Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
skuffelhjul
(-et, -): Tidlige hjulskibes maskiner havde problemer med at komme over det døde punkt i stempelslagene og måtte hjælpes ved svinghjul eller andre indretninger:
"Denne Construction frembød dog ofte Vanskeligheder for den enkelte maskine ved at komme over Dødpunktet, hvilket da maatte ophæves ved at frembringe Svingkraft i Vandhjulene eller Skuffelhjulene, som de den Gang kaldtes, ved Hjælp af Skovle af forskjellig Vægt."

"I de første Aartier vare de store Hjul med de faste Skovle eller Skuflerne, som de den Gang kaldtes, eneraadende i Datidens Dampskibe.
Det var først omkring Midten af Halvtredserne [1850'erne], at de bevægelige eller omgaaende Skovle efter det Morganske, egentlig Gallowayske System - Morgan havde kun afkjøbt Galloway Patentet - fremkom i de danske Koffardidampere, skjønt der var forløbet mange Aar, siden Patentet var udtaget i 1829, ja allerede i 1813 foreligger der Constructioner paa dette Omraade."
paddle wheel.
[HJUL p.55 + 121]
E. samme ord som i skovl.  Kilder