Proviant og ferskvand

Kortfattet information om proviantens stuvning

Læggersenes, samt Proviant- og Vands-Bortstuelse og Fordeeling.

I Agterlasten stues Læggersene, fra Agter-Skoddet af, og For efter til Skoddet af Kugle-Kisten.

I Forlasten, fra Forskoddet af og Agter efter til Kugle-Kisten.

Paa begge Steder saa mange rummes kan, fra Mitten af, og ud til begge Sider i Borde, alle paa langs i Lasten, med Lug mod Lug, og Bug mod Bug af hverandre samt alle med Spundsene i Veiret.

Ved hver Læggers Bortstuelse maae Strøebrædderne lægges tvers over Lasten, under Halsene af læggerset, saaledes at Bugen deraf ei rører Lasten, men haver saa megen Distance fra Gernerings-Bræderne, at et flat skaaren Tøndebaand kan passere derunder. Desligeste Contes ogsaa hver Læggers med trekantede Stykker Stueholt, hvilke indstødes ved Halsene under Læggerset oven paa Strøebræderne.

Naar Læggersene ere bortstuede, da fyldes de alle med fersk Vand, samt forsvarlig spundses, og derefter oven paa Læggersene, bortstues Proovianten og Vandfadene.

Saaledes:

Al Provianten som er i Fade, saasom: Smør, Flesk, Kiød og Salt &c. bortstues i Agterlasten, noget af hver Sort i hver Laug; thi ellers vil man blive nød til at brække et heelt Laug, naar man vil have af en vis Sort.

Paa Siderne af Kuglekisten, naar dertil Plads haves, kan stues Lammekiøds Tønder, og andet smaat haandeligt Fadeværk.

Øllet Stues i Forlasten fra For af, og Vandfadene i Storlasten, imellem Ølfadene og Kuglekisten.

Den øvrige Proviant, saasom: Gryn, Ærter, Brendeviin, Brød og Fisk &c. haver deres anviiste Kammere, Kieldere og Pladser.

Denne Fordeeling af Provianten, forsvarer Erfarenhed at være den beste, for at holde Skibet paa sin Styrlastighed.
[Citat slut]

Kilder

Peter de Günthelberg: Auxilium Memoriæ eller Søe-Krigs- og Orlogs-Mands Haand-Bog, N. Möller, Kbh., 1768 [Gynt p.29]

Jørgen Marcussen


Se også artiklerne ferskvand og proviant i den maritime ordbog.
 
Opdateret d. 20.10.2014  
Retur til toppen af siden.
Retur til hjemmesidens forside