Niels Ryberg - Ryberg & Thygesen

KøbenhavnNiels Ryberg, 1752-1804-08-24, var bondesøn fra Jylland, der fik en handelsuddannelse hos en onkel i Ålborg. Fra 1750 boede Ryberg i København, hvor han tog borgerskab som grosserer i 1753 og drev forretninger med assurancer.

Fra 1756 var han i kompagniskab med Det Thygensenske Handelshus, ledet af Thyge Jesper Thygesen*), og de gjorde forretninger under navnet Ryberg & Thygesen junr. På et senere tidspunkt blev C.S. Black og andre optaget som kompagnon, men de sammensluttede købmænd skiltes i 1775.

Niels Ryberg virkede nu under sit eget navn indtil 1789, hvor han gik i kompagniskab med andre familiemedlemmer (Hans Rudolph Saabye, grosserer Mørch og grosserer Otte) og dannede firmaet Ryberg & Co.

Ryberg blev 1764 gift med Margrethe Dorothea Otte (1749-1767), datter af kancelliråd Friedrich Otte, Eckernförde. Deres eneste søn, Agent og Etatsråd Johan Christian Ryberg (1767-1832-01-15), videreførte som leder forretningen indtil fallitten 1820.
Kancelliråd Friedrich Otte (* 1674-07-19 † 1747-11-30) stiftede handelhuset, der spredte sig over mange brancher og efter stifterens død videreførtes af hans arvinger (16 børn). En del a Ottes skib blev overtaget af Ryberg & Co., København.

*) Thygesen havde ved arv fået en formue efter Andreas Bjørn.

Type Beskrivelse
Stiftelse 1753 - Ryberg grundlagde eget firma i København.
1756 - Ryberg var i kompagniskab med Thygesenske Handelshus til 1775 med navnet Ryberg & Thygesen.
1760'erne - Kompagnonerne Christen Black og Johannes Cramer blev optaget til 1775. I perioden benyttedes navnet Ryberg, Thygesen & Co.
1775 - Ryberg drev forretninger under eget navn til 1789.
1789 - Ryberg gik i kompagniskab med slægtninge og dannede Ryberg & Co.
Bestyrelse / ejer / deltager Firmaerne drevet med hovedsagligt slægtninge i Rybergfamilien.
Direktion / BR. / KR. Se under bestyrelse.
Opløsning 1820 - Likviderede som fallitbo.
Tilknytning 1759 - Ryberg overtog ledelsen af handelen efter Det islandske Kompagni til 1763.
1763 - Det almindelige Handelskompagni fik monopol på handelen på de nordlige bilande og Ryberg var i ledelsen.
1764-1767 - Drev for egen regning fiskeri under Island.
1772 - Fra 1772 til 1775 og igen fra 1779 til 1784 var Ryberg direktør i AK.
1776 - korroboreret 1778-05-11 blev Ryberg medlem af direktionen for Det kongelige danske oktrojerede vestindiske Handelsselskab indtil afsked i 1785.
Skibe 1756-1775 - Ryberg & Thygesen udredede 94 rejser til VI.
1755-1758 - JOHANNA DOROTHEA (ID=18000), Bygget til Otte og Jens Thagaard i Ålborg. Usikkert om Ryberg havde part i skibet. Indreg. i Ålborg.
1760 - FRUE MARGARETHA, 81 kls., købt 1756 af Ryberg & Thygesen og Frd. W. Otte til trekanthandelen på Vestindien, stadig i Rybergs skibsliste 1760. Forlist 1761 ved England.
1757 - EMANUEL (ID=17999), købt fra Otte.
1760 - THEODORIUS (ID=9906), købt.
1760 - DOROTHEA & ANNA (ID=17998), købt fra Otte.
1762 - ELISABETH (ID=8773), ejet af Rybergselskab.
1775 - IL POSTILLION (ID=9734), bugget til rederiet.
1775 - PRINSESSE SOPHIA FREDERICA (ID=9427), bygget til rederiet.
1777 - ENIGHEDEN (ID=9947), bygget til Rybergselskab.
1781 - BIKUBEN (ID=9819), ejet af konsortium med Coninck, Ryberg og Reiersen.
1781 - ROEPSTORFF (ID=3820), købt til konsortiet.
1787 - CHRISTIANSHAVN (ID=10201), vestindienfarer ejet af Ryberg måske først fra 1789 til 1793 C.
1799 - SKATMESTER VON SCHIMMELMANN (ID=10053), ejet til 1804.
1799-06-29 - KRONBORG, 139 kls., hjemkom fra Isle de France med ladning for 165.643 Rdl.
1800 - CONSTANTIA MARIA (ID=8817), ejet efter 1800, købt fra Neergaard & Jørgensen.
1802-10-15 - ANNA & EMILIE, (ID=14648).
1803 - ANNE & JACOBINE, (ID=14689).
1806-01-22 - ENGELKE (ID=10640).
1810 - GREV ROMANOFF (ID=10059), købt, måske først fra 1813.
1817 - TRE VENNER (ID=3583), rederiet ejer 1817-1818.
Bemærkninger 1779 - rådede rederiet over 6 skibe på tilsammen 364 kls. [DHI-3 p.160]
1803-1805 - Havde 7 ekspeditioner med 5 skibe til Ostindien.


Kilder
-, 1997-2001: Dansk søfarts historie 1-7, Gyldendal, flere forfattere. [DSH]
Feldbæk, Ole, 1986: Danske Handelskompagnier 1616-1843 - Oktrojer og interne ledelsesregler, Kildeskriftsselskabet.
Gøbel, Erik, 1991: "Den danske besejling af Vestindien og Guinea 1671-1838" i Handels- og Søfartsmuseets årbog 1991. pp. 37-72.
Henningsen, Lars N., 1985: Provinsmatadorer fra 1700-årene, Reder-, kømands- og fabrikantfamilien Otte i Ekernførde i økonomi og politik 1700-1770, R&B.
Liisberg, H.C. Bering, ed., 1919: Danmarks Handel og Søfart, Bd. 1. Heri særligt:
    Hammer, R.R.: "Sejlads og Handel paa Nordhavet og de nordlige Bilande", pp. 452-490.
    Bastrup, C.: "Den ostindiske Sejlation og Handel", pp. 490-661.
Werner, Johs., 1927: Christian Wilhelm Duntzfelt - En dansk storkøbmand, Gyldendal.
Diverse skibslister.
Diverse Mercantil Calender.

Forkortelser
AH = Almindeligt Handelskompagni.
AK = Asiatisk Kompagni.
hjs. = hjemsted, hovedkontor
KGH = Kongelige Grønlandske Handel
kls. = kommercelæster a 2,6 tons.
RA = Rigsarkivet.
rdl. = Rigsdaler.
VI = Vestindien.Jørgen Marcussen
 
Opdateret 2020-10-09. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside