Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
afslagning
(-en, -er): Optegning af skibets konstruktionsdele, fx spanter, i hel størrelse på fx finer, hvorefter skibsbygningsmaterialet tilpasses denne 1:1 model.
laying off // laying down // lofting.
[DMO, ENK, EYR p.108, FUN1 p.138, HS74 p.59, KUSK p.78, WOOD87]
"Har Skibsbyggeren modtaget Apterings- og Linietegninger fra Skibskonstruktøren kan han gaa i Gang med Afslagningen, der paa store Værfter udføres paa Afslagningsloftet, paa mindre paa Spanteplanen - en Træplan af svære Planker, der er føjet tæt sammen, saa der ingen Aabning er mellem Plankerne.
En Afslagning er egentlig en ny Tegning af Spanteridset i fuld Størrelse, dog maa benyttes nu ikke Konstruktionsspanterne, men de rigtige Byggespanter, og disse maa først indlægges paa Linietegningen."
[Skibstømrerforbundets Fagblad, nr. 2, april 1945, p. 21 af c.J. Holck]

"Et Arbeide, som maa gaae forud for Skibets Bygning er dets Afslagning, hvorved forstaaes Aftegningen af alle Skibets Linier eller af de vigtigste af disse i fuld Størrelse. Afslagningens Formaal er forskjelligt fra Skibstegningens. Ved denne sidste tilsigter man at anskueliggjøre Skibets Form og at tilstede Udførelsen af Beregningerne vedrørende Deplacementet og dets Center, og den er derfor affattet i et Bestik, som passer derfor. Ved Afslagningen sættes man derimod istand til at udarbeide de forskjellige Stykker i deres sande Størrelse og Form.
Fra Skibstegningen optages en Opmaaling, som benyttes til Afslagningen. Denne Udføres paa et dertil indrettet Gulv af passende Størrelse, hos os kaldet Spanteloftet. De Linier, som aftegnes, ere navnlig Stævne, Spundinger, Spring, Senter, Spanter og Snit, og naar disse her blive sammenpassede i deres fulde Størrelse, vil der altid vise sig nogen Uovereensstemmelse med Skibstegningen, som derfor ogsaa bliver rettet efter Afslagningen. Efter denne forfærdiges da Modeller af tynde Bræder eller Jernbaand - Skabeloner - til Spanter, Stævne, Bjælker m.v., efter hvilke disses Profil tildannes, og som ledsages af Sectioner, visende Tværsnittets Form og Førlighed. Ogsaa tjener Afslagningen til at bestemme Vinklerne mellem Sidefladerne af de forskjellige Stykker - Mahlene - som afskrives paa smaa Brædestykker - Mahlbræder."
[LUS p.48]  Kilder