Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
tømmer
(-et, -): Tømmer vokset til skibsbygning. Tømmer savet til planker eller på anden måde tilberedt groft.
timber // lumber (US) // Log: a bulky mass of wood.
[Röding, Saint, NEP2/1992 p.80ff, OSD]
krumtømmer.
compass timber.
[Saint]
tømmer, der krummer forkert.
in and out timber.
[HAR]
tømmer, der ikke er plant, men vrider sig.
winding timber.
[HAR]
E. [Röding] har en længere udredning om tømmerarter og udskæringer.

Kaldenavn for spanterne i et træskib.
frames.
[KUSK p.69]

liniere eller krabbe tømmer efter snore.
to race timber with a racing knife, or lay it out by a line.
[Röding]

Tømmeropskæring

Det fældede træ opskæres på forskellig måde til skibsbrug. Det utilskårne træ, de runde stammer, inddeles efter aftagende tykkelse i rundholter, spir eller stager. Saves eller hugges tømeret til kaldes det for tilskåret tømmer, og hvis kun det yderste af stammen er borttaget også for heltømmer eller fuldtømmer.
Den utilhuggede stamme kaldes i fragtforbindelse for rundlast.

Opskæring i firkant
Hvis tømmeret er udskåret med stammens center i midten, så dets tværsnit er et kvadrat eller rektangel, kaldes tømmeret for firskåret eller firhugget eller fuldkantet. Hvis tilhugningen ikke er fuldkommen, så stammens runding kan se i enden af et tømmer, kaldes det for vankantet eller bomkantet.

Efter sværheden inddeles tømmeret i bjælker - der også kaldes for tømmer - med tykkelse over 15 cm og en længde mellem 5 og 10 meter, og grundformen har da et kvadratisk tværsnit.
Hvis tømmeret har lidt mindre dimensioner - mellem 10 og 15 cm sider - kaldes det også for spær eller sparrer.
Saves bjælkerne igennem på langs kaldes, det for halvtømmer, der får et tværsnit med sidemål 1:2.
Halvtømmer, der endnu en gang skæres igennem på langs, så tværsnittet igen bliver kvadratisk kaldes det for krydstømmer.

Lægter eller revle, batten, er tynde stammer, der er hugget eller savet ud på de to sider med mål på 3-4 cm x 5-8 cm og mellem 6 og 9 meter lange. Lægter kan også være skåret af brædder, men regnes så ikke for så stærke som lægter tildannet af hele, tynde stammer.

Opskæring i parallelle baner
Hvis stammerne skæres op i baner parallelt med stammens akse, kaldes de tildannede stykker for fladtræ.
De kraftigste kaldes for planker, deal og har mål på 5-10 cm i tykkelse, 18-40 cm i bredde og 4 til 8 meter lange.
Brædder, board, er 0,6 til 4,5 cm i tykkelse, 15 til 30 cm i bredden og 3,5 til 6 meter lange.
Alle disse fladtræs former kan være tilhugget på sidefladerne, så de er firskårne, vankantede, kanthuggede eller barkkantede - sidstnævnte har ingen skæring i siderne.

Tømmerfragt

Tømmer fragtes under forskellige former, og der har været og er særlige standarder for tømmers inddeling efter størrelse. Forholdene er komplicerede med forskellige standarder i forskellige lande og varierende over tid.

Planker, deal, brædder, board og lægter, batten er tre tømmeropskæringer, som normalt fragtedes fra Østersøhavne og norske havne efter Skt. Petersborg standard, der i perioden 1914-1924 kaldtes for Petrogradstandard.
Enheden er på 165 cubic feet = 4,672 kubikmeter og sættes normalt i styktal til 120 planker med målene 144 x 11 x 1,5 inches = 365,76 x 27,94 x 3,81 cm.
En standard vejer afhængig af træsorten mellem 3 og 4 tons.
Tømmeret, som beregningen går ud fra, er beskrevet som værende savet og høvlet tømmer [1910]

Den ældre standard omtales som Standard Hundrede, men indeholder i alle de forskellige landes enheder altid 120 stykker tømmer, mens tømmerets mål ændrer sig. Nedennævnte tal er mål benyttet i perioden op til ca. 1900, men også tidligere, mens handelsværker fra 1910 betegner dem som antikverede:
- Alle mål er i engelske feet (') og inches ('') -
Kristiania Norge: 11' x 9'' x 1,25'' = 103,125 cubic feet for 120 stykker;
Drammen Norge: 10' x 9,75'' x 1,5'' = 121,125 cubic feet for 120 stykker;
Norsk standard: 12' x 9'' x 3'' = 270 cubic feet for 120 stykker;
Petersborger: 12' x 11'' x 1,5'' = 165 cubic feet for 120 stykker;
Quebec Canada: 12' x 11'' x 2,5'' = 275 cubic feet for 120 stykker;
Svensk standard: 14' x 9'' x 3'' = 315 cubic feet for 120 stykker;
Tronheim Norge: 8' x 9'' x 3'' = 198 cubic feet for 120 stykker;
Wyborg Rusland for lægter: 12' x 7'' x 2,5'' = 175 cubic feet for 120 stykker;
Standard for dæksplanker per styk: 40' x 12'' x 3'' = 10 cubic feet for 1 stykke;


