Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
barkholt
(-et, -er):
1. Træskibe:
En langskibs forstærkning på yderklædningen af fra en til ca. syv plankerange, der er af kraftigere tømmer end øvrige klædning.
Barkholter sidder normalt i højde med dæksbjælkevægerne [SCHNE], ud for bredeste spantebredde el. ud for vandlinien [SEW], de kan stikke fra ca. 2 til 10 cm uden for de øvrige planker (1711-1740). De kan være benævnt efter forsk. systemer, der kan benævnes nedenfra som:
1. ud for nederste dæk,
2. ud for næstnederste dæk,
3. osv.

første og andet barkholt.
main wales.
[KOF]
tredje og fjerde barkholt.
channel wales.
[KOF]
femte barkholt.
sheer-wales.
[KOF]

Et linjeskib kan have op til 5 barkholter.
[DMO]
wale.
De eng. betegnelser er nedenfra for
1. og 2. barkholter: main wale.
[HAR]
3. og 4. barkholter: channel wale // middle wale.
[HAR]
5. og øverste barkholter: sheer wale // upper wale // sheer rail.
[HAR]
[CLF 01.01]

"Barkholt. Barkholterne ere nogle tykke Range Klædning udenbords paa et Skib. Paa de store Krigsskibe ligge disse Range lige for Dækkene, men paa de mindre, saavelsom paa de fleste Coffardiskibe, noget nedenfor. Linieskibene have 5 Range Barkholter, hvilke ere fordeelte udenfor de forskjellige Dæk; Fregatterne have 3 Range Barkholter, og de mindre Krigsfartøier kun to Range." [FUN]

E. channel er forvanskning af chain-wale, røstet.
[LEV] har: bend(s): the streaks of thick stuff, or strongest planks in the ship's sides, on the broadest part, og
[NAR, K096 p.2] har: Bends are the thickest outside planking, extending from a little below the water-line up to the lower deck ports.
[K113, fig.28. p.57 (NY 1919)]: The wales ... The term is seldom used by shipbuilders of the new school... The wale strakes located where channel fastenings are, were named channel wales. The planks below were named the main wales, and below these again were the diminishing strakes, so called because it was here the planks began to be diminished in thickness and merge into bottom planks ... The present day method of planking ... all planks between sheer and garboard strakes are alike in thickness and method of fastening, the old distinguishing names...­ have become obsolete.

[K113 p.97] om proportioner af barkholter.
Over øverste barkholtsrang sidder råholtsrangen i niveau med øverste dæks planker:
waist rail // sheer strake.
[HAR]
wale or sheer-rail of a boat.
[Röding]

Træbåde:
I træbåde kaldes den øverste plankerang:
gunwale.
I træskibe er det principielt kun de barkholter, hvorover kanoner kan affyres, dvs. på skibets midtparti, waist, der kan kaldes gunwales.
Den næstøverste rang under gunwale kaldes:
landing strake.
[CLF 03.10]

I træbåde er sheer strake den rang, der ligger lige under gunwale, og den er ofte kraftigere end de øvrige i barkholtet.
[FALC]

[DST]: The uppermost strake of a vessel is stronger than the rest, and is called the wale. In an open boat it is the saxboard. The wale of a boat is the strake running beneath and supporting the outer edge of the gunwale. It is sometimes called the board or the rubbing piece..
Wale anvendes også om chain wales, røstet, der spænder vantet ud og holder røstjernene. Se [EVO, 36ff].
Den forreste planke i en barkholtrang:
fore hood>.
[CLF 03.10]
"At opjage Bergholterne." wring up.
[Röding]

Historisk:
I de ægyptiske flodbåde blev den langskibs styrke frembragt ved hjælp af et opspændt, indenbords tov, der løb mellem for og agter. Samtidige havgående både havde barkholter. De græske og romerske fartøjer havde barkholter, »zosteres«, (gr. for wales = girdles)
[CAS p.86, note 46]

[SCL 30]: Græske galejer: ... a most important item in their design was the heavy zosteres, belts or wales which extended from end to end outside of the vessel and performed the most necessary function of binding her together and preventing bow and stern from sagging.
og p31.:
In galleys, both Greek and Roman, the lower wale curved downwards forward until it met and embraced the forward projection of the heel.
og derved ved vædring understøttede og fordelte trykket fra barden i forstævnen.

[CHS2 p.96]: 1000 e.Kr. i galejer: Certain planks, called wales, peritona, were still important, especially in a long, narrow ship... There are at least two sets of these, over and below each row of oarports, and they are responsible for holding together the sides from without.
[sidste sætning er citat fra Anon PBPP2, 11-12, also 2,1].
Barkholterne er i galejen benævnt [p.131]
top wale, middle wale og lower wale.
I vikingeskibene, der er bygget som skalkonstruktioner med indsatte spanter, er der ingen barkholter, men nogle indvendige stringere, der tjener samme formål
[VIK 23]

[CHS3 p.60]: 7. årh. skib er afbilledet med tre barkholter tæt sammen med kun en enkelt alm. plankerang imellem og den midtertse barkholter ud for dækket. [p.61]:
The frames which would carry the hull up to the gunwales were then put in place, and the hull was completed by bolting four wales to the upper frames and filling in the spaces between them with planks nailed to the frames without any mortise or tenon joints.

[CHS3 p.63] 13. årh.: Where the floor timbers joined the futtocks an external wale and an internal stringer were fitted to lock the joints. Another external wale ... were used at the join of the futtocks and upper futtocks ...
Her er barkholter altså sat efter spantekonstruktionen og ikke vandlinie el. dæk.

[SCL 69]: 16.-17. årh.: I de elisabethanske og stuartske skibe med meget stort spring var barkholterne meget krumme, og det var problematisk at anbringe kanonporte uden at svække den langskibs styrke. Det skal erindres, at de udvendige linier ikke korresponderede med dækkenes forløb. Der var ofte nogle trin op og ned til dæk, der ikke forløb i hele skibets længde, hvorfor kanonporte ses i let afvigende højde langs skibssiden.

I [CAROLINE] 1749, er der to barkholtsrange uden forbindelse til dækkene og med en rang imellem. Det øverste barkholt er en rang under hoveddækket.

[CHS5 p.75] Øverste barkholt anvendes til nederste befæstigelse af røstjernene. I indhavsfartøjer, aaks [p107], hvor bundplankerne bøjes op tværs for stævnene, er der ikke side-barkholter, men måske nok en øverste barkholt langs sidetop ud for dæk. Kahntypen [p121] har heller ikke udvendige barkholter.

2. Stålskibe:
Den øverste pladerang ud for vejrdækket.
sheer strake.
[SCH]

[MSC72]: sheerstrakes are the upper strakes of shell plating on either side, next to the upperdeck ... [p76]: Sheerstrakes may be connected to the deck stringer by a welded T-joint, using a full penetrating fillet weld.
I hjuldampere hedder plankerne uden på hjulkassen
wing wales.
[ENK]

E. tidl. bergholt. hol. barghout af bergen (= bjærge) = beskyttende træ. [MOL]: » skrives hos Colding: Bergholt.« Denne stavemåde har også [KOF] E: wale: uncert. raised line or strip. [OED]
[ABC, BLAN, DSF p.26, EL, ENK, EST, FUN, HAR, KOF, LAB p.42, ODS, SKT61 p.64, SKT70 p.154, SMY]
 Kilder