Peter F. Heering / Cherry Heering Line / Heering Line

KøbenhavnEn manuskripttekst om firmaet P.F. Heerings begyndelse forfattet af lods P.A. Gruelund omkring 1960 er indsat her:

Rederiet P.F. Heering

Dette rederi havde til huse i den Heeringske Gård i Overgaden neden Vandet nr. 11. Huset, som står den dag i dag, har ved sin stilfulde og enkle arkitektur i den pietetsfuldt bevarede oprindelige skikkelse vakt vor hjemlige bygningskyndiges og historikeres interesse og nydt den ære at blive gengivet i fremmede tidsskrifter som type på en anselig, borgerlig gård fra udgangen af det 18de århundrede.

I tre menneskealdre har den været i slægtens besiddelse. Den Heeringske Gård var købt af Enken efter kaptajn, skibsreder, grosserer, brygger og godsejer Hans Peter Kofoed fra bornholm, der havde begyndt sin Løbebane på den gyngende scenes brædder som skibsdreng og som fører af eget skib, fregatskibet BRØDKURVEN, havde sejlet på Vestindien i slutningen af det 18de århundrede, en priode, hvor der ved denne fart under den nordamerikanske frihedskrig tjentes summer.

BRØDKURVEN førtes af kaptajn Kofoed selv. Han købte gården på Christianshavn i 1783 og 1785 opførtes dens nuværende facadebygning. Efter kaptajn Kofoeds død 1812 skænkede enken 100.000 Rdl. til Skipperstiftelsen og senre andre store legater og blev udnævnt til etatsrådinde. Ægteskabet var barnløst, hvorfor hun var i stand til at skænke gaver i så rigt mål.

Af etatsrådinden købte stifteren af ovennævnte rederi, grosserer Peter Frederik Suhm Heering (* 1792 i Roskilde, † 1875 i København) gården. Heri oprettede han en likørfabrik, som står endnu den dag i dag, og han drev tillige en anselig rederivirksomhed.

I 1833 lod han i Svaneke sit første skib bygge, skonnerten ARNOLD (ID=6680). Skibet var opkaldt efter rederens førstefødte søn. Det var å 48½ kls. Efter dette skib fulgte indtil 1857 inklusive 10 andre skibe, alle byggede i Svaneke, nemlig slupperne CASTOR, GORDIUS, skonnerterne ROBERT og SKJOLD, briggerne FRODE, FYLLA, THORVALD og FLINK, tillige barken SVANEN.
ROBERT, GORDIUS og CASTOR drev havfiskeri på Island.

Et symbol på P.F. Heerings patriotiske og fædrelandskærlige sindelag er, at han tilbød Marinen sine skibe til troppetransport gratis under krigsurolighederne i 1848. I april samme år blev briggen FRODE halet ind i Flådens leje og indrettet til troppetransport. P.F. Heering fik i den anledning tildelt adgangskort til Orlogsværftet. Om briggen kom til at gøre tjeneste, vides ikke. Dette her er kun anført som bevis for et udslag af offervillighed, der i så mangfoldige retninger gjorde sig gældende, da det gjaldt om i enighed at støtte fædrelandets forsvar.

Et Bornholmerblad skriver om Heering ved hans død:

"Grosserer P.F. Heering var ikke alene vidt og bredt bekendt som fabrikant af den verdensberømte Cherrycordial og som betydelig skibsreder, men også almindelig æret for sin store godgørenhed og elskværdige karakter, og for den faderlige godhed og omhu han viste mod mange sømænd, som havde sejlet i hans skibe, og som han i sin virksomhed stod i forhold til. At han her på Bornholm, hvor så mange har stået i forbindelse med ham, mindes med erkendtlighed har sin gode grund deri, at det væsentlig er ham, der skyldes tak for den udvikling som skibsbyggeriet i Svaneke har nået, da han i årenes løb har ladet bygge 10 skibe der, og således givet arbejde og fortjeneste til mange mennesker samtidig med, at han også i dette Forhold viste en påskønnelsesværdig liberalitet. Men hvad der især bringer os til at omtale denne hædersmand er ønsker fra ældre forhenværende skibsførere, som har været i hans tjeneste at udtale den taknemmelighed, hvormed de altid har bevaret erindringen om den afdødes faderlige godhed og velvilje, såvel under heldige som uheldige omstændigheder."

Skibsreder Heering havde tre nevøer, som alle fik deres uddannelse i rederiets skibe. Herluf Trolle Heering (* 1832) døde som fører af barken SVANEN af gul feber, medens skibet var liggende i Pernambuco 1872-05-10.
(manuskript slut).
 


Type Beskrivelse
Stiftelse 1818 - Firmaet grundlagt af Peeter F. Heering.
1833 - Begyndte at disponere egne fartøjer. Første grundlagte rederi ophørte i 1876.
1957 - Rederiet Heering Line blev grundlagt.
Bestyrelse / ejer / deltager -
Opløsning 1876 - Firmaets første rederiafdeling nedlagt.
1977 - Rederiet Heering Line blev nedlagt.
2001 - Moderfirmaet nedlagt.
Skorsten / flag Blå skorsten med to smalle hvide bælter. Imellem dem et stort hvidt bogstav H. Mellem H'ets to lodrette ben er i øverste U-form placeret en hvid syvtakket stjerne.
Kontorflag: Blåt stutflag med bogstavet H i hvidt. Over den vandrette streg i bogstavet en hvid syvtakket stjerne. Det tidlige 1800-tals rederi havde et blåt stutflag med en hvid syvtakket stjerne i midten.
Skibene i Cherry Heering Line havde kirsebærrød skrogfarve.
Skibe ARNOLD (ID=6680) [Gru.bib p.1].
CASTOR (ID=2661).
FLINK (ID=9869).
FYLLA (ID=9870).
FRODE (ID=9868),
GORDIUS (ID=9867).
ROBERT (ID=13485).
SkJOLD (ID=9866).
SVANEN (ID=9863) og
THORVALD (ID=9862) [Gru.bib p.1].

I perioden fra 1833 til 1876 ejede rederiet i alt 10 skibe. SVANEN var det største.

Rederiet fik efter genoptagelse af skibsdrift i 1950'erne leveret:
1958 - CHRISTEL HEERING (ID=7997) og
1958 - MILLE HEERING (ID=6858).
1962 - HEERING ROSE (ID=8943) leveredes fra HSM.
1963 - HEERING KIRSE (ID=4030).
1964 - HEERING CHRISTEL (I) (ID=8978), indflaget.
1965 - HEERING MILLE (I) (ID=11885), indflaget.
1966 - HEERING SUSAN (ID=3388).
1967 - HEERING LOTTE (ID=11884).
1970 - HEERING ELSE (ID=6851), indflaget.
1972 - HEERING MILLE (II) (ID=11886), indflaget.
1974 - HEERING CHRISTEL (II) (ID=7885).


Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 22.8.2016. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside