Vaterstag

Kortfattet information om vaterstag

Vater-Stagenes Behandling og Paasætning

Dette skeer saaledes:

Det yderste eller enkelte Vater-Stag, som og kaldes Mantel-Staget.

Dette Stag er et klædt Toug, i hvis ene Ende er en Kous indbændet, hvori Gien, som Staget ansættes med, bliver haget. Den anden Ende fastgiøres om Bougsprydet, tæt uden for Fokke-Hielpe-Stag-Strop med et Rundslag og Krænge, med Bændsler paa, Rundslaget tages om fordi Gien kan faae beqvem Distance til Ansætning.
Dernæst nayes til dette Stag en Blok under Bougsprydet, tæt uden for Fokke-Stag Strop, og en anden Blok i det enkelte Vater-Stags-Huld i Skiægget, med et dobbelt Skoe-Steeg, hvilket Steeg, som bør staae om Bagbords Side, maae ei giøres for knap, at ikke Blokken des Aarsag skal kaste sig ved Ansætningen, tværs for Skiægget.

Farten af dette Stag

er saaledes:

Fra den faste Part som er om Bougsprydet med Rundslag, farer det ned igiennem Blokken i Skiægget, derfra op igiennem Blokken under Bougsprydet, hvor den øverste Blok af Gien hages i Kousen, og den anden Gie-Blok i en Øie-Bolt paa Judas Øret.

Dette Vater-Stag skiæres fra Blokken paa Bougsprydet, formedelst Kousen som er deri, og Gien farer om Bagbords Side.

Det inderste eller dobbelte Vater-Stag,
som og kaldes Slæberen

Dette Stag er ligeledes et klædt Toug, i hvis ene Ende er et Øie, og noget fra Øiet et Dokshoved indbændt. Staget lægges om Bougsprydet i en Kiæve-Klampe, som stages omtrent en halv Fod uden for Fokke-Stag-Strop oven paa Bougsprydet, saaledes: At Dokshovedet i Staget kommer til at ligge paa Siden af Bougsprydset om Bagbord - dog ikke saa høit oppe at Tallie-Rebet ved Iskiæringen skulde beknibes - og Øiet om Styrbord-Side for ved Parten af Staget.

Derefter farer Parten af Staget, ned igiennem den Inderste af de tvende jevnsides Vater-Stags-Huller i Skiægget, ind fra Styrbords- og ud om Bagbords-Side, derpaa igiennem det yderste Huld i Skiægget, ind fra Bagbords- og ud igien om Styrbords-Side. Af disse ind- og udgaaende Parter forbeholdes saa meget om Bagbords-Side, at naar i Bugtens Mitte bændes et Dokshoved, samme da med det paa Siden af Bougsprydet hængende Dokshoved, kan skiære Staget Talie-Reeb paa en Distance af to og en halv Fod fra hverandre, førend Staget ansættes.

Til Slutning farer Tampen fra Skiægget af, op igiennem Øiet paa Vater-Staget, og fastgiøres der med et dobbelt Skoe-Steeg. Men det er baade bedre og smukkere, at Tampen i Stedet for at fastgiøres med Skoe-Steeg, farer langs ned med Vater-Staget, og derved fastgiøres med gode Bændsler.

Nota

Vater-Stagene maae forinden de paalægges og skiæres for godt, vises og passes meget nøie, og forsvarlig klædes med Raae-Læder, baade paa de Steder, hvor de farer igiennem Skiægget, saavelsom Hullerne i Skiægget , og ellers hvor nødig giøres for Skamfiling. Skulde Vater-Stages-Hullerne sidde over hverandre, da bliver Mantel-Stags-Blokkens Plads i det øverste Huld og Slæberen fordeelt i de tvende underste Huller, saaledes: at Parterne farer got og klare.
[citat slut]

Kilder

Peter de Günthelberg: Auxilium Memoriæ eller Søe-Krigs- og Orlogs-Mands Haand-Bog, N. Möller, Kbh., 1768 [Gynt p.132ff]

Jørgen Marcussen


Se også kortere artikel om vaterstag i den maritime ordbog.
 
Opdateret d. 20.10.2014  
Retur til toppen af siden.
Retur til hjemmesidens forside