Christian Wilhelm Duntzfelt, skibsreder og storkøbmand

KøbenhavnType Beskrivelse
Stiftelse 1782 - Christian Wilhelm Duntzfelt (1762-1809) (CWD) medinteressent i Frederiksnagorfirmaet Duntzfelt, Bloom & Kierulff.
1796-01-01 - Duntzfelt drev fra datoen forretningerne videre i sit firma Duntzfelt & Co..
Bestyrelse / ejer / deltager 1791-1795 - Deltog i konsortiet Duntzfelt, Meyer & Co.
1795 c. - François le Chevalier (*1770-02-12) var Duntzfelts associerede partner. Faderen, Rodolphe le Chevalier, var deltager i FdC. forretninger.
Direktion / BR. / KR. 1790 / 1791 - CWD. overtog ledelsen af Fr. de Conincks og Co.s Det Østersøiske-guineiske Handelsselskab (ØgH.) (se mere herom under Fr. de Conincks artikel.
1791 - CWD. indtrådte i Konsortiet Pingel, Meyer, Prætorius og Co. i stedet for afdøde W.W. Pingel. Samme år udtrådte Prætorius, og Konsortiets navn ændredes til Duntzfelt, Meyer & Co.
1791-10-14 - CWD. udnævnt til ostindisk konsulent ved Kommercekollegiet og samtidig tildelt rang af kongelig agent og kammerråd.
1796-03-30 - CWD. udnævnt til direktør i Asiatisk Kompagni. Varede kun året ud. Fra 1797 kom han ikke mere i direktionen.
Opløsning 1795-11-08 - Konsortiet Duntzfelt, Meyer & Co. opløst. Duntzfelt drev fra 1796-01-01 forretningerne videre i Duntzfelt & Co.
1831 - Firmaet Duntzfelt & Co. gik fallit. Enken oplevede det; hun døde først 1843-03-13.
Tilknytning 1783 - Have CWD. bodmerilån hos Fr. de Coninck.
1790 - Drev som svigersøn til Fr. de Coninck forretninger i konsortiet Pingel, Meyer, Prætorius og Co.
1791 - Pingel døde 1789, og konsortiet skiftede navn til Duntzfelt, Meyer & Co. indtil 1796.
1804 - Optog Johannes Søbøtker (1777-1854) fra Søbøtker & Co. som associé for forretninger på Vestindien.
Skibe 1784-01-00 - Duntzfelt sendte sine første varer fra Indien til København med fregatskibet JULIANE MARIE.
1785 - KRONBORG (I), købt fra ØgH. (ID=8423) udskiftet 1795 med (ID=6773).

1793-04-00 - NORGE, fregatskib på 132 kls. købt af Ryberg & Co., I.L. Zinn og J.P. Krag.
1793 - NORSKE LØVE (ID=8050) købt fra ØgH. Ladning auktioneret 1799 i Kbh.
1793 - FREDENSBORG (ID=10082) købt fra ØgH. Ladning auktioneret 1799 i Kbh.
1793 - GEHEIMERAAD GREGERS JUEL (ID=10034) købt fra ØgH.
1793 - DRONNINGGAARD (ID=9258) købt fra ØgH. Bygget i Amerika (Duntzfelt p.48).
1793 - FANNY, fregatskib på 153 kls. købt på auktion og solgt umiddelbart efter til Tutein & Co.
1796 - HVIDE ØRN (ID=8728), bygget 1784, udgået fra Flåden 1795 og købt derfra.
1794 - AMALIENBORG, fregatskib købt (ID=10067) ex ELISABETH på 289 kls. af Kaptajn Henry Kent.

1794-1797 - I perioden anskaffede Duntzfelt bl.a.:
1785 - KRONBORG (II), købt i Ostindien. (ID=6773) som erstatning for (ID=8423).
1795 - FREDEN (I), brig, (ID=13449).
ROSKILDE på 123 kls. bygget i Ostindien,
RUDERMARCK på 136 kls., opbragt 1801 af fransk kaper, frigivet og erstatning betalt efter dom 1802-12-29.
STAVANGER på 166 kls. Auktion over ladning afholdt 1799 i Kbh. (Skibet solgt senere i Bengalen),
HAABET (ID=9841) på 162 kls.,
MARIA på 127 kls., og
HELSINGØR, USA-bygget fregatskib på 225 kls. købt 1797 i Liverpool (ID=9602).
1796- KRONPRINS FREDERIK (ID=8907), fregatskib indkøbt i Batavia af Kaptajn Thompson.
1796- GREV BERNSTORFF (ID=11527), fregatskib indkøbt i Batavia af Kaptajn Thompson. Prisedømt i England 1798 & 1801.
1797 - COMMERCE (ID=13450), ejet 1797.
1797 - SKØNHEDEN (ID=13451), ejet 1797.
1797 - BERGEN (ID=10066), ejet 1797.
1797 - MØEN (ID=10071), ejet 1797.
1797 - JULIANE (ID=10070), ejet 1797.
1797 - KANINHOLMEN (ID=11529). Opbragt 1799-05-07 af fransk kaper. Prisedømt 1800 og tabt.
1797 - ELIZA, hjemkom 1797-09-19 fra Isle de France med ladning til 174.330 Rdl.

1797-12-31 - Duntzfelts rederi var Nordens største som reder for 14 større fartøjer på tilsammen 2.393 kls. [Duntzfelt p.39, 47].
Senere anskaffedes:
1798 - HOLGER DANSKE (ID=11528) ex KAISER POUL på 346 kls. bygget i St. Petersborg 1797. Købt ved auktion. Solgt i Kapstaden 1800.
1798 - SKATMESTER GREV SCHIMMELMANN (ID=10053) købt af ØgH., men havde tidligere ½-part. Solgt i 1799 til Ryberg & Co.
1798 c. - MARIA lod WCD. bygge i Rusland og solgte det samme sted.
1798 - DUNTZFELT, fregatskib, ejet af Rederiet. Afgik dette år fra Frederiksnagor under kaptajn Peter Nissen Gøg, opbragt i England.
1798 - FREDEN, blev opbragt i Vestindien og ført til St. Domingo - indberettet 1798-11-13 af Dreyer i Paris.
1799 - CHRISTIANUS SEPTIMUS, fregatskib (ID=8479), indkøbt i Batavia 1796-97. Afholdt auktion over ladning. Strandet 1801 på Anholt.
1799 - CHRISTIANSSAND, fregatskib. (ID=11132) Ladning auktioneret 1799 i Kbh. efter det havarerede skib var solgt i Lissabon og varerne omlastet til SPEKULATION og PROVIDENTIA.
1799-10-19 - MARIANE ank. Kbh. fra Frederiksnagore konvojeret af fregatten IRIS (ID=11526).
1800 - BÆKKESKOV (ID=9822), fregatskib 173 kls. købt fra Christmas, Ter-Borch & Co., og på det ansatte han halvbroderen Henrick Duntzfelt som styrmand (†1825-05-10).
1800 - DE 3 SØSTRE / DE TRE SØSTRE (ID=10770), fregatskib 102 kls., købt fra Tutein & Co., blev 1803 solgt til Den danske Manufakturhandel (en efterfølger for Handels- og Kanalkompagniet, der likviderede 1784-1788. En del af Kompagniets aktiviteter fortsattes nogle år i selskabet Den danske Manufakturhandel, der likviderede 1814). Skibet tilbageholdt i Kapstaden 1805.
1800 - LILLE CATHRINE (ID=9939), fregatskib 144 kls., købt fra Pierre Peschier. Hjemkom i første halvår 1807 fra Ostindien.
1801 - FREDEN (II) (ID=11143), bark 107 kls., købt fra skibsreder Peter Bache.
1801 - MARIANE (ID=11533), fregatskib 182 kls., købt fra Blacks Enke & Co.
1801 - KJØBENHAVN (ID=11534) ex RUST EN WERK, fregatskib 140 kls., købt fra Cramer & Søn.
1802-04-06 - BEKKESKOV (ID=9822).
1803 - ELISABETH (ID=8425), bark. Købte halvpart for 6.000 Rdl. fra Ph. Ryan i Norge. Den anden halvpart købte Jacob Holm.
1803 - ADMIRAL CHAPMANN (ID=8503), fregatskib 148 kls., købt fra Cramer & Søn. Opbragt 1806 af engelske, men restitueret.
1803 - EMILIE (ID=11536), bark 83 kls., købt fra Niels Moe or 12.000 Rdl.
1804 - HESTER MARIE (ID=11537), fregatskib 102 kls., købt fra John Erwin, England, for 45.000 Rdl. Hjemkom i første halvår 1807 fra Ostindien.
1804 - LAURENCE-CHARLOTTE (ID=11539), fregatskib 92,5 kls, købt fra Søbøtker & Co., København.
1805 - TRE VENNER / 3 VENNER (ID=11538), fregatskib 190 kls, købt fra Boalth & Co., England, for 35.000 Rdl.
1807 - TRONDHJEMS PRØVE, (ID=11540), fregatskib, hjemkom i første halvår fra Ostindien.
Bemærkninger 1762-09-08 - Christian Wilhelm Duntzfelt (CWD.) fødtes i Negapatnam († 1809).
1771 - CWD. blev sendt til Danmark for uddannelse, men vendte allerede 1773-06-04 tilbage til Trankebar.
1774-06-01 - CWD. ansat ved kolonien som reserveassistent og flyttede 1776 med chefen til Frederiksnagor som assistent.
1787 - ØgH. overtog alle pakhuse langs havnefronten fra første pakhus syd for Vestindisk Pakhus og ned over den tidligere Larsens Plads, nu Amaliehaven til Sankt Annæ Plads. 1788 tilbagesolgtes korntørringspakhuset til staten (det sydligste pakhus og nuværende sydligste halvdel af Admiral Hotel).
1788-01-02 - CWD. afsejlede fra Indien med fregatskibet DANNEBROG (ID=9469).
1790-03-29 - CWD. vendte tilbage til Indien med CHRISTIANUS SEPTIMUS (ID=8478). Han rejste dog allerede hjem 1790-08-01 med engelsk skib THE HOUGHTON og ankom København 1791-02-00.
1791-07-22 - De Conincks datter, Marie Henriette, 1774-1843, blev på Dronningegaard i Holte viet til Christian Wilhelm Duntzfelt.
1793-01-21 - Forordning udstedt, der gav handelen på Guinea fri for alle statens borgere, hvilket betød tab for Konsortiet, der fik nedsat privilegiekontraktens afgift til staten på grund af kontraktens værdiforringelse.
1798 - I årets løb udklarerede rederiet 13 skibe til Ostindien og 1 skib til VI.
1801 - CWD. erhvervede ved likvidationen af Konsortiet arealet mellem det Blå Pakhus i nord og Korntørringsmagasinet i syd. Senere kaldet Larsens Plads. Han beholdt den nordlige del af Larsens Plads og grunden overfor på nuværende Toldbodgade og igennem til Amaliegade, hvor han opførte hus og lager som nabo til Amalienborg i nr. 24. Den sydlige del af arealet blev 1802 overtaget af Skibsbygmester Lars Larsen - deraf navnet Larsens Plads.
1803-1805 - Af periodens 63 udsendelser til Ostindien på 52 skibe var Duntzfelt reder for 12 udsendelser med 8 skibe.


Kilder
-, 1997-2001: Dansk søfarts historie 1-7, Gyldendal, flere forfattere. [DSH]
Feldbæk, Ole, 1986: Danske Handelskompagnier 1616-1843 - Oktrojer og interne ledelsesregler, Kildeskriftsselskabet.
Gøbel, Erik, 1991: "Den danske besejling af Vestindien og Guinea 1671-1838" i Handels- og Søfartsmuseets årbog 1991. pp. 37-72.
Klem, Knud, 1973: "Om Fr. de Coninck og andre rederes udnyttelse af den danske neutralitet især i perioden 1781-82" i Handel- og Søfartsmuseets årbog 1973, side 94-121.
Liisberg, H.C. Bering, ed., 1919: Danmarks Handel og Søfart, Bd. 1. Heri særligt:
    Bastrup, C.: "Den ostindiske Sejlation og Handel", pp. 490-661.
Werner, Johs., 1927: Christian Wilhelm Duntzfelt - En dansk storkøbmand, Gyldendal.
SR-bilag 1949:1837A - med en liste over skibe ejet 1797 (efter R.A. Kom. Koll. Handels- og Konsulatsfaget. Fortegnelse over de i Kbh. Hjemmehørende skibe og fartøjer 1797-1875).

Forkortelser
FdC. = Frédéric de Coninck
kls. = Kommercelæster
ØgH. = Det Østersøiske-guineiske HandelsselskabJørgen Marcussen
 
Opdateret d. 17.9.2016. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside