Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Benedicht, Lorenz
Lorenz Benedicht, hvis fødselsår ikke kendes, var bogtrykker i København og aktiv i perioden 1551-1601. Han oversatte fra hollandsk og fik trykt det første danske søkort, der var i bogform og egentlig et læsekort og havde titlen Søkartet offuer Øster oc Wester Søen: Udi huilcken mand finder paa det allerflitigste aff de beste Piloter optegnet oc Bescreffuen all Søens leylighed oc skickelse ..., Prentet i Kiøbenhaffn aff Laurentz Benedicht. 1568.

Benedicht fik den 23/5 1565 et femårigt privilegium for tryksagen. En genudgivelse af søkortet ved Johannes Knudsen udkom i Tidsskrift for Søvæsen 1914-1915 og som særtryk med den originale titel ved Johannes Knudsen, 1915.
Originalværket blev trykt på 31 kvartark, og der er tekst på de 243 sider. Kortbladene i bogen er træsnit. Bogen blev i revideret form udgivet sidste gang 1608, derefter havde udviklingen forældet denne form for kombineret sejladshåndbog og søkort.

Bogens indhold kan deles i fire afsnit:
Første del er indledningen.
Anden del består af sejladsforskrifter fra Gibraltar til Trondheim inkl. Island, England og Skotland samt Østersøen til Finske Bugt.
Tredje del indeholder sejladsanvisninger for Zuidersøen i Holland.
Fjerde del er en lille navigationslærebog med forklaringer og billeder af navigationsinstrumenterne astrolabium, jakobsstav = baculus jacob, kvadranten, flitsbuen og sluttelig en tekst om paskort.

For yderligere interesserede er der i artiklerne i Tidsskrift for Søvæsen gjort rede for de mulige hollandske forlæg og litteraturen om emnet op til 1915 er nævnt.
[Lorenz Benedicht, R. Paulli, FfBogh., 1920; DSH-II-354-374; Søkartet offuer Øster oc Vester Søen ..., v/Jakob Knudsen, Udg. Tids.f.Søvæsen, 1915]  Kilder