Grossererne Tutein & Co.

KøbenhavnDer er benyttet flere navne om firmaet: Brødrene Tutein - Fr. Tutein & Co. - Grosserer Tutein m.fl., og det er ikke altid klart, nøjagtigt hvilken person eller hvilket firma der menes. Brødrene Tutein bruges således i H&S 1953 om skibsportræt efter brødrene er døde og J. Fr. Tutein handler under navnet Firma Fr. Tutein.

Peter Tutein (1726-1799) indvandrede fra Tyskland. Hans søn Johann Friederich Tutein (1757-1853) overtog forretningerne ved faderens død.

To af Peter Tuteins brodersønner, Diderich Tutein (1751-1827) og Peter Tutein (1752-1828), kom også til København og blev grosserere. Det er denne Peter Tutein, som Jens Juel har portrætteret med sin søn på skødet i ca. år 1800 (Nivaagaard), og som er den Peter Tutein der i 1800-tallet omtales som skibsreder og altså nevø til den første Peter T.

To af Johann Fr. Tuteins sønner var Friederich Wilhelm Tutein (1791-1867) og Peter Adolph Tutein (1797-1885) og Ferdinand Tutein (1788-1880).

F.W. Tuteins søn var Frederik Giuseppe Gustav Tutein (1825-1920). Peter A. Tuteins søn var Frederik Christian Ferdinand Tutein (1830-1912). Ferdinand Tuteins søn var William Axel Tutein (1829-1901), som var fader til Ferdinand Tutein (1861-1931).

Type Beskrivelse
Stiftelse 1747 - Fr. Tutein & Peter Tutein (1726-1799).
Bestyrelse / ejer / deltager 1799 - Johan Frederik Tutein = Johann Friederich Tutein (1757-1853), søn af Peter T. overtog ledelsen af firmaet, grossererborgerskab fra 1798. Samtidig tog hans to fætre Didrik Tutein og Peter Tutein borgerskab som grosserer.
J.F.T. drev virksomheden under navnet Fr. Tutein & Co..
Under hans ledelse fik han afsendt 54 rejser til Vestindien.
Opløsning Efter 1833.
Tilknytning Tilknytning til forskellige vestindiske forretninger og til sukkerproduktion og sukkerraffinaderier i Danmark. Flere i familien Tutein var involveret i sukkerproduktion og klædesproduktion.
Skibe 1792 - ELISABETH (ID=8793), købt 1792 og solgt 1795/6.
1794 - ANNA DOROTHEA (ID=14589), solgt året efter. Måske kun parthaver i skibet.
1796 - AURORA (ID=8644).
1797 - Firmaet disponerede over 4 skibe med tilsammen 280 kls. drægtighed.
1797 - KRONBORG (ID=10065).
1798 - ANTOINETTE (ID=3612), ejet af Tutein & Co. samt Duntzfelt & Co. C.W. Duntzfelts halvbroder, Henrick Duntzfelt, ansattes som 3.stmd. Solgt 1820.
1798 - Rederiet udklarerede 7 skibe til langfart: 2 til Ostindien, 2 til VI., 1 til USA og 2 til Sydeuropa.
1800 - MINERVA (ID=10638), ejede skibet 1800, solgt 1800 til Jacob Holm m.fl.
1800 - DE TRE SØSTRE (ID=10770), bygget 1779 til Coninck, ejet 1800 af Tutein og solgt det år til Duntzfelt & Co. for 12.050 Rdl.
1800 - NEPTUNUS (ID=13787). Udgik 1800-06-04 til Lissabon. Solgt 1809 til Norge.
1800 - GANGES (ID=-). Hjemkom 1800-06-25 fra Isle de France.
1805 - PRINS CARL AF HESSEN (ID=9329), købt 1805.
1807 - KRONPRINS FREDERIK (ID=8908), købt fra Den Danske Manufakturhandel.
1809 - KRONPRINS FREDERIK (ID=8908), fregatskib, hjemkom fra Ostindien, kom til Norge, hvor ladningen solgtes. Med træ og andet fra Norge begyndte hjemturen, hvor skibet blev opbragt 1809-03-14 af englænderne og prisedømt 1809-05-02.

1808 - MERIDIAN (ID=3611), købt i udlandet, solgt til E. Erichsen, forlist 1831.
1809 - DANNEBROG (ID=9477), købt i udlandet, brændt samme år.
1810 - ELISABETH (ID=8830), ejer 1810.
1816 - CONCORDIA (ID=8567), købt i udlandet, solgt 1825.
1829 - AUGUSTA (ID=14443), købt 1829, forlist 1833.
1829 - ANNA ELEONORA (ID=14623), købt 1829, solgt 1830.
Listen er ikke udtømmende.
Bemærkninger 1793 - Rederiet havde 4 sager om opbringning af skibe med den engelske admiralitetsret.
1803-1805 - Af periodens udsendelser til Ostindien på 63 med 52 skibe var Tutein & Co. reder for 2 udsendelser med 2 skibe.


Kilder
-, 1997-2001: Dansk søfarts historie 1-7, Gyldendal, flere forfattere. [DSH]
-, 1953: Erhvervshistorisk Årbog 1953. [Erhvervsh.]
Feldbæk, Ole, 1986: Danske Handelskompagnier 1616-1843 - Oktrojer og interne ledelsesregler, Kildeskriftsselskabet.
Gøbel, Erik, 1991: "Den danske besejling af Vestindien og Guinea 1671-1838" i Handels- og Søfartsmuseets årbog 1991. pp. 37-72.
Klem, Knud, 1973: "Om Fr. de Coninck og andre rederes udnyttelse af den danske neutralitet især i perioden 1781-82" i Handel- og Søfartsmuseets årbog 1973, side 94-121.
Liisberg, H.C. Bering, ed., 1919: Danmarks Handel og Søfart, Bd. 1. Heri særligt:
    Bastrup, C.: "Den ostindiske Sejlation og Handel", pp. 490-661.
Werner, Johs., 1927: Christian Wilhelm Duntzfelt - En dansk storkøbmand, Gyldendal.

Forkortelser
FdC. = Frédéric de Coninck
kls. = Kommercelæster
Rdl. = Rigsdaler
ØgH. = Det Østersøiske-guineiske HandelsselskabJørgen Marcussen
 
Opdateret 2018-01-10. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside