Varp og varpning, 1768At præparere, udføre og lætte et Varp

skeer saaledes:

At præparere og udføre et Varp.
Lykke-Varp.

Kaldes de Varp, som føres til Skibet, og hvilke præpareres saaledes:

Man skyder saa mange Kabel-Touger eller Pertliner, som man vil have Varpet langt til, i en Barcasse eller andet Fartøi, hvilke Varp skydes mod Solen, og hælles paa hverandre, enten strax ved Nedskydningen, eller Underveis ved Udføringen.

Dernæst lægges med Skibets Takler et Varp-Anker Agter ned i Fartøiet, saaledes at Stokken ligger Agten for Fartøiet, og Fligene For efter paa et Bredt, hvilket lægges tvers Agter over Rehlingen i Barcassen.

Den øverste Tamp af det øverste Kabel-Toug eller Pertline, stikkes derpaa i Ankeret med et Rundslag og Halvsteeg for, og Bøye-Rebet paa Ankerets Kryds med tvende Halvsteeg og Bændsel paa Enderne og om Læggen, samt Bøye-Rebet igiennem Bøyens Hull, og Krænge om sin egen Part og Bændsel paa.

Derefter roer Fartøiet ud med Varpet til den anviste Plads, og der kastes Ankeret i Grund ud fra Touget af; thi saa falder det klart.

Saasnart Ankeret er i Grund, strømmes Bøyen, og da roer Fartøiet til Skibet, og paa Veien continuerlig stikker Varper ud, indtil det har naaet Skibet, hvor resten af Varpet overgives og hiemvindes, enten ved at kastes til Spilds, eller indhales med Haand og Magt.

Skulde man have udført et saadant Varp saa langt, at man ei dermed kunde række Skibet, da maae man i saa Tilfælde fra Skibet assisteres med et Varp til paa Hælding.

Ordinaire Varp

Kaldes de Varp som udføres fra Skibet, og hvilke præpareres aldeles som Lykke-Varp, for saa vidt Varpets Nedskydning og Ankerets Plads i Fartøiet angaaer. Men ved dette Varp stikkes den underste Tamp af Varpe-Godset i Ankeret, og den øverste Tamp forbliver i Skibet, og Varpet roes fra Skibet ud, hvor det paa Veien continuelig udstikkes, indtil intet mere deraf haves, da Ankeret tilsidst kastes i Grund, og Bøyen strømmes, Resten er som ved ofrrige.

Anmærkninger.

Ved Lykke-Varp haves den Fordeel, at et nyt Varp kan tillaves og udføres imedens det forrige hiemvindes, hvilket ikke kan skee ved ordinair Varp; thi dette kan ikke udføres inden det forrige er hiembragt, og Skibet er paa Varpets Plads, uden man vil tabe meget af det nye Varp.

Det sværeste af Varpe-Godset er best at stikke i Ankeret, thi derved faaes det smekkerste af Varpet først i Skibet, og Varpet bliver derved saa meget meer paalidelig.

God Disposition over Varpe-Godset giør Arbeidet baade læt og hastigt færdig, end ogsaa naar den mindste Qvantitet af Varpe Gods ikkun haves. Som for

Exempel

Varpe-Godset er tvende Kabel-Touge og tvende Pertliner.

Da tages til første Varp et Kabeltoug og tvende Pertliner, og imedens dette Varp indvindes, tillaves et nyt Varp saa nær færdig, at naar Pertlinerne af det første Varp ere hiemvundene, de da strax kan nedskydes til det nye Varp, tilligemed det i Behold havende Kabeltoug, og saaledes udføres imedens det første Varps Kabeltoug hiemvindes.

Herved er alene at observere, at Varpene ei længere udføres, end man kan være vis paa at de kan række Skibet.

Vel kan et Varp i Fald det ei skulde række Skibet, mødes med en Jage-Trodse og paahældes, men dette maae alene skee i meget stille Veir; thi ellers er Trodsens Styrke ei at lide paa.

Med mere Varpe-Gods er Dispositionen over Varperne meget lættere, og Arbeidet skeer hurtigere.

Med mindre Varpe-Gods maatte man stoppe for sidste Toug af et Varp, imedens et nyt Varp blev udført. Dog denne Manqvement kan ikke ventes ved Krigs Skibe, med mindre Reisens Længde var Aarsag derudi.

At Kabelslagen Gods skydes i Fartøier mod Solen, og Trodseviis-slagen Toug-Værk med Solen.

At lætte et Varp

Man lægger Bøye-Reber, uden at afstikke Bøyen i Skiven paa Devitzen, som staaer Agter i Barcassen, dernæst sættes en Strop om Bøye-Rebet inden for Devitzen, i denne Strop hages en Tallie med den ene Hage, og med den anden Hage For i Stevnen af Barcassen i Ringe-Bolten, eller i en Strop, som sættes om Stevnen, og dermed lættes Ankeret, og lægges tillige om man vil, i Barcassen, efterdi Devitzen er saaledes beskaffen, at den falder For over, ind i Barcassem.

Haves ingen Barcasse, da lættes Varpet enten med Skibet selv, eller i got Veir med en Chaluppe, og da tages Bøye-Rebet over Agterhækken af Chaluppen, Resten som ved forrige.

Nota.

Ved Varpets Udførsel, saavelsom Lætning, maae Fartøiet være forseet med Øxe, Ræbaand, Tallier, Skibmands Garn, Øye-Seysinger, Kabelgarns Stropper og Bræder, samt Haandspager og hvad udfordres maate til nødvendig Brug.
[Citat slut]

Kilder

Peter de Günthelberg: Auxilium Memoriæ eller Søe-Krigs- og Orlogs-Mands Haand-Bog, N. Möller, Kbh., 1768 [Gynt p. 83ff]

Jørgen Marcussen 
Opdateret d. 20.10.2014  
Retur til toppen af siden.
Retur til hjemmesidens forside