Grosserer Fabritius & Wever

KøbenhavnMichael (1697-1746) og Just Fabritius (1703-1766), tyske andengenerationsindvandrere tog borgerskab som grosserere med fokus på handel på kolonierne og Kina. Michael Fabritius var med til at stifte Det Kinesiske Societet, der blev forløberen for begge Fabritiusernes deltagelse i Asiatisk Kompagnis forretninger straks efter kompagniets dannelse i 1732.

Til deres egne forretninger og skibsfarten købte Michael Fabritius i 1735 Grønnegårds havn på Christianshavn.

Handelshuset Fabritius & Wewer / Wever blev grundlagt omkring 1740 sammen med en fjernere slægtning Johann Wever (1699-1759) og Wewer giftede sig med M. Fabritius' enke efter 1746. Enken, Anna Maria døde først i 1775.

Fra 1746 deltog Wewer med kapital i Det vestindisk-guineiske Kompagni i 1746, og han blev medlem af direktionen. Kompagniet blev likvideret i 1754 og F&W tilkøbte nogle af boets arealer i tilknytning til Grønnegårds havnen, hvor de oprettede et skibsværft.

Da Wever døde i 1759 overtog en af Michael og Anna Maria Fabritius' sønner ledelsen. Han blev på et tidspunkt adlet og kaldte sig derefter for Conrad Fabritius de Tengnagel (1731-1805). Conrad Fabritius fik sæde i Asiatisk Kompagnis direktion til 1785, hvor nogle uregelmæssigheder tvang ham ud.

Michaels broder, Just Fabritius, drev også rederiforretninger og deltog i trekanthandelen fra omkring 1756. Samme år indgik han kompagniskab med J.F. Classen (1725-1792) for Frederikværks krudtværk og kanonstøberi.

Schweizeren Reinhard Iselin (1714-1781) blev gift med Anna Elisabeth, Michael Fabritius' datter, og blev ansat i Fabritius & Wewer. Han begyndte senere egen forretning i firmaet Iselin & Co., der handlede på Vestindien, hvortil han vides at udrustet mere end 60 rejser. Da Anna Elisabeth i 1781 blev enke, giftede hun sig med J.F. Classen.

Michael Fabritius' datter Charlotte (1745-1766) giftede sig med skibsreder og grosserer Peter van Hemert (1734-1810), der foruden skibsfarten også ejede Brede værk og andre manufakturer på egnen. Han var søn af Joost van Hemert (1696-1775), der fra ca. 1747 til krigene i 1807 satte punktum for trafikken, udrustede mere end 90 rejser til Vestindien. Hemert brugte firmanavnet Joost van Hemert & Sønner.

Type Beskrivelse
Stiftelse 1740 - Grosserer Fabritius & Wewer (eller Wever).
Bestyrelse / ejer / deltager Primært famliemedlemmer.
Direktion / BR. / KR. Primært famliemedlemmer.
Opløsning Efter 1807.
Tilknytning Ledelsespersonerne havde tilknytning til flere af de store handelskompagnier som Asiatisk Kompagni og de vestindiske kompagnier.
Skibe 1740 c. - Skibsværftet i Grønnegårds havn blev oprettet og byggede derefter skibe til bl.a. handelskompagnierne:
1767 - ADA (ID=8389).
1777 - GEHEIMERÅD STAMPE (ID=9922).
- og måske SUSANNE JACOBE.

1757 - PRINSESE SOPHIA MAGDALENA (ID=9449), købt af Just Fabritius.
1777 - GEHEIMERAAD SCHACK RATHLOU (ID=9919), bygget på eget værft.
1784 - CHRISTIAN VII (ID= 8478), købt 1784, de Coninck ejer 1788.
1786 - GREVINED BERNSTORFF (ID=8487), købt.
1788 eller før - CHRISTIANSHAVN (ID=10201), solgt mellem 1789 og 1793 til Ryberg.
1791 - COPENHAGEN (ID=11136), købt i England.
1796 c. - DANMARK, fregatskib. Prisesag i England mod rederiet (Duntzfelt p.75).
1797 - Disponerede over 2 skibe med tilsammen 258 kls. drægtighed.
Bemærkninger -


Kilder
-, 1997-2001: Dansk søfarts historie 1-7, Gyldendal, flere forfattere. [DSH]
Feldbæk, Ole, 1986: Danske Handelskompagnier 1616-1843 - Oktrojer og interne ledelsesregler, Kildeskriftsselskabet.
Gøbel, Erik, 1991: "Den danske besejling af Vestindien og Guinea 1671-1838" i Handels- og Søfartsmuseets årbog 1991. pp. 37-72.
Klem, Knud, 1973: "Om Fr. de Coninck og andre rederes udnyttelse af den danske neutralitet især i perioden 1781-82" i Handel- og Søfartsmuseets årbog 1973, side 94-121.
Liisberg, H.C. Bering, ed., 1919: Danmarks Handel og Søfart, Bd. 1. Heri særligt:
    Bastrup, C.: "Den ostindiske Sejlation og Handel", pp. 490-661.
Schovelin, Julius, 1899: Fra den danske Handels Empire 1-2, Nordiske Forlag.
Werner, Johs., 1927: Christian Wilhelm Duntzfelt - En dansk storkøbmand, Gyldendal.

Forkortelser
FdC. = Frédéric de Coninck
kls. = Kommercelæster
ØgH. = Det Østersøiske-guineiske HandelsselskabJørgen Marcussen
 
Opdateret d. 8.3.2015. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside