Maritim ordbog


Formål og
principper
Ordbogen er en teknisk, deskriptiv fagordbog indeholdende danske maritime ord og vendinger med definitioner og - hvor muligt - deres oversættelse til engelsk.

Udvælgelsen af ord er foretaget ved excerpering fra danske lærebøger, søfartspressen og søfartslitteratur i øvrigt og indeholder ord fra emnekredse som navigation, skibsteknik, sømandskab, befragtning, fiskeri, fritidssejlads, kommunikation, maskinlære, meteorologi, oceanografi, og udtryk fra områder som søfartshygiejne, søkrigsvæsen og søret er i et vist omfang medtaget.

Sigtet har været, at både ord, som den aktive søfarende kan tænkes at støde på, og ord, som den historisk interesserede har brug for at kende definitionen på, er medtaget. Dog kan ordbogen på ingen måde opfattes som "heldækkende".

Ordbogens stikordssamling er gennem årene vokset til et betydeligt antal ord, og på trods af en korrekturlæsning kan der have sneget sig trykfejl ind, hvorfor der tages forbehold for sådanne.

Ordbogen er deskriptiv og refererer fra et stort antal kilder, hvoraf nogle måske ikke er helt pålidelige. I størst mulig udstrækning er definitioner og oversættelser krydskontrolleret i mere end én kilde.

Varemærker, firmanavne, modelnavne og forkortelser er kun meget sporadisk medtaget med mindre de anvendes som appellativer. Er der nævnt copy-right registrerede handels- eller firmanavne, er det alene deres generiske brug, der henvises til.

Meget væsentlige proprier er medtaget, fx for oceaner, større have, havstrømme og kanaler. Der er også medtaget en del eponymer, men få biografiske oplysninger i tilknytning til disse ord.

Redaktionelle forkortelser og kilder er opført i to separate lister.

For at bistå brugere, der ønsker at have indgang til ordstoffet via engelske ord, er der oprettet en engelsk ordliste med henvisning til det pågældende danske ords behandling.


Indgang
Man kan tilgå ordbogsartiklerne via en fritekstsøgning, der søger alle ord, forkortelser og kilder igennem. Hvert resultat præsenteres ved det relaterende stikord, og en artikel kan vælges fra listen og bliver så vist i sin helhed.

Fra en alfabetliste over stikords første bogstav kan man vælge en komplet liste over stikord begyndende med det valgte bogstav (over 16.000 poster).

Listen for engelske oversættelser kan på samme måde vælges efter første bogstav eller i sin helhed (over 30.000 ordposter)
Ordbogsartiklen
Stikordet er skrevet med fed i sin grundform og står over to spalter øverst i halvfed skrift. Enkelte ord har mere end en staveform tilklnyttet. Det gælder især ældre ord, der kan findes i litteraturen under forskellige staveformer.
Grammatik
Efter stikordet er anført grammatiske oplysninger om ordklasse; for substantiver ved deres bøjningsendelser i sg. bestemt form og pl.
Varierende og ældre stavemåder er i nogle tilfælde medtaget lige efter grammatikken, hvis de ikke er vist i stikordslinjen.
Rækkefølge
Opslagsordene bringes alfabetisk som computere nu sorterer bogstaverne. Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver.
Jeg har bestræbt mig for at anvende Sprognævnets anbefalede normer som anført i Retskrivningsordbogen. Ældre ord er omskrevet til nudansk, men i citater er oprindelige former opretholdt.
Definitioner
Den eller de definitioner, der hører til opslagsordet, kommer lige efter de grammatiske oplysninger. Er der flere betydninger, vil de være nummereret. Der gives ikke nødvendigvis definitioner på alle sammensætninger af ordet, især ikke hvis sammensætningsordet er et ofte brugt ord, der er defineret andetsteds, fx. "rå" i forbindelse med "fokke-", "stor-" og "mesan-".

Citater vil forekomme, hvor de kan belyse ordets betydning. Citater er sat i citationstegn, og kilder anføres med en kildekode. Kildekoden anføres i kildefortegnelsen.
Oversættelse
Hvor oversættelser har kunne findes, er de vist i kursiv med en dobblet slash (//) mellem forskellige oversættelsesmuligheder. Længere udtryk er dog ikke overalt i listerne splittet op.
Oversættelsescitater fra Rödings Wörterbuch der Marine, 1793, er foretaget af mig.
Etymologi
Nogle ord har oplysninger om oprindelse. Etymologier står sidst i artiklerne og indledes med "E."
Artikeldelen kan også indeholde nogle redaktionelle kommentarer. De anbringes sidst i artiklen.
Kilder
Kildeskrifterne er med kildekoder anført sidst i artiklerne mellem skarpe parenteser.

 
Opdateret d. 20.1.2017
Retur til hjemmesidens forside