Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
defensionsskib
(-et, -e): Handelsskib bygget med mulighed for udrustning med skyts - og ofte med statstilskud - og anv. i søværnsøjemed. Defensionsskibe lægges ofte ud som havnevagter eller havneblokader.
armed merchant ship.
[DHI2 p.39 m. definition, DMO, DNH p.91 + 155, 7741Feldbæk p.87, FUN, H&S48 p.99, H&S56 p.136, H&S74 p.49 + 74, ODS, ODSS2, Saint]
Sejlskibe
"Defensionsskibene vare Handelsskibe, byggede efter nærmere bestemte Regler og med saadanne Dimensioner, at de som Minimum kunde føre 24 Kanoner. Naar Kongen vilde bruge Defensionsskibene, skulde disses Redere tilsiges derom 3 Maander forinden og da stille dem, fuldstændig udrustede og bemandede, til Raadighed imod at erholde en maanedlig Godtgiørelse, saa længe de vare i Tjeneste. Defensionsskibene afskaffedes i det attende Aarhundrede."
[BARDEN1 p.11]
 Kilder