Garnering af ballast

Kortfattet information om garnering

Lastens Garnering

A.
Ved grov Jern og Steens Baglast
Naar Lasten er strøed høi nok med Steen, hvortil smaa Steen giemmes til øverst, og Skibet ligger saa dybt, og med den Styrlastighed, som er anordnet, da garneres Lasten.

Saaledes:
Garnerings-Bielkerne nedgraves iblant Stenene, af Høide med Lastens Strøening, saa langt fra hverandre, at et Bræt faaer tre Bielker at hvile paa, eller i det ringeste tvende, og i det sidste Tilfælde lægges ikke Bielkerne tæt op til noget Skod, men saadan Distance derfra, at Brettet kan have Støtte af Bielkerne. Kan ikke en Garnerings-Bielke række tvers over Lasten, da maae tvende i Nedgravningen lægges med Enderne Side om Side af hverandre. Naar Bielkerne ere nedgravede og passede med Enderne i Borde, da forklampes de forsvarlig paa Siderne og for Enderne i Borde, med dertil indrettede Garnerings-Klamper. Desaarsag haves altid Tømmermænd ved en Lastes Garnering, til Jevning, Afhugning og Forklampning, af Garnerings-Bielker og Bræder.

Naar Bielkerne ere nedgravede, saaledes at de ligger lige høie med Lastens Strøening, og tillige faste, da klædes hele Lasten med Garnerings-Bræder, hvilke ei alene skieres jevne af for Enderne, baade hvor de begynder fra, saavelsom hvor de mødes paa en Bielke, eller ender ved et Skod, men endog med Steen saaledes understues, at de kommer til at ligge ligesaa faste som jevne, saa at hele Lasten kan ligne et fast og jevnt Stuegulv. Hvilket man kan observere ved en dertil indrettet Maalestok, med hvilken man kan eftersee Høiden af Lasten, saavel fra Ende, som Side til anden.

B.
Ved Baglast Jerns Baglast

Bruges ogsaa et Slags Garnerings-Bielker, hvilke passes, tilhukkes og forklampes eller fastspires, tæt ved Jernene i Borde paa Foringen, langs Agter fra og For efter, hele Lasten igiennem paa begge Sider af Baglast-Jernene.

Garnerings-Bræder bruges vel og ved denne Baglast, men de lægges alene paa Jernene tvers over Lasten, under Halsene af Læggersene, naar samme henstues.

Anmærkning
Naar en Last er garneret, kan Lempe-Jernene nedsættes i deres Plads paa Siderne af Kuglekisten, Halvdelen paa hver Side. Dog reserveres deraf saa mange paa Dækket, som maatte behøves til Skibets Læmpning ved UDvarpningen, hvilke dog, naar de ere brugte, nedsættes paa deres Plads, indtil de i Søen skal bruges til Læmpning for Skibets Seilads, da de i saa Tilfælde faaer Plads enten i Pikken Agter, eller For i Pisse-Bakken, alt efter Omstændigheden og læmpningens Beskaffenhed.

Imedens Lasten behandles, kan udtages og forfærdiges til videre Eqvipering.
[Citat slut]

Artiklen fortsætter med, hvilke arbejder der nu kan foregå i et skibunder udrustning. Artiklen er en fortsættelse af ballastningsartiklen.

Kilder

Peter de Günthelberg: Auxilium Memoriæ eller Søe-Krigs- og Orlogs-Mands Haand-Bog, N. Möller, Kbh., 1768 [Gynt p.24-27]

Jørgen Marcussen 
Opdateret d. 20.10.2014  
Retur til toppen af siden.
Retur til hjemmesidens forside