Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
søforklaring
(-en, -er): Retlig undersøgelse af de juridiske konsekvenser af en hændelse til søs, der har medført tab, skade eller overtrædelse af love og bestemmelser.
maritime inquiry.
Denne definition er i overensstemmelse med Søloven LBK nr. 538 af 2004-06-15:
"§ 472. Formålet med søforklaring er snarest muligt at tilvejebringe oplysninger om de faktiske omstændigheder ved ulykke, dødsfald eller personskade, herunder oplysninger om forhold, som er af betydning for bedømmelsen af offentlige forhold eller civile ansvarsforhold, af skibets sødygtighed eller for sikkerheden til søs."

I [ODS] er søforklaring defineret således:
"vidneforklaring, som i tilfælde af søulykke olgn. aflægges for den stedlige søret af skibets besætning, saa snart det er kommet i havn, for at bevismateriale til brug i en eventuel retssag kan sikres."

Se også søforhør ovenstående.
" Tirsdagen bragte også større klarhed over hændelsesforløbet ved kollisionen, idet besætningen fra X aflagde søforklaring ved Göteborgs Tingsret."
[SØF9/2004 p.1 sp.4]

[Neergaard, Aage, 1948: Lærebog i Søret, København, p.68f] har følgende tekst om søforklaring:
"En Skibsfører har Ret til at anmelde og forlange at afgive Søforklaring, hvis der er passeret noget af Betydning for de Interesser, som han skal varetage.
Efter Søl. § 40 er Skibsføreren under Strafansvar pligtig at afgive Søforklaring,
1) naar der paa Indladnings- eller Lossested eller under Rejsen er indtruffet nogen Begivenhed, som medfører Skade af nogen Betydning paa Skib eller ladning, ..."

[Bache, A.O., ed., 1954: Samling af danske søfartslove, København, p.415] citeret fra Lov nr. 72, 12/4 1892, § 1:
"... og benævnes søret. Under denne hører også optagelse af søforklaring, søforhør, vidneforklaringer til brug under sager, der behandles ved søret..."

Når kaptajnen ønsker at afgive søforklaring, kan man også anvende oversættelsen protest // note of protest.
"A note of protest is simply a declaration by the master of circumstances beyond his control which may, or may have given, rise to loss or damage. Such declaration must be made before a notary public, magistrate, consular officer, or other authority.
."
[BAL p.290]

Generelt samme typer hændelser som nævnt under dansk retsforhold gælder for engelsk. Her tales om følgende to begreber:
"Inquiries and investigations now regulated by the Merchant Shipping Act 1970 are:
Inquiry into the fitness or conduct of an officer...
Preliminary inquiry into a shipping casualty.
Formal investigation into a shipping casualty...
A preliminary inquiry is for the departmental purposes and the results thereof are not made public
..."
[BAL p.44]
captain's / extended protest. Note of protest. A declaration by the captain made before a magistrate or other authority when circumstances during the voyage beyond the captain's control may have caused damage to the ship or its cargo. A protest can later, when more details are available, be extended.
[ABC, DSØ p.46ff, SKD p.56, SMC94 p.37 + 50, SØR p.33def.]  Kilder