Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
svigte
(vb): 1.
Svigte et sejl. Formindske et bomsejls størrelse ved at hale det agterlig ind til gaffelkloen og pålægge det en sejsing. Derved bliver sejlet trekantet og får mindre areal. Benyttes i stormvejr.
"Svigte et Seyl, det er at lægge Sarvinger fra Raaen for over Bugen af det, for at styrke det imod Vindens Tryk, bruges ikkuns naar man haver gamle Seyl og frygter for at de skal briste."
[KOF, DMO]
"Svigte en Mesan. Er at formindske Seilets Størrelse ved at lægge en Surring om Seilet og Gaffelen enten paa dennes halve Længde eller ved Kloen; Seilet erholder derved en trekantet Figur." [FUN]
put an armour on a sail.
[KOF]
"Svigte en mesan."
balance a mizen.
[Saint]
svigte et sejl med et svigtereb, der er et over sejlet diagonalt ført reb.
balance a sail.
[HAR, Benzon]
"Svigte et Sejl, at formindske det ved tildels at hale det sammen uden dog helt at bjerge det."
goose-wing a sail // goosening-topsail..
[ILI p. 379]
[DSH p.88, FMK p.251, KUSK p.253 + 308, PSØM p.233]

"Det var ellers meningen, at fore undermærs skulle have været svigtet; det vil sige, at den luv halvdel skulle have være gjort fast. At rigningen holdt og ballasten ikke forskubbede sig, var et Guds under."
[ID 3504 p.21]

2.
svigte et vant.
"Svigte et Vant, det er at knibe det tilsammen oppe under Mærset, paa det Sted hvor Brasningen skeer og med en Surring fra det eene Spend tvers over til det andet at giøre en Bugt paa dem ind efter, for at give destomeere Lethed for Under-Raaen at Brases ved Vinden." [KOF]
reeve the catharpings on a shroud.
[KOF, DMO]
swift a shroud.
[HAR]
"Svigte Vant. Paa de Skibe, hvor Pyttingvantet blev gjort fast til Undervantet og ikke til Masten, svigtedes Undervantet, det vil sige, paa det Sted, 3/4 af Toppens Høide, nedenfor Mærset, hvor Pyttingtougene Ender skulle staae, blev Vantet, det forreste og agterste Hovedtoug undtagen, trukket nærmere til hinanden tværskibs, og for at holde dem saaledes indsvigtede blev paa Svigtningens Sted først naiet en Pyttingsbolt (en Jernbolt med Læder) tværs over alle de Hovedtouge, som skulle svigtes, til disse Pyttingbolte blev dernæst naiet Enderne af Svigtningsboltene, een Svigtningsbolt for hvert Hovedtoug.
Den Forbindelse hvori saaledes Hovedtougene paa den ene Side kom til at staae med dem paa den anden Side bidrog til, at de læ Vant understøttede dem paa den luv Side, naar Skibet under Seiladsen krængede.
Paa mindre Fartøier svigtedes enten alle Hovedtougene eller ogsaa dem alle undtagen det forreste. Stængevantet svigtedes ligesom Undervantene, men naar Pyttingboltene vare naiede holdtes Vantene paa deres indsvigtede Distance ved Hjelp af tvende Hanefødder, der havde et Øie i hver Tamp og en Kous i Bugten, Øinene naiedes til Pyttingboltene og Vanttougene, og Kousene syedes til hinanden med et Sytoug." [FUN]  Kilder