Fra USAs vestkyst fragtes tømmeret i en enhed kaldet Mille board measurement feet. Enheden omtales også som superficial feet.
Enheden 1 Board measurement feet (Bmf.) er kubikken af et stykke tømmer med målene 1 feet x 1 inch x 1 inch, og en Mille Bmf. fylder dermed 83,33 cubic feet = 2,36 kubikmeter.
En standard på 165 cubic feet bliver så lig med 1.980 Bmf.

Papirtræ, papirmasse af træ, pulpwood.
Minetømmer, pit props.
Disse typer fragtes på en fragtbasis af 216 cubic feet = 6,12 kubikmeter, men fragtes iflg. [HAGE] fra Sverige og Finland efter en Göteborg Standard = 180 cubic feet.

Sveller, sleapers, fragtes i enheder af 50 cubic feet = 1,42 kubikmeter. Enheden 50 cubic feet kaldes også for en load og bruges ofte om fragten af planker. Er der tale om rund ladning, dvs råt tømmer i stammeform, så sættes en load til 40 cubic feet.

Russiske fragter indtil revolutionen brugte også forskellige favnemål i fragtaftaler.
[BES p.121, HAGE p.942, VMEY p.868, MMV p.514]

Tømmer til orlogsskibe

Tømmer til skibsbygning af orlogsskibe skulle efter reglement fra 1824 behandles således:
"1) Tømmeret skulde under Oplagring være under Tag.
2) Det tilhuggede Tømmer skulde ligge 3 Maaneder under Skur, inden det blev anbragt paa Plads i Nybygningerne.
3) Intet Skib maatte søsættes, før det havde faaet tilstrækkelig Vindtørring.
4) Der skulle bygges Tag over Beddingerne, ligesom Skibene under Oplægning skulde forsynes med Tag."
Vindtørringen skulle for linieskibe være 4 år, fregatter skulle ligge 3 år og brigger 2½ til 3 år før søsætning.
timber for ship building.
[10302 p.86f]

Tømmer til skibsbygningen
"Stævnene af Eg 12 Tommer i Sidehug, Kølen af Bøg 12x14, Straakøl af Bøg 6x12, Kølsvin af Eg 12x14, Sidekølsvin - Stringer - ud for Motoren ca. 30 Fod lange 5x9.
Bundstokke af Eg 7 Tommer i Sidehug - Højde i Kværken 12 Tommer. Indtømmeret af Eg, ved let Vandlinie 6 Tommer i Sidehug og 7 Tommer ud og ind."
[Kontrakt R-A., 1936 for fiskefartøj]

Tømmer til orlogsskibe:
" Egetømmeret modtages hos os i 3 forskjellige Charakterer: »Dygtig«, » Middel« og »Holmens Brug«, efter hvilke Prisen fastsættes, og som derfor bestemmes efter den Nytte, man kan drage af Træet. Det kan derfor sættes i de lavere Classer, baade paa Grund af mindre god Qvalitet, og fordi det har Fordybninger - Oprensninger - eller Ujævnheder, som gjøre det uskikket til at anvendes i sin Helhed." [LUS p.41]

Tømmer til master og rundholter:
"Til Master og Rundholter benyttes større Fyrretræer, som hovedsageligt udskibes fra Riga, og som benævnes efter Antallet af Palm, som deres Omkreds er stor. Hver Palm er 3 Tommer 7 Linier og giver saaledes omtrent 1 1/8 Tomme i Diameter. De benævnes Mastetræer (15½ - 27½ Palm, 26-41 Alen lange) og Mastespiir (6-15 1/4 Palm, 15-31 Alen lange)." [LUS p.42]

Tømmerets levetid:
"Et Egeskib antages i Almindelighed at kunne leve i 10-12 Aar uden væsentligt Eftersyn, naar Træet har været sundt og godt oplagt. Skibet vil da forlange en første Hovedreparation, hvortil gjennemsnitlig medgaaer 1/3 af det Træ, som anvendtes til det nye Skib, og kan da atter seile i omtrent det samme Tidsrum, forinden det forlanger sin 2den Hovedreparation. Flere Reparationer end denne vil man sjeldent finde Fordeel ved at foretage." [LUS p.43]  Kilder