Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
rejseforløb
(-et, -): [XXXVI, STk. 1] "Om Differentz udi Coursen og Gisningen. Saafremt Capitainen og Styrmændene nogen Differentz og Skilsmisse udi deres Cours og Gisning skulle have, da skal Capitainen, som den høyeste Officeer, tilligemed Styrmændene, deres Differentz udi Skibs-Raadet indbringe, hvor med god Eendrægtighed, al Misforstand tilsidesættende, skal sluttes, hvis til Reysens Befordring tienligt være kan.
Og hvis i saa Maader sluttes, skal udi Protocollen ved Dag og Datum indføres, og af Samtlige Skibs-Raadet underskrives, hvorefter det, som i saa Maader sluttet er, skal siden tilbørligen efterkommes og følges, saa at Reederiets Tieneste forsvarligen vorder iagttaget." (1797)
voyage course // voyage progress.
[ART p.34f]  Kilder