Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bolværk
(-et, -): Opbygning af en mod søen vendende lodret væg af nedrammede pæle forbundet med langsgående dragere og på indersiden en væg, der forhindrer fyldet i at glide ud i havnebassinet. Langs bolværker fortøjer skibene for at losse og laste til landfladen inden for bolværket. Bolværket kan på vandsiden være udstyret med fendere og lejdere.
wharf // quay // pier.
Figurativt anvendt: bulwark egentlig skanseklædning.
[HAR, HAV p.123, HORD, KbhH1/1990 p.15, KOB p.25, SAL, SKT81 p.74, TUR, TuxSOS. TMO staver: key]
ligge ved kaj.
berthed // alongside quay.
[SCH]
"De ældste havneanlæg synes at være bolværker slået ved åernes skrænter."
Et bolværk kan bestå af lodrette nedrammede pæle med en bræddevæg lagt bag dem på landsiden og fastholdt med ankre mod fast område.
[DANHAV p.10]

"I den ældre Tid udførtes Kajindfatningerne af Træ og benævnedes Bolværker, og denne Betegnelse benyttes stadig, naar der er tale om Kajindfatninger i Almindelighed, uanset at Konstruktionen har skiftet Karakter og f.Eks. udføres som Kajmur til fuld Dybde, som Kajmur paa højt Pæleværk eller udføres af Jern...
Den i gamle Dage herhjemme almindelig anvendte Type af Træbolværker med Hjertepæle og bag disse nedsatte Flager, som i Forvejen er tildannede paa Land og afrettet efter Bunden, siges at stamme oprindelig fra Østersøhavnene, hvor man ligesom her, paa Grund af de mange Sten i Bunden, har haft Vanskelighed ved at ramme en tæt Pælevæg og derfor har grebet til dette praktiske Hjælpemiddel. Man sikrer Flagens Tæthed i bunden ved Ramning af en tæt Række Planker bag Flagen, de saakaldte Spidsplanker."
[Københavns Havns Udvikling, G. Lorenz, 1934, p. 7 + 9]  Kilder