatopedi på Athosbjerget i Grækenland.
1883 Paris Trykt hos Alfredo Firmin-Didot Udgivelse af teksten til bind 1 på græsk og latin. Bind to blev udgivet i 1901 efter redaktørens død, færdiggjort af C.T. Fischer.
Redaktøren var C. Müller. En omhyggelig udgave, men kun bog I til V udkom med noteapparat.
1920 - - To deludgaver udkom. Den ene af Cuntz omfattede bog 2.7 til 3.1, og den anden af Renou omfattede bog 7.1 til 7.4. Disse dele havde mange citater fra mange mss.
1932 - - Edward Luther STevenson udgav en engelsk oversættelse i 1932. Den bliver kritiseret så kraftigt, at den betegnes som værdiløs i videnskabelig forstand. Alligevel er det den, der er blevet genoptrykt i 1991. Udgaven er skabt på grundlag af en renæssanceudgave, trykt, og redaktøren har åbenbart både problemer med at forstå latin og græsk. [B/J p.53]
Et Ptolemæus verdenskort blev også udgivet i den globulare projektion i den såkaldte Tyske Ptolemæus, trykt Nürnberg 1486-1493. Nu i NY Publ. Lib, Cat. No. 211.
Ref. Tony Campbell: The Earliest Printed Maps 1472-1500, BL., 1987, p. X i List of Figures No. 40.


Den kartografiske udvikling i 1400- og 1500-tallet

Ptolemæus kort dannes eller gendannes og suppleres

Italien
Genopdagelsen af Ptolemæus indledtes i Italien, hvor hans græske tekst blev oversat til latin.
Hans geografi blev oversat til latin 1410 og trykt i Bologna i 1472.
Hans anvisninger til korttegning på grundlag af hans positioner på geografiske steder omfattede 26 regionale kort og et verdenskort. Der var fremstillet manuskriptkort på Ptolemæus' data nogle år tidligere.

Tyskland
Ptolemæusgeografien og de tilhørende 27 kort blev i 1482 trykt og udgivet i Ulm. Udgaven var i henhold til Tooley en forbedring af de italienske udgaver. Der blev ved Nicholas Germanus' medvirken tegnet yderligere fem kort efter nutidige oplysninger, og de italienske kort blev revideret.
[6313 p.24]

Nicholaus Krebs tegnede ifølge [EB (1991) vol.23 p.519ff] det første tyske kort i 1491.
Nord- og Sydamerika fremstod første gang klart adskilt fra Asien i Waldseemüllers kort fra 1507 [samme kilde].

Udgaven i Strassburg fra 1513 blev forbedret med nu 20 nye kort tegnet af Waldseemüller, og Tooley betegner udgaven som det første atlas efter antikken samlet efter samtidige oplysninger. Verdenskortet i værket er tegnet efter portugisiske kilder.
[EB + 6313 p.2]

I Augsburg-udgaven fra 1525 har verdenskortet Grønland sat på Lapland eller Nordnorge som en halvø med retning SW, og denne opfattelse gentages på en del senere kort.

Nicolaus Germanus var en af tidligste revisionister efter Ptolemæus' anvisninger; han beskrev en projektion på grundlag af Ptolemæus' første projektion. Forskellen var Germanus' retlinede paralleller, mod Ptolemæus' cirkulære bredder. Germanus havde andre til at tegne kortene.
Germanus udførte foruden korttegninger i 1465 også en almanak gældende for årene 1466 til 1484 og indeholdende daglige ephemerider for himmellegemerne, hvilket var en betydningsfuld ting for lægning af horoskoper. Almanakken blev kostbart udstyret og tilegnet pave Paul II.

Nicholas Germanus' udgivne kort begynder fra 1466. Jf. [www.ibiblio.org...] var Germanus opfinder af den trapezoide projektion, hvor meridianerne konvergerer mod polerne, og korttegningen derfor forvanskes mindre, end ved et rent rektangulært platkort med parallelle meridianer men den samme ide lå også til grund for Ptolemæus.

Ptolemæus' græske tekst er først udgivet af Erasmus i Basel i 1533.

Mercator tegnede sit Europakort til en Ptolemæus-udgave i 1554.

Se mere om Ptolemæus, hans værk og betydning her.


Kilder

[9731] Bagrow, Leo & R. A. Skelton: Meister der Kartographie, Safari, 1944 / 1951 / 1963
[7595] Brown, Lloyd A.: The Story of Maps, Dover, 1949 / 1977
[2174] Gohm, Richard van de: Antique Maps for the Collector, Bartholomew, Edinburgh, 1972
[9958] Ehrenberg, Ralph E., ed.: Mapping the World, Nat. Geogr. 2006
[6332] Hinrichsen, Torkild, ed.: Island und das nördliche Eismeer, Altona, 1980
[2170] Hodgkiss, A. G., Understanding Maps, Dawson, 1981
[2185] Skelton, R. A.: Decorative Printed Maps, Spring Books, 1952 / 1967
[2623] Taylor, E. G. R.: The Haven-finding Art, Hollis & Carter, new ed., 1971
[6313] Tooley, R. V.: Maps and Map-makers, B. T. Batsford Ltd., 7th ed., 1987

Videre til syvende del


 
 
Opdateret d. 25.1.2017
Retur til forsiden.
Link til kilder til de maritime tekster
Retur til artikeloversigten for kartografi