Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bradspil
(-let, -): Hånddrevet ankerspil med vandret, ofte konisk spiltromle. Spillet drejes med håndspager, der isættes en krans ved akslens ende(r) el. ved et pumpelignende arrangement oven på spillet. Spillets bevægelsesretning og spærring for returløb kontrolleres ved en pal-anordning.
windlass.
[HAR]
Se også stopper til bradspil.
E. gl. form eng. vindas.
[Borger i ChrIV Kbh p.32+38, CHR p.53, DHS, FOLK, HAR, H&S77 p.77, Röding, SAL, TuxSOS]
[Röding] har indgående forklaring på spillet.

"Et Bradspil, Pompespil, af forbedret Construction, saaledes sommdet benyttes i vore mindre Krigsskibe [består af:]
En Jernaxel kan frit omdreies i 3 Pander, en i hver af de 3 Spilfødder. Paa denne ere nogle Ringe samt Tromlerme fastkilede. Sidstnævnte benyttes til Varpning. Ringene have paa deres inderste Deel et Stop- eller Palhjul, medens den yderste Deel er glat. Et Palstykke med 4 Paler holdes til Ringen med et Jernbaand.
Agtenfor Spillet er Opstanderen boltet til Dækket, paa hvilken Mufferne kunne vugge sig om en Bolt. Disse sættes i Bevægelse ved Svinglerne. Ved Trækstængerne ere disse forenede til Palstykkerne, og, naar Svingelen bevæges nedefter, ville Palerne glide ned langs Palhjulet og tage fat i dette, hvorved Svinglerne ved deres opadgaaende Bevægelse ville omdreie Hjulet og Axlen. Da de to Palhjul sidde paa modsatte Sider af Svinglernes Omdreiningspunct, vil Axlen under Bevægelsen erholde en jævn Omdreining...
Paa Axlen kunne de 2 Kjædeskiver frit omdreies. De er forsynede med Udskæringer, og paa Ringen er en Stopper, som kastes ind i en af disse og derved tilveiebringe Forbindelse mellem Axlen og Kjædeskiven, saaledes at den sidste følger Axlens Bevægelse. Til Kjædens Viisning om Spillet tjener Hornene paa Spilfødderne."
[LUS p.84f]
"Bratspil. En lang forud tværskibs i Skibet liggende horizontal Cylinder, hvormed Ankertouget hives ind. Den er almindeligvis ottekantet. I Cylinderen er et Stykke fra hver Ende indskaaret fiirkantede Huller til at indsætte Haandspigerne i naar der skal hives.
I Midten og hver af Enderne ere ligeledes indskaarne Huller rundt om Spillet, almindeligen to i hver af Ottekanterne hvori Palene falde ligesom der hives ind. Nærved Enderne er Spillet indskaaret omtrent til Halvdelen af dets Tykkelse og afrundet for at indsættes i tvende lodrette staaende Sidestykker, der ere forenede ved en Tværbjelke og hvilke kaldes samlede Bjørnen.
Disse Sidestykker der maae modstaae Ankertougets hele Kraft, ere stærkt boltede og befæstede nede i Skibet, og med svære Knæer foran paa Dækket. Paa hver af disse Sidestykker samt paa Midten af Tværbjelken hænge Palene i Hængsler, hvilke falde i Hullerne paa Spillet ligesom der hives.
Bratspillet tjener tillige som Beding, da Touget fastgjøres med Rundslag derom, og Stopperne paasættes. Formedelst Bratspillets horizontale Stilling, virker Mandens hele Vægt paa Enden af Haandspigen, saa anvender følgelig dette Spil mere Kraft end et Gangspil."
[SCHN]
 Kilder