Frédéric de Conincks rederier

Pingel, Meyer, Prætorius og Co.
Duntzfelt, Meyer & Co. (1791>)

KøbenhavnFrédéric de Coninck, 1740-1811, kom i sommeren 1763 fra Amsterdam til København i en alder af 23 år. Hans ønske var at komme til Østen, og da hans faders forretning var i opposition til det hollandske ostindienkompagni, valgte han at prøve chancen ved det danske Asiatisk Kompagni. Under rejsen herop mødte han en medrejsende dansker Just Fabritius fra Fabritius & Wever, og i stedet for at rejse til Ostindien blev Coninck associe i Fabritius & Wever.
(Schovelin p.52)

Fr. de Coninck blev 1770 gift med Marie de Joncourt, 1747-1821, og sammen fik de i perioden 1771-1789 ni børn.

1) - Marie-Anne de Coninck, 1751-03-21 til 1811-02-25.
Gift 1. gang 1786-05-18 med William Werner Pingel (*1786 †1789-10-20).
Gift 2. gang 1791-09-10 med John Clements (*1745 †1806-06-12).
Gift 3. gang 1809-12-17 med Michel Leigh Smith (*1777 † 1843-01-22).

2) - Marie Henriette de Coninck, 1774-03-05 til 1843-03-13.
Gift 1791-07-22 med Christian Wilhelm Duntzfelt (*1763-09-08 † 1809-10-19).

3) - Louise Philippine de Coninck, 1775-12-25 til 1851-03-40.
Gift 1793-01-18 med Jean Monod (*1765-09-05 †1836).

4) - Louis Charles Frederic "Fritz" de Coninck, 1779-03-23 til 1852-03-27.
Gift 1802-05-19 med Henriette Eschauzier (*1775-08-08 †1871-11-09).

5) - Jean de Coninck, 1781-12-12 til 1847-06-26.
Gift 1. gang 1805-01-17 med Anne Elisabeth de Coninck (1787-1826), datter af Jean de Coninck og Catherine Christiane Reiersen.
Gift 2. gang1829-11-09 med Henriette Fisker (1802-1839), datter af Lorenz Heinrich Fisker og Charlotte Amelie Koefoed.

6) - Francois Henri de Coninck, 1784-06-18 til 1793-06-24.

7) - Guillaume "Billy" de Coninck, 1786-04-10 til 1800-03-28.

8) - Louis de Coninck, 1787-02-24 til 1840-01-28.
Gift 1809-09-15 med Marie Christine Herlow (1789-1842), datter af Hans Jørgen Herlow og Marie Wilhelmine Westman.

9) - Cecile Caroline de Coninck, 1789-12-17 til 1857-04-25.
Gift 1813-01-11 med Michel Leigh Smith (1777-1843).

