Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
pejling
(-en, -er): 1.
Retningen af det lodrette plan gennem en genstand og iagttageren udtrykt i vinkelmål i forhold til en referenceretning, fx. nord-syd eller skibets diametrallinje. Pejlinger er storcirkler, mens den samme pejling udsat i mercatorkortet er en kompaslinjepejling. På mindre afstande har forskellen ingen betydning, hvilket er tilfældet for visuelt tagne pejlinger, mens radiopejlinger over større afstande bør rettes for forskellen inden udsætning i mercatorkortet.
Pejlinger udføres med et pejldiopter, der er anbragt oven på kompasset, eller med en pejlskive, se denne. Himmellegemer kan pejles med et azimuthspejl, eller med pejldiopteret, såfremt dette er indrettet med spejle, der gør det muligt at se himmellegeme og gradinddeling på samme tidspunkt i diopteret.
Pejlinger kan udtrykkes relativt som vinkel om styrbord eller bagbord. Pejlingen kan udtrykkes i grader: 20 grader om styrbord, eller i streger: 4 streger agten for tværs. For sejlskibe også i forhold til luv og læ som fx 2 streger om læ.
bearing // setting - the direction in which an object is seen // the direction of one object from another measured in the horizontal plane either in true, grid, magnetic or relative directions and suffixed T, G, M or R accordingly.
[JoNav, vol. 22, no. 2, Apr. 1969 p.266]
"Bearings. These are true, and expressed in degrees from 000° to 359°, measured clockwise."
[USCG Pilot 5, 2002 p.1]

pejling.
setting.
[KOF]

En pejling rettes for dv. og mv. og udsættes i søkortet, hvorved den bliver til en stedlinje. Med to samtidige pejlinger fås to stedlinjer. Hvor de krydser hinanden er skibets observerede plads, der markeres med en bolle.
bearing.
[NAV1-2004 p.110]

devierende pejling: compass bearing.
[NAV1 p.8]
firestregspejling også kaldet fire-otte-stregspejling. Positionsbestemmelse med to pejlinger der tages, når genstanden er fire hhv. otte streger om stb. el. bb.
four-point bearing // bow and beam bearings.
[BOW2, NAV5, NEM]
få en pejling: obtain a bearing.
[EST]
gensidige pejlinger: reciprocal bearings.
[NAV5 p.175]
krydspejling, dvs. to el. flere pejlinger af to el. flere forskellige genstande foretaget samtidig og med sådant vinkelafstand imellem, at de kan benyttes til positionsbestemmelse.
cross-bearing.
[DMO, NEM]
misvisende pejling: magnetic bearing.
[NAV1 p.8]
optisk pejling: optical bearing // visual bearing.
[NAV4ny p.126]
pejlingen er...: the bearing is xxx degrees (true).
The light bore 218 deg. true.
pejlingen trækker: the bearing draws forward // the bearing draws aft.
projiceret pejling: Udregning af pejling til objekt fra kendt position. Den p. pejling flyttes evt. med tiden til ny position.
[S&M10/1987 p.18 sp.1]
radarpejling: radar bearing.
[NAV4ny p.126]
Radiopejling: radio bearing.
[BOW2]
relativ pejling. Retning til objektet i forhold til fx skibets diametralplan = skibets kurs.
relative bearing.
retvisende pejling: true bearing.
[NAV1 p.2]
storcirkelpejling. I princippet er alle sigtelinjer, visuelle som radiotekniske, storcirkler, men inden for synsvidde er der ingen målbar forskel.
great-circle bearing.
tage en pejling. take a bearing // obtain a bearing.
[NAV1 p.2]

2.
Pejling af himmellegeme: azimuth - a bearing is customarily applied to the direction of terrestrical objects whereas azimuth is used about celestial bodies.

3.
Dybdemåling, dss. lodskud. Foretage en måling af vandhøjden med lod, loddemaskine, ekkolod el. andet apparat.
sounding - a sounding of the depth of water obtained by the line and lead.

4.
Pejling af indhold i en tank ved hjælp af en lodsnor el. andet instrument. Måling af væskehøjde i tank omregnet til væskemængde:
dip // sounding.
[S&M, TUR]
E. lat. sub + unda = under + bølge.  Kilder