Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bølge
(-n, -r): 1.
Overfladebølger i vand. Bølger er forstyrrelse af vandoverfladen, der er under kontinuerlig indflydelse af den vind, der skaber den. Bølger er forstyrrelser fra en ligevægtstilstand.
[NauM]
sea // wave.
[Röding]
Her om bevægelse af vandpartikler i havets øverste vandlag.
Med tilstrækkelig havdybde er bølgebevægelsen oscillerende, og vandpartiklerne flytter sig rundt i en cirkelbane og føres ikke fremad med bølgerne - til forskel fra strømbevægelse. Denne påstand er ikke helt korrekt, idet der er en meget lille fremføring af en vandpartikel, idet den roterende bevægelse ikke er en fuldkommen cirkel, og vandpartiklerne i toppen bevæger sig en smule mere forefter, end partiklerne ved bølgebunden. Denne fremadskridende transport kaldes for:
wave drift.
En vandpartikel følger på sin bane periferien af en roterende cirkel, hvis diameter er lig med afstanden mellem bølgedal og bølgetop.
Alle bølger kan betragtes som progressive, idet energi flyttes gennem eller over emnet.
[Wave]
wave // trochoidal wave.

2.
Elektromagnetisk bølge. Forandringer af den elektriske og magnetiske feltstyrke, hvorved der sker en forplantning af elektromagnetisk energi gennem rum.
wave.
[FOH p.41, NauM p.148, ODS, SKT70 p.402, SØM22 p.390, SØF 36/2003 p.14, TOP p.7]

FORSKELLIGE BØLGETYPER OG UDTRYK MED BØLGER
anløbning af bølgerne.
the running of the waves against the ship.
[Röding]
, bagslag - bølgers fra landet er tilbageslaget af en sø, der har ramt landet først og nu slår tilbage.
surf.
[Röding]
brydende bølge (1.) breaking wave // breaker.
Brydende bølger ved en strand - en surfbølge - kaldes plunging breaker.
[WAVE p.29]
bræksø. ship a heavy sea.
[Röding]
centimeterbølge (2.) Radiobølgelængde anv. i forbindelse med radar.
centimetre wave.
[NAV4 p.46]
decimeterbølge (2.) Radiobølgelængde anv. i forbindelse med radar.
decimetre wave.
[NAV4 p.46]
direkte bølge (2.) En bølge, der ikke er reflekteret, men udbreder sig i en ret linje fra sit oprindelsespunkt mod observatøren. Udtrykket bruges også om bølger, der følger jordens krumning.
line of sight wave.
[NavIII-4]
divergerende bølge. Når et legeme bevæges med jævn hastighed gennem vand, opstår der en uendelig mængde bølger, der breder sig ringformigt ud i vandet. Den divergerende bølge er bølgetoppen, der forløber langs tangenten til den første og efterfølgende bølger. Med andre ord er det den bølge, man kan se brede sig ud til siderne fra et skib, der bevæger sig gennem vandet.
diverging wave.
[SØM22 p.390]
dybvandsbølge. Bølge, der befinder sig på vanddybder større end bølgens dobbelte bølgelængde.
deep-water wave.
elektronisk bølge. Dss. radiobølge.
electronic wave.
[NAV3 p.1]
grundsø er en bølge, der har oprørt havbunden, så sand og mudder er hvirvlet op i vandet og har gjort det uklart. ground sea.
[Röding]
gruppehastigheden (1.) er den hastighed med hvilken en gruppe bølger bevæger sig, hvilket er den halve bølgehastighed.
group speed.
[NauMny p.385]
hundredeårsbølge (1.) En særlig stor bølge, kæmpebølge, som statistisk kan beregnes til at indtræffe én gang per 100 år. Begrebet bruges ike videnskabeligt. Det eng. udtryk »giant wave« er bedre.
hundred years wave // giant wave. [WAVE p.32]
kapillarbølge er bølger i havoverfladen med bølgelængder under ca. 17 mm. Kraften, der holder disse bølger sammen, er overfladespændingen, og de dannes på spejlblankt hav ved små vindstyrker.
capillary wave.
kort bølge. short sea.
[Röding]
lang bølge. long sea.
[Röding]
oscillerende bølge. Bølger, hvor vandpartiklerne ikke flytter sig varigt i horisontal retning.
trochoidal wave // oscillating wave.
[SKT81 p.432, SØM p.371]
overfladebølge. Bølge, der bevæger sig på et emnes overflade.
surface wave.
[WAVE]
"Sejle tvertsover Bølgerne." head the sea, to sail against the setting of the sea.
[Röding]
sejle tværs over bølgerne, sejle på tværs af bølgerne. sail against the setting of the sea.
[Röding]
skråbølge. Bølgesystemet frembragt ved skibets forende og agterende under fremdrift, og som udbreder sig efter en linje skråt ud fra skibets ender.
inclined wave // bow wave // stern wave.
stampesø er en sø, som skibet banker ned i. a heavy sea broke over aour bow.
[Röding]
stor bølge. high sea.
[Röding]
stående bølge. En stående bølge er summen af to lige kraftige progressive bølger udbredt i modsatte retninger.
standing wave.
[WAVE]
trochoidal bølge (1.) Bølge, hvor en vandpartikel bevæger sig rundt langs periferien af en cirkel - en rullende bølge.
trochoidal wave.
[SØM22 p.374]
translatorisk bølge. Bølge, hvor en vandpartikel flyttes horisontalt som fx en tidevandsbølge i et stræde.
wave of translation.
[SØM22 p.371]
tværbølge. 1. Buede bølgetoplinjer mellem de to tangentiale bølgetoplinjer dannet efter et legemes bevægelse gennem vandet.
transverse wave.
[SØM22 p.390]

2. Bølger, der dannes ved forskib og agterskib, og hvis bølgekamme er vinkelret på bevægelsesretningen.
transverse wave.
[SKT-70 p.398]
vindskabt bølge. »Den har - ligesom alle vindskabte bølger - startet sit liv som små krusninger på havoverfladen.«
wind-generated wave.
[WAVE p.10]
pløje bølgen: Dss. sejle. plough the ocean.
[MOL, OED, citat 1658]  Kilder