Forkortelser i maritim ordbog

Forkortelser, der er brugt redaktionelt i ordbogen
   Forkortelse:    Betydning
    -19    indtil 1900-tallets slutning. Samme betydning for andre århundreder.
    -19-    omkring 1900-tallet. Samme betydning for andre århundreder.
    19-    fra 1900 og fremefter. Samme betydning for andre århundreder.
    AD, ad, a.d.    Anno Domini, efter vor tidsregning, e.Kr.
    adj.    adjektiv
    adv.    adverbium
    afh.    afhængig af
    alm.    almindelig, i almindelighed
    Amer.    amerikansk
    anf.    anfører, anført
    ang.    angivende, angivelse af, angående
    ant.    antagelig
    anv.    anvende, anvendt som
    Arab.    Arabien, arabisk
    art.    artikel
    autom.    automatisk
    B     
    bb    bagbord, bagbords
    beg.    begyndelsen af, i begyndelsen
    beh.    behandlet, beholden
    BEK    bekendtgørelse (ofte med nr/år tilføjet)
    ben.    benyttet af / om / til
    ben.    benævnt, benævnelse for
    besl.    beslægtet med
    bet.    betegnelse
    bet.    betydning
    br.    bredde
    C     
    ca.    cirka
    cit.    citeret
    coll.    kollokvialisme
    com.    kommercelæster
    D      
    db.     dobbelt, dobbelte
    def.     defineret, definition
    dekl.     deklination
    dial.     dialekt, dialektbrug
    div.    diverse
    Dk    Danmark, dansk
    dss.    det samme som
    dvs.    det vil sige
    E     
    E.:    etymologi
    e.g.    exempli gratia / for eksempel
    egtl.    egentlig
    el.a.    eller andet, lignende, eller lignende
    elek.    elektrisk
    Eng.    England, engelsk
    etc.    etcetera, og så videre
    ety.    etymologi, etymologisk
    event.    eventuelt
    exc.    excerperet fra
    F     
    fam.    familie
    farv.    farvand
    forb.    forbindelse fra / med / til
    fork.    forkortelse for
    forkl.    forklarende, forklaring
    form.    formodentlig
    forsk.    forskellig, forskellig fra
    Fr.    Frankrig, fransk
    FtSF    Foreningen til Søfartens Fremme; stiftet 1844.
    fx    for eksempel
    G     
    Germ.    germansk, tysk
    gl.    gammel, gammeldags
    gns.    gennemsnit, gennemsnitlig
    Gr.    Grækenland, græsk
    gr.    grader
    H      
    hen.     henvisning
    HMSO    Her / His Majesty's Stationery Office
    Hol., hol.    Holland, hollandsk
    hor.    horisontal
    hvs.    hovedsageligt
    I     
    i.e.    item est, det vil sige
    imp.    imperfektum
    indv.    indvendig
    int.    international
    Isl.     Island, islandsk
    J      
    jf.     jævnfør
    K      
    Kbh.     København
    kvm.     kvadratmeter
    L      
    L.     Linea
    Lat.     latin, latinsk
    lg. / lgd.     længde
    M      
    mdal.     middelalder, middelalderlig
    mdl.     månedlig
    mek.     mekanik, mekanisk
    met.     meteorologi, meteorologisk
    m.fl.     med flere
    mgl.     manglende
    m.     minut
    min.     minimum
    ms. / mss.     manuskript, manuskripter
    mytol.     mytologi, mytologisk
    N      
    N     nord, nordlig
    n.a.     intet år for udgivelse fundet
    ned.     nedenfor / nedenstående
    Nor.     Norden, nordisk
    nuv.     nuværende
    O      
    o.a.     og anden, og andre
    obs.     observeret, observation, observatør
    obs.     obsolete, forældet
    OE.     oldengelsk
    o.lgn.     og lignende
    omf.     omfattende
    omk.     omkring
    omt.     omtrentlig
    ON.     oldnordisk
    opf.     opfinder, opfundet
    opr.     oprindelig
    ortogr.     ortografisk
    overs.     oversættelse
    ovs.     ovenstående
    P      
    pf.     perfektum
    pga.     på grund af
    Phil.     Phillipinerne, phillipinsk
    pkt.     punkt
    pl.     pluralis
    pos.     position
    pp.     perfektumparticipium
    Port.     Portugal, portugisisk
    prop.     proprium, proprier
    præp.     præposition
    R      
    redn.     redning, redningsvæsen
    ref.     reference, referenceværk
    rep.     reprint, genoptrykt
    Rom.     Romerriget, romersk
    S      
    S     syd, sydlig
    (S)     slang
    sb.    substantiv
    s.d.    se denne
    sdnv.    sidst nævnte
    sek.    sekund
    sin.    singularis
    sj.    sjælden
    sm.    sømil
    Sp.    Spanien, spansk
    stb.    styrbord, styrbords
    str.    størrelse
    syn.     synonym, synonymt med
    sædv.     sædvanligt, sædvanligvis
    T      
    temp.     temperatur, temporært
    tidl.     tidlig, tidligere
    tilsv.     tilsvarende
    tæl.     tællelig
    U      
    udg.     udgivet af
    udtr.     udtryk
    udv.     udvendig
    UK     United Kingdom
    u.o.     uændret oversættelse
    US     USA, amerikansk (fra USA)
    utæl.     utællelig
    V      
    V     vest, vestlig
    var.     varierende
    vb.    verbum, verbal
    vbsb.    verbalsubstantiv
    vha.    ved hjælp af
    vulg.lat.    vulgær latin
    væs.    væsentlig
    Æ     
    ækv.    ækvivalent
    Ø     
    Ø.    øst, østlig
    Å     
    årh.    århundrede
Opdateret d. 7.9.2015
Retur til ordbogsforsiden