Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
begravelse i søen
burial at sea.
[SØR p.35, DE, WOL]

Begravelse i søen fra et sejlførende orlogsskib i 1800-tallet
"Efter at Overskibslægen havde udstedt Dødsattesten, lod Chefen nedsætte en Skiftekommission, der registrerede den Afdødes Ejendele, og Begravelsen blev fastsat til næste Dag...
Tømmermanden lavede den sortmalede Kiste, hvori den forulykkede blev lagt, indsurret i sin Køje med tre Kanonkugler ved Fødderne, og Kisten blev derefter henstillet paa Batteridækket lige agten for Stormasten, dækket med et Orlogsflag og en Skildvagt posteret ved Fodenden.
Næste Dag blev Undersejlene bjærget, og Ræerne paa Stortoppen brast firkant, saa Fregatten laa næsten stille. Det store Flag hang paa halv Stang agter under Gaflen fra Morgenstunden, og Klokken 11 lød Skibsklokken til Gudstjeneste, der var Signalet til, at alle forsamledes i Paradedragt rundt om Kisten, der nu var hensat paa øverste Dæk paa Røstværket lige foran Gangspillet. Efter en Salme og Bønnen for den Døde var læst, blev Kisten baaret hele Dækket rundt af den Afdødes Bakskammerater, ledsaget af en Æresvagt med Musik og blev derefter anbragt paa et Vippebræt i en af Kanonportene, hvorfra Kanonen var kørt bort.
Alle blottede Hovederne, da Chefen traadte frem og foretog Jordpaakastelsen med Sand, efterfulgt af et Fadervor. Paa et Tegn hævedes Brættets ene Ende langsomt i Vejret, og samtidig med at et Kanonskud blev affyret som Fregattens sidste Farvel, gled Kisten med Fodenden først udenbord for at synke i Havet, hvor det hvide Kors i Flagets røde Dug længe kunne ses op gennem det klare Vand.
Da Kisten var forsvundet i Dybet, sattes Flaget i Top, skibsklokken lød af, hvorpaa Fregatten braste fuldt igen og fortsatte sin Sejlads efter den i al sin Enkelhed gribende Højtidelighed."
[Jylland p.90]
 Kilder