Type Beskrivelse
Stiftelse 1765 - Frédéric de Conincks rederier (FdC.) og grosserervirksomhed indledtes i København og fik senere hjælp af sin svigersøn, W.W. Pingel, der døde i 1789.
1778-1790 - Havde rederifællesskab med grosserer og skibsreder Niels Lunde Reiersen, 1742-1795. I 1790 opsagde FdC. kompagniskabet.
1787 - Overtog med partnere Det Østersøisk-guineiske Handelsselskab. Partnerne drev Selskabet under konsortiets navn: Pingel, Meyer, Prætorius og Co. Ejerskabet var 7/10 til FdC. og 1/10 til hver af de tre øvrige partnere.
Ved statens overtagelse af kolonien i Guinea blev Det Østersøisk-guineiske Handelsselskab overtaget af staten (likviderede), og
1789 - Konsortiet fortsatte nu handelen med nogle statskontrakter og privilegier, men uden ejerskab til koloni og forter.
1790 - Stiftedes firmaet de Coninck & Co., og i firmaet blev Frederics lillebror Jean de Coninck, 1744-1807, deltager.
1790 - C.W. Duntzfelt overtog ledelsen af FdC. selskabet.
1791 - Christian Wilhelm Duntzfelt (1762-1809) indtrådte i Konsortiet i stedet for afdøde W.W. Pingel. Samme år udtrådte Prætorius, og Konsortiets navn ændredes til Duntzfelt, Meyer & Co.
Bestyrelse / ejer / deltager 1765-1811 - Frédéric de Coninck ejer og leder af firmaet.
Direktion / BR. / KR. Se ovenstående.
Opløsning 1795-11-08 - Konsortiet Duntzfelt, Meyer & Co. opløst. FdC. drev forretning videre i sit eget firma, og Duntzfelt i sit firma Duntzfelt & Co. Se videre om Duntzfelt dér.
1802-09-22 - FdC. meddelte Schimmelmann, at likvidationen af ØgH. kunne betragtes som afsluttet.
1821 - Omkring 1820-1821 måtte firmaet FdC. likvidere.
Tilknytning 1770-1790 - Drev rederiforretninger sammen med skibsreder Niels Lunde Reiersen.
1787-1790 - Drev forretning med konsortiet Pingel, Meyer, Prætorius og Co.
1791 - Pingel døde 1789 og blev erstattet af Duntzfelt, og konsortiet skiftede navn til Duntzfelt, Meyer & Co.
Skorsten / flag Kontorflag: Stutflag med en hvid rhombe i midten.
Skibe Rederiet havde ved sit maksimum rådighed over 64 skibe. En del skibsnavne er nævnt i (Duntzfelt) p.84 og andre steder i samme bog.
1787 - Overtog med Østersøiske-guineiske Kompagni 37 skibe med en drægtighed på mere end 3.000 kls., heraf 26 på mere end 100 kls.
Det største skib var da SKATMESTER GREV SCHIMMELMANN (ID=10053).
1790 - I perioden med eget firma drev han i perioder 7 egne skibe på Vestindien, Ostindien og Guinea.
1793 - LÆRKEN, 28 kls. lå under embargoen i Bordeaux.
1794 - På hjemvejen blev DRONNINGGAARD (ID=9258) opbragt af først Frankrig og derefter England, senere frigivet.
1797- Firmaet var omkring 1797 det femtestørste rederi i Danmark og disponerede bl.a.:
1797 - DEN NYE PRØVE (ID=12023).
1797 - VINDSKIBELIGHEDEN (ID=12692) (er i tvivl, om det er dette skib. Kilden er SR-bilag 1949:1837G nr.3: Kaptajn Honore Roux, 145 kls. Forlist ved Rotterdam s.a.)
1797 - UNGE FRIDERICH (ID=9624).
1797 - DE TRENDE SØSTRE (ID=10770).
1797 - HENRIETTE (ID=10599).
1797 - CHARLOTTE ELEONORA (ID=13452).
1797 - SAMDRÆGTIGHEDEN (ID=13453).
1797 c. - BERNSTORFF, fregatskib, prisedømt i Frankrig (Duntzfelt p.75).
1797 - RENDSBORG (ID=9821) købt i Calcutta som ASIA og næ. Opbragt 1798-08-00 på St. Helena og ført til England som prise, prisedømt 1799-06-26 og ved appelretten 1803-03-12.
1799-05-28 - NÆSSET, 167,5 kls. Hjemkom fra Isle de France med ladning for 221.7877 Rdl.
1801-12-01 - STÆRKODDER (ID=13384), ejet med Buntzen.
Bemærkninger 1740-1811 - Frédéric de Coninck, 1740-12-05 — 1811-09-04, indvandrede fra Holland i 1763 og løste borgerbrev som grosserer i 1765 med fokus på skibsfart med skibsudredning, dvs. forestå udrustning og handelsvarer m.v. for skibe til kolonierne i Indien og til faktorierne i Kina. Ved hjemkomsten desuden forestå salget af de hjembragte varer.
1772 - Coninck var en af initiativtagerne til ophævelse af AK monopolet på Indien.
1786 - Conincks ældste datter, Marie Anne, 1771-1811, blev gift med William Pingel.
1786 og 1787 - Det Østersøiske-guineiske Handelsselskab (ØgH.), stiftet i 1781, opkøbtes af staten, og aktierne indløses. Selskabets aktiver og privilegier blev overtaget af et konsortium, der fik navnet Pingel, Meyer, Prætorius og Co. Pingel var FdC.'s svigersøn, Agent Hans Jørgen Meyer og Bogholder Jeppe Prætorius havde begge været knyttet til det nu nedlagte aktieselskab.
1787 - ØgH. overtog alle pakhuse langs havnefronten fra første pakhus syd for Vestindisk Pakhus og ned over den tidligere Larsens Plads, nu Amaliehaven til Sankt Annæ Plads. 1788 tilbagesolgtes korntørringspakhuset til staten (det sydligste pakhus og nuværende sydligste halvdel af Admiral Hotel).
1787-08-11 - Kontrakt indgået mellem deltagerne i konsortiet.
1789-10-20 - Svigersønnen Grosserer William Werner Pingel døde.
1790 - Under samarbejdet med Reiersen udredte firmaet 40 rejser til VI.
1791-07-22 - De Conincks datter, Marie Henriette, 1774-1843, blev på Dronningegaard i Holte viet til Christian Wilhelm Duntzfelt, 1762-1809, født i Negapatnam i nærheden af Trankebar.
1791-09-10 - Maire-Anne de Coninck, 1771-1811, ældste datter af FdC., blev viet til Kaptajn John Clements. Hun havde været gift første gang med W.W. Pingel og blev senere gift for tredje gang med M. Leigh Smith til Bækkeskov.
1793-01-21 - Forordning udstedt, der gav handelen på Guinea fri for alle statens borgere, hvilket betød tab for Konsortiet, der fik nedsat privilegiekontraktens afgift til staten på grund af kontraktens værdiforringelse.
1798 - Udklarerede rederiet 5 skibe til Ostindien, 1 til VI. og 3 til Middelhavet og Spanien.
1809 - C.W. Duntzfelt døde.
1788-1840 - Sønnen Louis de Coninck gjorde karriere i Søværnet og døde som 52-årig kommandørkaptajn. Han var redaktør på Archiv for Søvæsen fra 1827 til 1840.


Kilder
-, 1997-2001: Dansk søfarts historie 1-7, Gyldendal, flere forfattere. [DSH]
Feldbæk, Ole, 1986: Danske Handelskompagnier 1616-1843 - Oktrojer og interne ledelsesregler, Kildeskriftsselskabet.
Gøbel, Erik, 1991: "Den danske besejling af Vestindien og Guinea 1671-1838" i Handels- og Søfartsmuseets årbog 1991. pp. 37-72.
Klem, Knud, 1973: "Om Fr. de Coninck og andre rederes udnyttelse af den danske neutralitet især i perioden 1781-82" i Handel- og Søfartsmuseets årbog 1973, side 94-121.
Liisberg, H.C. Bering, ed., 1919: Danmarks Handel og Søfart, Bd. 1. Heri særligt:
    Bastrup, C.: "Den ostindiske Sejlation og Handel", pp. 490-661.
Schovelin, Julius, 1898: Fra den danske Handels Empire, Nordiske Forlag.
Werner, Johs., 1927: Christian Wilhelm Duntzfelt - En dansk storkøbmand, Gyldendal.
De Conincks slægtsliste fra Slægtsforskernes digitale Bibliotek, 2023.

Forkortelser
FdC. = Frédéric de Coninck
kls. = Kommercelæster
Rdl. = Rigsdaler.
ØgH. = Det Østersøiske-guineiske HandelsselskabJørgen Marcussen
 
Opdateret 2018-03-08 og igen 2023-05-30. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside