Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
prismekors
(-et, -): "Prismekorset er et Instrument bestemt til at angive, naar man befinder sig i den rette Linie imellem to givne Genstande; den maaler følgelig en Vinkel paa 180°.
Instrumentet, der med Fordel kan benyttes til Deviationsbestemmelser ved Hjælp af terrestriske Genstande og til Navigering i snævre Farvande, bestaar af to ligebenede retvinklede Glasprismer, det ene lagt over det andet saaledes, at deres Sideflader ved Hypotenusen danner rette Vinkler med hinanden. Naar man ser Spejlbillederne af to Genstande over et, hver i sit Prisme, ligger de to Genstande i en Vinkelafstand af 180° fra hinanden, og kan altsaa benyttes paa lignende Maade som til et Mærke." [NAV 5 p.269]
prismatic cross instrument.
[TAN3 p.45, NAV5 p.269]  Kilder